Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αλλαγή στη φορολόγηση ιδιοκτητών δρομώνων ίππων

22 Οκτώβριος 2015

Τροπολογία κατατέθηκε  στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου στοιχήματος επί ιπποδρομιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών και άλλες διατάξεις».

Με την υπόψη τροπολογία:

1. Θεωρούνται ως ερασιτέχνες και φορολογούνται σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 2961/2001 (φορολόγηση κερδών από τυχερά παίγνια), δηλ. με αυτοτελή φορολόγηση 15% και όχι σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013) και οι ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων που έχουν ποσοστιαία μερίδια ίππων που αθροιστικά αποτελούν έως πέντε (5) ίππους (η διάταξη ισχύει σήμερα για όσους έχουν έως πέντε ίππους αλλά όχι ποσοστιαία μερίδια που αντιστοιχούν στον αριθμό αυτό). Επίσης προβλέπεται ότι τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα δεν υποχρεούνται στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων) ανεξαρτήτως του ύψους των ετησίων ακαθαρίστων εσόδων τους.

2. Προβλέπεται ότι για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ αυτοαπασχολούμενους προπονητές, αναβάτες και μαθητευόμενους αναβάτες δρομώνων ίππων θεωρείται, από το έτος 2015 και μετά, ως πλήρες ημερολογιακό έτος εκείνο κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον πενήντα (50) ιπποδρομιακές μέρες (αντί 90 που ορίζει το καταστατικό του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών).

Αναλυτικά η τροπολογία

Προτεινόμενες προσθήκες στο Άρθρο Δεύτερο (Ρύθμιση θεμάτων εκκαθάρισης ΟΔΙΕ ΑΕ) του Κυρωτικού Νόμου


14. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 58 του Ν. 2961/2001, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«φυσικό πρόσωπο που έχει στην ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία του μέχρι πέντε (5) δρόμωνες ίππους ή ποσοστιαία μερίδια κυριότητας δρομώνων ίππων που αθροιστικά αποτελούν πέντε (5) δρόμωνες ίππους, τεκμαίρεται ότι ως προς τη δραστηριότητα του αυτή είναι ερασιτέχνης.»

15. Τα ως άνω Φυσικά πρόσωπα ερασιτέχνες ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων, φορολογούνται αυτοτελώς με φορολογικό συντελεστή ύφους 15% επί του ποσού εκάστου επάθλου το οποίο καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη και δεν υποχρεούνται στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων) ανεξαρτήτως του ύφους των ετησίων ακαθαρίστων εσόδων τους.

16. Για τους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ αυτοαπασχολούμενους προπονητές, αναβάτες και μαθητευόμενους αναβάτες δρομώνων ίππων για το έτος 2015 και εφεξής θεωρείται ως πλήρες ημερολογιακό έτος εκείνο κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον πενήντα (50) ιπποδρομιακές ημέρες.

Αιτιολογική Έκθεση

Επί του άρθρου δεύτερου

Με τις παραγράφους 14 και 15 ρυθμίζονται θέματα φορολόγησης των επάθλων των ερασιτεχνών ιδιοκτητών αλόγων. Ειδικότερα, είχε ορισθεί ότι ο ιδιοκτήτης έως πέντε (5) δρομώνων ίππων λογίζεται ως ερασιτέχνης για την δραστηριότητά του αυτή και υπόκειται σε αυτοτελή φορολόγηση. Δεδομένου όμως ότι συχνά περισσότεροι από ένας ιδιοκτήτες κατέχουν από κοινού μερίδια σε έναν ίππο, προκύπτει η ανάγκη να επαναδιατυπωθεί η διάταξη ώστε να διευκρινιστεί ότι το όριο των πέντε δρομώνων ίππων ισχύει αθροιστικά για ίππους ή ποσοστιαία μερίδια κυριότητας δρομώνων ίππων. Επίσης, δεδομένου του ερασιτεχνικού χαρακτήρα της δραστηριότητας και της πρόβλεψης φορολόγησης των εσόδων βάσει του Ν.2961/2001 και όχι βάσει του Ν. 4172/2013, κρίνεται σκόπιμη προς άρση οιασδήποτε αμφιβολίας η εισαγωγή διάταξης με την οποία διευκρινίζεται ότι οι ερασιτέχνες ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων δεν είναι υπόχρεοι σε τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων) και ότι φορολογούνται αυτοτελώς με φορολογικό συντελεστή ύφους 15% επί του ποσού εκάστου επάθλου το οποίο καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη.

Με την παράγραφο 16 προσαρμόζεται στις επικρατούσες συνθήκες το ασφαλιστικό καθεστώς των προπονητών και αναβατών. Για τους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ αυτοαπασχολούμενους προπονητές, αναβάτες και μαθητευόμενους αναβάτες δρομώνων ίππων εφαρμόζεται παλαιά διάταξη του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) σύμφωνα με την οποία ως πλήρες ημερολογιακό έτος θεωρείται εκείνο κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 90 ιπποδρομιακές ημέρες. Όμως λόγω της συρρίκνωσης του πληθυσμού των δρομώνων ίππων τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των ιπποδρομιών, με αποτέλεσμα συχνά να διενεργείται μόνο μια ιπποδρομιακή συγκέντρωση εβδομαδιαίως. Με την τροποποίηση προσαρμόζεται ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός ιπποδρομιακών ημερών στα σήμερα ισχύοντα και διασφαλίζεται η συνέχεια της ασφάλισης προπονητών και αναβατών.

Ο Υπουργός Οικονομικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης