Αποτελέσματα live αναζήτησης

Απαγόρευση κατάσχεσης για οφειλές έως 10.000 ευρώ

17 Ιούλιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Και με νόμο του κράτους πλέον απαγορεύεται η κατάσχεση της πρώτης κατοικίας δανειολήπτη για χρέος μέχρι 10.000 ευρώ από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει αποδεδειγμένη αδυναμία πληρωμής....
Απαγόρευση κατάσχεσης για οφειλές έως 10.000 ευρώ


Και με νόμο του κράτους πλέον απαγορεύεται η κατάσχεση της πρώτης κατοικίας δανειολήπτη για χρέος μέχρι 10.000 ευρώ από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει αποδεδειγμένη αδυναμία πληρωμής. Η σχετική ρύθμιση περιλήφθηκε στον νόμο για την προστασία του καταναλωτή, ο οποίος έλαβε τον αριθμό 3587/2007 και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τεύχος Α, 152/10-7/2007).

Αποφάσεις
Με άλλη σημαντική ρύθμιση του νόμου, η οποία σε μεγάλο βαθμό αφορά τις σχέσεις καταναλωτών-τραπεζών, είναι αυτή που παρέχει τη δυνατότητα στον υπουργό Ανάπτυξης να ρυθμίζει με αποφάσεις του τους όρους και τις προϋποθέσεις προσαρμογής της συμπεριφοράς των προμηθευτών στο δεδικασμένο αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων επί αγωγών καταναλωτών ή ενώσεων καταναλωτών.

Μεταξύ άλλων, με τη ρύθμιση αυτή ο υπουργός Ανάπτυξης θα μπορεί να απαγορεύει να περιλαμβάνονται στις συμβάσεις για δάνεια (καταναλωτικά, στεγαστικά και πιστωτικές κάρτες) οι όροι που τελεσίδικα έχουν κριθεί καταχρηστικοί από τα δικαστήρια (πέναλτι στην προεξόφληση κ.λπ.).

Στις καινοτομίες του νόμου μπορούν να αναφερθούν και τα εξής:
# Παρέχεται η δυνατότητα στον μεμονωμένο καταναλωτή να επιδιώξει, σε ατομικό επίπεδο, με δικαστικές διαδικασίες-εξπρές την αποζημίωσή του για ζημιογόνα αποτελέσματα που υφίσταται από αθέμιτη εμπορική πρακτική. Η ρύθμιση αυτή έχει εφαρμογή όταν η απαίτηση στηρίζεται σε αμετάκλητη δικαστική απόφαση που έχει εκδοθεί επί συλλογικής αγωγής.
# Παρέχεται η δυνατότητα και σε μικρές ενώσεις να ασκούν πολλές μαζί συλλογικές αγωγές, αρκεί το άθροισμα των μελών τους να υπερβαίνει τα 500.
# Ενισχύεται η ευθύνη των προμηθευτών από τον κατασκευαστή μέχρι τον διανομέα.
# Προστίθεται άρθρο για την ψυχική υγεία των ανηλίκων, σύμφωνα με το οποίο δίνεται η δυνατότητα στον υπουργό Ανάπτυξης να περιορίζει ή να απαγορεύει την κυκλοφορία προϊόντων, αν ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλα για παιδιά.
# Ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία που αφορά στις αθέμιτες πρακτικές που αναπτύσσουν οι προμηθευτές σε βάρος των καταναλωτών στις συναλλαγές.
# Καθιερώνεται η υποχρέωση των προμηθευτών να απαντούν μέσα σε συγκεκριμένες προθεσμίες στις καταγγελίες των καταναλωτών.
# Δίνεται η δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης, με κανονιστικές υπουργικές αποφάσεις, προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στις συναλλαγές τους με ινστιτούτα αδυνατίσματος και γυμναστήρια. Με αυτό τον τρόπο θα αντιμετωπίζονται προβλήματα που σχετίζονται με το δικαίωμα υπαναχώρησης των καταναλωτών τόσο από τις κύριες συμβάσεις όσο και από τις συνδεδεμένες με αυτές συμβάσεις πιστώσεων που χορηγούνται στους καταναλωτές από τρίτους (τράπεζες).
# Διευρύνεται η προθεσμία μέσα στην οποία οι καταναλωτές θα μπορούν να υπαναχωρούν από συμβάσεις που συνάπτουν εκτός εμπορικού καταστήματος. Η υπαναχώρηση θα μπορεί να γίνεται σε διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών.
# Οι καταναλωτές θα μπορούν να ζητούν την αντικατάσταση ελαττωματικού προϊόντος εάν ο προμηθευτής αρνείται ή βραδύνει την επισκευή του.

Συμβούλιο
Με τον νόμο 3587/2007 αναβαθμίζεται το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, το οποίο μετονομάζεται σε Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς. Σε αυτό θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της αγοράς, τόσο από την πλευρά των καταναλωτών όσο και από την πλευρά των προμηθευτών. Επίσης, αναπροσαρμόζονται και επικαιροποιούνται τα επιβαλλόμενα πρόστιμα. Τέλος, στην έννοια «καταναλωτής» περιλαμβάνονται πλέον όχι μόνο τα φυσικά, αλλά και τα νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, για τα οποία προορίζονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά, εφόσον οι ίδιοι κάνουν χρήση αυτών ως τελικοί αποδέκτες.

Συλλογικές αγωγές
Την απάλειψη παράνομης συμπεριφοράς του προμηθευτή, ακόμη και πριν αυτή εκδηλωθεί, ιδίως για θέματα που σχετίζονται με την καταναλωτική πίστη, τα οργανωμένα ταξίδια, τα φάρμακα, τη χρονομεριστική μίσθωση κ.λπ.

Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

Τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων εξασφάλισης των απαιτήσεων του καταναλωτικού κοινού για την απάλειψη της παράνομης συμπεριφοράς.

Την αναγνώριση του δικαιώματος αποκατάστασης της ζημίας που υφίστανται οι καταναλωτές από την παράνομη συμπεριφορά.

Συλλογικές αγωγές μπορούν να ασκούν κατά των προμηθευτών και τα επιμελητήρια (επαγγελματικά, εμπορικά και βιομηχανικά, βιοτεχνικά).

Πηγή Ημερησία


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης