Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ποια δάνεια δεν θα πωλούνται μέχρι την 15η Φεβ. 2016 - Όλο το σχέδιο για την πώληση και την διαχείρηση των κόκκινων δανείων

13 Δεκέμβριος 2015

Την δημιουργία δευτερογενούς αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων προβλέπει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε το Σαββάτο στη Βουλή.

Η δημιουργία μίας τέτοιας αγοράς σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση θα είναι ωφέλιμη τόσο για τα πιστωτικά ιδρύματα όσο και για τους οφειλέτες. Το πιστωτικό ίδρυμα θα μπορεί να ενισχύσει άμεσα τη ρευστότητά του εισπράττοντας άμεσα ένα τμήμα της αμοιβής του, το οποίο είναι αμφίβολο αν θα το εισέπραττε με αναγκαστική εκτέλεση και σε κάθε περίπτωση θα το εισέπραττε πολύ αργότερα.
Από την άλλη πλευρά, ο δανειολήπτης -συνεχίζει να αναφέρει η αιτιολογική έκθεση-, θα μπορεί να λάβει από τον εκδοχέα πολύ ευνοϊκότερες προτάσεις ρύθμισης, απ' ό,τι θα μπορούσε να λάβει από το πιστωτικό ίδρυμα, διότι ο εκδοχέας θα έχει αγοράσει την απαίτηση σε τιμή μικρότερη της ονομαστικής της αξίας και επομένως μία πρόταση ρύθμισης, που θα ήταν ζημιογόνα για το πιστωτικό ίδρυμα και δεν θα μπορούσε να προταθεί από αυτό, θα είναι κερδοφόρα για τον εκδοχέα.

Οι εταιρίες που θα "αγοράζουν" τα κόκκινα δάνεια θα πρέπει να είναι ανώνυμες εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και εγκαθίστανται στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος, ενώ θα έχει ελάχιστο κεφάλαιο σύστασης 100.000 ευρώ

Παράλληλα, θεσπίζεται καθεστώς αυστηρής εποπτείας των εταιριών διαχείρισης και μεταβίβασης των απαιτήσεων και υποχρέωσή τους να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, ώστε να διασφαλίζεται ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα χειροτερεύσει η νομική ή πραγματική θέση του οφειλέτη μόνο και μόνο λόγω της μεταβίβασης της οφειλής του ή της ανάθεσής της προς διαχείριση.
 
Για να διασφαλίζεται η διαφάνεια των εταιριών αυτών θα πιστοποιείται η ταυτότητα των μετόχων με συμμετοχή δέκα τοις εκατό (10%) ή περισσότερη, από την αρχή η οποία θα δίνει την άδεια λειτουργίας των εταιριών αυτών.

Οι εταιρίες αυτές θα μπορούν επίσης να λαμβάνουν άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να χορηγούν νέα δάνεια ή πιστώσεις σε δανειολήπτες, δάνεια ή/και πιστώσεις των οποίων έχουν εξαγοράσει, με αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδότηση των δανείων τους.

Οι τράπεζες θα μπορούν να μεταβιβάζουν (πωλούν) να δάνεια τα οποία έχουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών.
Προβλέπεται όμως  ρητά ότι 12 μήνες πριν την προσφορά προς πώληση των απαιτήσεων, πρέπει να έχει προταθεί στο δανειολήπτη και τον εγγυητή με εξώδικη πρόσκληση η ρύθμιση του δανείου του, ώστε αυτό να καταστεί εξυπηρετούμενο. Η ρύθμιση αποσκοπεί στο να αποτρέψει τον αιφνιδιασμό των οφειλετών, στους οποίους δίνεται η ευκαιρία να ρυθμίσουν την οφειλή τους πριν η κατ' αυτών απαίτηση εκχωρηθεί σε τρίτους. Στην ίδια αποτροπή του αιφνιδιασμού αποσκοπεί η απαίτηση μεσολάβησης ενός μέγιστου χρονικού διαστήματος 12 μηνών ανάμεσα στην πρόσκληση και την εκχώρηση, ώστε να μην απέχουν τα δύο γεγονότα ιδιαίτερα μεγάλο διάστημα.

Τέλος εξαιρούνται από το πλαίσιο εφαρμογής του νόμου, έως τις 15 Φεβρουαρίου 2016 όλες οι απαιτήσεις από καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, δανειακές συμβάσεις με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας, δάνεια και πιστώσεις χορηγούμενες σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα L 124 της 20.05.2003), καθώς και από δάνεια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου.

Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται προσωρινά η εφαρμογή των διατάξεων του νόμου στις υπόλοιπες απαιτήσεις (πρακτικά: δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις και μη καταναλωτικά δάνεια χωρίς υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας).

Η προσωρινή αυτή εξαίρεση αποσκοπεί σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση στο να δοθεί χρόνος, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν στην πράξη και να διορθωθούν με τον κατάλληλο νομοθετικό καθορισμό του εφαρμοστικού πλαισίου πριν την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης στις ανωτέρω κατηγορίες δανείων.

Δείτε το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην βουλή Εδώ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης