Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΠΑΑ: Εγκύκλιος για την καταβολή προπληρωμής με δανειακή διευκόλυνση προς τους πυροπαθείς έλληνες αγρότες

27 Αύγουστου 2007 Σχόλια
ΥΠΑΑ: Εγκύκλιος για την καταβολή προπληρωμής με δανειακή διευκόλυνση προς τους πυροπαθείς έλληνες αγρότες
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
  • Στην έκδοση εγκυκλίου για την καταβολή προπληρωμής με δανειακή διευκόλυνση προς τους πυροπαθείς έλληνες αγρότες προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.


Εγκύκλιος για την καταβολή προπληρωμής με δανειακή διευκόλυνση προς τους πυροπαθείς έλληνες αγρότες

Στην έκδοση εγκυκλίου για την καταβολή προπληρωμής με δανειακή διευκόλυνση προς τους πυροπαθείς έλληνες αγρότες προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η εγκύκλιος έχει ως εξής:

"Για την καταβολή προπληρωμής με δανειακή διευκόλυνση προς τους έλληνες αγρότες των οποίων οι αγροτικές καλλιέργειες υπέστησαν ζημιές στη φυτική τους παραγωγή, στο φυτικό τους κεφάλαιο, στο πάγιο αγροτικό κεφάλαιο και στο ζωικό κεφάλαιο από τις πυρκα?ές των ετών 2003 - 2005, 2006 και 2007.
Η Κυβέρνηση, λόγω των έκτακτων περιστάσεων που αντιμετωπίζει η χώρα μας τις τελευταίες μέρες λόγω των πυρκαγιών, που δημιούργησαν εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες και στον αγροτικό κόσμο, αποφάσισε την καταβολή προπληρωμής με ταμειακή διευκόλυνση των πυρόπληκτων αγροτών για την άμεση και μη επιδεχόμενη καμία αναβολή επίλυση σοβαρών προβλημάτων διαβίωσης τους, που δεν μπορούν να αναμείνουν τη βραδεία διαδικασία, την προβλεπόμενη από την κοινοτική κυρίως νομοθεσία.

Για την υλοποίηση αυτών των αποφάσεων γνωστοποιούνται στους πυρόπληκτους αγρότες τα εξής :

1. Η ταμειακή διευκόλυνση θα καλύψει μέρος των οικονομικών ενισχύσεων τις οποίες θα δικαιούνται να λάβουν μετά την έγκριση από την αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την περάτωση της διαδικασίας των προγραμμάτων ΠΣΕΑ 2003 - 2005, 2006 και 2007.

2. Τα ποσά τα οποία θα καταβληθούν σε κάθε αγρότη θα συμψηφισθούν με αντίστοιχα χρηματικά ποσά τα οποία θα δικαιούνται στο μέλλον να λάβουν ως οικονομικές ενισχύσεις ή αποζημιώσεις ή επιδοτήσεις για τις αγροτικές τους καλλιέργειες και γιΆ αυτό με ανέκκλητη δήλωση τους θα παρέχουν την εξουσιοδότηση τους στην Αγροτική Τράπεζα να παρακρατεί το ποσό που θα λάβουν ως ταμειακή διευκόλυνση.

3. Για την προπληρωμή της ταμειακής διευκόλυνσης θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:

α) Οι πυρόπληκτοι στις εν γένει αγροτικές τους καλλιέργειες από πυρκαγιές που σημειώθηκαν κατά τα έτη 2003 - 2005, 2006 και μέχρι 31-7-2007, οι οποίοι δεν έλαβαν κανένα ποσό μέχρι τώρα, σε οποιαδήποτε στάδιο κι αν βρίσκεται η διαδικασία εξατομίκευσης των ζημιών τους, δεν θα υποβάλλουν νέες δηλώσεις, έστω κι αν δεν αναγράφεται στις παλιές το χαρτογραφικό τους υπόβαθρο (δεκατριψήφιος κωδικός), διότι ελέγχθηκαν οι παλιές τους δηλώσεις και το είδος της καλλιέργειας τους και το περιεχόμενο τους.

β) Οι πυρόπληκτοι αγρότες στις εν γένει αγροτικές τους καλλιέργειες από τις πυρκα?ές μετά την 31-7-2007, οι οποίοι δεν υπέβαλαν αιτήσεις ζημιάς για τις ζημιές που προξενήθηκαν από αυτές θα υποβάλλουν στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ του Δήμου τους ή του Δημοτικού τους Διαμερίσματος αίτηση - δήλωση ζημιάς για χορήγηση προπληρωμής με ταμειακή τους διευκόλυνση, στην οποία θα περιέχονται τα εξής στοιχεία : Ημερομηνία πυρκαγιάς, ονοματεπώνυμο και όνομα πατέρα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, αριθμός λογαριασμού ΑΤΕ, είδος καλλιέργειας (φυτικό, ζωικό, πάγιο κεφάλαιο, υποθηκευμένα), τοποθεσία ακινήτου ή αγροτικής εγκατάστασης, είδος ζημιάς, μονάδες μέτρησης (στρέμματα, αριθμός ζώων, τετρ. μέτρα εγκαταστάσεων, κλπ).

γ)Έντυπο Υπόδειγμα της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης με το ανωτέρω περιεχόμενο που επισυνάπτεται θα χορηγείται σε κάθε αγρότη , που θα επιθυμεί να το συμπληρώσει με τη βοήθεια του ανταποκριτή ή υπαλλήλου του ΕΛΓΑ, από τον οικείο ανταποκριτή .

4. .Οι αιτήσεις-δηλώσεις κάθε μέρας θα συγκεντρώνονται στο Υποκατάστημα του ΕΛΓΑ της περιοχής του αιτούντα αγρότη και θα αποστέλλονται την επομένη στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΛΓΑ για τη συμπλήρωση του ποσού της ταμειακής διευκόλυνσης , που θα δικαιούται να λάβει ο αιτών αγρότης.

5. Εφιστάται η προσοχή σε όσους υποβάλλουν αίτηση-δήλωση ζημιάς ότι αν μετά το πέρας της διαδικασίας των προγραμμάτων ΠΣΕΑ, τόσον των τρεχόντων, όσων και του ΠΣΕΑ για τις πυρκαϊές του 2007, που θα υποβληθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2007, διαπιστωθεί ότι ήταν ανειλικρινής η δήλωσή τους και δεν εδικαιούντο οικονομική ενίσχυση από το αντίστοιχο ΠΣΕΑ, θα αναζητηθεί το ποσό που θα λάβουν ως αχρεώστητα καταβληθέν.

6. Η υποβολή της αίτησης - δήλωσης ζημίας και η είσπραξη του ποσού της ταμειακής διευκόλυνσης δεν αναστέλλει τη διαδικασία των ΠΣΕΑ , που ορίζουν οι Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές και η ελληνική νομοθεσία , η οποία μόνη προσδιορίζει επακριβώς τη ζημία που υπέστη κάθε αγρότης και το ποσό που δικαιούται , από το οποίο αφαιρείται συμψηφιζόμενο το ποσό της ταμειακής διευκόλυνσης .

7. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι οι πυρόπληκτοι στις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις από τις ανωτέρω πυρκαϊές αγρότες έχουν όλα τα νόμιμα δικαιώματα και όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία κατά την εξέλιξη της διαδικασίας των ΠΣΕΑ.

8. Το ποσό της ταμειακής διευκόλυνσης μετά την κατάθεσή του στο λογαριασμό του αγρότη παραμένει δεσμευμένο και δεν δύναται να το αναλάβει μέχρι της κατάθεσης ανέκκλητης εξουσιοδότησης προς την ΑΤΕ στην οποία θα παρέχει το δικαίωμα να παρακρατήσει η ΑΤΕ το αντίστοιχο ποσό από μελλοντικές αποζημιώσεις ή οικονομικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις του .

Τα Υποκαταστήματα, οι υπάλληλοι και οι ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. καλούνται να συνδράμουν τους αγρότες στην ενημέρωση και συμπλήρωση των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεών τους για τήρηση και επίσπευση της πιο πάνω διαδικασίας".


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης