Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εξαιρούνται από το ειδικό καθεστώς καταβολής Φ.Π.Α. του άρθρου 39Α (υπόχρεος καταβολής του φόρου είναι ο λήπτης αγαθών και υπηρεσιών) τα οριζόμενα μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα, εφεξής υπόχρεος καταβολής είναι ο εργολήπτης (ανάδοχος του έργου)

20 Οκτώβριος 2015

Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην βουλή σχετικά με την αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, ρυθμίζεται επίσης και διάφορα θέματα του υπουργείου οικονομικών.

Μεταξύ άλλων με την διάταξη που περιέχεται στο άρθρο 20, εξαιρούνται, από το ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 39Α του ν.2859/2000 (υπόχρεος καταβολής του φόρου είναι ο λήπτης αγαθών και υπηρεσιών) τα οριζόμενα μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα εφεξής υπόχρεος καταβολής είναι ο εργολήπτης (ανάδοχος του έργου). Η ρύθμιση αυτή ισχύει αναδρομικά από 8-8-2014.

Αιτιολογική έκθεση:

Άρθρο 20. Με το άρθρο 20, η εν λόγω ρύθμιση επιβάλλεται δεδομένου ότι σημαντικός αριθμός έργων που αφορούν τις υποδομές της Χώρας υλοποιούνται από φορείς που υπάγονται στο ΦΠΑ και κατά συνέπεια ο εν λόγω φόρος επί της δαπάνης κατασκευής των έργων είναι μη επιλέξιμος. Εκτός αυτών είχε διαπιστωθεί ότι η πλειονότητα των φορέων δεν διέθετε τα απαραίτητα ταμειακά διαθέσιμα προκειμένου να καταβάλουν στους αναδόχους τους τον αναλογούντα ΦΠΑ και αρκούνταν να πληρώσουν σε αρκετές περιπτώσεις μόνο την αξία των τιμολογίων χωρίς τον φόρο αυτό. Αυτό είχε ως συνέπεια να μειωθεί ακόμη περισσότερο η έτσι και αλλιώς μικρή ταμειακή ρευστότητα των αναδόχων. Εξ' αιτίας του τελευταίου αυτού γεγονότος πολλά έργα που είχαν αναδόχους χαμηλής χρηματοοικονομικής ρευστότητας καθυστερούσαν την εξόφληση των τιμολογίων με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η ολοκλήρωση μεγάλου αριθμού έργων και να μην απορροφώνται πόροι του ΕΣΠΑ. Ωστόσο από την εφαρμογή του ανωτέρω μέτρου μέχρι σήμερα διαπιστώθηκαν αντίθετα σχετικώς αποτελέσματα, δηλαδή φορείς μεγάλων συγχρηματοδοτούμενων έργων ενώ είχαν τη δυνατότητα καταβολής του ΦΠΑ δεν τον κατέβαλαν σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4281/2014 με άμεσες συνέπειες την οφθαλμοφανή μείωση της απορροφητικότητας των πόρων του ΕΣΠΑ λόγω περαιτέρω μείωσης της χρημοτοοικονομικής ρευστότητας των αναδόχων. Για τους λόγους αυτούς επιβάλλεται η υιοθέτηση της συγκεκριμένης διάταξης, στην οποία παρατίθεται και ο τρόπος που απαιτείται για την ανεμπόδιστη εφαρμογή της διατάξεως (υποβολή τροποποιητκών δηλώσεων κ.λ.π.), ώστε να διαφυλαχθεί η συνέχιση και ολοκλήρωση των έργων για την εξυπηρέτηση των πολιτών και της ανάπτυξης της οικονομίας.


Διάταξη στο νομοσχέδιο


Άρθρο 20
Τροποποίηση άρθρου 39α του Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α' 248)

Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 39" του Ν.2859/0000 (ΦΕΚ 248Α') «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 1 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160) και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Από τις ανωτέρω διατάξεις, εξαιρούνται τα μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα του άρθρου 100 του Κανονισμού (EE) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013. Η έναρξη ισχύος του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από 8-8-2014, ημερομηνία έναρξης ισχύος της παραγράφου 10 του N.4281/2014.
Οι υποκείμενοι που έχουν ήδη εκδώσει φορολογικά στοιχεία χωρίς ΦΠΑ κατά τα προβλεπόμενα στις παραπάνω διατάξεις του Ν.4281/2014, εκδίδουν τα συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία, ανακαλούν τυχόν αιτήσεις επιστροφής, υποβάλλουν τις τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ και καταβάλλουν τον οφειλόμενο φόρο έως και 31 Δεκεμβρίου 2015 χωρίς τόκους, επιβαρύνσεις ή άλλες κυρώσεις. Ειδικά στις περιπτώσεις, αυτές για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων ΦΠΑ τόσο από τους εκδότες όσο και από τους λήπτες των συμπληρωματικών τιμολογίων δεν έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης