Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η απώλεια της ρύθμισης των 100 δόσεων και η τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών

2 Νοέμβριος 2015
Σύνταξη - επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVENΣτη σημερινή μας ανάλυση θα προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τις διατάξεις που ισχύουν γύρω από μια σημαντική τροποποίηση που επήλθε στον νόμο 4321/2015, η οποία αφορά στη μείωση του χρόνου που έχει στην διάθεσή του ο οφειλέτης για να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, έτσι ώστε να μην απολέσει τη ρύθμιση των 100 δόσεων.


Ι. Τα νέα δεδομένα

Μετά τις αλλαγές που επέφερε ο ν. 4337/2015 (σ.σ. βάσει του εδαφίου δ' του άρθρου 5 του νόμου αυτού), η περίπτωση δ' του άρθρου 8 του νόμου 4321/2015 έχει πλέον ως εξής:

Άρθρο 8. Απώλεια ρύθμισης

δ) δεν έχει τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, ατομικές, καθώς και αυτές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής, από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και εντός της προθεσμίας που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 47 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και του άρθρου 7 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν κατά περίπτωση.

Η αιτιολογική έκθεση της τροποποίησης αυτής αναφέρει τα ακόλουθα:

«Με τη διάταξη της παραγράφου 1 επιδιώκεται η προσαρμογή των διατάξεων ώστε να μη γίνεται κατάχρηση του δικαιώματος της ρύθμισης από οφειλέτες οι οποίοι δεν τακτοποιούν άμεσα τις νέες οφειλές τους, σε εναρμόνιση των διατάξεων της ρύθμισης στη Φορολογική Διοίκηση του ν. 4321/2015 με τις διατάξεις της ρύθμισης του ν. 4305/2014, αλλά και με βάση το ν. 4336/2015 με τις διατάξεις του οποίου, εκ παραδρομής, είχε προστεθεί το ανωτέρω εδάφιο στο άρθρο 12 αντί στο άρθρο 8 του ν. 4321/2015».

Η βασική μεταβολή λοιπόν αφορά στο χρόνο εξόφλησης ή τακτοποίησης τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών του φορολογούμενου που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση. Ενώ η προηγούμενη διάταξη όριζε τρίμηνη προθεσμία για την τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των προσώπων τα οποία είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση, η νέα διάταξη συνδέει την απώλεια της ρύθμισης με την προθεσμία εξόφλησης ή τακτοποίησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, η οποία αναφέρεται στις διατάξεις των άρθρων 47 του ΚΦΔ (ν.4174/2015) και 8 του ΚΕΔΕ (ν.356/1974).


ΙΙ. Σχετικές διατάξεις του Κ.Φ.Δ. και του Κ.Ε.Δ.Ε.

Ας δούμε όμως στο σημείο αυτό όσα προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις:

Άρθρο 47. Ατομική ειδοποίηση καταβολής οφειλής/υπερημερίας (Κ.Φ.Δ.)

1. Σε περίπτωση μη καταβολής των ποσών που αναφέρονται στην πράξη προσδιορισμού του φόρου ή στην πράξη επιβολής προστίμων ή στην πράξη εκκαθάρισης του φόρου μετά την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης μέχρι την προβλεπόμενη σε αυτά ημερομηνία πληρωμής η Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί στον φορολογούμενο ατομική ειδοποίηση καταβολής των οφειλών του που δεν έχουν καταβληθεί εντός των νομίμων προθεσμιών πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στα επόμενα άρθρα του Κώδικα.

2. Σε περίπτωση μη καταβολής των ποσών που αναφέρονται στην ατομική ειδοποίηση εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί στη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα. Δεν απαιτείται η κοινοποίηση της ειδοποίησης για την επιβολή κατάσχεσης στις περιπτώσεις κατάσχεσης χρηματικών ποσών ή απαιτήσεων στα χέρια του φορολογουμένου ή τρίτου.

3. Στην ατομική ειδοποίηση αναφέρονται:
α) το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και τα στοιχεία του φορολογουμένου,
β) ο Α.Φ.Μ. του φορολογουμένου, εφόσον έχει εκδοθεί,
γ) η ημερομηνία έκδοσης της ατομικής ειδοποίησης καθώς και παραπομπές στους αντίστοιχους εκτελεστούς τίτλους, συμπεριλαμβανομένων σχετικών προθεσμιών, ημερομηνιών καταβολής και αριθμού δόσεων,
δ) το είδος και το ποσό των οφειλόμενων φόρων, των τόκων, των προστίμων και η φορολογική περίοδος ή περίοδοι ή οι φορολογικές υποθέσεις που αφορούν αυτά, με εξαίρεση αυτά για τα οποία ισχύει νόμιμη ή δικαστική αναστολή πληρωμής,
ε) η εντολή καταβολής των ποσών αυτών,
στ) ο τρόπος πληρωμής των ανωτέρω,
ζ) ο όρος ότι οι τόκοι συνεχίζουν να υπολογίζονται μέχρι την τελική εξόφληση της οφειλής,
η) ο όρος ότι εφόσον ο φορολογούμενος δεν προβεί σε εξόφληση εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης των ποσών που αναφέρονται σε αυτή, εκτός εάν ο φορολογούμενος υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών εντός τριάντα (30) ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του Κώδικα.

4. Η ατομική ειδοποίηση η οποία δεν εξομοιώνεται με επιταγή προς πληρωμή κοινοποιείται στον φορολογούμενο σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κώδικα.

Άρθρο 7. Ατομική ειδοποίηση υπερημερίας Χρόνος λήψης αναγκαστικών μέτρων (Κ.Ε.Δ.Ε.)


Αναγκαστικά μέτρα δεν λαμβάνονται πριν παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4174/2013 στον υπόχρεο, οφειλέτη ή συνυπόχρεο πρόσωπο, ατομικής ειδοποίησης υπερημερίας, στην οποία αναφέρονται:
α) το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και τα στοιχεία του υπόχρεου,
β) ο Α.Φ. Μ. του υπόχρεου, εφόσον έχει εκδοθεί,
γ) η ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης, καθώς και παραπομπές στον αντίστοιχο αριθμό και χρονολογία καταχώρισης του χρέους ως δημοσίου εσόδου ή στον αριθμό του νόμιμου τίτλου, συμπεριλαμβανομένων σχετικών προθεσμιών, ημερομηνιών καταβολής και αριθμού δόσεων,
δ) το είδος και το ποσό της οφειλής,
ε) η εντολή καταβολής του ποσού της οφειλής,
στ) ο τρόπος πληρωμής του ποσού της οφειλής,
ζ) μνεία ότι οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ή οι τόκοι του άρθρου 6 του παρόντος υπολογίζονται μέχρι την ολοσχερή εξόφληση αυτής,
η) μνεία ότι, εφόσον ο υπόχρεος δεν προβεί σε εξόφληση εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ειδοποίησης, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί στη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη των ποσών που αναφέρονται σε αυτή, εκτός εάν ο υπόχρεος υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών του, εντός της ανωτέρω προθεσμίας.
Δεν απαιτείται η κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης υπερημερίας για την επιβολή κατάσχεσης στις περιπτώσεις κατάσχεσης χρημάτων ή χρηματικών απαιτήσεων στα χέρια του υποχρέου ή τρίτου.
Η κατά το παρόν άρθρο κοινοποιούμενη ατομική ειδοποίηση δεν εξομοιώνεται με επιταγή προς πληρωμή.
Σε περίπτωση κατά την οποία οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), οι διατάξεις αυτού υπερισχύουν, για τα έσοδα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του.


ΙΙΙ. Συνοπτικός πίνακας με τις ισχύουσες και τις προϊσχύουσες διατάξεις

Συνοπτικά, βάσει των ανωτέρω αναφορικά με την απώλεια της ρύθμισης ισχύουν τα ακόλουθα:

Απώλεια ρύθμισης
Προηγούμενη διάταξη Νέα διάταξη
Τακτοποίηση οφειλών εντός 3 μηνών από την προθεσμία καταβολής Τακτοποίηση εντός προθεσμίας που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 7 του Κ.Ε.Δ.Ε. και του άρθρου 47 του Κ.Φ.Δ. δηλαδή προθεσμία 30 ημερών, από την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης υπερημερίας


ΙV. Τύπος και περιεχόμενο της ατομικής ειδοποίησης

Ο τύπος και το περιεχόμενο της ατομικής ειδοποίησης που προβλέπουν τα ως άνω δύο άρθρα ορίστηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1280/30.12.2013. Εκτός βέβαια από τον τύπο και το περιεχόμενο με τη συγκεκριμένη απόφαση ορίζονται και τα ακόλουθα:


Άρθρο 1

1. Σε περίπτωση μη καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών κοινοποιείται στον υπόχρεο, οφειλέτη ή συνυπόχρεο πρόσωπο, ατομική ειδοποίηση καταβολής οφειλής – υπερημερίας για τις καθυστερούμενες οφειλές πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης, πλην της κατάσχεσης χρημάτων ή απαιτήσεων στα χέρια του φορολογούμενου ή τρίτου.

2. Σε περίπτωση μη καταβολής των καθυστερούμενων οφειλών ή μη υπαγωγής αυτών σε πρόγραμμα ρύθμισης εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής – υπερημερίας, το αρμόδιο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης προβαίνει στη λήψη κάθε αναγκαστικού μέτρου είσπραξης κατά τις κείμενες διατάξεις.

3. Σε περίπτωση απώλειας προγράμματος ρύθμισης οφειλών, για τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης δεν απαιτείται κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής – υπερημερίας.

Άρθρο 2

1. Από τις αρμόδιες για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίες τηρείται υποχρεωτικά στο εφαρμοζόμενο από αυτές πρόγραμμα του Υποσυστήματος «Δικαστικό» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος TAXIS έντυπο, όπως ενδεικτικά το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση υπόδειγμα, με τίτλο «ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ – ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ»

2. Ως περιεχόμενο της ανωτέρω ατομικής ειδοποίησης καθορίζονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και τα στοιχεία του υπόχρεου,

β) ο Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, εφόσον έχει εκδοθεί,

γ) η ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης καθώς και παραπομπές στους αντίστοιχους εκτελεστούς τίτλους, συμπεριλαμβανομένων σχετικών προθεσμιών ημερομηνιών καταβολής και αριθμού δόσεων,

δ) το είδος και το ποσό των οφειλόμενων φόρων, των τόκων, των προστίμων, και η φορολογική περίοδος ή περίοδοι ή οι φορολογικές υποθέσεις που αφορούν αυτά, με εξαίρεση αυτά για τα οποία ισχύει νόμιμη ή δικαστική αναστολή πληρωμής,

ε) η εντολή καταβολής των ποσών αυτών,

στ) ο τρόπος πληρωμής των ανωτέρω,

ζ) ο όρος ότι οι τόκοι συνεχίζουν να υπολογίζονται μέχρι την τελική εξόφληση της οφειλής,

η) ο όρος ότι εφόσον ο φορολογούμενος δεν προβεί σε εξόφληση εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης των ποσών που αναφέρονται σε αυτή, εκτός εάν ο φορολογούμενος υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών του εντός τριάντα (30) ημερών.

Άρθρο 3

1. Η προβλεπόμενη στην παρούσα απόφαση ειδοποίηση υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ή τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας.

2. Η κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής – υπερημερίας γίνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει.

 

V. Τρόπος κοινοποίησης και λοιπές πληροφορίες

Τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η κοινοποίηση των οφειλετών, αλλά και το πότε θεωρείται ότι έχει γίνει η κοινοποίηση, ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του Κ.Φ.Δ., τις οποίες παραθέτουμε κατωτέρω:

Άρθρο 5 (Κ.Φ.Δ.) 

1. Η κοινοποίηση πράξεων που εκδίδει, σύμφωνα με τον Κώδικα, η Φορολογική Διοίκηση προς φορολογούμενο ή άλλο πρόσωπο, γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς.

2. Εάν η πράξη αφορά φυσικό πρόσωπο, η κοινοποίηση συντελείται εφόσον:
α) κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 3979/2011 ή στο λογαριασμό του εν λόγω προσώπου ή του νομίμου αντιπροσώπου του ή του φορολογικού εκπροσώπου του στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, την οποία ακολουθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του,
β) αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου, ή
γ) επιδοθεί στο εν λόγω πρόσωπο, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επίδοση με άλλον τρόπο. Η κοινοποίηση σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, κατά το προηγούμενο εδάφιο, θεωρείται νόμιμη, εφόσον γίνει στην τελευταία δηλωθείσα στη Φορολογική Διοίκηση διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου.

3. Εάν η πράξη αφορά νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, η κοινοποίηση συντελείται εφόσον:
α) κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 3979/2011 ή στο λογαριασμό του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας ή του νομίμου εκπροσώπου ή του φορολογικού εκπροσώπου τους στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, την οποία ακολουθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, ή
β) παραδοθεί στην έδρα ή εγκατάσταση του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας στην Ελλάδα, με υπογεγραμμένη απόδειξη παραλαβής από υπάλληλο ή νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, ή
γ) αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας ή της εγκατάστασης του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, ή
δ) επιδοθεί κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επίδοση με άλλον τρόπο. Η κοινοποίηση σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας κατά το προηγούμενο εδάφιο θεωρείται νόμιμη, εφόσον γίνει στην τελευταία δηλωθείσα στη Φορολογική Διοίκηση διεύθυνση της έδρας ή της εγκατάστασης του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας ή της κατοικίας του τελευταίου δηλωθέντα στη Φορολογική Διοίκηση νόμιμου ή φορολογικού εκπροσώπου. Η νομιμότητα της κοινοποίησης δεν θίγεται στην περίπτωση παραίτησης των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον κατά το χρόνο της κοινοποίησης, δεν είχε γνωστοποιηθεί στη φορολογική διοίκηση ο διορισμός νέου νομίμου ή φορολογικού εκπροσώπου.

4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα έγγραφα που έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα ή πράξεις προσδιορισμού φόρου του άρθρου 32 του παρόντος Κώδικα μπορούν να κοινοποιούνται με απλή επιστολή.

5. Πράξη που αποστέλλεται με συστημένη επιστολή θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα αποστολής, εάν η ταχυδρομική διεύθυνση του παραλήπτη κατά τα ανωτέρω βρίσκεται στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η ταχυδρομική διεύθυνση είναι εκτός Ελλάδας, η πράξη θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί νομίμως μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της συστημένης επιστολής. Σε περίπτωση που η επιστολή δεν παραδοθεί και δεν κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο ή στον εκπρόσωπό του για οποιονδήποτε λόγο, η Φορολογική Διοίκηση ζητά από την ταχυδρομική υπηρεσία την επιστροφή αυτής με συνοδευτικό κείμενο, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
α) η ημερομηνία, κατά την οποία η συστημένη επιστολή προσκομίσθηκε και παρουσιάστηκε στην ως άνω διεύθυνση και
β) ο λόγος για τη μη κοινοποίηση ή τη μη βεβαίωση της κοινοποίησης. Η Φορολογική Διοίκηση μεριμνά, προκειμένου αντίγραφο της συστημένης επιστολής να βρίσκεται στη διάθεση της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης και να μπορεί αυτή να παραδοθεί στον φορολογούμενο ή εκπρόσωπό του οποιαδήποτε στιγμή και αδαπάνως.

6. Στις περιπτώσεις της ηλεκτρονικής κοινοποίησης στο λογαριασμό φυσικού, νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α' των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος, η πράξη θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα ημερών από την ανάρτησή της στο λογαριασμό του προσώπου το οποίο αφορά η επίδοση και την ηλεκτρονική ειδοποίησή του στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, εφόσον δεν προκύπτει προγενέστερος χρόνος παραλαβής της. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής κοινοποίησης και ιδίως τα σχετικά με την επικαιροποίηση των στοιχείων ηλεκτρονικής επικοινωνίας των φορολογουμένων, το σημείο ανάρτησης στο λογαριασμό της κοινοποιούμενης πράξης, ο τρόπος πιστοποίησης των ηλεκτρονικών ιχνών παραλαβής, η δημιουργία πιστοποιητικού παραλαβής και τα στοιχεία της ηλεκτρονικής ειδοποίησης.

7. Εάν κανένας από τους τρόπους κοινοποίησης που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 δεν μπορεί να λάβει χώρα, τότε κοινοποίηση πράξης η οποία αφορά τη φορολογία ακινήτων, είναι δυνατόν να συντελεσθεί με επίδοση στον ίδιο ή σε οποιοδήποτε ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει έννομη σχέση με τον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου και είναι παρόν στο ακίνητο ή με θυροκόλληση της πράξης στο ακίνητο.

 

Σύμφωνα λοιπόν με το ανωτέρω άρθρο του Κ.Φ.Δ., η κοινοποίηση από τη φορολογική διοίκηση προς τον φορολογούμενο για μια σειρά από πράξεις, μεταξύ των οποίων και η ενημέρωση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό τρόπο, με τις λεπτομέρειες του τρόπου αυτού να ορίζονται από τις διατάξεις της ΠΟΛ.1125/16.4.2014 (σ.σ. βλέπε κατωτέρω):


Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για την ηλεκτρονική κοινοποίηση, κατά το άρθρο 5 παρ. 6 του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», πράξεων προσδιορισμού φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων καθώς και του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου του άρθρου 28 του Ν. 4174/2013, που εκδίδει η Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω νόμου, όπως ισχύουν, των αποφάσεων που εκδίδει η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (πρώην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης), και των ατομικών ειδοποιήσεων του άρθρου 47 του Ν. 4174/2013 και των άρθρων 4 και 7 του Ν.Δ. 356/1974, ΚΕΔΕ (Α΄ 90).

Άρθρο 2
Υποχρεώσεις Φορολογουμένων

Οι φορολογούμενοι οφείλουν, εφόσον δεν διαθέτουν, να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης στο σύστημα TAXISnet και να δηλώσουν στο «Λογαριασμό» τους στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στην επιλογή «Διαχείριση Λογαριασμού», και εφόσον είναι ήδη εγγεγραμμένοι και έχουν προβεί σε μεταβολή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να την επικαιροποιήσουν, εντός 30 ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Οι φορολογούμενοι δεν μπορούν να επικαλούνται έναντι της Φορολογικής Διοίκησης οποιαδήποτε μεταβολή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι το χρόνο ενημέρωσής της.

Άρθρο 3
Διαδικασία Κοινοποίησης

Η προς κοινοποίηση πράξη, με τα κατά Νόμο με αυτήν συγκοινοποιούμενα, ή η απόφαση, ή η ατομική ειδοποίηση ή ο προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός του άρθρου 28 του Ν. 4174/2013 αναρτάται στο «Λογαριασμό» του φορολογούμενου στο σύστημα TAXISnet, στην επιλογή «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση – e−Κοινοποιήσεις». Ο φορολογούμενος ειδοποιείται ηλεκτρονικά με μήνυμα που αποστέλλεται στη δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η πράξη και τα συγκοινοποιούμενα με αυτή, η απόφαση και η ειδοποίηση θεωρούνται νομίμως κοινοποιηθείσες μετά την παρέλευση δέκα ημερών από την ανάρτηση και την κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονική ειδοποίηση, της προθεσμίας αυτής αρχομένης από οποιαδήποτε ενέργεια (ανάρτηση ή ηλεκτρονική ειδοποίηση) λάβει χώρα τελευταία, εφόσον δεν προκύπτει προγενέστερος χρόνος παραλαβής του κοινοποιούμενου εγγράφου.

Άρθρο 4
Πιστοποιητικό Παραλαβής – Στοιχεία Ηλεκτρονικής Κοινοποίησης

Με την παραλαβή στο "Λογαριασμό" taxisnet της κοινοποιούμενης πράξης από το φορολογούμενο, δημιουργείται στο σύστημα taxisnet ηλεκτρονικό εκτυπώσιμο πιστοποιητικό παραλαβής, που φέρει μοναδικό αριθμό και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του φορολογούμενου, το είδος, τον αριθμό, την ημερομηνία και το όργανο έκδοσης της πράξης και των συγκοινοποιούμενων, της απόφασης ή της ειδοποίησης, την ημερομηνία και την ώρα παραλαβής στο "Λογαριασμό" taxisnet καθώς και τα ηλεκτρονικά ίχνη ανάρτησης.

Το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό παραλαβής καταχωρίζεται στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης και είναι διαθέσιμο σε κάθε περίπτωση που τυχόν απαιτηθεί.

Άρθρο 5
Στοιχεία ηλεκτρονικής ειδοποίησης

Στην ηλεκτρονική ειδοποίηση που αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φορολογουμένου με την ανάρτηση της πράξης, της απόφασης ή της ειδοποίησης αναφέρεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του φορολογουμένου, το όνομα ή η επωνυμία αυτού και το είδος της πράξης, απόφασης ή ειδοποίησης κατά περίπτωση που αναρτάται.


Γενικά, για την ορθή κοινοποίηση των πράξεων της Διοίκησης (εγγράφως, αλλά και με ηλεκτρονικό τρόπο), έχει εκδοθεί και η εγκύκλιος ΠΟΛ.1249/1.12.2014 η οποία αναφέρει τα εξής :


Β. Κοινοποιήσεις κατά το άρθρο 5 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας διενεργούνται και για χρήσεις, περιόδους, φορολογικές υποθέσεις ή υποχρεώσεις πριν από την έναρξη ισχύος αυτού (άρθρο 66 παρ. 4 ν. 4174/2013).

Επισημαίνεται ότι η κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης υπερημερίας - καταβολής των άρθρων 47 του Κ.Φ.Δ. και 7 Κ.Ε.Δ.Ε. κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας εφαρμόζεται πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης για την είσπραξη οφειλών, των οποίων ο εκτελεστός ή νόμιμος τίτλος αποκτήθηκε από 1.1.2014 και εφεξής αντίστοιχα. Διευκρινίζεται ότι, για οφειλές των οποίων αποκτάται εκτελεστός τίτλος πριν από την 1.1.2014, δεν απαιτείται η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας (σχετ. περίπτωση 13 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 και περίπτωση 7 του άρθρου 8 του ν. 4224/2013).

Γ. Με την αριθμ. πρωτ. ΠΟΛ.1125/16.4.2014 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 1171/7.5.2014 τεύχος Β') καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων των σχετικών με την ηλεκτρονική κοινοποίηση πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης, η οποία δεν έχει τεθεί μέχρι σήμερα σε εφαρμογή.

Δ. Όσον αφορά την κοινοποίηση των πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης με επίδοση κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας διευκρινίζονται τα εξής:

1. Οι επιδόσεις προς τους ιδιώτες διενεργούνται προσωπικώς στους ίδιους ή στους νόμιμους αντιπροσώπους ή στους εκπροσώπους ή στους δικαστικούς πληρεξουσίους ή στους αντικλήτους τους στην κατοικία ή στο χώρο εργασίας.

2. Στην περίπτωση που τα ως άνω πρόσωπα απουσιάζουν από την οικία τους το έγγραφο παραδίδεται στο σύζυγο ή οποιονδήποτε από του συγγενείς ή σε μέλος του προσωπικού, εφόσον τα πρόσωπα αυτά συνοικούν μαζί τους και, σε περίπτωση μη ανεύρεσης κανενός από τα παραπάνω πρόσωπα, σε οποιονδήποτε από τους λοιπούς συνοίκους.

3. Στην περίπτωση που τα παραπάνω πρόσωπα απουσιάζουν από το κατάστημα, το γραφείο ή το εργαστήριο όπου εργάζονται, το έγγραφο παραδίδεται σε συνεταίρο ή συνεργάτη ή υπάλληλο, που εργάζεται στον ίδιο χώρο.

4. Προκειμένου να είναι έγκυρη η επίδοση, όταν η παράδοση του επιδοτέου εγγράφου γίνεται κατά περίπτωση σε σύζυγο ή σύνοικο κ.λ.π. είτε σε συνεταίρο ή συνεργάτη ή υπάλληλο κ.λ.π., προϋπόθεση είναι να μην ευρεθεί από το όργανο επιδόσεως, δηλαδή να απουσιάζει κατά την ημερομηνία και την ώρα της επίδοσης από την οικία ή το κατάστημα κατά περίπτωση, το πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται η επίδοση (δηλαδή ο ίδιος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος ή ο εκπρόσωπος ή ο δικαστικός πληρεξούσιος ή ο αντίκλητος αυτού) και να βεβαιώνεται ρητώς στην έκθεση επιδόσεως η μη εύρεση ή απουσία, μαζί με το όνομα και τη ιδιότητα του παραλαμβάνοντος το έγγραφο ως συζύγου ή συνοίκου κ.λ.π. ή ως συνεταίρου, συνεργάτη, υπαλλήλου κ.λ.π. Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που το επιδοτέο έγγραφο παραδίδεται σε σύνοικο μεν, αλλά όχι συγγενή ή υπηρέτη θα πρέπει στην έκθεση επίδοσης να βεβαιώνεται ότι στην κατοικία εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται η επίδοση δεν βρέθηκαν σύνοικοι συγγενείς ή υπηρέτες του.

5. Αν τα πρόσωπα προς τα οποία προβλέπεται ότι διενεργείται η παράδοση του εγγράφου, δεν βρίσκονται στην κατοικία ή στο χώρο της εργασίας τους ή αρνούνται την παραλαβή του ή την υπογραφή της έκθεσης ή δεν μπορούν να υπογράψουν την έκθεση η επίδοση γίνεται με Θυροκόλληση.

6. Η θυροκόλληση συνίσταται στην επικόλληση του επιδοτέου εγγράφου εντός σφραγισμένου και αδιαφανούς φακέλου, επί του οποίου αναγράφονται μόνο τα στοιχεία της επιδίδουσας υπηρεσίας και του προς η κοινοποίηση προσώπου από μέρους του οργάνου της επίδοσης, με την παρουσία ενός μάρτυρα, στη θύρα της κατοικίας ή του χώρου εργασίας ή του υπηρεσιακού καταστήματος όπου κατοικεί ή εργάζεται, κατά περίπτωση, το πρόσωπο προς το οποίο έπρεπε να διενεργηθεί η παράδοση του εγγράφου.

7. Αν εκείνος στον οποίο πρόκειται να γίνει η επίδοση είναι, κατά το χρόνο της επίδοσης, άγνωστης διαμονής, τότε αυτή γίνεται, όταν δεν υπάρχει αντίκλητος, στον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας της τελευταίας γνωστής κατοικίας ή διαμονής του, ενώ, αν δεν υπάρχει γνωστή κατοικία ή διαμονή, στον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας της έδρας της αρχής που εξέδωσε την πράξη.

Σημειώνεται ότι για να είναι νόμιμη η κοινοποίηση με τη διαδικασία της άγνωστης διαμονής, το όργανο που είναι αρμόδιο για τη διενέργεια της επίδοσης θα πρέπει να βεβαιώνει στην έκθεση επίδοσης (ή σε ιδιαίτερη βεβαίωση) ότι καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια (π.χ. έρευνα στα αρχεία της Υπηρεσίας, πληροφορίες από το σύστημα TAXIS, έρευνα προς περιοίκους, το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, τον τηλεφωνικό κατάλογο του Ο.Τ.Ε. και το διαδίκτυο) για την ανεύρεση της κατοικίας ή προσωρινής διαμονής του προσώπου στο οποίο γίνεται η επίδοση και αυτή απέβη άκαρπη, διαφορετικά η επίδοση είναι άκυρη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

8. Αν εκείνος στον οποίο πρόκειται να γίνει η επίδοση νοσηλεύεται σε νοσοκομείο ή κρατείται σε φυλακή, αυτή γίνεται στο διευθυντή του νοσοκομείου ή της φυλακής εφόσον, σύμφωνα με βεβαίωση του νοσοκομείου ή της φυλακής, η οποία μνημονεύεται στην έκθεση επίδοσης, η επικοινωνία μαζί του δεν είναι δυνατή.

9. Αν η διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου εργασίας εκείνου τον οποίο αφορά η επίδοση, του νόμιμου αντιπροσώπου και του δικαστικού πληρεξουσίου του, η οποία έχει δηλωθεί, βρίσκεται στην αλλοδαπή, η επίδοση προς αυτούς, αν δεν υπάρχει αντίκλητος, γίνεται με παράδοση του επιδοτέου εγγράφου στον Υπουργό Εξωτερικών ή στον εξουσιοδοτημένο από αυτόν υπάλληλο, ο οποίος οφείλει να το παραδώσει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, σε εκείνον που αφορά η επίδοση, με έγγραφη απόδειξη, την οποία και υποχρεούται να διαβιβάσει στην αρχή που εξέδωσε την πράξη.

10. Όταν πρόκειται για επίδοση σε νομικό πρόσωπο η επίδοση πρέπει να γίνεται στον κατά νόμο ή το καταστατικό εκπρόσωπό του (νόμιμο εκπρόσωπο) και μόνον επί μη ευρέσεως αυτού από το όργανο επίδοσης, δηλαδή επί απουσίας του νομίμου εκπροσώπου κατά την ημερομηνία και την ώρα της επίδοσης από το κατάστημα του νομικού προσώπου ή από τυχόν άλλο κατάστημα όπου αυτός εργάζεται, ή από την οικία του, αν η επίδοση γίνεται στην οικία του νομίμου εκπροσώπου, δύναται να γίνει η επίδοση με παράδοση του επιδοτέου εγγράφου σε συνεταίρο ή συνεργάτη ή υπάλληλο κ.λ.π. του νομικού προσώπου ή σε συνεταίρο ή συνεργάτη ή υπάλληλο κ.λ.π. του τυχόν άλλου καταστήματος όπου ο νόμιμος εκπρόσωπος εργάζεται, ή σε σύζυγο, σύνοικο κ.λ.π. αν η επίδοση γίνεται στην οικία του νόμιμου εκπροσώπου, με την προϋπόθεση να βεβαιώνεται ρητώς στην έκθεση επιδόσεως η μη εύρεση ή απουσία του νομίμου εκπροσώπου, μαζί με το όνομα και την ιδιότητα του παραλαμβάνοντος το έγγραφο.

11. Διευκρινίζεται ότι αν λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούνται για τη διοίκηση του νομικού προσώπου (περίπτωση θανάτου, βαρείας ασθενείας, μακράς απουσίας, λήξης θητείας, έκπτωσης κατά πρόβλεψη του καταστατικού ή του νόμου, παραίτησης, άρνησης άσκησης καθηκόντων, κωλυσιεργίας στο έργο τους κ.λπ) ο ειρηνοδίκης διορίζει προσωρινή διοίκηση ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον (άρθρα 69 Α.Κ. και 786 Κ.Πολ.Δικ. και στην προκειμένη περίπτωση της Φορολογικής Διοίκησης.

12. Σημειώνεται ότι αν το επιδοτέο έγγραφο αφορά περισσότερα πρόσωπα (π.χ. φύλλο ελέγχου επ' ονόματι αποβιώσαντος που εκδίδεται για λογαριασμό των κληρονόμων του), επιδίδεται χωριστά στον καθέναν, εκτός αν η επίδοση γίνεται σε κοινό αντίκλητο ή κοινό δικαστικό πληρεξούσιο, οπότε αρκεί η επίδοση ενός μόνο αντιγράφου. Σε κοινό νόμιμο αντιπρόσωπο περισσότερων ανικάνων διαδίκων αρκεί η επίδοση ενός μόνο αντιγράφου. Σε περίπτωση περισσότερων νόμιμων αντιπροσώπων, εκπροσώπων, δικαστικών πληρεξούσιων ή αντικλήτων διαδίκου, αρκεί η επίδοση προς έναν από αυτούς, ακόμη και όταν, από το νόμο, το καταστατικό ή την πράξη διορισμού τους, προβλέπεται ότι αυτοί ενεργούν από κοινού.

13. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι για κάθε επίδοση, το όργανο που τη διενεργεί συντάσσει έκθεση, η οποία πρέπει να μνημονεύει : τον τόπο και το χρόνο που διενεργήθηκε η πράξη (επίδοση ή θυροκόλληση), το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα του οργάνου που διενέργησε την πράξη καθώς και εκείνων που συνέπραξαν ή παραστάθηκαν κατά τη διενέργειά της, την παραγγελία προς επίδοση, σαφή προσδιορισμό, από απόψεως χρόνου εκδόσεως και περιεχομένου, του επιδοτέου εγγράφου και των προσώπων τα οποία αφορά, την ημέρα και την ώρα της επίδοσης, το πρόσωπο στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο και την ιδιότητα (π.χ. αντίκλητος) με την οποία το παρέλαβε, καθώς και τους λόγους που προκάλεσαν τη Θυροκόλληση.

14. Με το αριθμ. πρωτ. ΔΝΥ Δ 1070485 ΕΞ 2013/19-4-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης απεστάλησαν σχέδια αποδεικτικών επίδοσης, προκειμένου αυτά να χρησιμοποιούνται ως υποδείγματα από τις Δ.Ο.Υ. και τις λοιπές ελεγκτικές Υπηρεσίες, προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

15. Επιπλέον, επισημαίνονται οι διατάξεις της ΠΟΛ.1188/6.9.2011 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών περί επίδοσης των καταλογιστικών πράξεων μέσω δικαστικών επιμελητών.

Ε. Τέλος, ανεξαρτήτως των ανωτέρω, επισημαίνουμε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων -ΚΕΔΕ), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4224/2013, στις οποίες ορίζεται ότι «με την εξαίρεση των φόρων και των λοιπών δημοσίων εσόδων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), για τα οποία εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του ως άνω Κώδικα, καθώς και των δημοσίων εσόδων της περίπτωσης βλ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παρόντος Κώδικα, μετά την καταχώριση του χρέους ως δημοσίου εσόδου κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 3, η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει ατομική ειδοποίηση, την οποία, είτε αποστέλλει ταχυδρομικά στον οφειλέτη και στα συνυπόχρεα πρόσωπα είτε την κοινοποιεί σε αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4174/2013.

Στην ατομική ειδοποίηση αναφέρονται τα στοιχεία και ο αριθμός φορολογικού μητρώου, εφόσον υπάρχει, του οφειλέτη, το είδος και το ποσό του χρέους, συμπεριλαμβανομένων των τόκων που έχουν ήδη υπολογισθεί κατά την κείμενη νομοθεσία, ο αριθμός και η χρονολογία καταχώρισης του χρέους ως δημοσίου εσόδου ή ο τίτλος στον οποίο βασίζεται το χρέος, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής αυτού, η μνεία ότι από την επομένη ημέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας καταβολής του χρέους και μέχρι την τελική εξόφληση αυτού υπολογίζονται οι τόκοι και το πρόστιμο του άρθρου 6 του παρόντος».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, από 1.1.2014, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ΚΦΔ και της τροποποίησης του ΚΕΔΕ με τις διατάξεις του ν.4224/2013, δεν απαιτείται πλέον αποστολή ατομικής ειδοποίησης του άρθρου 4 του ΚΕΔΕ για τους φόρους και τα λοιπά δημόσια έσοδα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΦΔ, για τα οποία εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του ΚΦΔ.

Ωστόσο, για τα Δημόσια Έσοδα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΦΔ, μετά την καταχώρηση αυτών στις Δ.Ο.Υ. και στα Ελεγκτικά Κέντρα της Φορολογικής Διοίκησης, στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων (ταμειακή βεβαίωση), είναι υποχρεωτική η έκδοση ατομικής ειδοποίησης με τα ως άνω στοιχεία, η οποία, είτε αποστέλλεται ταχυδρομικά στον οφειλέτη και στα συνυπόχρεα πρόσωπα, είτε κοινοποιείται σε αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4174/2013, σύμφωνα με όσα αναλυτικά έχουν αναφερθεί ανωτέρω.

 

VI. Επισημάνσεις

Μετά την παράθεση όλων των ανωτέρω, έχουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

α) Ο φορολογούμενος, προκειμένου να μη χάσει τη ρύθμιση των 100 δόσεων θα πρέπει να φροντίσει να τακτοποιήσει όχι μόνο τις δικές του (ατομικές) ληξιπρόθεσμες οφειλές του, αλλά και αυτές για τις οποίες έχει ευθύνη. Τα πρόσωπα τα οποία ευθύνονται και η σχέση που έχουν με τα νομικά πρόσωπα αναφέρεται στο άρθρο 50 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013).

β) Οι ενταγμένοι στη ρύθμιση φορολογούμενοι, για να μην απολέσουν τη ρύθμιση θα πρέπει να τακτοποιήσουν εντός των ως άνω προθεσμιών, όχι όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που τυχόν έχουν προς τη φορολογική διοίκηση, αλλά αυτές που γεννώνται από την ένταξη του προσώπου στη ρύθμιση και μετά.

γ) Η προθεσμία των 30 ημερών που απορρέει πλέον από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 47 του Κ.Φ.Δ. και  του άρθρου 7 του Κ.Ε.Δ.Ε. για την ειδοποίηση του οφειλέτη περί των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, εκκινεί από την ημερομηνία κοινοποίησης της ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής προς αυτόν.

δ) Αναλόγως με τον τρόπο που θα κοινοποιηθεί η ειδοποίηση προκύπτει διαφορετικός χρόνος από τον οποίο θα εκκινήσει η προθεσμία των 30 ημερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Δ. Δηλαδή, έχουμε να διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις:

-Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η επιστολή κοινοποιηθεί με συστημένη επιστολή θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα αποστολής, εάν η ταχυδρομική διεύθυνση του παραλήπτη κατά τα ανωτέρω βρίσκεται στην Ελλάδα.

-Σε περίπτωση που η ταχυδρομική διεύθυνση είναι εκτός Ελλάδας, η πράξη θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί νομίμως μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της συστημένης επιστολής.

-Στις περιπτώσεις της ηλεκτρονικής κοινοποίησης στο λογαριασμό φυσικού, νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, η πράξη θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση (10) δέκα ημερών από την ανάρτησή της στο λογαριασμό του προσώπου. Σχετικά με την ειδοποίηση αυτή, τους τρόπους αποστολής και τον τύπο αυτής, έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση των σχετικών άρθρων και ορισμένες σχετικές εγκύκλιοι [σ.σ. βλ. ΠΟΛ.1280/30.12.2013 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής - υπερημερίας κατά τις διατάξεις των άρθρων 47 του ν.4174/2013 και 7 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ), όπως ισχύουν, ΠΟΛ.1125/16.4.2014 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170), για την ηλεκτρονική κοινοποίηση πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης και ΠΟΛ.1249/1.12.2014 Παροχή οδηγιών σχετικά με την τήρηση νομότυπων διαδικασιών κοινοποίησης α) των πράξεων προσδιορισμού φόρου και των λοιπών εγγράφων και πράξεων που άπτονται των διαδικασιών ελέγχου, β) της ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής - υπερημερίας των άρθρων 47 του ν. 4174/2013 και 7 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), γ) της ατομικής ειδοποίησης του άρθρου 4 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.)].


VII. Προβληματισμοί


Όλα τα παραπάνω συνθέτουν το «πάζλ» αναφορικά με την απώλεια της ρύθμισης των 100 δόσεων σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν καταβάλει ή δεν τακτοποιήσει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τις τρέχουσες οφειλές του. Η ρύθμιση των 100 δόσεων ήταν ομολογουμένως η πιο επιτυχημένη σύμφωνα με τα στοιχεία του υπ. Οικονομικών, όμως βάσει των νέων δεδομένων θεωρούμε ότι πολλοί φορολογούμενοι δεν θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα να την απολέσουν. Αν μάλιστα αναλογιστούμε και τις επιβαρύνσεις που επήλθαν στις ήδη ρυθμισμένες 100 δόσεις (σ.σ. βλέπε σχετική ανάλυση του κόμβου Αναρτήθηκαν οι νέες δόσεις της ρύθμισης των 100 δόσεων στους λογαριασμούς των οφειλετών), τότε το σενάριο αυτό δεν είναι καθόλου ουτοπικό, αλλά πέρα για πέρα ρεαλιστικό.

Εκτός όμως από τα παραπάνω, πρέπει να δοθούν και πάλι διευκρινίσεις από τη Διοίκηση του υπ. Οικονομικών, αναφορικά με τις λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής ή μη κοινοποίησης των πράξεων ατομικής ειδοποίησης χρεών, έτσι ώστε να ενημερωθούν όλοι οι φορολογούμενοι. Επιπροσθέτως, πρέπει να γίνουν αναφορές στον τύπο και στα Μ.Μ.Ε. από επίσημα χείλη, όσον αφορά στις συνέπειες απώλειας της ρύθμισης, αλλά και του τρόπου πληροφόρησής των πολιτών για τις οφειλές τους, καθώς και τον τρόπο εξεύρεσης των ατομικών ειδοποιήσεων, κ.λπ., έτσι ώστε να είναι ενήμεροι. Να τονίσουμε εδώ ότι, το ρόλο αυτό πρέπει να τον παίξουν οι άνθρωποι του υπουργείου Οικονομικών, γιατί αυτοί άλλωστε ήταν που διαφήμιζαν και ζητούσαν ουσιαστικά από τον κόσμο να ενταχθεί στη ρύθμιση αυτή, έτσι ώστε να είναι αμφότεροι ικανοποιημένοι από την ένταξη σ΄αυτή. Απαιτείται ειδική καμπάνια έτσι ώστε να ενημερωθούν όλοι. Οι λογιστές δεν μπορούν για κανένα λόγο να παίξουν αυτό το ρόλο, γιατί δεν είναι υπεύθυνοι για όλη αυτή τη φορολογική παραζάλη που επικρατεί στη χώρα μας.

Κλείνοντας, χωρίς να θέλουμε να γίνουμε Κασσάνδρες, φρονούμε ότι η πλειονότητα των φορολογουμένων που είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων, μετά τα νέα δεδομένα δεν θα μπορέσει να αντέξει και υπό το βάρος των νέων φορολογικών βαρών που έρχονται, θα λυγίσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης