Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιλεγμένα λογιστικά και φορολογικά θέματα του έτους 2015

4 Ιανουάριου 2016
Με την παρέλευση λίγων ωρών από τη δημοσίευση του παρόντος άρθρου, το έτος 2015 θα αποτελεί παρελθόν και θα στριμωχτεί στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, δίνοντας ταυτόχρονα τη σκυτάλη στο έτος 2016 που έρχεται. Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκειά του χρόνου που διανύσαμε είχαμε πολύ πλούσιο υλικό από πλευράς νομοθεσίας, αποφάσεων, κ.λπ. και δημιουργήθηκε ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα του δαιδαλώδους νομικού πλαισίου που διέπει το απλό, σταθερό και συνάμα δίκαιο φορολογικό μας σύστημα, στο οποίο καλούμαστε να ασκήσουμε με συνέπεια το επάγγελμά μας.

Σταχυολογώντας όλο το υλικό του έτους που μας αποχαιρετά, επιλέξαμε ορισμένα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε ταξινομημένα κατά ενότητες, έτσι ώστε να θυμηθείτε εν τάχει όλα όσα μας απασχόλησαν τις 365 ημέρες του 2015. Όλο αυτό το υλικό που πέρασε από την κρησάρα μας και χαρακτηρίστηκε ως σημαντικό, καταδεικνύει ότι ακόμη και τα πολύ σημαντικά θέματα ενός έτους είναι υπερβολικά για όλους εμάς τους επαγγελματίες λογιστές. Γιατί, αν αναλογιστούμε ότι πρέπει να τα βγάζουμε πέρα αντιμέτωποι με πλήθος νόμων, αποφάσεων, εγκυκλίων, κ.λπ. που ψηφίζονται και κοινοποιούνται σε ετήσια βάση, τότε δεν χρειάζεται και πολλή σκέψη για να αντιληφθούμε το πλήρες μέγεθος του σαθρού και ευμετάβλητου υποβάθρου πάνω στο οποίο εργαζόμαστε. 

Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα πάψει αυτή η πολυνομία και επιτέλους θα εργαζόμαστε σε πιο κατάλληλες συνθήκες, χωρίς να ακροβατούμε στο κενό. Βέβαια, ακόμη φαντάζει ουτοπικό κάτι τέτοιο, όμως η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.


1. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

α. Γενικά

 

β. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

 

γ. Τήρηση αρχείων (βιβλίων στοιχείων) - Εγγραφές

 

δ. Διανομή - Διάθεση αποτελεσμάτων

 

 

ε. Αρχή δεδουλευμένου

 

Τρόπος τιμολόγησης σύμφωνα με τα ΕΛΠ - Αλλαγές από 1.1.2015

 

στ. Απογραφή - αποτίμηση (επιμέτρηση) αποθεμάτων 2015

 

ζ. Αποφάσεις Σ.ΛΟ.Τ. γενικά.

 

η. Αποσβέσεις

 • Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1210πε ΕΞ 18.5.2015 Συντελεστής απόσβεσης κεφαλαίου σε ΦΒ πάρκα.
 • ΠΟΛ.1211/22.9.2015 - Διενέργεια αποσβέσεων επί της αξίας των Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) αυτοκινήτων (οχημάτων), όπως αυτή προσδιορίστηκε από την Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 7 του ν.3887/2010
 • ΠΟΛ.1073/31.3.2015 - Κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί φορολογικών αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013.

 

θ. Αποσβέσεις και χειρισμός βελτιώσεων σε ακίνητο εκμισθωτή

 

2. Παροχές σε είδος

 

3. Δαπάνες - έκπτωση δαπανών - αναμόρφωση δαπανών

 

4. Δαπάνες άνω των 500 ευρώ και εξόφληση με τραπεζικό μέσο


5. Προβλέψεις

 

6. Παρακράτηση φόρου

 • ΠΟΛ.1036/26.1.2015. Καθορισμός εντύπων εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών
 • ΠΟΛ.1220/5.10.2015 Χωρίς παρακράτηση φόρου η εξόφληση δαπανών αγοράς φαρμάκων, κ.λπ. από φορείς Γενικής Κυβέρνησης σε ασφαλισμένους ταμείων
 • ΠΟΛ.1179/13.8.2015 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1072/2015 σχετικά με οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
 • 'Αρθρο Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων.
 • ΠΟΛ.1072/31.3.2015 - Οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

 

7. Υπεραξία sales and lease back

 • ΠΟΛ.1235/21.10.2015 Φορολογικός χειρισμός της υπεραξίας που αποκτά ένα νομικό πρόσωπο από την πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου, διευκρινίζει η ΓΓΔΕ με την ως άνω εγκύκλιο.
 • ΠΟΛ.1145/3.7.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με την εξαίρεση των αφορολόγητων αποθεματικών που προέρχονται από την υπεραξία από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης για το οποίο στη συνέχεια συνάφθηκε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale and lease back) από την αυτοτελή φορολόγηση των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του ν.4172/2013

 

8. Επισφαλείς απαιτήσεις

 

9. "Μπλοκάκια " - φορολόγηση με εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες

 

10. Τεκμήρια

 

11. Ανάλωση κεφαλαίου

 • ΣτΕ 772/2015. Ανάλωση κεφαλαίου. Πότε ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές δαπάνες του φορολογούμενου για τον υπολογισμό της ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών.
 • ΔΕΑΦ Α' 1144110 ΕΞ 2015/5.11.2015 Νέες οδηγίες για την ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών και την προσαύξηση περιουσίας

 

12. Φορολογική αντιμετώπιση διαφόρων εισοδημάτων

 • ΠΟΛ. 1094//17.4.2015 Φορολογική μεταχείριση των υποτροφιών, των χρηματικών βραβείων και των βοηθημάτων - οικονομικών ενισχύσεων
 • ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ 2015/2.6.2015 Φορολογική αντιμετώπιση των επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων στα πλαίσια ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • ΔΕΑΦ Α 1081788 ΕΞ 2015/16.6.2015. Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης για πρόωρη παύση της γεωργικής δραστηριότητας
 • ΔΕΑΦ Α 1095974 ΕΞ 2015/14.7.2015 Φορολογική μεταχείριση αμοιβών που λαμβάνουν αυτοαπασχολούμενοι από την παρακολούθηση επιδοτούμενων σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης
 • ΔΕΑΦ Α 1096855 ΕΞ 2015/16.7.2015 Φορολογική μεταχείριση α) μερίσματος που καταβάλλεται σε δικηγόρους οι οποίοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή Ε3 και β) αμοιβών δικηγόρων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για παροχή υπηρεσιών στις αρχαιρεσίες Δικηγορικού Συλλόγου.
 • ΔΕΑΦ Β 1137382 ΕΞ 2015/21.10.2015 Φορολογική μεταχείριση των συνδρομών που εισπράττουν οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις από τα μέλη τους, καθώς και των χορηγιών και συνδρομών προς αυτές
 • ΔΕΑΦ Β 1137818 ΕΞ 2015/21.10.2015 ΔΕΑΦ Β 1137818 ΕΞ 2015/21.10.2015 Φορολογική μεταχείριση των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών του ν.383/1976, μετά την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013.
 • ΠΟΛ.1116/10.6.2015 - Διευκρινίσεις σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

13. Κτήση εισοδήματος - Φορολογικό έτος

 • ΠΟΛ.1223/2015: ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του νέου Κ.Φ.Ε. - Έννοια του φορολογικού έτους και τον χρόνο κτήσης του εισοδήματος - οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους

 

14. Συντελεστές φόρου - προκαταβολή φόρου

 

15. Αμοιβές μελών Ο.Ε.-Ε.Ε.

 • Η «πονεμένη» ιστορία των αμοιβών των μελών προσωπικών εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε.
 • ΠΟΛ.1139/30.6.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των αμοιβών των μελών προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και αστικών εταιρειών μετά την έκδοση της ΠΟΛ.1113/2015 εγκυκλίου μας.
 • ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015/11.5.2015 Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν εταίροι και διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ
 • ΠΟΛ.1223/2015 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του νέου Κ.Φ.Ε. - Έννοια του φορολογικού έτους και τον χρόνο κτήσης του εισοδήματος - οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους

 

16. Φορολογικές δηλώσεις

 

17. Τέλος επιτηδεύματος

ΔΕΑΦ Β 1090759 ΕΞ 2015/2.7.2015Τέλος επιτηδεύματος σε περιπτώσεις εταιρειών με υποδωδεκάμηνη χρήση

 

18. Υπεραξία από μεταβίβαση τίτλων

 • ΠΟΛ.1032/26.1.2015 Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013

 

19. Εκμετάλλευση περιπτέρων

 • ΠΟΛ.1213/22.9.2015 το εισόδημα από την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου σε τρίτους (είτε πρόκειται για υφιστάμενες είτε για νέες άδειες), αποτελεί εισόδημα από δικαιώματα του άρθρου 38του ν. 4172/2013, καθόσον φέρει όλα τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του δικαιώματος και φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
 • ΠΟΛ.1229/15.10.2015 Μετά την έκδοση της απόφαση ΠΟΛ.1213/22.9.2015 με την οποία το υπ. Οικονομικών χαρακτήρισε το εισόδημα από την εκμίσθωση περιπτέρου ως εισόδημα από δικαιώματα και αντιλαμβανόμενο επίσης ότι υπάρχει πιθανότητα αρκετοί φορολογούμενοι να έχουν δηλώσει λάθος το εν λόγο εισόδημα στις φορολογικές δηλώσεις του έτους 2014, δίνει την δυνατότητα στους εκμισθωτές να υποβάλλουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 τροποποιητική δήλωση στην Δ.Ο.Υ. και να συμπληρώσουν τον κωδικό 671-672 του Πίνακα Δ1, χωρίς πρόστιμα και κυρώσεις.

 

20. Φόρος Ασφαλίστρων

 

21. Λοιπά φορολογίας εισοδήματος

 

22. Πρόστιμα- Κυρώσεις

 

23. ΦΠΑ 

 α. Συντελεστές

 

β. ΦΠΑ διακανονισμοί (prorata)

 

γ. ΦΠΑ απαλλαγές

 

δ. ΦΠΑ ειδικά καθεστώτα

 

ε. Λοιπά θέματα ΦΠΑ

 

24. Ενδοομιλικές συναλλαγές

 

25. ΕΝΦΙΑ - Ε9

 

26. Αντικειμενικές Αξίες

 • ΣτΕ 1582/2015. Φορολογία ακινήτων σε περιοχή όπου δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα – ΥΑ, εκδοθείσα το 2013, περί καθορισμού τιμής τ.μ. οικοπέδων για τα έτη 2011, 2012 και 2013

 

27. Μισθωτήρια

 

28. Συμφωνητικά

 • ΔΕΛ Β 1009011 ΕΞ 2015/23.1.2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1065606/7222/ΔΕ−Β΄ (ΦΕΚ 951 Β΄/31.7.2000) ΑΥΟ περί καθορισμού διαφορετικού τρόπου υποβολής των συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α΄/23.3.1990)

 

29. Πόθεν έσχες - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης

 

30. Συγκεντρωτικές καταστάσεις (ΜΥΦ)

 • ΠΟΛ.1267/21.12.2015 Τροποποίηση της απόφασης Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει
 • ΠΟΛ.1254/26.11.2015 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει
 • ΠΟΛ.1240/29.10.2015 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179/Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει
 • ΠΟΛ.1206/15.9.2015 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει
 • ΠΟΛ.1092/17.4.2015 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει
 • ΠΟΛ.1053/27.2.2015 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει

 

31. Εργατικά

32. Ασφαλιστικά

 

33. ΓΕΜΗ

 

34. Ενδικοφανείς προσφυγές

 • ΠΟΛ.1144/3.7.2015 - Επιμήκυνση (Από 90 ημέρες σε 120 ημέρες ) των προθεσμιών για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης. Η νέα προθεσμία θα εφαρμοστεί και για τις εκκρεμείς ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, των οποίων η προθεσμία εξέτασης δεν είχε συμπληρωθεί κατά την ημερομηνία κατάθεσης του ως άνω νόμου στην Βουλή, ήτοι μέχρι και τις 19-6-2015

 

35. Επίδομα πετρελαίου

 • ΠΟΛ.1262/10.12.2015 Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού

 

36. Οι αλλαγές στη ρύθμιση οφειλών

 

37. Φορολογία πλοίων

 

38. Νόμος Κατσέλη για υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα

 

39. Μετασχηματισμοί - Συγχωνεύσεις

 

40. Κ.Ε.Δ.Ε.

 

41. Λοιπά θέματα

 

 

 

 Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης