Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ψηφιοποίηση του έντυπου αρχείου της Επιτροπής του άρθρου 70α του ν. 2238/1994

15 Οκτώβριος 2015

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ.: Δ ΠΡΟΜ Α 4021029 ΕΞ 2015 με ΑΔΑ: ΩΑΟ1Η-1Μ1, το Υπουργείο Οικονομικών προχωράει στην ψηφιοποίηση του έντυπου αρχείου της Επιτροπής του άρθρου 70α του ν. 2238/1994 και αναθέτει το έργο σε εταιρεία πληροφορικής και τεχνολογιών.

Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι:

Το φυσικό αρχείο της Επιτροπής του άρθρου 70Α του ν. 2238/1994 αποτελείται από 150 φακέλους, οι οποίοι αφορούν περί τις 1300 υποθέσεις φορολογουμένων που κατέθεσαν αίτηση στην Επιτροπή. Κατά κύριο λόγο οι σελίδες είναι μεγέθους Α4, ενώ υπάρχουν και λίγες σελίδες μεγέθους Α3. Ανά φάκελο υπάρχουν κατά μέσο όρο 665 σελίδες προς σάρωση. Οι σελίδες του αρχείου σε γενικές γραμμές είναι σε καλή κατάσταση και υπάρχουν λίγες τσακισμένες και ακόμη λιγότερες φθαρμένες. Συνεπώς η ποιότητα των σελίδων επιτρέπει σε αυτές να μπουν στον feeder του scanner. Κυρίως πρόκειται για ευανάγνωστα εκτυπωμένα έγγραφα, ενώ τα χειρόγραφα και δυσανάγνωστα κείμενα συνιστούν μειοψηφία επί του συνόλου. Η πλειοψηφία των εγγράφων είναι συρραμμένες σελίδες και συνεπώς απαιτείται η απομάκρυνση της συρραφής. Το περιεχόμενο των κειμένων είναι κατά κύριο λόγο απλό κείμενο, ενώ υπάρχουν και ορισμένες φωτογραφίες και σχέδια κυρίως κτιρίων.

Το κόστος του ανωτέρω έργου που ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες εννιακόσια πενήντα Ευρώ και δεκατρία λεπτά (5.950,13 €), ήτοι: 4.837,50 € Αξία + 1.112,63 € Φ.Π.Α.23% = 5.950,13 € σύνολο.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που λαμβάνει γνώση στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου, τόσο κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, όσο και μετά. Επιπλέον υποχρεούται να συνεργαστεί με τυχόν αρμόδιες ή συναρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. και γενικά του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων κατά τη μετατροπή τους σε ηλεκτρονική μορφή και στη συνέχεια κατά τη φύλαξή τους.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης