Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ I.F.R.S. ΣΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2006.

19 Ιούλιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Ο διεθνής ελεγκτικός Οίκος Grant Thornton, πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2007 και ώρα 20:00 εκδήλωση στο Περιστύλιο του Ζαππείου, για την παρουσίαση της έρευνας για τις επιπτώσεις των I.F.R.S. στις εισηγμένες εταιρείες του Χ.Α. για την χρήση του 2006 καθώς και τη νέα έκδοση με τίτλο: “Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης – εξειδικευμένα θέματα».
Κατεβάστε την έρευνα από εδώ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ      

                                
-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ I.F.R.S. ΣΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2006.
-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ»

Ο διεθνής ελεγκτικός Οίκος Grant Thornton, πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2007 και ώρα 20:00 εκδήλωση στο Περιστύλιο του Ζαππείου, για την παρουσίαση της έρευνας για τις επιπτώσεις των I.F.R.S. στις εισηγμένες εταιρείες του Χ.Α. για την χρήση του 2006 καθώς και τη νέα έκδοση με τίτλο: “Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης – εξειδικευμένα θέματα».

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κος Ι. Παπαθανασίου απηύθυνε τον εναρκτήριο χαιρετισμό, ακολούθησε  ο Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton κος Βασίλης Καζάς και τέλος ο πρόεδρος της ΕΛΤΕ κος Π. Ζαφειρόπουλος.  


Στη συνέχεια ξεκίνησε η παρουσίαση της έρευνας από τα μέλη του προσωπικού της Grant Thornton: κο Δ. Δουβρή, Χ. Τσιρώνη, Α. Ξύνα, Δ. Παγώνη και Δ. Παντερλή.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν πολλές σημαντικές προσωπικότητες του πολιτικού και οικονομικού χώρου καθώς και μεγάλος αριθμός ακαδημαϊκών και σπουδαστών της Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Επιστήμης.
Στόχος της Grant Thornton είναι η έκδοση συγγραμμάτων και ερευνών, που βασίζονται στη συσσωρευόμενη εμπειρία που αποκομίσαμε από την εφαρμογή των ΔΠΧΠ στην Ελλάδα και στην τεχνογνωσία που παρέχει το  διεθνές δίκτυο της Grant Thornton International.

Η νέα έκδοση της Grant Thornton «Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης - εξειδικευμένα θέματα», εξετάζει πολύπλοκα ζητήματα και ερωτήματα που έχουν ανακύψει κατά την εφαρμογή των προτύπων και σε πολλές περιπτώσεις δεν αντιμετωπίζονται από τα πρότυπα. Παράλληλα παρουσιάζονται κωδικοποιημένα, θέματα που έχουν απασχολήσει την Επιτροπή Διερμηνειών (IFRIC) και είτε έχουν απορριφθεί, είτε είναι υπό εξέταση. Τέλος παρουσιάζονται μέσα από συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις οι κύριες απαιτήσεις των προτύπων παράλληλα με τις σημαντικότερες αποφάσεις που καλείται να λάβει η Διοίκηση μιας εταιρείας που εφαρμόζει τα Δ.Π.Χ.Π..

Η έρευνα που παρουσιάστηκε στην εκδήλωση, αφορά στις συνεχιζόμενες επιπτώσεις εφαρμογής των ΔΠΧΠ στις εισηγμένες στο Χ.Α. εταιρείες. Επιπλέον αναλύει τις επιδράσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης στα Χρηματοοικονομικά μεγέθη των εισηγμένων στο Χ.Α. Ελληνικών Επιχειρήσεων και εξετάζει το βαθμό επάρκειας της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τα Δ.Π.Χ.Π. Η έρευνα στηρίζεται στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών μεγεθών σε συνάρτηση με την εφαρμογή ορισμένων προτύπων που δεδομένα επηρέασαν την εικόνα των επιχειρήσεων.
Ταυτότητα της έρευνας
Σε κάθε ενότητα της έρευνας καταβάλλεται μια προσπάθεια να απομονωθούν επιδράσεις από συναλλαγές και γεγονότα που αντιμετωπίζονται βάσει συγκεκριμένων ΔΠΧΠ. Προκειμένου να προσεγγίσουμε τις επιδράσεις χρησιμοποιήσαμε μια ανάλυση που ξεκινάει από την συνολική εικόνα και καταλήγει στην ανάλυση συγκεκριμένων συναλλαγών. Με τον τρόπο αυτό προσπαθούμε να εξάγουμε συνδυαστικά συμπεράσματα σχετικά με τις επιδράσεις των συναλλαγών αυτών στα χρηματοοικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων. Επιπλέον από την επισκόπηση στο σύνολο τους των οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων στο Χ.Α. εταιρειών για τη χρήση 2006 προσπαθούμε να αξιολογήσουμε το επίπεδο της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε σχέση με τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ΔΠΧΠ για ορισμένες συναλλαγές και γεγονότα.

Συγκεκριμένα εξετάζονται στο σύνολο του Χ.Α. και ανά κατηγορία εταιρειών:
-- οι μεταβολές στα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη των εταιρειών για τις χρήσης 2006 – 2005 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων, ταμιακές ροές, βασικοί χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες).
-- οι επιδράσεις από την εφαρμογή συγκεκριμένων προτύπων στα χρηματοοικονομικά μεγέθη, καθώς και η επάρκεια γνωστοποιήσεων συγκεκριμένων προτύπων στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιρειών.
-- Για κάθε κατηγορία εταιρειών παρατίθεται σύγκριση των τάσεων ανά κατηγορία με τις αντίστοιχες τάσεις στο σύνολο των επιχειρήσεων. Για κατηγορίες εταιρειών εκτός των Χρηματοοικονομικών, ως βάση σύγκρισης χρησιμοποιήθηκε το σύνολο των εταιρειών του Χ.Α. εκτός των χρηματοοικονομικών, προκειμένου η σύγκριση να είναι πιο αντιπροσωπευτική.
-- Παράλληλα επιχειρείται μια ταξινόμηση των πιστοποιητικών ελέγχων των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε βασικές κατηγορίες προκειμένου να επισημανθούν οι κυριότερες παρατηρήσεις τους.

Πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας μπορούν να αποτελέσουν ένα σημείο αναφοράς που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους ενδιαφερόμενους ώστε να αξιολογήσουν το επίπεδο πληροφόρησης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Στόχος όλων θα πρέπει να είναι η συνεχής βελτίωση και συμμόρφωση με τις αρχές των προτύπων προκειμένου στο σύνολο τους οι εταιρείες να εμφανίζουν εκθέσεις ελέγχου με τη σύμφωνη γνώμη των ελεγκτών.
Επιδίωξη μας είναι η καθιέρωση αυτής της έρευνας σε ετήσια βάση προκειμένου να μπορεί κάποιος να παρακολουθεί  σε βάθος χρόνου τη συνέπεια των εταιρειών στην εφαρμογή των προτύπων.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης