Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΕΦΕ - Τα φορολογικά στοιχεία των ελεγμένων χρήσεων δεν μπορούν πλέον να καταστρέφονται πριν παρέλθει ο χρόνος παραγραφής

  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
  • Κατά καιρούς το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών καταρτίζει νόμους που ψηφίζονται από τη Βουλή για την περαίωση των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, αφΆ ενός για να συγκεντρώσει κάποια χρήματα και να αυξήσει τα έσοδα του προϋπολογισμού, αφΆ ετέρου να περαιωθούν φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις, αφού δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν όλες από τις ελεγκτικές υπηρεσίες.
Π.Ε.Φ.Ε.

Αθήνα, …./8/2007
ΘΕΜΑ: «Τα φορολογικά στοιχεία των ελεγμένων χρήσεων  δεν μπορούν πλέον να καταστρέφονται πριν παρέλθει   ο χρόνος παραγραφής».

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
    

Κατά καιρούς το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών καταρτίζει  νόμους που ψηφίζονται από τη Βουλή για την περαίωση των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, αφΆ ενός για να συγκεντρώσει κάποια χρήματα και να αυξήσει τα έσοδα του προϋπολογισμού, αφΆ ετέρου να περαιωθούν φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις, αφού δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν όλες από τις ελεγκτικές υπηρεσίες.

Με τους νόμους αυτούς ή τις αποφάσεις προβλέπονταν οι προϋποθέσεις και οι τρόποι περαίωσης  των ανέλεγκτων χρήσεων. Κατά καιρούς εκδόθηκαν τέτοιοι νόμοι και αποφάσεις, όπως:
1.    Με το άρθρο 14 του Ν.2198/22-3-1994 (ΦΕΚ 43Α΄) ορίζονταν η περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων μέχρι τη χρήση 1992, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα δεν υπερέβαιναν τα 3.000.000δρχ.
Στην συνέχεια του νόμου, εκδόθηκε η ΠΟΛ.1099/1994 με την οποία ορίζονταν οι λεπτομέρειες περαίωσης.
Μια σημαντική ρύθμιση ήταν, ότι προβλέπονταν η μη περαιτέρω διαφύλαξη στοιχείων για όσους φορολογούμενους περαίωναν με τον νόμο αυτό τις υποθέσεις των και εφΆ όσον πλήρωναν και την τελευταία δόση φόρου.


2.    Επίσης με την απόφαση ΠΟΛ.1144/1998, η οποία εκδόθηκε κατΆ εξουσιοδότηση του Ν. ……….., προβλέπονταν η περαίωση ανέλεγκτων χρήσεων ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΕΛΕΓΧΟ.
Μετά την έκδοση των φύλλων ελέγχου και την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής και εφόσον καταβάλλονταν το σύνολο του Βεβαιωθέντος ποσού, ο φορολογούμενος είχε την δυνατότητα να καταστρέψει τα στοιχεία, χωρίς να ισχύει ο χρόνος διαφύλαξης των που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.).


3.    Με τις διατάξεις όμως των παραγράφων 11 και 20 του Ν.3296/2004, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατήργησε το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. που αφορούσε την καταστροφή των στοιχείων των χρήσεων που έχουν περαιωθεί οριστικά.
Μετά την κατάργηση του εδαφίου αυτού τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών πρέπει να διαφυλάσσονται και μετά τον έλεγχο και μέχρι να παρέλθει  ο χρόνος παραγραφής της συγκεκριμένης χρήσης. Δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα καταστροφής των στοιχείων, για τις χρήσεις των οποίων οι σχετικές εγγραφές όλων των φορολογικών αντικειμένων κατέστησαν αμετάκλητες.
Εξαιρούνται τα στοιχεία των χρήσεων εκείνων για τις οποίες οι σχετικές εγγραφές κατέστησαν αμετάκλητες μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου δηλ.14/12/2004, τα οποία μπορεί να καταστραφούν.
Με το Ν.3513/5-12-2006 (ΦΕΚ 265Α) και το άρθρο 11 αυτού, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ψήφισε την παράταση της παραγραφής κατά δύο χρόνια, δηλ. αντί 31/12/2006 η παραγραφή παρατείνεται έως 31/12/2008. ¶ρα και η διαφύλαξη των Βιβλίων και στοιχείων.
Με άλλα «ΤΕΡΤΙΠΙΑ» του Ν.2238/1994 (άρθρο 84 § 4β σε συνδυασμό με το άρθρο 68 § 2) η παραγραφή γίνεται δεκαετής ή ακόμη και δεκαπενταετής (άρθρο 84 § 5).

Αλήθεια πως μπορεί ο φορολογούμενος να γνωρίζει μετά το πέρας της πενταετίας που ισχύει η παραγραφή, αν θα προκύψουν  συμπληρωματικά στοιχεία με οποιοδήποτε τρόπο σε γνώση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., για να μην καταστρέψει τα βιβλία και στοιχεία;;; Πρέπει να πάει σε καφετζού;;;
Η Ν.Δημοκρατία στο Κυβερνητικό της πρόγραμμα για την Οικονομία (Φεβρουάριος 2004 – Πολυτελές Τεύχος – σελ.57 αυτού) υποσχέθηκε και δεσμεύθηκε στον Ελληνικό Λαό για πάρα πολλά.
Στην σελ.57 λοιπόν του τεύχους δεσμεύθηκε ότι:
«Με την βελτίωση της απόδοσης των φοροτεχνικών υπηρεσιών, την αποτελεσματική εφαρμογή του TAXIS και την απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, γίνεται εφικτή Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ.
Σήμερα, στο τέλος σχεδόν της τετραετίας, έχει να μας απαντήσει τίποτε σΆ αυτό;; διότι όχι μόνο δεν μειώθηκε ο χρόνος παραγραφής, αντίθετα αυξήθηκε!!!

Μην επικαλεσθούν βέβαια «την απόδοση των φοροτεχνικών υπηρεσιών», αφού αλλάχθηκε όλος ο μηχανισμός και τοποθετήθηκαν «δικοί τους άνθρωποι». Όσο βέβαια για την απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, ούτε λόγος. ¶λλα λόγια νΆ αγαπιόμαστε που λέει και ο Λαός μας.

Στην απλή, καθημερινή μας ζωή, εμείς οι απλοί ΠΟΛΙΤΕΣ έχουμε μάθει όταν δίνουμε τον ΛΟΓΟ μας να τον κρατάμε. Λέμε «σου δίνω το λόγο μου» και είναι κάτι σαν συμβόλαιο.   

Βέβαια κάνουμε το κάθε τι για να τηρήσουμε «το λόγο μας» και αν για κάποια ατυχία δεν μπορέσουμε να τηρήσουμε αυτόν, ντρεπόμαστε τον συνάνθρωπό μας ακόμη και να τον αντικρύσουμε.

Η σημερινή Κυβέρνηση της Ν.Δημοκρατίας υποσχέθηκε εγγράφως, όχι στα λόγια, την μείωση του χρόνου παραγραφής και αυτή προχώρησε στην αύξηση αυτού ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ. Τι έχει να μας πει γιΆ αυτό;
Μήπως νομίζουν ότι απευθύνονται σε ηλίθιους ή πολίτες άλλου πλανήτη;
Οι Έλληνες έχουμε ένα κακό, μεταξύ άλλων, ΞΕΧΝΑΜΕ ΓΡΗΓΟΡΑ.

Όμως για να μην την πληρώνουμε πάντα εμείς οι απλοί πολίτες, ας ξεφυλλίσουμε το πρόγραμμα της Ν.Δημοκρατίας του 2004 να δούμε τι υποσχέθηκε τότε και τι εφάρμοσε σΆ αυτήν την τετραετία; Τότε θα εκπλαγούμε.

Κάτι τελευταίο, άσχετο με τα φορολογικά, το οποίο είναι επίκαιρο.
Στη σελ.22-23 αυτού του τεύχους – προγράμματος υποσχέθηκαν ακόμη ότι ένας από τους στόχους της σύγχρονης διακυβέρνησης είναι: «Η προστασία του Περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και της εθνικής μας κληρονομιάς και η  εξασφάλιση αειφόρου ανάπτυξης, προς όφελος των μελλοντικών γενεών¨.
Το τελευταίο δίμηνο κάηκαν 1.000.000 στρέμματα, τα περισσότερα ήταν δάσος στη χώρα μας.
ΑΛΙΜΟΝΟ ΜΑΣ!!! ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ.
ΖΗΤΟΥΜΕ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΜΑΣ.

    
Μετά τιμής για το Δ.Σ.
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ            Ο  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ           ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ  
                                                                    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΒΟΥΚΗΣ

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης