Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πως η IFRIC 14 (Διερμηνεία ΔΛΠ 19) αντιμετωπίζει το ενεργητικό ασφαλιστικών ταμείων καθορισμένων παροχών και τις ελάχιστες χρηματοδοτικές απαιτήσεις τους

29 Αύγουστου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Στις 5 Ιουλίου 2007 η Διεθνής Επιτροπή Διερμηνειών των οικονομικών εκθέσεων (IFRIC) εξέδωσε μία Διερμηνεία, η IFRIC 14 ΔΛΠ 19- Το Όριο του Ενεργητικού Ασφαλιστικών Ταμείων Καθορισμένων Παροχών, οι Ελάχιστες Χρηματοδοτικές Απαιτήσεις τους και η Αλληλεπίδρασή τους.....
Πως η IFRIC 14 (Διερμηνεία ΔΛΠ 19) αντιμετωπίζει το ενεργητικό ασφαλιστικών ταμείων καθορισμένων παροχών και τις ελάχιστες χρηματοδοτικές απαιτήσεις τους


Στις 5 Ιουλίου 2007 η Διεθνής Επιτροπή Διερμηνειών των οικονομικών εκθέσεων (IFRIC) εξέδωσε μία Διερμηνεία, η IFRIC 14 ΔΛΠ 19- Το Όριο του Ενεργητικού Ασφαλιστικών Ταμείων Καθορισμένων Παροχών, οι Ελάχιστες Χρηματοδοτικές Απαιτήσεις τους και η Αλληλεπίδρασή τους.
Εφόσον παρατηρήθηκε στην έκδοση της Διερμηνείας της IFRIC ότι υπήρχαν πολλά άρθρα και δηλώσεις στον τύπο από σχολιαστές της αγοράς που έδιναν μια μη ακριβή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της IFRIC 14, εκδόθηκε αυτό το έγγραφο που επιλύει τα βασικά ζητήματα που θίχτηκαν.

Το εάν και πως η IFRIC 14 βρίσκει εφαρμογή σε μία συγκεκριμένη οντότητα θα εξαρτηθεί από τους ακριβείς όρους του συνταξιοδοτικού προγράμματος και τις κανονιστικές απαιτήσεις της σχετικής δικαιοδοσίας και θα καθορίζεται μέσω αναφοράς στην ίδια την IFRIC 14.

Η διερμηνεία δεν αλλάζει τους κανόνες περί χρηματοδότησης

Η Διερμηνεία διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες θα πρέπει να υπολογίζουν εάν εφαρμόζονται τυχόν απαιτήσεις χρηματοδότησης που απορρέουν από το καταστατικό ή από κάποια σύμβαση.
Δεν είναι δυνατή η αλλαγή αυτών των απαιτήσεων καθώς έχουν οριστεί από εποπτικές αρχές και τους διαχειριστές κεφαλαίων συνταξιοδοτικών ταμείων και έγκειται στην διοίκηση η απόφαση σχετικά με το πως θα ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις.

Η Διερμηνεία δεν επηρεάζει την ικανότητα μίας οντότητας για επιστροφή χρημάτων

Η Διερμηνεία προσφέρει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού τυχόν περιορισμών που μπορεί να έχουν εφαρμοστεί. Δεν επηρεάζει την ικανότητα μίας οντότητας για επιστροφή χρημάτων. Η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων σε έναν εργοδότη καθορίζεται από τις συνταγματικές απαιτήσεις της εν λόγω δικαιοδοσίας και τους κανόνες του σχεδίου.

Αναγνωρίζεται πρόσθετη ευθύνη μόνον εάν συντρέχουν δύο προϋποθέσεις συγχρόνως

Αναγνωρίζεται πρόσθετη ευθύνη μόνον εάν υπάρχουν και οι δύο προϋποθέσεις:

--Εάν η οντότητα έχει συνταγματική ή συμβατική υποχρέωση καταβολής επιπλέον ποσών στο πρόγραμμα και  

--Εάν απαγορεύεται η ικανότητα της οντότητας να ανακτήσει αυτά τα ποσά στο μέλλον με την μορφή επιστροφής χρημάτων ή άλλως.

Σε αυτή την περίπτωση, η αναγνώριση πρόσθετης ευθύνης αντικατοπτρίζει την οικονομική πραγματικότητα.
Στην Διερμηνεία διευκρινίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες είναι δυνατή η αναγνώριση πλεονάσματος σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.

Η IFRIC 14 προσφέρει μία πιο σαφή διερμηνεία της διαθεσιμότητας ενός πλεονάσματος από το αρχικό πρότυπο, ΔΛΠ 19 «Παροχές στους Εργαζομένους». Σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ένα πλεόνασμα δεν είναι διαθέσιμο σε έναν διαχειριστή συνταξιοδοτικών προγραμμάτων παρά μόνον εάν είναι άμεσα ρευστοποιήσιμο κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η IFRIC 14 δηλώνει ότι ο εργοδότης χρειάζεται μόνον να έχει το απεριόριστο δικαίωμα χρήσης του πλεονάσματος κάποια στιγμή κατά την διάρκεια του προγράμματος ή κατά την εκκαθάρισή του να αναγνωρίζεται το πλεόνασμα.

Η Διερμηνεία διασφαλίζει ότι ο υπολογισμός των πλεονασμάτων είναι συνεχής και χαρακτηρίζεται από διαφάνεια

Μετάφραση
http://www.xlence.gr/


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης