Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μεταβολές ημερομηνιών διαβίβασης στοιχείων στη Δ.ΗΛΕ.Δ./Γ.Γ.Δ.Ε. από τις τράπεζες, την «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» κ.ά.

8 Δεκέμβριος 2015

Με την ΠΟΛ 1260/2015 τροποποιείται η ΠΟΛ 1033/2014 «Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιριών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄/ 26-07-2013)» και ορίζονται νέες ημερομηνίες για την αποστολή στοιχείων στη Δ.ΗΛΕ.Δ./Γ.Γ.Δ.Ε. από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία, Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα αντικαθίσταται η παράγραφος 1.3 και ορίζεται ότι η συχνότητα διαβίβασης των στοιχείων των παραγράφων 1.1.α, 1.1.δ και 1.1.ε παραμένει ετήσια αλλά η καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς.

Οι παράγραφοι 1.1.α, 1.1.δ και 1.1.ε αφορούν το ποσό των πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και repos που αποκτήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε, με τα στοιχεία των δικαιούχων/συνδικαιούχων, όπως όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ και ημερολογιακό έτος αναφοράς, τα στοιχεία που αφορούν σε μερίσματα, που διανεμήθηκαν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τα στοιχεία που αφορούν σε χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων, περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβλημένων τόκων, καθώς και των τυχόν τόκων υπερημερίας.

Η συχνότητα διαβίβασης των στοιχείων των παραγράφων 1.1.β, 1.1.γ και 1.2 παραμένει ετήσια με ημερομηνία την 28η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς.


Δείτε την ΠΟΛ.1260/3.12.2015 και την ΠΟΛ.1033/28.1.2014 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει.

Δείτε και τον βοηθητικό πίνακα για την υποβολή στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. από διάφορους φορείς, όπως έχει ενημερωθεί.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης