Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέες Κανονιστικές Αποφάσεις για τα ειδικά επενδυτικά σχέδια

1 Αύγουστος 2007
 • Νέες Κανονιστικές Αποφάσεις για τα ειδικά επενδυτικά σχέδια
 • ΑΡ ΠΡΩΤ 15269/ 17-07-2007
  Καθορισμός ενισχυόμενων δαπανών επενδύσεων των υποπεριπτώσεων vi, vii, viii, ix, x της περίπτωσης (ε) καθώς και της υποπερίπτωσης ix της περίπτωσης (δ) της παρ 1 του άρθρου 3 , του ν 3299/04 (ΦΕΚ 261/Α/04), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 3522 / 06, και εκάστοτε ισχύει.

 • Α.Π. : 15268/13-07/2007
  Τροποποίηση της υπΆ αριθμΆ 6812/ΔΒΕ 3162/4-4-2005 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης: «Πρόσθετα ειδικά κριτήρια για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων των υποπεριπτώσεων (VI), (VII), (VIII), (IX), και (X) της περίπτωσης (ε) και της περίπτωσης (ΙΧ) της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3299/04. Στοιχεία αξιολόγησης, λειτουργίας , βαθμολόγησης και τρόπος εφαρμογής όλων των κριτηρίων»

 • ΑΡ ΠΡΩΤ 15267/13-07/2007
  Καθορισμός προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων για εξειδίκευση των επενδυτικών σχεδίων των υποπεριπτώσεων vi, vii, viii, ix, x της περίπτωσης (ε) καθώς και της υποπερίπτωσης ix της περίπτωσης (δ) της παρ 1 του άρθρου 3 , του N. 3299/04 (ΦΕΚ 261/Α/04), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 3522 / 06 και ισχύει.

 • Αρ. Πρωτ.: 15803/19-07-2007
  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΓΒ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ-ΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.3522/06.

 • Αρ. Πρωτ.: 15323/13-07-2007
  Οικονομοτεχνικά στοιχεία και δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής των ειδικών επενδύσεων των υποπεριπτώσεων VI, VII, VIII, IX, X της περίπτωσης εΆ της παραγράφου 1 και της υποπερίπτωσης ΙΧ της περίπτωσης δΆ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3299/04, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/22-12-06) και εκάστοτε ισχύει.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης