Live Search Results

Κοινή επιστολή Σ.Ο.Λ.-Ν.Θ. και Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου: «Διευκρινίσεις και προτάσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4308/2014 για τα Ε.Λ.Π.»ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο

Κοινοποίηση:

1. Αναπληρωτή Υπ.Οικ. κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη
2. Πρόεδρο Διαρκούς Επιτροπής Ε.Λ.Π. κ. Κωνσταντίνο Καραμάνη
3. Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδος (Π.Ο.Ο.Ε.Ε.Ε.)
4. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)
5. OEE

ΘΕΜΑ:  Διευκρινίσεις και προτάσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4308/2014 για τα Ε.Λ.Π.


Κύριε Υπουργέ,

Στις 24 Νοεμβρίου 2014 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 251 ο Ν. 4308/2015 στον οποίο περιλαμβάνονται άρθρα που αναφέρονται σε διατάξεις του ΚΦΑΣ και άλλα στην εφαρμογή των ΕΛΠ με έναρξη ισχύος την 31/12/2014 για τα κεφάλαια 4 έως 7 και για τα υπόλοιπα  την 1/1/2015. Η Λογιστική Οδηγία εφαρμογής του Ν. 4308/2014 που πραγματεύεται με το λογιστικού ενδιαφέροντος μέρος του νόμου εκδόθηκε στις 16/10/2015. Για μία ακόμη φορά οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί καλούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα να εφαρμόσουν ριζικές αλλαγές χωρίς να έχει διαμορφωθεί εγκαίρως το κατάλληλο πλαίσιο. Μετά από επισταμένη μελέτη του νόμου καθώς και της οδηγίας, παρατηρούμε ότι είναι αναγκαίες περαιτέρω διευκρινίσεις προς αποφυγή παρερμηνειών και λαθών κατά την εφαρμογή τους. Σας παραθέτουμε σχετικούς προβληματισμούς και προτάσεις:

1. Το άρθρο 29 (Προσάρτημα, σημειώσεις, επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων) ζητάει πολλές και ποικίλες ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες για την εκάστοτε υποκείμενη οντότητα. Εντούτοις, για αρκετές από αυτές τις πληροφορίες δεν είναι δυνατό να γίνει κατανοητό τι ακριβώς ζητείται ή πως οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να παρουσιαστούν. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτών των περιπτώσεων είναι οι ακόλουθες παράγραφοι του άρθρου 29:

Παρ. 5: Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση, και γνωστοποιούνται επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Παρ. 7: Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Παρ. 15: Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των διακανονισμών της οντότητας, που δεν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό, καθώς και οι χρηματοοικονομικές επιπτώσεις των διακανονισμών αυτών επί της οντότητας, εφόσον οι κίνδυνοι ή τα οφέλη των διακανονισμών αυτών είναι σημαντικά και εφόσον η δημοσιοποίηση των κινδύνων ή οφελών απαιτείται για τους σκοπούς της εκτίμησης της χρηματοοικονομικής θέσης της οντότητας.

Παρ. 17: Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από τον παρόντα νόμο προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του συμψηφισμού.

Θα ήταν πολύ χρήσιμο και θα βοηθούσε σημαντικά στην αύξηση της ποιότητας των οικονομικών καταστάσεων, αν υπήρχε κάποιο υπόδειγμα ή ειδικότερα παράδειγμα για τις ανωτέρω ζητούμενες πληροφορίες του Προσαρτήματος.

2. Το Παράρτημα Γ (Σχέδιο Λογαριασμών) δεν συνοδεύεται από οδηγίες (έστω συνοπτικές) σχετικά με την χρεω-πίστωση των λογαριασμών που περιέχει. Επίσης, δεν υπάρχουν οδηγίες ή πληροφορίες για ορισμένους λογαριασμούς του καινούριου, προτεινόμενου Σχεδίου Λογαριασμών. Από την μια, πιστεύουμε ότι θα βοηθούσε πολύ τους συναδέλφους να είχαν διαθέσιμο ένα εργαλείο για τον λογιστικό χειρισμό των λογαριασμών (όπως κάτι τέτοιο υπήρχε στο ΕΓΛΣ). Από την άλλη, θα έλυνε απορίες σχετικά με την χρησιμότητα ή και σκοπιμότητα ορισμένων λογαριασμών του Παραρτήματος Γ. Ορισμένοι από τους λογαριασμούς για τους οποίους ενδεικτικά δεν είναι εύκολα αντιληπτό πως χειρίζονται λογιστικά, είναι οι ακόλουθοι:

Λογ. 44 Διαφορές εύλογης αξίας
Λογ. 45 Συναλλαγματικές διαφορές
Λογ. 57.03 Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες
Λογ. 78.01 Τρέχων φόρος περιόδου έσοδο

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή, υπάρχει η δυνατότητα, σύμφωνα με το άρθρο 37, παρ. 3, εδάφιο α.2, μια μεσαία ή μεγάλη οντότητα να επιμετρήσει κάποια από τα ακίνητα της στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με το άρθρο 24 και η εύλογη αξία αυτή να θεωρείται ως το τεκμαρτό κόστος του ακινήτου για την εφαρμογή του παρόντος νόμου εφεξής.

Θα ήταν πολύ χρήσιμο αν υπήρχε διαθέσιμο ένα πλήρες παράδειγμα σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό αυτής της επιλογής, ειδικά από τη στιγμή που προκύπτουν ορισμένα ζητήματα σχετικά με τη διανομή μερίσματος από τον λογ. 49 Αποτελέσματα εις νέο.

Επιπρόσθετα, για το συγκεκριμένο θέμα, προκύπτει μια ασάφεια από την μελέτη των διατάξεων του Ν. 4308/2014, καθώς ενώ στο άρθρο 37 παρ. 3 εδ. γ αναφέρεται ότι «Οι πολύ μικρές οντότητες της παρ. 2α, 2β και 2γ του αρ. 1 δεν έχουν την επιλογή της περίπτωσης α2 της παρ. 3 του ιδίου άρθρου», εντούτοις στην παρ. 10 του ιδίου άρθρου αναφέρεται ότι «Οι πολύ μικρές και οι μικρές οντότητες δεν εφαρμόζουν τις παρ. 3 (α2) και 3 (α3)» Η ασάφεια εντείνεται περισσότερο καθώς στη σχετική Λογιστική Οδηγία που δημοσιεύθηκε στις 16/10/2015, αναφέρεται ότι την συγκεκριμένη δυνατότητα δεν μπορούν να την εφαρμόσουν μόνο οι πολύ μικρές οντότητες. Θα θέλαμε περαιτέρω διευκρινίσεις, σχετικά με το τι τελικά ισχύει ως προς την εφαρμογή αυτής της δυνατότητας.
 
4. Σύμφωνα με το άρθρο 37, παρ. 2, η πρώτη εφαρμογή των κανόνων επιμέτρησης και σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων των κεφαλαίων 4 έως 7 αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών πολιτικών, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4308/2014.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να προσαρμοστούν αναδρομικά ορισμένα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων (δεν είναι υποχρεωτικό για όλες τις κατηγορίες οντοτήτων). Θα ήταν πολύ χρήσιμο αν υπήρχαν διαθέσιμα παραδείγματα σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό αυτών των αναδρομικών προσαρμογών.

5. Στην Λογιστική Οδηγία που δημοσιεύθηκε στις 16/10/2015, αναφέρεται μεταξύ άλλων και το ακόλουθο (37.2.6):
«Αναδρομική εφαρμογή βάσει των προβλέψεων του νόμου συνεπάγεται:
……………
δ) Την εξέταση και προσαρμογή, εφόσον απαιτείται, της ωφέλιμης οικονομικής ζωής των παγίων στοιχείων. Για παράδειγμα, έστω μηχάνημα λογιστικής αξίας 100 ευρώ που αφορά αξία κτήσης 500 ευρώ και σωρευμένες αποσβέσεις έως την 31.12.2013 ποσού 400 ευρώ (λογιστική αξία 100 ευρώ). Αν η οντότητα κρίνει ότι το εν λόγω πάγιο είναι υπεραποσβεσμένο ως εκείνη την ημερομηνία, μπορεί να αναστρέψει τις υπερβάλλουσες αποσβέσεις που έχουν διενεργηθεί σε όφελος των αποτελεσμάτων εις νέον στις 31.12.2013, αυξάνοντας έτσι τη λογιστική αξία του παγίου που απομένει να αποσβεστεί στο μέλλον. Στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή η οντότητα κρίνει ότι έχουν γίνει λιγότερες αποσβέσεις, αναγνωρίζεται σωρευτικά το ποσό των αποσβέσεων που δεν έχουν διενεργηθεί στα αποτελέσματα εις νέον στις 31.12.2013.»

Η ανωτέρω δυνατότητα είναι διαθέσιμη για όλες τις κατηγορίες οντοτήτων;

6. Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β (Β.6), καταλήγει στο «Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους». Αυτό σημαίνει ότι και οι πολύ μικρές οντότητες (όπως και οι υπόλοιπες) θα καταχωρήσουν τον φόρο εισοδήματος στα λογιστικά τους βιβλία προκειμένου να καταλήξουν στο προαναφερθέν κονδύλι. Ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις (πολύ μικρές εκτός Οδηγίας), ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται μέσω του φορολογικού εντύπου Ε1, γεγονός που σημαίνει ότι συν-εκκαθαρίζεται μαζί με τα υπόλοιπα εισοδήματα του επιτηδευματία (εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, εισόδημα από κεφάλαιο και εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου). Ποιον φόρο εισοδήματος θα πρέπει να καταχωρήσουν οι ατομικές επιχειρήσεις στα βιβλία τους; Αυτόν που προκύπτει από το συνολικό έντυπο Ε1 ή μόνο το φόρο εισοδήματος που αντιστοιχεί στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα; Η απάντηση σας παρακαλώ να καλύπτει και περιπτώσεις στις οποίες η εκκαθάριση του Ε1 πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη το τεκμαρτό εισόδημα του φυσικού προσώπου, περιπτώσεις όπου ο επιτηδευματίας υποβάλλει κοινή δήλωση με τη σύζυγο του και περιπτώσεις όπου τυγχάνει έκπτωσης φόρου λόγω δαπανών όπως ιατρικά έξοδα κλπ  .

Πιστεύουμε ότι επιβάλλεται να εξεταστούν και να δοθούν άμεσα νέες διευκρινιστικές οδηγίες για όλα τα σημεία που ενδέχεται να παρερμηνευτούν καθώς και να δοθεί η εύλογη παράταση ενός έτους για την εφαρμογή των ΕΛΠ.

Καλούμε επίσης όλους τους Συλλόγους, τις Ενώσεις και τους εμπλεκόμενους φορείς του κλάδου  να λάβουν θέση επί του θέματος.


ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΟΛΝΘ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΦΕΕ ΡΟΔΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories