Το IASB προτείνει επιπλέον οδηγίες για την αντιστάθμιση κινδύνων

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

12 Σεπτέμβριος 2007
Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσιοποίησε ένα προσχέδιο δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΔΛΠ 39, Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση. Σκοπός των τροποποιήσεων αυτών είναι να διευκρινιστεί τι μπορεί να οριστεί ως αντισταθμιστικό εργαλείο σε μία σχέση λογιστικής αντιστάθμισης κινδύνων. Taxheaven.gr

Το IASB προτείνει επιπλέον οδηγίες για την αντιστάθμιση κινδύνων

 
Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσιοποίησε ένα προσχέδιο δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΔΛΠ 39, Χρηματοπιστωτικά Μέσα: καταχώριση και αποτίμηση. Σκοπός των τροποποιήσεων αυτών είναι να διευκρινιστεί τι μπορεί να οριστεί ως αντισταθμιστικό εργαλείο σε μία σχέση λογιστικής αντιστάθμισης κινδύνων.

Στο προσχέδιο δημόσιας διαβούλευσης προσδιορίζονται οι κίνδυνοι που μπορούν να χαρακτηριστούν ως αντισταθμισμένοι όταν μία οντότητα αντισταθμίζει την έκθεσή της σε ένα χρηματοπιστωτικό μέσο. Επιπλέον, διευκρινίζεται πότε μία οντότητα μπορεί να χαρακτηρίσει ένα τμήμα της ταμειακής ροής ενός χρηματοπιστωτικού μέσου ως αντισταθμιστικό εργαλείο.

Οι προτάσεις αντιστοιχούν στις αιτήσεις για πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά με το τι μπορεί να καθοριστεί ως αντισταθμιστικό εργαλείο κατά το ΔΛΠ 39. Παρόλο που το IASB αναλαμβάνει μία έρευνα που θα οδηγήσει τελικά στην αντικατάσταση του ΔΛΠ 39, η εργασία αυτή βρίσκεται στα πρώτα στάδια. Το IASB επομένως αποφάσισε να προτείνει τις τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο διαβούλευσης.

Το προσχέδιο δημόσιας διαβούλευσης των προτεινόμενων τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 39- Αποδεκτά Ανοίγματα για Αντιστάθμιση Κινδύνων είναι διαθέσιμο στους συνδρομητές του eIFRS από σήμερα ενώ από τις 26 Φεβρουαρίου 2007 θα διατίθεται δωρεάν από το Website. Το IASB δέχεται σχόλια για το Έγγραφο Διαβούλευσης μέχρι την 11 Ιανουαρίου 2008.Μετάφραση XLence ΕΠΕ, www.xlence.gr
Εξειδικευμένοι μεταφραστές σε οικονομικών, τεχνικών και ιατρικών εγγράφων σε 35 διαφορετικές γλώσσες.