Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέες Κανονιστικές Αποφάσεις για τα ειδικά επενδυτικά σχέδια

1 Αύγουστου 2007 Σχόλια
 • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
 • Νέες Κανονιστικές Αποφάσεις για τα ειδικά επενδυτικά σχέδια
 • ΑΡ ΠΡΩΤ 15269/ 17-07-2007
  Καθορισμός ενισχυόμενων δαπανών επενδύσεων των υποπεριπτώσεων vi, vii, viii, ix, x της περίπτωσης (ε) καθώς και της υποπερίπτωσης ix της περίπτωσης (δ) της παρ 1 του άρθρου 3 , του ν 3299/04 (ΦΕΚ 261/Α/04), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 3522 / 06, και εκάστοτε ισχύει.

 • Α.Π. : 15268/13-07/2007
  Τροποποίηση της υπΆ αριθμΆ 6812/ΔΒΕ 3162/4-4-2005 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης: «Πρόσθετα ειδικά κριτήρια για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων των υποπεριπτώσεων (VI), (VII), (VIII), (IX), και (X) της περίπτωσης (ε) και της περίπτωσης (ΙΧ) της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3299/04. Στοιχεία αξιολόγησης, λειτουργίας , βαθμολόγησης και τρόπος εφαρμογής όλων των κριτηρίων»

 • ΑΡ ΠΡΩΤ 15267/13-07/2007
  Καθορισμός προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων για εξειδίκευση των επενδυτικών σχεδίων των υποπεριπτώσεων vi, vii, viii, ix, x της περίπτωσης (ε) καθώς και της υποπερίπτωσης ix της περίπτωσης (δ) της παρ 1 του άρθρου 3 , του N. 3299/04 (ΦΕΚ 261/Α/04), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 3522 / 06 και ισχύει.

 • Αρ. Πρωτ.: 15803/19-07-2007
  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΓΒ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ-ΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.3522/06.

 • Αρ. Πρωτ.: 15323/13-07-2007
  Οικονομοτεχνικά στοιχεία και δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής των ειδικών επενδύσεων των υποπεριπτώσεων VI, VII, VIII, IX, X της περίπτωσης εΆ της παραγράφου 1 και της υποπερίπτωσης ΙΧ της περίπτωσης δΆ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3299/04, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/22-12-06) και εκάστοτε ισχύει.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης