Συνείσπραξη των τελών τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. του 2015 με τα τέλη τήρησης μερίδας για το έτος 2016

Οικονομικές Ειδήσεις

20 Ιανουάριος 2016
Taxheaven.gr

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 5997/20.1.2016 του Τμήματος Θεσμικών Ρυθμίσεων και Γ.Ε.ΜΗ. για το θέμα σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς χρέωσης και είσπραξης «τελών τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ» του 2015 σε επόμενο έτος, είναι εφικτό και ορθό στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης να δοθεί στους υπόχρεους η δυνατότητα πληρωμής των τελών τήρησης Μερίδας για το έτος 2015 ταυτόχρονα με τις πληρωμές για το έτος 2016, αντί να βεβαιωθούν αυτά άμεσα για πληρωμή κατά Κ.Ε.Δ.Ε., δεδομένου ότι:

1. Η ρύθμιση είναι νέα και, ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις, δεν ήταν εξ αρχής σαφές ποιους συναλλασσόμενους αφορά, με αποτέλεσμα να υπάρχει σωρεία ερωτημάτων σχετικά, συνεπώς είναι εύλογο να μην αποσταλούν στη φορολογική αρχή ανείσπρακτα τέλη τήρησης Μερίδας πριν επιβεβαιωθεί ο σύννομος καταλογισμός τους.

2. Η ως άνω αναφερόμενη διάταξη της ΚΥΑ 79752/30.12.2014 δεν θέτει προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να αποσταλούν στη φορολογική διοίκηση τα μη εισπραχθέντα τέλη τήρησης Μερίδας, συνεπώς είναι σύννομο να μην αποσταλούν άμεσα στη φορολογική αρχή τα ανείσπρακτα αυτά τέλη.

3. Η ενσωμάτωση των ανείσπρακτων τελών τήρησης μερίδας στις γενικότερες ρυθμίσεις διακανονισμού οφειλών μπορεί να οδηγήσει σε ζημία των Επιμελητηρίων (λόγω του χαμηλού ύψους των τελών αυτών), συνεπώς είναι ορθό να μην αποσταλούν στη φορολογική αρχή τα ανείσπρακτα τέλη τήρησης Μερίδας τουλάχιστον μέχρι την εύρεση λύσης (σε συνεργασία με το συναρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών).

Για το σκοπό αυτό παρακαλείται η Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση του πληροφοριακού συστήματος του ΓΕΜΗ προκειμένου να υποστηριχθεί η συν-είσπραξη των τελών αυτών με τα τέλη τήρησης μερίδας για το έτος 2016. Ωστόσο η τροποποίηση αυτή πρέπει να είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να αφορά αποκλειστικά και μόνο το έτος 2015. Τέλος τονίζουμε ότι κατόπιν των ανωτέρω και ειδικά και μόνο για τα οφειλόμενα σε αυτές τέλη τήρησης Μερίδας για το 2015 οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ δεν θα πρέπει να προβούν σε βεβαιώσεις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. αυτών.