Αποτελέσματα live αναζήτησης

Χρηματοδότηση ΜΜΕ.

26 Αύγουστου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
  • Με εντολή του υπουργού Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα, ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπουλος απέστειλε επιστολή στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, στις Τράπεζες, στα Επιμελητήρια και στους συλλογικούς επαγγελματικούς Φορείς των επιχειρήσεων με την οποία τους ενημερώνει για τις νέες κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής για καινοτόμες λύσεις στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).
Χρηματοδότηση ΜΜΕ.  
 

Με εντολή του υπουργού Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα, ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπουλος απέστειλε επιστολή στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, στις Τράπεζες, στα Επιμελητήρια και στους συλλογικούς επαγγελματικούς Φορείς των επιχειρήσεων με την οποία τους ενημερώνει για τις νέες κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής για καινοτόμες λύσεις στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

 

Στην επιστολή αναφέρεται ότι στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των ΜμΕ, στο άτυπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας που πραγματοποιήθηκε στη Λισσαβόνα από 20-21/7/07 συζητήθηκε και η χρηματοδότηση των ΜμΕ, λαμβάνοντας υπόψη  ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτές οι επιχειρήσεις είναι οι δυσχέρειες πρόσβασής τους στις κατάλληλες πηγές χρηματοδότησης

 

Στο άτυπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας τονίστηκε ότι η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα εξαρτάται από μια ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική χρηματοδοτική αγορά που να επιτρέπει νέες επιχειρηματικές ιδέες να εισαχθούν γρήγορα στην αγορά.

Συμφωνήθηκε ότι νέα καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία χρειάζονται να αναπτυχθούν, προκειμένου να στηρίξουν τις ΜΜΕ στις ενέργειές τους ιδίως για την αξιοποίηση των καινοτομιών και της νέας τεχνολογίας, την πρόσβασή τους στις διεθνείς αγορές και την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις του νέου ενεργειακού, οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Τέτοια καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι:

Τα επιχειρηματικά κεφάλαια (Venture Capital), που μπορούν να  παρέχουν κεφάλαια στις ΜΜΕ ιδιαίτερα στις νέες  με υψηλές  δυνατότητες ανάπτυξης και  κερδοφορίας. Τα Ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων  χρειάζονται ένα ευνοϊκό και σταθερό περιβάλλον για να λειτουργούν. Θα πρέπει να εξαλειφθούν τα εμπόδια κανονιστικού και φορολογικού χαρακτήρα στις επενδύσεις αυτών των Ταμείων, και να διευκολύνονται οι διασυνοριακές τους επενδύσεις.
Τα μικροδάνεια (Microcredits) που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, κυρίως με τη διευκόλυνση πρόσβασης στη χρηματοδότηση των πολύ μικρών  επιχειρήσεων, νέων ή υφισταμένων, καθώς και των αυτοαπασχολουμένων. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν  μια νομοθεσία που να διευκολύνει την παροχή μικροδανείων.
Υβριδικές  μορφές  χρηματοδότησης ( Mezzanine finance) που συνδυάζουν τα δάνεια με τα συμμετοχικά κεφάλαια, που μπορούν να είναι ένας συμπληρωματικός τρόπος χρηματοδότησης  για την ίδρυση, την ανάπτυξη ή τη μεταβίβαση των ΜΜΕ, την εισαγωγή καινοτομίας. Αυτή η μορφή χρηματοδότησης αρχίζει να αναπτύσσεται  αλλά παραμένει περιορισμένη σε σύγκριση με τη δανειοδότηση. Αυτό συμβαίνει σε ορισμένα κράτη που  χρειάζεται   να κάνουν  περισσότερη πρόοδο σ αυτό το τομέα.  
Τιτλοποίηση δανείων ( Securitisation of loans) ούτως ώστε οι Τράπεζες να διαθέτουν πρόσθετα κεφάλαια για τη παροχή δανείων στις ΜΜΕ. Οι κυβερνήσεις έχουν ένα σημαντικό ρόλο για την ενθάρρυνση ανάπτυξης  τέτοιων μηχανισμών.
 

       Στις 8-9 Οκτωβρίου 2007, στη Λισσαβόνα, θα πραγματοποιηθεί  Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα  «Χρηματοδότηση της Καινοτομίας-Από τις ιδέες  στην Αγορά», όπου θα παρουσιαστούν πολιτικές και καλές πρακτικές απ όλο τον κόσμο και θα αναδειχθούν λύσεις και δράσεις για τη στήριξη των  ΜΜΕ για καινοτομία και ανάπτυξη, μέσω της καλύτερης πρόσβασης στη χρηματοδότηση.

Με την ευκαιρία, σημειώνεται στην επιστολή ότι άρχισε η εφαρμογή της νέας φάσης του αναπτυξιακού νόμου στον οποίο μπορούν να ενταχθούν και επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση, την επέκταση, και  τον εκσυγχρονισμό των  ΜΜΕ, με αυξημένα ποσοστά επιχορήγησης. Στη νέα του μορφή, ο αναπτυξιακός νόμος έχει εισαγάγει σημαντικές βελτιώσεις υπέρ των ΜΜΕ.  Ειδικότερα:

Για τις πολύ μικρές και μικρές μεταποιητικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις ενισχύονται  για πρώτη φορά ολοκληρωμένα πολυετή επιχειρηματικά σχέδια υφισταμένων επιχειρήσεων  για τις οποίες έχει παρέλθει τριετία αντί για πενταετία από τη σύστασή τους  και με ελάχιστο κόστος επένδυσης 1.500.000 ευρώ αντί 3.000.000 ευρώ.
Μετά από έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπεται για πρώτη φορά η ενίσχυση της ίδρυσης πολύ μικρών και  μικρών επιχειρήσεων καθώς και η ενίσχυση λειτουργικών δαπανών τους  που έχουν ιδρυθεί την τελευταία πενταετία.
Για όλα τα επενδυτικά σχέδια που εκτελούνται από ΜΜΕ το επί πλέον ποσοστό επιχορήγησης δύναται να ανέρχεται στις μεσαίες επιχειρήσεις μέχρι και το 10% και για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μέχρι και το 20%.
Για μικρές επιχειρήσεις επιτρέπεται η αγορά γηπέδων έως 10% της  επένδυσης.
 

Επί πλέον, τονίζεται ότι για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων των ΜΜΕ, προβλέπονται ενισχύσεις στα πλαίσια του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα, 2007-2013, το οποίο περιλαμβάνει σειρά μέτρων ενίσχυσης των ΜΜΕ.  

Πέρα από τα πιο πάνω, οι επιχειρήσεις αυτές χρειάζονται κάλυψη μέρους της ιδιωτικής συμμετοχής, η χρηματοδότηση της  οποίας, υπό όρους και προϋποθέσεις, μπορεί να αναληφθεί από  το τραπεζικό σύστημα.

Στην ίδια επιστολή επισημαίνεται η από διετίας λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ), με αντικείμενο την διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων αυτών, στην αγορά κεφαλαίων, για την προώθηση του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και την εισαγωγή καινοτομιών στην οργάνωση και λειτουργία τους.

Όπως τονίζεται στην επιστολή,  για τις τράπεζες παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες  διεύρυνσης της πελατείας τους  στο χώρο των ΜΜΕ, ιδιαίτερα δε στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις,  που αποτελούν μια ενδιαφέρουσα και πολλά υποσχόμενη αγορά, με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης αποδοτικών τραπεζικών εργασιών υπό  συνθήκες  ελεγχόμενου κινδύνου. Την  αγορά αυτή, το πιστωτικό σύστημα, μπορεί  να αξιοποιήσει παρέχοντας  κατάλληλα παραδοσιακά αλλά και  νέα καινοτόμα χρηματοδοτικά προϊόντα, στο πλαίσιο του αμοιβαίου οφέλους των τραπεζών και των ΜΜΕ και της οικονομίας γενικότερα και προς την κατεύθυνση αυτή, θεωρείται σκόπιμο να αναληφθούν από τις τράπεζες οι ενδεικνυόμενες πρωτοβουλίες και δράσεις», τονίζεται στην επιστολή.
 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης