Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ένταξη εργασιών στο νέο αναπτυξιακό νόμο αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου 2015 - Επαναπροσδιορισμός της έννοιας των Στρατηγικών Επενδύσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ - 12/10/15

Αναπτυξιακή Στρατηγική

Το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα που προωθείται στηρίζεται: στα μικρά και μεσαία χρήσιμα έργα, στις παρεμβάσεις με έντονο κοινωνικό και οικολογικό αποτύπωμα, σε μια νέα επιχειρηματικότητα που συνδυάζει την παραγωγή υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών με μια νέα μορφή επιχειρηματικής διακυβέρνησης μέσα από συνεργατικά σχήματα και μορφές κοινωνικής και συνεταιριστικής οικονομίας. Σταθερός στόχος παραμένει η κινητοποίηση ξένων και ελληνικών επενδύσεων.

Το υπόδειγμα αυτό έχει ως στόχους:

1) την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας
2) τη διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας
3) την απασχόληση του μορφωμένου ανθρώπινου δυναμικού και την εξειδίκευση του ανειδίκευτου δυναμικού
4)την ενεργοποίηση των επενδυτικών πρωτοβουλιών μέσα στη χώρα
5) τη βιομηχανική ανασυγκρότηση και την αναδιοργάνωση του πρωτογενούς τομέα
6) την επίτευξη ανάπτυξης με κοινωνική δικαιοσύνη και σεβασμό στο περιβάλλον.

Οι δύο βασικοί πυλώνες που μπορούν να υποστηρίξουν την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι:
Ι) η εξασφάλιση των ροών χρηματοδότησης της οικονομικής δραστηριότητας ,
ΙΙ) η διαμόρφωση του επενδυτικού περιβάλλοντος που θα συνδράμει στην ενεργοποίηση και την αναζωογόνηση των πόρων που μένουν ανενεργοί μέσα στην οικονομία.

Μεταρρυθμίσεις

1. Εξασφάλιση των ροών χρηματοδότησης της οικονομικής δραστηριότητας

Ένα από τα βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία για τη χρηματοδότηση του νέου αναπτυξιακού πλαισίου είναι οι πόροι του ΕΣΠΑ. Η έμφαση που δίνει αυτή η κυβέρνηση στον συγκεκριμένο τομέα εκφράζεται και από τον ορισμό ειδικού υφυπουργού με συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Ο πρώτος στόχος είναι να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους πόρους της προγραμματικής περιόδου 2007-13. Στόχος είναι οι πληρωμές να φτάσουν τα 4,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.

2. Διαμόρφωση επενδυτικού περιβάλλοντος που θα συνδράμει στην ενεργοποίηση και την αναζωογόνηση των πόρων που μένουν ανενεργοί μέσα στην οικονομία

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα δώσει ισχυρά κίνητρα σε επενδύσεις με κλαδικά και γεωγραφικά κριτήρια. Στο επίκεντρό του θα βρίσκονται τα επιχειρηματικά δίκτυα, η νεανική και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τα επιχειρηματικά δίκτυα, η κοινωνική οικονομία, οι καινοτόμες επιχειρήσεις και οι νέοι επιστήμονες. Βασικός στόχος του νέου αναπτυξιακού νόμου είναι η μετάβαση σε ένα ανταγωνιστικό μοντέλο που θα στηρίζεται στην καινοτομία και την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος, προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έγκαιρα, έτσι ώστε οι επενδυτές να έχουν τη δυνατότητα αίτησης ένταξης στο νόμο από τις αρχές του νέου έτους. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι για να βοηθήσουμε τους επενδυτές που είναι ήδη έτοιμοι να προχωρήσουν σε υλοποίηση, όσοι τελικά δικαιούνται να ενταχθούν στο νέο αναπτυξιακό νόμο, θα μπορούν να εντάξουν εργασίες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από την 1η Οκτωβρίου 2015 και έπειτα. Στοχεύει στην άρση των προβλημάτων που κληρονομήθηκαν από τον προηγούμενο και τη δημιουργία μιας δυναμικής και βιώσιμης οικονομίας, με στόχο τη διασφάλιση θέσεων εργασίας και την τόνωση της απασχόλησης. Οι κεντρικοί πυλώνες του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας είναι οι ακόλουθοι:

- Η στήριξη του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού
- Η ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων
- Η υποβοήθηση της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας

Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου, θεσπίζεται το αναπτυξιακό συμβούλιο. Η βασική του λειτουργία θα είναι η διατύπωση λεπτομερούς «οδικού χάρτη» για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας ύστερα από λεπτομερή διαβούλευση με όλους τους κοινωνικούς φορείς.

Στρατηγικές επενδύσεις

Η χώρα διαθέτει δύο νέους θεσμούς χωρίς, όμως, αυτοί να έχουν δοκιμαστεί ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Το Enterprise Greece και την Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων. Στόχος είναι να αναβαθμιστεί ο ρόλος τους με μία σειρά συγκεκριμένων δράσεων που περιλαμβάνουν:

α) την αναβάθμιση της υπηρεσίας των Στρατηγικών Επενδύσεων με αρμοδιότητα την υποβολή των προτάσεων για το ελληνικό σκέλος του σχεδίου Γιούνκερ. Έτσι, τα σχέδια στην ίδια υπηρεσία θα προωθούνται για άμεση ωρίμανση και αδειοδότηση χωρίς χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

β) την αναβάθμιση των λειτουργιών του Enterprise Greece, μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα υποστηρίζει την υποβολή προτάσεων από τους φορείς του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι προτάσεις αυτές θα έχουν ως στόχο την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων για την αξιοποίηση τιμημάτων της ακίνητης περιουσίας τους.

γ) τον επαναπροσδιορισμό της ίδιας της έννοιας των Στρατηγικών Επενδύσεων. Αυτό θα βοηθήσει στη διεύρυνση της επιλεξιμότητας μιας επένδυσης ώστε να ενταχθεί στο προνομιακό αυτό καθεστώς. Ένταξη σε αυτό το καθεστώς σημαίνει ότι οι σχετικές επενδύσεις οφείλουν να έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη στην απασχόληση, την τοπική παραγωγή και την προστασία του περιβάλλοντος.

δ) τη διεύρυνση του πλαισίου εφαρμογής του Ν. 3427/2005 σχετικά με τα κίνητρα για την παροχή υποστηρικτικών ενδοομιλικών υπηρεσιών (business centers), ώστε να περιλαμβάνονται σε αυτό περισσότερες δραστηριότητες όπως ερευνητικές υποδομές μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων. Η κίνηση αυτή θα ενισχύσει τις επενδύσεις σε R and D που τόσο έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η οικονομία και θα οδηγήσει περαιτέρω στη διεύρυνση της καινοτομίας.

ε) Επιπρόσθετα σε αυτό, διεύρυνση της δυνατότητας που παρέχει ο νέος κώδικας μετανάστευσης για παροχή άδειας παραμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που πραγματοποιούν επενδύσεις στη χώρα μας και διευκόλυνση της όλης διαδικασίας μέσα από τη δημιουργία σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Το ΕΣΠΑ

Επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων της τρέχουσας περιόδου 2007-2013 και δυναμική εκκίνηση του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συνδρομή των τελευταίων έκτακτων ρυθμίσεων, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Ευρωκοινοβούλιο με ευρεία υποστήριξη από την πλειονότητα των πολιτικών ομάδων και αφορούν στα παρακάτω:

• Κατάργηση της εθνικής συμμετοχής για το τρέχον ΕΣΠΑ ή αλλιώς 100% κοινοτική συμμετοχή
• Πρόωρη εκταμίευση του τελευταίου 5% των πληρωμών της ΕΕ, το οποίο συνήθως διατηρείται έως και το κλείσιμο των προγραμμάτων.
• Αύξηση της προκαταβολής για το νέο ΕΣΠΑ κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες, συγκεκριμένα από 7% σε 14%
• Τόνωση της ελληνικής οικονομίας με €2δισ. - τους επόμενους 3 μήνες θα διοχετευθούν €4,5δισ., τα οποία στοχεύουν στην άμεση τόνωση της ρευστότητας και την ενίσχυση των επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ρευστότητας αντιμετωπίζεται μόνο με την προσέλκυση νέων επενδύσεων.ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΑΘΑΚΗ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και ΕΣΠΑ ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Γεια σας και συγνώμη για την καθυστέρηση. Να ξεκινήσουμε με τον Υπουργό να μας πει πρώτα μερικά πράγματα.

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Σας καλωσορίζω στη σημερινή συνάντηση. Γίνεται με δική σας επιλογή, αφού θέλετε συνέχεια να μιλάμε απ’ ό,τι κατάλαβα.
Το αντικείμενο της σημερινής μας συνάντησης είναι να ανακεφαλαιώσουμε μερικές από τις πρωτοβουλίες που ξεκινάει το Υπουργείο Ανάπτυξης που αφορούν τα θέματα της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και τα θέματα του ΕΣΠΑ, το οποίο βρίσκεται ακριβώς στο μεταβατικό στάδιο ανάμεσα στο παλιό και το καινούργιο ΕΣΠΑ και απέναντι στο οποίο θα υπάρξουν κάποιες εξαγγελίες για την πορεία αυτών των προγραμμάτων. Αυτά τα δυο είναι τα θέματα.
Να υπενθυμίσω, ή να διατυπώσω το βασικό σχεδιάγραμμα των ενεργειών και των στόχων του υπουργείου τους επόμενους μήνες, σε σχέση με την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας. Έχουμε αναλάβει την πρωτοβουλία και τη δέσμευση να καταθέσουμε νέο αναπτυξιακό νόμο τους επόμενους μήνες.
Ήδη έχει ανοίξει ένας σημαντικός διάλογος τους τελευταίους δύο μήνες με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Αφορά το περιεχόμενο του αναπτυξιακού νόμου, τις μορφές χρηματοδότησης, τα κριτήρια και τον τρόπο διαχείρισης του αναπτυξιακού νόμου. Αυτό είναι το αντικείμενο της συζήτησης και του διαλόγου που γίνεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Πρόθεσή μας είναι ο αναπτυξιακός νόμος να έχει ψηφιστεί μέχρι τέλος του χρόνου και να έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2015, δηλαδή εν εξελίξει επενδύσεων μπορούν να ενταχθούν στο νέο νόμο.
Αυτό καλύπτει ένα κενό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή σε σχέση με τη λήξη του παλιού αναπτυξιακού νόμου. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Οι δυο παλιοί προηγούμενοι αναπτυξιακοί νόμοι φέρουν τεράστια προβλήματα τόσο όσον αφορά την έκταση των δεσμεύσεων, των πόρων που δεν υπάρχουν, προκειμένου να καλυφθούν. Δεύτερο τεράστιες χρονικές καθυστερήσεις. Τρίτο, εκκρεμότητες που υπήρχαν με την Κομισιόν αφορά τη διαθεσιμότητα των πόρων στη δεδομένη χρονική στιγμή, μιας και υπάρχουν υποθέσεις από το παρελθόν το 2009, το 2010 οι οποίες εκκρεμούν και έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα.
Η πρόθεσή μας είναι και στα τρία αυτά ερωτήματα έχουμε ήδη ξεπαγώσει τους πόρους από την Κομισιόν, άρα το ένα πρόβλημα το έχουμε λύσει. Τα άλλα δύο όμως θέματα που αφορούν το πόσοι πόροι τελικά θα δοθούν, όπως και το ερώτημα των μεγάλων χρονικών καθυστερήσεων, θα απαιτήσουν κάποιες παρεμβάσεις που προτιθέμεθα να τις πάρουμε αυτές τις πρωτοβουλίες, προκειμένου σε ένα χρονικό ορίζοντα εύλογο, περίπου 1,5 χρόνο από σήμερα, να μπορούμε να πούμε ότι οι δυο παλιοί αναπτυξιακοί νόμοι έχουν φτάσει στο τέλος τους και ότι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό απολογισμό αναφορά με τις επενδύσεις που έχουν γίνει στη χώρα και στους οποίους το δημόσιο απέναντί τους είναι εκτεθειμένο.
Το τρίτο σημείο αφορά την ίδρυση Αναπτυξιακού Συμβουλίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και τη θεσμοθέτησή του εντός των επόμενων εβδομάδων. Η χώρα καλείται να καταθέσει το Μάρτιο του 2016 ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα, αυτό είναι στο πλαίσιο της συμφωνίας.
Η ίδρυση ενός Αναπτυξιακού Συμβουλίου μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά με γόνιμο τρόπο στην κατάθεση συγκεκριμένων ιδεών και αντιλήψεων και προτάσεων σε ένα τέτοιο σχέδιο. Δεν σημαίνει ότι θα το αναλάβει κατά αποκλειστικό. Υπάρχουν κι άλλοι θεσμοί, οι οποίοι μπορεί να συνδιαμορφώσουν αυτή τη στρατηγική, τουλάχιστον στο επίπεδο του δικού μας υπουργείου, η ίδρυση του Αναπτυξιακού Συμβουλίου θα μπορέσει να συμβάλει σε αυτή την προετοιμασία.
Το μόνο επιπρόσθετο που μπορούμε να πούμε είναι ότι μπορεί να είναι Έλληνες καθηγητές, θα επιδιώξουμε να υπάρξει και συμβολή από ξένους καθηγητές οι οποίοι έχουν ένα ιδιαίτερο βάρος στα θέματα της αναπτυξιακής στρατηγικής στην Ευρώπη.
Το τέταρτο θέμα αφορά ένα πολύ σημαντικό τομέα, τις στρατηγικές επενδύσεις. Πρόθεσή μας είναι να αναβαθμίσουμε όλο τον τομέα των στρατηγικών επενδύσεων, τις υπηρεσίες που ασχολούνται με τις στρατηγικές επενδύσεις. Η αναβάθμιση αυτή θα περιλαμβάνει και την εν δυνάμει ωρίμανση επενδυτικών σχεδίων εντός της υπηρεσίας η οποία θα διευκολύνει την διαδικασία προσέλκυσης επενδύσεων.
Προφανώς στοχευμένα και υψηλά κριτήρια θα υπάρξουν σε σχέση με την απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού σε αυτού του είδους τις επενδύσεις και με ισχυρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Χρειάζονται αλλαγές στις διατάξεις που τις διέπουν και πιθανόν μείωση του ύψους μιας επένδυσης που μπορεί να χαρακτηριστεί στρατηγική από τα 100 εκατομμύρια που είναι σήμερα.
Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι συνεχίζεται στο πλαίσιο των συμφωνιών που έχουμε με τους εταίρους, συνεχίζεται φυσικά η διαδικασία απλοποίησης αδειοδοτήσεων και μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες που καθιστούν την κινητοποίηση των επενδύσεων πολύ πιο εύκολα απ’ ό,τι στο παρελθόν.
Και οι δεσμεύσεις αυτές θα υλοποιηθούν στο σύνολό τους, καθώς υπάρχουν και κάποιες εξελίξεις, πρώτον ότι αρκετές από τις αλλαγές που έχουν γίνει θα αξιολογηθούν πλέον με συστηματικό τρόπο από μελέτες, που από κοινού με τους θεσμούς έχουμε αναθέσει ή θα αναθέσουμε τις επόμενες μέρες σε επιστημονικούς φορείς της χώρας, πιθανόν σε κάποιες μελετητικές ομάδες του ΙΟΒΕ ή σε άλλους θεσμούς, το οποίο θα αξιολογήσει την πορεία των αδειοδοτήσεων, τα αποτελέσματα των θεσμικών αλλαγών που έχουν γίνει, τι αντίκτυπο είχαν στην ελληνική οικονομία και πιθανόν να καταλήξει σε διορθωτικές κινήσεις που θα βελτιώσουν και θα πετύχουν καλύτερα το βασικό στόχο σε σχέση με το θέμα αυτό.
Επιτρέψτε μου στις στρατηγικές επενδύσεις, υπάρχει και στο κείμενο το οποίο θα σας μοιραστεί. Σε σχέση με τις στρατηγικές επενδύσεις υπάρχουν δυο ακόμη θέματα. Η λειτουργία του Enterpise Greece το οποίο παραμένει ο στρατηγικός φορέας σε σχέση με την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, την ωρίμανση επενδύσεων στο πρώτο στάδιο, πριν επικυρωθούν δηλαδή και πριν ενταχθούν στο πεδίο των στρατηγικών επενδύσεων, καθώς και στη στήριξη της εξωστρέφειας προς το εξωτερικό, για τις οποίες παραμένει ο κύριος φορέας δραστηριοποίησης.
Θα ήθελα επιπρόσθετα στις στρατηγικές επενδύσεις να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν νέα κίνητρα που μελετάμε για την παροχή και την προσέλκυση εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως είναι τα business center, τα research center και άλλα τα οποία υπάρχει μια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα στην Ελλάδα και η οποία πρέπει να ενισχυθεί για να γίνει όντως πόλος προσέλκυσης ερευνητικών κέντρων, ή ερευνητικών τμημάτων πολυεθνικών επιχειρήσεων και θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
Και θα παραμείνει φυσικά και η πολιτική του να υπάρχει ο κώδικας μετανάστευσης, για παροχή άδεια παραμονής σε πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι πραγματοποιούν επενδύσεις στη χώρα.
Κλείνω με το ΕΣΠΑ για το οποίο θα έχουμε χρόνο να συζητήσουμε επί μακρόν. Να υπενθυμίσω τέσσερα σημεία. Δύο επιτυχίες που αφορούν την κατάργηση της εθνικής συμμετοχής για το τρέχον ΕΣΠΑ του 5%.
Δεύτερο. Η πρόωρη εκταμίευση. Η αύξηση της προκαταβολής για το νέο ΕΣΠΑ κατά 7% ποσοστιαίες μονάδες. Συγκεκριμένα από 7% σε 14%. Από κοινού αυτά διαμορφώνουν ένα πλαίσιο νέας επιπρόσθετης ροής πόρων της τάξης των 2 δις.
Το δεύτερο θέμα αφορά την έναρξη του καινούργιου ΕΣΠΑ. Να υπενθυμίσω για πολλοστή φορά, παρά τη φιλολογία ότι το νέο ΕΣΠΑ δεν έχει ξεκινήσει, να υπενθυμίσω ότι το Κοινωνικό Ταμείο έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο. Τα προγράμματα του Κοινωνικού Ταμείου είναι κοντά στο 1 δις, το επαναλαμβάνω, είναι κοντά στο 1 δις από το νέο ΕΣΠΑ, τα προγράμματα που είναι εν εξελίξει και μαζί με τις εξαγγελίες σήμερα για τα προγράμματα επιχειρηματικότητας που θα ακούσετε στη συνέχεια, η έναρξη του νέου ΕΣΠΑ γίνεται σε επίπεδο πόρων περίπου κοντά στο 1,2, 1,3 δις για το τρέχον πρώτο εξάμηνο της νέας προγραμματικής περιόδου.
Δεν θα πω κάτι περισσότερο για τα τέσσερα καινούργια προγράμματα που ξεκινάμε. Θα ανακεφαλαιώσω λέγοντας ότι στην παρούσα φάση η στόχευση είναι επανασχεδιασμός όλων των εργαλείων που διαθέτει το Υπουργείο, προκειμένου να καλυφθούν κενά που υπάρχουν στο θεσμικό πλαίσιο, όπως ο αναπτυξιακός νόμος. Να καλυφθούν προβλήματα και περιοχές που εκκρεμούν για πάρα πολλά χρόνια από το παρελθόν, αξιοποίηση όλων των νέων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων προκειμένου να υπάρξει μια ισχυρή και απότομη ώθηση επενδυτικών πόρων στην ελληνική οικονομία τους επόμενους τρεις – τέσσερις μήνες.
Και ταυτόχρονα ένα ασφαλέστερο και μονιμότερο επενδυτικό περιβάλλον που θα τονώσει τις ιδιωτικές επενδύσεις, θα προσελκύσει ξένες και ταυτόχρονα θα διευκολύνει τον σχηματισμό και την ενίσχυση της νεανικής και νέας επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής οικονομίας και φυσικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο αυτό εγγράφονται όλες οι πρωτοβουλίες τις οποίες ανέφερα. Ο στόχος παραμένει, πρέπει να ενισχυθεί η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας σε ένα ευρύ φάσμα φορέων, να διευρυνθεί η εξαγωγική της βάση, να ενισχυθεί στο πλαίσιο της επαναβιομηχάνισης της Ευρώπης η βιομηχανική δομή και οικονομία της χώρας και να επιτύχουμε αυτό που όλοι επιθυμούμε μια ισχυρή ανάπτυξη με Δίκαιο τρόπο και με σεβασμό στο περιβάλλον.

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Θα σας παρουσιάσω τα νέα προγράμματα επιχειρηματικότητας, τις προδημοσιεύσεις των νέων προγραμμάτων τις οποίες έχουμε ετοιμάσει και οι οποίες σηματοδοτούν την έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου γι' αυτό το πολύ σημαντικό σκέλος των προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων τα ζητήματα επιχειρηματικότητας και ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που όπως όλοι γνωρίζουμε, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία η ελληνική οικονομία έχει πολύ μεγάλη ανάγκη.
Θα μου επιτρέψετε όμως να ξεκινήσω με μια σύντομη ανασκόπηση των ενεργειών μας και του σχεδιασμού για το αμέσως προσεχές διάστημα, σε σχέση με το πολύ σημαντικό πολύ κρίσιμο ζήτημα της ρευστότητας των τρεχόντων προγραμμάτων, των προγραμμάτων που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Θα πω ήδη από τις αρχές Αυγούστου ξεκινήσαμε μια συντονισμένη προσπάθεια μαζί με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και την Τράπεζα της Ελλάδος για να ενισχύσουμε τη ρευστότητα των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, σε συνδυασμό με την αυξημένη προκαταβολή που λάβαμε από τη δανειακή σύμβαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και τα προγράμματα ’14-’20 υπενθυμίζω 300 εκατομμύρια σε σχέση με τα 150 εκατομμύρια που οι αντίστοιχες συμβάσεις προέβλεπαν στο παρελθόν και την πιστωτική γραμμή το credit line που μας δόθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, καταφέραμε τελικά για το δίμηνο Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2015 να κλείσουμε με ένα ποσό πληρωμών προς τα προγράμματα. Και εδώ θέλω να επισημάνω για να μην υπάρχουν παρερμηνείες ότι μιλάμε για ποσά τα οποία έχουν πληρωθεί σε τελικούς δικαιούχους δεν είναι κατανομές, το οποίο έφτασε το 1 δις ευρώ για το δίμηνο Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2015. Αυτή η προσπάθεια η οποία έγινε τους τελευταίους μήνες θα εντατικοποιηθεί το επόμενο διάστημα έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε την αυξημένη ρευστότητα που πλέον λαμβάνουμε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Από τις δανειακές συμβάσεις τις οποίες έχουμε συνάψει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καθώς και νέα δάνεια τα οποία συζητάμε με την ΕΤΕΠ καθώς επίσης και με τις νέες ρυθμίσεις, που όπως όλοι γνωρίζετε, ψηφίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα από το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ειδικά για την Ελλάδα και όπως είπε ο κ. Υπουργός σε συνολική ελάφρυνση εθνικών πόρων αλλά και εμπροσθοβαρή καταβολή πόρων που προβλεπόταν να λάβουμε αργότερα, ανέρχονται στο ύψος των 2 δις.
Σε αυτό θέλω να σημειώσω ειδικά γι' αυτές τις ρυθμίσεις ότι η πρώτη δόση αυτών των κονδυλίων ύψους 824 εκατομμυρίων ευρώ θα είναι διαθέσιμη στη χώρα μας πριν από το τέλος Οκτωβρίου.
Σήμερα μάλιστα λαμβάνουμε επιπλέον 325 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για χρήματα τα οποία αντιστοιχούν σε αίτημα πληρωμής το οποίο καταθέσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ τις επόμενες μέρες θα εισρεύσουν επιπλέον 275 εκατομμύρια από τη δανειακή σύμβαση που έχουμε με την ΕΤΕΠ για τις συμβάσεις παραχώρησης και επιπλέον 50 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση που συμφωνήσαμε με την ΕΤΕΠ στο υπάρχον δάνειο για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Βεβαίως αυτό είναι το ένα σκέλος της προσπάθειας. Το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με την προσπάθεια απορρόφησης αυτής της πρόσθετης ρευστότητας από τα επιχειρησιακά προγράμματα και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε ξεκινήσει μια σειρά επαφών με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή τα συναρμόδια Υπουργεία, τις Περιφέρειες, τους Δήμους, τους Συνδέσμους των εργοληπτικών εταιρειών των αναδόχων των έργων, έτσι ώστε όλοι να είναι ενήμεροι για τη σημερινή κατάσταση της ρευστότητας και τους πόρους που προβλέπεται να είναι διαθέσιμοι στο αμέσως προσεχές μέλλον και να μπορέσουν έτσι να προετοιμαστούν και οι ίδιοι για να ανταποκριθούν σε αυτή την επιπλέον ρευστότητα.
Σε αυτή ακριβώς την κατεύθυνση ανακοινώνουμε ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες, ίσως και εντός της εβδομάδες θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στο πλήρες άνοιγμα του συστήματος των πληρωμών, που μέχρι σήμερα, οι πληρωμές πραγματοποιούνταν με μια διαδικασία ιεράρχησης των προτεραιοτήτων, πλέον η ρευστότητα την οποία έχουμε αποκτήσει, μας επιτρέπει να προχωρήσουμε στο πλήρες άνοιγμα των πληρωμών αυτών για πληρωμές ύψους μέχρι 5 εκατομμυρίων ευρώ.
Αυτά με το σκέλος της ρευστότητας.
Τώρα για τις νέες προσκλήσεις τις οποίες θα σας παρουσιάσω σε λίγο, θα ήθελα πρώτον να αναφερθώ σε κάποιες καινοτομίες οι οποίες αυτές παρουσιάζονται σε σχέση με αντίστοιχα προγράμματα του παρελθόντος.
Πρώτα απ' όλα στο σύνολο των δράσεων που ανακοινώνουμε σήμερα, γίνεται η χρήση της ρήτρας ευελιξίας που δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης και των δύο διαρθρωτικών ταμείων, δηλαδή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Αυτό πιο συγκεκριμένα σημαίνει επιλεξιμότητα τόσο για λειτουργικά έξοδα και ασφαλιστικές εισφορές από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αλλά και για δαπάνες εξοπλισμού από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Για να δώσω ένα παράδειγμα επειδή αυτή η ρήτρα δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε αντίστοιχα προγράμματα του παρελθόντος οι δαπάνες για τον εξοπλισμό δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 1.500 ευρώ. Εμείς καταφέραμε να διευρύνουμε αυτό το όριο ακριβώς χρησιμοποιώντας τη ρήτρα ευελιξίας.
Στις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου αυταπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και νεοφυής επιχειρηματικότητα ο εξοπλισμός θα είναι επιλέξιμος μέχρι το 40% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.Ενώ στις δυο δράσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης στις οποίες θα αναφερθώ παρακάτω, που αφορούν την αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους οκτώ στρατηγικούς τομείς του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα» και των τουριστικών επιχειρήσεων, η χρήση της ρήτρας ευελιξίας δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης του μισθολογικού κόστους του υφιστάμενου, αλλά και του νέου προσωπικού που φιλοδοξούμε να απασχοληθεί στα συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια.
Ένας βασικός στόχος άλλωστε αυτών των νέων προγραμμάτων είναι η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, γι' αυτό και προσπαθούμε να κατευθύνουμε τα προγράμματα κατά τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να διευκολύνουν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Μια επιπλέον καινοτομία των νέων προσκλήσεων αφορά στη δυνατότητα αξιοποίησης και προώθησης δομών που έχουν χρηματοδοτηθεί σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, ως μέρος των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων που συνδέονται με αυτές.
Πιο συγκεκριμένα στις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου τις οποίες ανέφερα παραπάνω, την επιχειρηματικότητα και την αυτοαπασχόληση πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενισχύσουμε μεταξύ άλλων και τα κόστη φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, έτσι ώστε να ενισχύσουμε τη συνέργεια όλων αυτών των επιχειρηματικών σχεδίων.
Ενώ στη δράση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων» επιλέξιμο πλέον είναι και το κόστος μετεγκατάστασης αυτών των επιχειρήσεων σε υφιστάμενες βιομηχανικές περιοχές, επιχειρηματικά και τεχνολογικά πάρκα.
Τέλος, όπως έχουμε ήδη πει πολύ σημαντική για μας είναι η διαδικασία παρακολούθησης της πορείας εξέλιξης αυτών των επενδυτικών σχεδίων. Η δική μας λογική θέλουμε να εστιάζει όχι απλώς στην επιδότηση κάποιων επιχειρήσεων και μετά να τις αφήσουμε στη μοίρα τους αλλά να παρακολουθούμε όλη την εξέλιξη υλοποίησης αυτών των επενδυτικών σχεδίων και να παρεμβαίνουμε και να ενισχύσουμε καθ' όλη τη διάρκεια ζωής αυτών των επιχειρήσεων.
Σε αυτή τη λογική δημιουργείται μηχανισμός παρακολούθησης της πορείας των νεοφυών επιχειρήσεων με σκοπό την περαιτέρω στήριξη της ανάπτυξής τους με την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων. Μετά το τέλος της περιόδου ενίσχυσης με τις επιχορηγήσεις των προγραμμάτων του ΕΠΑΝΕΚ, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν θα αξιολογηθούν και οι πιο επιτυχημένες οι πιο δυναμικές από αυτές, θα ενισχυθούν σε δεύτερη φάση με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που σχεδιάζουμε τώρα για τη νέα προγραμματική περίοδο.
Επίσης επαναφέρουμε την προκήρυξη των προσκλήσεων σε κύκλους. Αυτή ήταν μια τακτική η οποία είχε ακολουθηθεί και στο 3ο ΚΠΣ και θεωρούμε ότι ήταν πολύ επιτυχημένη, καθώς πρώτα απ' όλα αποτρέπει τη συσσώρευση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων σε μια καθορισμένη και μόνο ημερομηνία και επιτρέπει σημειακές αλλαγές στο πρόγραμμα. Αλλαγές, που θα αναδειχθούν κατά την πρώτη φάση κατά τον πρώτο κύκλο εφαρμογής των προγραμμάτων.
Τώρα, όπως είπε και ο Υπουργός νωρίτερα, επειδή έχει αναπτυχθεί και μια παραφιλολογία σχετικά με τη μη ενεργοποίηση ακόμη των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 θα ήθελα να τονίσω ότι πέρα από τη διαδικασία ενεργοποίησης των προγραμμάτων μέσω της εκπόνησης και της ολοκλήρωσης όλης της δευτερογενούς νομοθεσίας η οποία απαιτείται και η οποία δεν είχε προχωρήσει κατά την ψήφιση του σχετικού νόμου στο τέλος του 2014, θα πρέπει να είναι σαφές ότι ήδη εμπροσθοβαρώς έχουν ενεργοποιηθεί προγράμματα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τα οποία για να γίνω και συγκεκριμένος με νούμερα, αναφερόμαστε σε δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 570 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και αφορούν προγράμματα για τους Παιδικούς Σταθμούς, για τους αναπληρωτές καθηγητές, για την Κοινωφελή Εργασία, ενώ σχεδιάζουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να ξεπεράσουμε σε προϋπολογισμό το 1 δισεκατομμύριο ευρώ με προγράμματα ύψους 504 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Τα προγράμματα αυτά αφορούν στην ενίσχυση της ρευστότητας και στήριξης της απασχόλησης, σε μία πρωτοβουλία που έχουμε λάβει η οποία θεωρούμε ότι ειδικά σ’ αυτή τη συγκυρία είναι πολύ σημαντική κι έχει να κάνει με τη δημιουργία 30 Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, στην προκήρυξη υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές, σε δράσεις καταπολέμησης της ανεργίας, θα σας δοθούν και τα στοιχεία αναλυτικά, δε χρειάζεται τώρα να μπούμε σε νούμερα, σε πρόγραμμα για την πρακτική άσκηση φοιτητών καθώς επίσης και σε μια πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μας πρωτοβουλία η οποία δίνει αν θέλετε και το στίγμα μιας διαφορετικής κατεύθυνσης σε σχέση με την αναπτυξιακή προοπτική που μπορεί να έχει η ελληνική οικονομία σ’ έναν κλάδο ο οποίος μέχρι τώρα δεν έχει βρει την ανάπτυξη που θα έπρεπε κι έχει να κάνει με προγράμματα για την κοινωνική και συνεταιριστική οικονομία, τα οποία θα προχωρήσουν και θα προκηρυχθούν, ύψους 55 εκατομμυρίων, μέχρι το τέλος του χρόνου.
Για τα 4 προγράμματα, για τις 4 δράσεις που Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας, το ΕΠΑνΕΚ τις οποίες προκηρύσσουμε σήμερα, πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να είναι σαφές ότι μιλάμε για προδημοσιεύσεις αυτών των δράσεων.
Οι προδημοσιεύσεις αυτές θα δημοσιοποιηθούν σήμερα και θα είναι ανοιχτές προς το κοινό για διαβούλευση το επόμενο διάστημα, τον επόμενο μήνα περίπου. Η λογική είναι να λάβουμε μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία των προδημοσιεύσεων, αν θέλετε και κάποιων feedback από τους ενδιαφερομένους για να δούμε εάν οι προδημοσιεύσεις αυτές ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας σε αυτή τη συγκυρία.
Τα πράγματα είναι πολύ ρευστά, νομίζουμε ότι χρειάζεται να κάνουμε πολύ στοχευμένες παρεμβάσεις για να έχουν το μέγιστο δυνατό οικονομικό αντίκτυπο, άρα πρέπει αυτές να γίνουν μ’ έναν τρόπο πολύ καλά σχεδιασμένο και πολύ προσεκτικό, γι’ αυτό προχωρούμε σ’ αυτή τη διαδικασία δημόσιας αν θέλετε διαβούλευσης.
Στις προδημοσιεύσεις περιλαμβάνονται και στοιχεία επικοινωνίας για την αποστολή και γραπτών σχολίων και παρατηρήσεων γι’ αυτές τις προδημοσιεύσεις από τους ενδιαφερομένους και μετά από την ολοκλήρωσή αυτής της διαδικασίας θ’ ακολουθήσει η έκδοση των επίσημων προσκλήσεων, οι οποίες βεβαίως θα παραμείνουν ανοιχτές για τους ενδιαφερομένους για ένα διάστημα τουλάχιστον δυο μηνών, άρα δε χρειάζεται και από τους ενδιαφερομένους βιασύνη, θα έχουν όλο το χρόνο για να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.
Νομίζουμε ότι τώρα σ’ αυτή τη συγκυρία το πιο σημαντικό, το πιο μείζον είναι να λάβουμε τα σχόλια και να καταρτίσουμε τις τελικές προσκλήσεις με τέτοιο τρόπο που ν’ ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των κοινωνικών ομάδων αν θέλετε και των οικονομικών υποκειμένων τα οποία θα θέλαμε να ενταχθούν σ’ αυτή την προσπάθεια.
Ποιες είναι λοιπόν αυτές οι δράσεις:
1) Δράσης ενίσχυσης αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρόκειται για δράση η οποία στοχεύει στους πτυχιούχους της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή έχουν γεννηθεί πριν την 1/1/1991 και είναι είτε άνεργοι, εγγεγραμμένοι δηλαδή στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ είτε φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
Νομίζω ότι η αναγκαιότητα αυτής της δράσης δε χρειάζεται ν’ αναλυθεί, η ανεργία των πτυχιούχων είναι γνωστή σε όλους και είναι επίσης γνωστό, το έχουμε επισημάνει κατ’ επανάληψη και στις δημόσιες παρεμβάσεις μας, ότι ακριβώς πρόκειται για μια κοινωνική ομάδα στην οποία εμείς θέλουμε να στοχεύσουμε τα προγράμματα και τις παρεμβάσεις το αμέσως επόμενο διάστημα.
Όπως προείπα θα υπάρχουν δυο κύκλοι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα όπως και για όλα τα υπόλοιπα. Ο πρώτος κύκλος θα έχει προϋπολογισμό 17,5 εκατομμύρια ευρώ και ο δεύτερος κύκλος 32,5 εκατομμύρια ευρώ, συνολικός προϋπολογισμός 50 εκατομμύρια ευρώ. Προσπαθούμε κι εδώ σε μια λογική ακριβώς όπως είπα και πριν καλύτερου σχεδιασμού και στοχευμένων παρεμβάσεων να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση σ’ επίπεδο προϋπολογισμού στο δεύτερο κύκλο γι’ αυτό και ο προϋπολογισμός του πρώτου κύκλου είναι μικρότερος, έτσι ώστε να μην εξαντλήσουμε τους πόρους σ’ ένα πρώτο κύκλο όταν ίσως όλοι οι ενδιαφερόμενοι δε θα έχουν ωριμάσει τις προτάσεις τους, γι’ αυτό προχωρούμε στην υποβολή σε δυο κύκλους.
Μιλάμε για επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού από 5 έως 25 χιλιάδες ευρώ, σε πολύ μικρές επενδύσεις δηλαδή, με το ποσοστό ενίσχυσης να ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης. Στοχεύουμε στην προσέλκυση 2.200 πτυχιούχων και 500 νέων θέσεων εργασίας από το πρόγραμμα αυτό.
2) Η δεύτερη δράση αφορά τη νεοφυή επιχειρηματικότητα με ίδιο προφίλ δυνητικών ωφελουμένων με την προηγούμενη. Και πάλι μιλάμε για δυο κύκλους του προγράμματος, συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατομμυρίων ευρώ για έργα συνολικού προϋπολογισμού επένδυσης 60.000 ευρώ, αυτό είναι το ανώτατο όριο και πάλι 100% συνολική επιδότησης της επένδυσης.
Αναμενόμενα αποτελέσματα, έχουμε σχεδιάσει ότι αυτή η δράση θα μπορέσει να στοχεύσει στην ενίσχυση έως και 2.500 νέων επιχειρήσεων και στη δημιουργία 4.500 νέων θέσεων εργασίας.
3) Η τρίτη δράση αφορά στην αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων στις νέες αγορές. Αυτές οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ. Οι τομείς αυτοί, να τους υπενθυμίσω είναι διατροφή, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, υλικά κατασκευές, εφοδιαστική αλυσίδα, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας και υγεία.
Και πάλι έχουμε δυο κύκλους υποβολής προτάσεων, με συνολικό προϋπολογισμό 130 εκατομμύρια ευρώ, 52 εκατομμύρια στον πρώτο κύκλο και 78 εκατομμύρια στο δεύτερο, για επενδύσεις ύψους από 15 έως 200.000 ευρώ. Εδώ το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 40% και υπάρχει και μια ρήτρα προσαύξησης του ποσοστού επιχορήγησης κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, στο 50% δηλαδή μετά την πιστοποίηση επίτευξης του στόχου πρόσληψης νέου προσωπικού. Ακριβώς είναι κι αυτή μια ρύθμιση η οποία στοχεύει στο να δώσει κίνητρα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Τ’ αναμενόμενα αποτελέσματα είναι να ενισχυθούν 1.600 με 1.800 επιχειρήσεις και να δημιουργηθούν τουλάχιστον 1.500 νέες θέσεις εργασίας.
4) Τέταρτη και τελευταία δράση είναι η ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Αναφερόμαστε σε πολύ μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, πάλι έχουμε δυο κύκλους προτάσεων συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ, 20 εκατομμύρια στον πρώτο κύκλο και 30 εκατομμύρια στο δεύτερο, συνολικός προϋπολογισμός επένδυσης από 15.000 έως 150.000 ευρώ, με το ποσοστό πάλι της επιδότησης ν’ ανέρχεται στο 40%, με τη ρήτρα προσαύξησης όπως και στο προηγούμενο πρόγραμμα κατά 10% σε περίπτωση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
Τ’ αναμενόμενα αποτελέσματα που θέλουμε να εστιάσουμε στην ενίσχυση 600 με 700 τουριστικές υφιστάμενες επιχειρήσεις και στη δημιουργία τουλάχιστον 500 νέων θέσεων εργασίας ειδικά από αυτή τη δράση.
Αυτά είναι τα 4 νέα προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ. Νομίζω ότι μετά θα σας μοιραστούν και οι αναλυτικές προδημοσιεύσεις οπότε θα δείτε όλα τ’ αναλυτικά στοιχεία των προγραμμάτων αυτών. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις αν θέλετε.

Χ. ΚΟΛΩΝΑΣ («ΕΘΝΟΣ»): Δυο πράγματα ήθελα να ρωτήσω: Το πρώτο είναι, σε ό,τι αφορά τα προγράμματα που ανακοινώσατε, τις 4 δράσεις, θα πρέπει πρώτα ο ενδιαφερόμενος, ο δικαιούχος, αυτός που θα μπει στο πρόγραμμα να βάλει δικά του χρήματα και μετά θα πάρει την επιδότηση; Και το ρωτάω αυτό γιατί υπάρχει το πρόβλημα της ρευστότητας και της χρηματοδότησης από τις Τράπεζες αν θέλει κάποιος να δανειστεί.
Ένα αυτό και δεύτερον: Αναφερθήκατε στο θέμα των στρατηγικών επενδύσεων. Είπατε ότι θ’ αναλάβετε κάποιες πρωτοβουλίες εκεί πέρα. Έχουν να κάνουν με την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία νέου φορέα προσέλκυσης επενδύσεων; Ή είναι κάτι άλλο αυτό; Και το χειρίζεστε το θέμα του φορέα προσέλκυσης επενδύσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός εσείς; Ευχαριστώ.

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Οι υπάρχοντες φορείς είναι δύο. Το Enterprise Greece και οι στρατηγικές επενδύσεις. Και οι δύο χρειάζονται διεύρυνση και εμπλουτισμό. Άρα συνάδει νομίζω με την εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι πρέπει να ενισχυθούν και να διευρυνθούν. Εκτιμώ ότι δεν υπάρχει νέος φορέας, τρίτος φορέας που θα δημιουργηθεί. Αλλά σίγουρα μιλάμε για μια ριζική αναβάθμιση των φορέων αυτών, ούτως ώστε να μπορούν ν’ ανταποκριθούν σε πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που κάνουν σήμερα.Και είναι ένας διαχωρισμός επακριβώς σε κάθε κατηγορία που θα μπορεί να εξυπηρετηθεί καλύτερα με τον καλύτερο τρόπο.

Χ. ΚΟΛΩΝΑΣ: Άρα το τρέχετε εσείς αυτό, δεν το τρέχει ο κ. Παππάς.

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Ο κ. Παππάς ανέλαβε το συντονισμό των επενδύσεων, υπήρχε και στο προηγούμενο σχήμα, οι επενδύσεις αφορούν περισσότερα από ένα Υπουργεία όπως ξέρετε. Άρα ο συντονισμός είναι απόλυτα αναγκαίος σ’ επίπεδο κυβέρνησης διότι συντονίζει το παρόν Υπουργείο, Περιβάλλοντος και πολλά άλλα Υπουργεία. Άρα είναι απόλυτα θεμιτό.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Στα προγράμματα που ανακοινώσατε στις 4 δράσεις, αυτός που θα μπει στο πρόγραμμα, θα πληροί τα κριτήρια και θα μπει, θα πρέπει να πρώτα να βάλει εκείνος τα χρήματα και μετά θα πάει την επιδότηση; Και το λέω αυτό με δεδομένο το ότι υπάρχει πρόβλημα με την τραπεζική χρηματοδότηση.

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Ναι, υπάρχει πρόβλημα με την τραπεζική χρηματοδότηση, αυτό είναι αλήθεια, γι’ αυτό θα προχωρήσει και η διαδικασία ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών για να μπορέσουν και οι Τράπεζες ν’ ανταποκριθούν στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και να πέσει χρήμα στην πραγματική οικονομία.
Σε σχέση με τα προγράμματα τα οποία μόλις εξαγγείλαμε, πράγματι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της δαπάνης καταβάλλεται στο δικαιούχο εφ' όσον αυτός προχωρήσει σε δαπάνες και μπορεί να φέρει τ’ αντίστοιχα τιμολόγια. Αλλά υπάρχει μέριμνα και γι’ αυτό και υπάρχει η δυνατότητα καταβολής, προκαταβολής, μέχρι και του 40% της αναλογούσας συνολικής δημόσιας δαπάνης, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Ακριβώς για να καλυφθεί έστω και μερικώς αυτό το οποίο πρόβλημα ρευστότητας που όλοι γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία αυτή την περίοδο.

N. ΥΠΟΦΑΝΤΗΣ («ΣΚΑΪ»): Πάνω σε αυτό θα ήθελα να κάνω μια συμπληρωματική ερώτηση. Μιλάτε για τα δυο τελευταία προγράμματα, για ένα ποσοστό συμμετοχής αν δεν κάνω λάθος 40% συν 10% αν προσληφθούν εργαζόμενοι. Το υπόλοιπο από πού; Και πώς θα διευκολύνετε τους επενδυτές, της υφιστάμενες επιχειρήσεις;

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ: «Το υπόλοιπο από πού», τι εννοείτε;

N. ΥΠΟΦΑΝΤΗΣ: Από ποια πηγή; Πώς θα τις διευκολύνετε αν θελήσουν να βγάλουν χρήματα από τις Τράπεζες;

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Από ίδια συμμετοχή….

N. ΥΠΟΦΑΝΤΗΣ: Για την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού ενδεχομένως, για την αγορά πρόσθετων που πρέπει να έρθουν από το εξωτερικό, πώς θα τους διευκολύνετε να έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα;

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Αναφέρεστε στα Capital Controls υποθέτω. Έχει αποσαφηνιστεί νομίζω ότι το επενδυτικό κομμάτι έχει το ποσοστό ενίσχυσης από δω και το ποσοστό ενίσχυσης το οποίο πρέπει να καλυφθεί από ίδια κεφάλαια και τραπεζική χρηματοδότηση, νομίζω ότι η οι κεφαλαιακοί έλεγχοι έχουν αποσαφηνιστεί πλέον με διαδοχικές διατάξεις και δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο σε οτιδήποτε αφορά επενδυτική δραστηριότητα και απόκτηση μηχανολογικού εξοπλισμού ή άλλου από επιχειρήσεις που επενδύουν στην Ελλάδα.

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Θα μου επιτρέψετε να προσθέσω σ’ αυτό, το ανέφερα ακροθιγώς και στην αρχική μου εισήγηση, το αμέσως επόμενο διάστημα μέσω των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, να προχωρήσουμε και στην εξαγγελία προγραμμάτων για την ενίσχυση της ρευστότητας και στήριξης της απασχόλησης τα οποία απευθύνονται σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις και έχουν διπλό στόχο: Τόσο την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων αλλά και την ενίσχυση της απασχόλησης για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Θα μπορούν δηλαδή οι επιχειρήσεις να ωφεληθούν απ’ αυτά τα προγράμματα τα οποία θα έχουν συνολικό προϋπολογισμό 65 εκατομμύρια. Θεωρούμε ότι είναι μια πρωτοβουλία η οποία είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις, ακριβώς για ν’ αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της ρευστότητας της τρέχουσας περιόδου.

Κ.ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ («ΑΓΟΡΑ»): Δυο ερωτήσεις: Επειδή είπατε κ. Υπουργέ ότι δεν υπάρχουν χρήματα για την αποπληρωμή των οφειλών των προηγούμενων αναπτυξιακών, με ποιον τρόπο θα τους πληρώσετε κι αν μπορείτε να μας πείτε σε τι ύψος φτάνουν αυτές οι οφειλές.
Και το δεύτερο: Να επανέλθω λίγο στο θέμα του φορέα των επενδύσεων. Επειδή ο Πρωθυπουργός μίλησε για συγκρότηση ενός νέου φορέα προσέλκυσης ο οποίος όπως είπε, θα φτιάχνει και το θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή έτσι είπε, έτσι διαβάζω στην ομιλία του, που δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό εκτός υπουργείου. Ένα σχόλιο ήθελα γι’ αυτό.

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Ο Πρωθυπουργός μίλησε για ωρίμανση των επενδυτικών σχεδίων και αυτό είναι βασικό στοιχείο για την …..

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ερώτηση εκτός μικροφώνου.

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Δεν υπάρχει τρόπος χωρίς μελέτη. Άρα είναι απόλυτα σαφές. Δεν επανέρχομαι σε αυτό. Πάω στο θέμα του παλιού αναπτυξιακού. Στα χαρτιά ο παλιός αναπτυξιακός είναι γύρω στα 4,6 δις δεσμεύσεις. Και λέω στα χαρτιά διότι μπορεί να προκύψει ότι είναι πολύ μικρότερο το ποσό. Ένα μεγάλο μέρος των επενδυτικών σχεδίων έχουν ενταχθεί χωρίς να ολοκληρωθούν, συνεπώς ο πλήρης απολογισμός δεν είμαστε έτοιμοι ακόμη να τον κάνουμε. Στην προσπάθειά μας να ξεκαθαρίσουμε το νόμο, ένα από τα στοιχεία είναι και αυτό, να κατηγοριοποιηθούν οι παλιές επενδύσεις για να φτάσουμε σε ένα μέγεθος που είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα.
Τα διαθέσιμα χρήματα τα οποία ξεπαγώσαμε από την Κομισιόν υπολογίζονται περίπου 1,2 δις. Άρα υπάρχει πιθανότατα μεγάλο κενό. Υπάρχουν δυο τρόποι να καλυφθεί αυτό το κενό. Το ένα είναι να υπάρξει μια συμφωνία με κατηγορίες επενδυτών που θα μεταπηδήσουν σε άλλα κίνητρα που υπάρχουν στο νόμο από χρηματοδοτικά σε φορολογικά για παράδειγμα. Και ο δεύτερος τρόπος είναι να υπάρξει ένας έκτακτος δανεισμός από ευρωπαϊκή επενδυτική τράπεζα ή άλλη, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί γι’ αυτό το σκοπό. Είμαστε ανοιχτοί και στις εκδοχές. Είναι υπό μελέτη και τα δυο.

Ε. ΤΖΩΡΤΖΗ («ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»): Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κριτική, γινόταν και στην προηγούμενη κυβέρνηση για το γεγονός ότι το νέο ΕΣΠΑ επιβαρύνεται με πολλά έργα του παλαιού. Η ερώτηση είναι εάν μεταξύ αυτών των έργων είναι και οι αυτοκινητόδρομοι. Οι μεγάλοι οδικοί άξονες και ποια είναι η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ολοκλήρωση αυτών των έργων, αν υπάρχει;

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Όπως γνωρίζετε, υπάρχει σε εξέλιξη μια διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης των συμβάσεων του αρμόδιου υπουργείου με τους παραχωρησιούχους. Αυτή η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, άρα δεν μπορούμε να πούμε κάτι οριστικό σε σχέση με την τύχη αυτών των έργων, σε σχέση με τη νέα προγραμματική περίοδο που έχουμε.

Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ («ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ»): Παρακολούθησα τα όσα είπε ο Υφυπουργός σχετικά με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Πόσες θέσεις εργασίας εγγυάται σε βάθος ενός έτους η αναπτυξιακή σας στρατηγική; Ποια είναι η στοχοθέτηση που έχει υπάρξει;
Και θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τα θέματα των στρατηγικών επενδύσεων. Δώσατε μια έμφαση σε ό,τι αφορά την απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού και ταυτόχρονα στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα αυτών των επενδύσεων. Με δεδομένη την κατάσταση στις Σκουριές, θα δούμε ενδεχομένως μια σκλήρυνση στάσης; Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση έχει μια μεγάλη ευαισθησία σε αυτά τα θέματα, σε ό,τι αφορά τις στρατηγικές επενδύσεις; Θα υπάρξουν κάποιες ανατροπές; Κάποιες αλλαγές και τι θα συμβεί στις πιο ώριμες επενδύσεις; Ευχαριστώ.

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Οι στρατηγικές επενδύσεις προφανώς η έμφαση το υπονόησα είναι σε στρατηγικές επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, ει δυνατόν με απασχόληση υψηλού εργατικού δυναμικού, μορφωμένου δηλαδή προσωπικού. Άρα δηλαδή με μια έμφαση κατ’ ανάγκης υπηρεσίας υψηλής προστιθέμενης αξίας, ή προϊόντων οι οποίες μπορεί να έχουν υψηλό βαθμό καθετοποίησης στην Ελλάδα και να μπορούν να έχουν ισχυρή εξωστρέφεια κλπ. Από την άλλη μεριά το πρόβλημα το περιβαλλοντικό ορισμένης κατηγορίας στρατηγικών επενδύσεων πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Το πρόβλημα με τις Σκουριές, όπως ξέρετε και έχει προκύψει εν πολλοίς και από το θεσμικό κενό που υπάρχει στους περιβαλλοντικούς νόμους που αφορούν τα ορυχεία και την εξορυκτική δραστηριότητα στην Ελλάδα.
Ένα μεγάλο πρόβλημα θεσμικής υστέρησης το οποίο προκάλεσε φυσικά διαφορετικές ερμηνείες για ενέργειες συγκεκριμένης εταιρείας και από την παρούσα κυβέρνηση, αλλά θα τολμούσα να πω και από ερμηνείες οι οποίες έχουν διχάσει και την τοπική κοινωνία και φυσικά και έχουν μεταφερθεί σε δικαστικούς αγώνες. Επιμένουμε στο ισχυρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και για λόγους προφανείς, ένα μεγάλο μέρος των στρατηγικών επενδύσεων, τα επόμενα χρόνια θα έρθουν στο χώρο του τουρισμού. Πρέπει να είναι απόλυτα σαφές ότι θέλουμε μεγάλες και καλές στρατηγικές επενδύσεις στον τουριστικό τομέα, με πολύ υψηλό βαθμό όμως περιβαλλοντικής προστασίας το οποίο θα υπερασπιστεί και το ίδιο το τουριστικό προϊόν το οποίο θα φτιαχτεί τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα και το οποίο με βάση την εμπειρία των τελευταίων ετών, φαίνεται ότι είναι το καλύτερο υπόδειγμα, να έχει ισχυρή περιβαλλοντική προστασία και για την ίδια την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος που εντάσσεται σε αυτές τις κατηγορίες.

Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Για τη στοχοθέτηση των θέσεων εργασίας με το πρόγραμμά σας σε βάθος ενός έτους;

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Υπάρχουν διαφορετικές στοχεύσεις, όπως ξέρετε. Υπάρχει ένα ισχυρό κοινωνικό στοιχείο το οποίο αφορά τα έκτακτα προγράμματα απασχόλησης, τα οποία έχουν εξαγγελθεί και από την αρμόδια υπουργό και είναι ένα σημαντικό νούμερο της τάξης των 150.000 θέσεων εργασίας. Υπάρχει όλη η αναπτυξιακή στόχευση η δική μας η οποία επιζητά μόνιμες και σταθερές θέσεις, οπότε δεν μπορώ να δώσω ακριβώς τη στόχευση. Εάν ήθελα να διακινδυνεύσω μια σκέψη, θα έπρεπε να δώσουμε με βάση την εμπειρία το ύψος της επένδυσης που αντιστοιχεί σε μια θέση εργασίας, το οποίο είναι αρκετά υψηλό, όπως ξέρετε.

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι σε αυτό για τις θέσεις εργασίας. Νομίζω ότι πιο σημαντικό από το να δώσουμε περισσότερα νούμερα από αυτά που ήδη ανέφερε και ο Υπουργός σε σχέση με τις θέσεις εργασίας που προσδοκούμε ότι θα δημιουργηθούν από τα νέα προγράμματα, έχει ο ίδιος ο προσχεδιασμός των προγραμμάτων να βασίζεται σε μια λογική δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, γι’ αυτό και όπως ανέφερα και πριν προχωρούμε σε κάποιες ρυθμίσεις, σε κάποιες καινοτομίες αυτών των προγραμμάτων, όπως είναι η ρήτρα προσαύξησης την οποία σας παρουσίασα πριν, η οποία κινείται ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση, της ενίσχυσης της προοπτικής νέων θέσεων εργασίας ποιοτικών νέων θέσεων εργασίας από αυτά τα νέα προγράμματα. Νομίζουμε ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Είμαι από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Συμπληρωματικά σε σχέση με την άμεση στοχοθεσία των προγραμμάτων, ένα πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για παράδειγμα της τάξεως των 40.000 θέσεων εργασίας, που είναι οι άμεσες θέσεις που δημιουργεί, υπάρχει μια πρόθεση να ξαναδούμε το σύνολο των προγραμμάτων τα οποία τρέχουν, προκειμένου να δοθεί και δίνεται μια προτεραιότητα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δευτερογενές εισόδημα.
Να σας πω ένα παράδειγμα. Έχουν προτεραιότητα οι άνεργοι κάτοχοι διδακτορικού για ζητήματα, ας πούμε ένα πρόγραμμα κατάρτισης απασχολεί όχι μόνο τους ανθρώπους που λαμβάνουν την κατάρτιση, απασχολεί και ανθρώπους που δίνουν την κατάρτιση. Αυτό είναι ένα πράγμα που συνήθως δεν εμφανίζεται στα νούμερα του ΕΣΠΑ, αλλά χρήζει δεκάδες χιλιάδων θέσεων εργασίας. Επομένως φιλοδοξούμε ότι με τέτοιου τύπου μικρές αναπροσαρμογές θα μπορέσουμε να πολλαπλασιάσουμε το αποτύπωμα στην απασχόληση, όπως λέγεται των δράσεων και πέραν της συγκεκριμένης ομάδας.

Δ. ΜΑΝΙΦΑΒΑ («ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»): Ήθελα να ρωτήσω σε ότι αφορά τους παλαιούς αναπτυξιακούς, είπατε ότι θα προσπαθήσετε να έρθετε σε συμφωνία με κατηγορίες επενδυτών, έκτακτος δανεισμός. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε και απένταξη επενδυτικών σχεδίων που έχουν γίνει δεσμεύσεις, αλλά στην ουσία δεν έχουν προχωρήσει καθόλου, ή δεν υπάρχει καθόλου ρευστό για συμμετοχή ώστε να προχωρήσουν; Ένα αυτό. Και θα ήθελα να μου πείτε λίγα πράγματα για το θέμα του fast track. Οι αλλαγές που σχεδιάζετε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για να έρθει κάποιο καινούργιο νομοσχέδιο επ’ αυτού; Εάν θα παραμείνει η ιδέα της κεντρικής αδειοδοτικής αρχής. Και επίσης εάν έχει προγραμματιστεί στο άμεσο μέλλον και όσο μπορείτε να είστε πιο συγκεκριμένος, στρατηγικών επενδύσεων η οποία νομίζω ότι έχει να γίνει από πέρσι;

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Και στα τρία η απάντηση είναι θετική. Άμεσα θα γίνουν οι βελτιώσεις στο νόμο. Θα διατηρηθεί ο χαρακτήρας εκ των πραγμάτων του να λειτουργήσουν ως ένα σημείο, διότι εκ των πραγμάτων αυτός είναι ο χαρακτήρας των στρατηγικών. Και η διυπουργική πρέπει να ενεργοποιηθεί διότι αυτή αποτελεί και το βασικό εργαλείο. Άρα η απάντηση είναι καταφατική και στα τρία. Εννοώ μέχρι τα Χριστούγεννα.

Δ. ΜΑΝΙΦΑΒΑ: ερώτηση εκτός μικροφώνου.

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Προφανώς σχέδια τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί, ή δεν θα ολοκληρωθούν στο χρονικό διάστημα μέχρι τέλος των νόμων. Θα υπάρξουν βέβαια μεταβατικές διατάξεις που πιθανότατα να δίνουν σε ορισμένες κατηγορίες από αυτές τις επενδύσεις, τη δυνατότητα ένταξης στο νέο νόμο.

Α. ΓΚΙΤΣΗ («EURO2DAY – ΕΠΕΝΔΥΣΗ»): Μια διευκρίνιση. Είπατε ότι οι στρατηγικές επενδύσεις στο ύψος για να χαρακτηριστεί κάποια στρατηγική επένδυση θα μειωθεί το νέο νομοσχέδιο που θα καταθέσετε, γιατί το κάνετε αυτό; Δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τόσο μεγάλες επενδύσεις; Και ποιο θα είναι το νέο ύψος; Αυτή είναι η μία ερώτηση.
Αναφέρατε για τα παλιά αναπτυξιακά σχέδια που οφείλει το κράτος λεφτά, ότι θα μπορούν να βρούνε άλλα κίνητρα, ή να πάρουν δανεισμό από Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα. Έχετε έρθει σε επαφή με κάποια Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα; Έχουν ενημερωθεί οι Βρυξέλλες γι’ αυτό; Από τη στιγμή που υπάρχει …….. στο ελληνικό επενδυτικό ταμείο, γιατί δεν μπαίνει μέσω αυτού μια χρηματοδότηση;
Και το τρίτο είναι για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που είναι και το μείζον πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Πότε θα καταθέσετε το νόμο και ποιος είναι ο σχεδιασμός; Και εάν θα πουληθούν τελικά σε ξένα funds;

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Να διαψεύσω την πληροφορία ότι θα καταθέσω νόμο μέχρι τέλος Οκτώβρη. Τα κόκκινα δάνεια είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς και όταν ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση θα υπάρξει σχετική κατάθεση φυσικά του νόμου.
Δεύτερο. Η χρήση επενδυτικών ταμείων, όπως αυτά τα οποία υπάρχουν για την Ελλάδα, το Επενδυτικό Ταμείο που αναφέρατε, είναι ένα παράδειγμα. Αυτό έχει εξαντλήσει τον ένατο πυλώνα και έχει άλλους δύο πυλώνες οι οποίοι δεν έχουν ξεκινήσει. Οι δυο αυτοί πυλώνες που δεν έχουν ξεκινήσει, ο τρίτος πυλώνας αφορά μικρά έργα υποδομής κλπ, άρα δεν εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία.
Και ο δεύτερος που δεν έχει ξεκινήσει, αφορά μετοχική συμμετοχή που επίσης δεν είναι κατάλληλος για να στηρίξει τον αναπτυξιακό νόμο. Ο πρώτος έχει εξαντληθεί, όπως ξέρετε, αφορά τη δανειοδότηση των επιχειρήσεων.
Άρα η αναζήτηση δανειακών πόρων προφανώς κινείται στο πλαίσιο των επενδυτικών τραπεζών των ευρωπαϊκών. Δεν έχει διατυπωθεί αίτημα. Διατυπώθηκε αίτημα. Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις, για την ακρίβεια, δεν έχει διατυπωθεί επίσημα το αίτημα. Αφορά και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τις νέες συμφωνίες που έχουμε υπογράψει με την ΕΤΕπ ως εν δυνάμει συμμετόχους σε μια τέτοια προοπτική.
Πάντως είναι από τα θέματα τα οποία αναζητούμε να βρούμε μια εν δυνάμει λύση. Τώρα, για τη μεταβολή των στρατηγικών επενδύσεων των κανόνων τους, νομίζω ότι ο νόμος πρακτικά δεν έχει εφαρμοστεί. Χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία και αν οι στοχεύσεις οι δικές μας είναι να γίνει πιο ευέλικτος για να μπορεί να προσελκύσει και κατηγορίες επενδύσεων τις οποίες θέλουμε διακαώς όπως είναι η τεχνολογία, η καινοτομία και πολλοί άλλοι, θα πρέπει να έχει αυτή την πιο ευέλικτη επαναδιατύπωση προκειμένου να χωρούν με μεγαλύτερη ευκολία αυτού του τύπου οι επενδύσεις.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να επανέλθω λίγο; Δεν μου απαντήσατε αν θα πωληθούν δάνεια σε ξένα stress funds και δεν μιλάω μόνο για τα στεγαστικά ή τα καταναλωτικά, αλλά και για τα επιχειρηματικά.

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Σας απάντησα ότι είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μια τελευταία για τους αυτοκινητόδρομους. Εάν μπορούν να μεταφερθούν στο νέο ΕΣΠΑ, γιατί έχουν ξεκινήσει αν δεν κάνω λάθος από το Γ’ ΚΠΣ οπότε είναι…

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Οι αυτοκινητόδρομοι, όπως το ξέρετε το νέο ΕΣΠΑ έχει λίγα χρήματα έτσι κι αλλιώς για έργα υποδομής. Οι αυτοκινητόδρομοι χρειάζονται αρκετά χρήματα, αν μεταφερθούν θα καλύψουν πλήρως του πόρους του ισχύοντος, το οποίο έχει και την γραμμή του Μετρό μέσα και τα λοιπά. Μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να μεταφερθούν, μπορεί εν δυνάμει να μεταφερθεί μετά από μια συζήτηση μια διαπραγμάτευση, αλλά νομίζω ότι σε αυτή τη φάση πρέπει να αφήσουμε χρόνο να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση για το σύνολο των αυτοκινητοδρόμων αναφορικά με τις συμβάσεις, τη διαπραγμάτευση δηλαδή που υπάρχει εν εξελίξει, καθώς και την ολοκλήρωσή τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο δεδομένου ότι έχουμε δεσμευτεί και ως Κυβέρνηση ότι θα ολοκληρωθούν τα έργα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μια συμπληρωματική ερώτηση πάνω σε αυτό. Θα ήθελα να μας διευκρινίσετε αν η επαναδιαπραγμάτευση αφορά τις συμβάσεις για τους αυτοκινητόδρομους, ή αναφέρεστε σε κάτι άλλο. Αν εδώ δεν έχω καταλάβει καλά δηλαδή. Και ένα δεύτερο να μας προσδιορίσετε το ύψος του ανεκτέλεστου κομματιού στους αυτοκινητόδρομους. Ευχαριστώ.

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Ξέρετε ότι είναι κάποια μέχρι τέλος του ’16. Ο κάθε αυτοκινητόδρομος είναι διαφορετικός, ο Μορέας είναι πολύ μικρό το ανεκτέλεστο κάτι λιγότερο από το 10%. Σε κάποιους άλλους είναι αρκετό. Το συνολικό ύψος είναι 500 κάτι εκατομμύρια.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου) Υπουργέ, σας παρακαλώ κάτι για το πολυνομοσχέδιο που έχει σχέση με τις άδειες των περιπτέρων, αν υπάρχει τέτοια διάταξη η οποία προκαλεί αντιδράσεις του κλάδου για κατάργηση της αδειοδότησης, ή να χάνουν τις άδειες αυτοί που τις έχουν ήδη. Υπάρχει στο πολυνομοσχέδιο τέτοια διάταξη, γιατί την ψάχνω και δεν τη βρίσκω πως ακριβώς είναι.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Για τους ανάπηρους που μετά δεν κληρονομείται η άδεια.

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Τα επτά χρόνια …

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εγώ να ρωτήσω τον κ. Χαρίτση σε σχέση με το ξεκαθάρισμα που έχει γίνει στο ΕΣΠΑ τώρα στο τέλος του μήνα του προηγούμενου, να μας πείτε δυο κουβέντες σε σχέση με τα έργα που μεταφέρονται στο επόμενο, ποια ή τι είδους ήταν αυτά που σταματούν, μια τέτοια εικόνα να δούμε που βρισκόμαστε. Είναι αρκετά τα έργα τα οποία βγήκαν.

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Μου κάνει εντύπωση που δεν τέθηκε αυτή η ερώτηση νωρίτερα. Πράγματι τους τελευταίους μήνες έγινε μια πολύ συστηματική προσπάθεια αναθεώρησης των προγραμμάτων, εξυγίανσης αν θέλετε των προγραμμάτων μέρος της οποίας είχε να κάνει με την απένταξη συγκεκριμένων έργων. Για να σας δώσω τα σχετικά νούμερα, έχουν ήδη απενταχτεί 917 έργα ενώ προβλέπεται να απενταχτούν άλλα 487. Αυτό σχετίζεται βεβαίως με τα πολύ υψηλά ποσοστά υπερδέσμευσης τα οποία κληρονομήσαμε από τον σχεδιασμό των προγραμμάτων των προηγούμενων Κυβερνήσεων, αλλά και το μεγάλο ποσοστό μη επιλέξιμων δαπανών πολλών από αυτά τα έργα και καταλήξαμε σε αυτά τα νούμερα απεντάξεων.
Ταυτόχρονα πέρα από τις απεντάξεις έχουμε και τη μεταφορά έργων από το 2007-2013 στη νέα προγραμματική περίοδο. Στο νέο ΕΣΠΑ μεταφέρονται έργα συνολικού προϋπολογισμού 900 εκατομμυρίων είναι τα έργα phasing, δηλαδή έργα στα οποία η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε την περίοδο 2007-2013 και η δεύτερη φάση μεταφέρεται στη νέα προγραμματική περίοδο. 0,9 είναι τα μεταφερόμενα τα οποία το σύνολό τους θα πραγματοποιηθεί στη νέα περίοδο και μέσω phasing υπάρχουν και έργα συνολικού προϋπολογισμού 3,5 δις τα οποία μεταφέρονται στη νέα προγραμματική περίοδο έτσι ώστε να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε ένα ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 βεβαίως εκεί είχαμε μια άσκηση πάρα πολύ δύσκολη γιατί αφ' ενός έπρεπε να εξυγιανθούν τα προγράμματα για να οδηγηθούμε σε κλείσιμο χωρίς την απώλεια κοινοτικών πόρων αυτός είναι ο στόχος και προς τα εκεί οδεύουμε για το κλείσιμο των προγραμμάτων.
Ταυτόχρονα όμως θα έπρεπε να μην δεσμευτούν υπέρμετρα τα προγράμματα της νέας περιόδου έτσι ώστε να μπορέσουμε σε αυτά να εντάξουμε δράσεις και έργα τα οποία ανταποκρίνονται στο δικό μας σχεδιασμό και θεωρούμε ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας στη νέα περίοδο. Αυτή η άσκηση είναι σε εξέλιξη και μέσω των απεντάξεων, μέσω των μεταφορών και μέσω του phasing αυτών των έργων, θεωρούμε ότι οδεύουμε προς ένα αποτέλεσμα και για τις δυο προγραμματικές περιόδους και όχι για το κλείσιμο της μιας και για το άνοιγμα της καινούργιας το οποίο είναι το καλύτερο δυνατό δεδομένων των συνθηκών.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Σας ευχαριστούμε πολύ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης