Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πρακτικός οδηγός για επιδοτήσεις σε δάνεια και leasing

26 Ιούλιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα επιδότησης κόστους Δανεισμού και Χρηματοδοτικής Μίσθωσης των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων το οποίος προβλέπει την διάθεση ενισχύσεων 20 εκατ ευρώ μέσω του Γ ΚΠΣ. Η υποβολή των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί την 1/9/2008 και αρμόδιος φορέας είναι Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ)
Πρακτικός οδηγός για επιδοτήσεις σε δάνεια και leasing
 
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα επιδότησης κόστους Δανεισμού και Χρηματοδοτικής Μίσθωσης των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων το οποίος προβλέπει την διάθεση ενισχύσεων 20 εκατ ευρώ μέσω του Γ ΚΠΣ. Η υποβολή των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί την 1/9/2008 και αρμόδιος φορέας είναι Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ
).

Ουσιαστικά το πρόγραμμα προβλέπει την επιδότηση του κόστους δανεισμού των τραπεζικών δανείων επενδυτικού χαρακτήρα. Αιτήσεις µπορούν να υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις (υφιστάμενες, νέο-ιδρυόμενες ή υπό σύσταση), οιασδήποτε μορφής (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) στις τράπεζες και τις εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης από 1 Σεπτεµβρίου 2006 έως 1 Σεπτεµβρίου 2008.

Όροι και προϋποθέσεις:

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

* Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητας τους μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας

* Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή ο ετήσιος κύκλος ισολογισμού δεν υπερβαίνουν τα 10 εκατ. ευρώ

* Απασχολούν από 0 μέχρι και 20 εργαζόμενους, υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας ΕΜΕ

Τι χρηματοδοτείται:

Επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες: όλων των κλάδων και τομέων της οικονομίας εκτός αυτών που εξαιρεί ο Καν. 69/2001.

Επιλέξιμες Μορφές Δανείων: Η Δράση αφορά την επιδότηση του κόστους δανεισμού των τραπεζικών δανείων επενδυτικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, επιδοτείται το κόστος δανειοδότησης όλων των συμβάσεων τραπεζικών δανείων επενδυτικού χαρακτήρα, που:

* έχουν διάρκεια πάνω από ένα έτος,

* είναι εγγυημένα από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.,

* έχουν συγκεκριμένη διάρκεια και λήξη

* αφορούν συγκεκριμένο, προσδιοριζόμενο στη δανειακή σύμβαση, ύψος δανείου.

Δανειακές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μετά την παρούσα δημοσίευση είναι επιλέξιμες για ένταξη στο Πρόγραμμα 2.10.2 "Επιδότηση Κόστους Δανεισμού Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων".

Ύψος και είδος ενίσχυσης:

Ανώτατο και Κατώτατο ποσό Δανείου: Το κατώτατο ποσό δανείου που θα επιδοτηθεί είναι ¤10.000 και το ανώτατο ποσό ¤400.000.

Ύψος επιδότησης: Η επιδότηση θα είναι ίση με το ποσό που αναλογεί στην ονομαστική επιβάρυνση που επιφέρουν τέσσερις (4) μονάδες επιτοκίου. Το κατώτατο ποσό δανείου που θα επιδοτηθεί είναι ¤10.000 και το ανώτατο ποσό ¤400.000.

Επιλέξιμες μορφές χρηματοδοτικών μισθώσεων: Επιλέξιμες προς επιχορήγηση είναι όλες οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, ανεξαρτήτως διάρκειας, που προβλέπουν ρήτρα εξαγοράς και αφορούν :

• εξοπλισμό και μηχανήματα

• επαγγελματικά ακίνητα (πλην οικοπέδων)

• επαγγελματικά αυτοκίνητα

Επιλέξιμες για το πρόγραμμα είναι οι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν συναφθεί (υπογραφεί) μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης του προγράμματος.

Ανώτατο και κατώτατο ποσό συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης: Επιλέξιμο για επιδότηση είναι το μέρος της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης που αφορά στην αξία των παγίων στοιχείων που αυτή περιλαμβάνει. Ο ΦΠΑ και οι άλλες δαπάνες που σχετίζονται με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (φόροι, περιθώριο κέρδους του εκμισθωτή , κόστος αναχρηματοδότησης, γενικά έξοδα, έξοδα ασφαλίσεων κ.λ.π.) δεν είναι επιλέξιμος. Η αξία των παγίων στοιχείων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει την καθαρή αγοραία αξία τους.

Επιλέξιμες είναι χρηματοδοτικές μισθώσεις με κατώτατο όριο (αξίας παγίων στοιχείων ως ανωτέρω) 10.000 ευρώ και ανώτατο 400.000 ευρώ. Το ανώτατο όριο δύναται να αυξηθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος με Απόφαση του Δ.Σ. της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.

Μορφή, ύψος και καταβολής της ενίσχυσης: Η επιδότηση θα είναι ίση με το ποσό που αναλογεί σε δέκα εκατοστιαίες μονάδες (10%) της αξίας των πάγιων στοιχείων, όπως αυτή αναγράφεται στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης.


 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης