Αποτελέσματα live αναζήτησης

Grant Thornton: Θετική η εικόνα από την εφαρμογή ΔΠΧΠ από τις επιχειρήσεις

17 Ιούλιου 2007 Σχόλια
  • Η εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) επέφερε σημαντικές μεταβολές στα Χρηματοοικονομικά μεγέθη των Ελληνικών Εισηγμένων Επιχειρήσεων, οι οποίες με τη σειρά τους φαίνεται ότι στην πλειονότητα τους ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις πληροφόρησης των ΔΠΧΠ, σύμφωνα με μελέτη της Grant Thornton.
Grant Thornton: Θετική η εικόνα από την εφαρμογή ΔΠΧΠ από τις επιχειρήσεις
 
Η εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) επέφερε σημαντικές μεταβολές στα Χρηματοοικονομικά μεγέθη των Ελληνικών Εισηγμένων Επιχειρήσεων, οι οποίες με τη σειρά τους φαίνεται ότι στην πλειονότητα τους ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις πληροφόρησης των ΔΠΧΠ, σύμφωνα με μελέτη της Grant Thornton.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, προβλήματα εμφανίζονται στην επάρκεια γνωστοποιήσεων κάποιων προτύπων χωρίς όμως να είναι ικανά να αλλοιώσουν την συνολικά θετική εικόνα. Παρόλα αυτά μονό στο 50,5% των εταιρειών η έκθεση ελέγχου χορηγείται με τη σύμφωνη γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή, χωρίς θέματα έμφασης ή εξαίρεσης. Το γεγονός αυτό είναι ανησυχητικό καθώς οι υπόλοιπες εταιρείες δεν ενσωματώνουν στις οικονομικές τους καταστάσεις παρατηρήσεις των ελεγκτών.

Τα συμπεράσματα προκύπτουν από μελέτη της εταιρίας Grant Thornton, που αναλύει τις επιδράσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης στα Χρηματοοικονομικά μεγέθη των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ελληνικών Επιχειρήσεων. Παράλληλα εξετάζει το βαθμό επάρκειας της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τα ΔΠΧΠ. Η έρευνα στηρίζεται στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών μεγεθών σε συνάρτηση με τη εφαρμογή ορισμένων προτύπων που δεδομένα επηρέασαν την εικόνα των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ανησυχητική είναι η διαπίστωση, ότι τυχόν ελλείψεις γνωστοποιήσεων δεν θεωρούνται αρκετά σημαντικές ώστε να οδηγούν σε έκθεση ελέγχου με εξαίρεση λόγω μη εφαρμογής κάποιου ΔΠΧΠ. Πολλές φορές όντως παρατηρούμε κάποιες γνωστοποιήσεις να παραλείπονται η να παραθέτονται ελλιπείς. Αυτό δικαιολογείται τις περισσότερες φορές είτε γιατί παρουσίαση της πληροφόρησης θα είχε μεγαλύτερο κόστος από την ωφέλεια που θα παρείχε στους χρήστες, είτε γιατί αφορά συναλλαγές επουσιώδης σε σχέση με τις δραστηριότητες των εταιρειών, όποτε η παροχή δεν θα προσέθετε αξία στις καταστάσεις. Όμως σε περιπτώσεις γνωστοποιήσεων ορισμένων εταιρειών μπορεί εύκολα να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η έλλειψη δεν μπορεί να θεωρείται επουσιώδης. Ο κίνδυνος που υπάρχει είναι λόγω της γενικότερα ακολουθούμενης πρακτικής, είναι να υποβαθμιστεί η αξία κάποιων γνωστοποιήσεων λόγω δυσκολιών στην παροχή της πληροφόρησης.

Συνέπεια αυτού θα είναι να παγιωθεί η παράθεση ελλιπών ή η παράλειψη γνωστοποιήσεων για κάποιες συναλλαγές. Ήδη διαπιστώνεται ότι ορισμένες εταιρείες συστηματικά δεν καλύπτουν το σύνολο των απαιτήσεων γνωστοποίησης κάποιων συναλλαγών (π.χ γνωστοποιήσεις μισθώσεων, ελέγχων μείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων, διακοπεισών εκμεταλλεύσεων, προβλέψεων, εξαγορών, αποτιμήσεων σε εύλογες αξίες κλπ).Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης