Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αλλαγές στα κριτήρια επιλογής Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των Α.Ε.,φέρνει το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στην βουλή

12 Ιούλιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Σημαντική αλλαγή στα όρια σύμφωνα με τα οποία οι ανώνυμες εταιρίες είναι υποχρεωμένες να επιλέγουν ορκωτό ελεγκτή - Λογιστή. Συγκεκριμένα με το άρθρο 52 του σχεδίου νόμου το οποίο κατατέθηκε εχθές στην βουλή μεταβάλλονται τα δύο από τα τρία κριτήρια επιλογής....
Σημαντική αλλαγή στα όρια σύμφωνα με τα οποία οι ανώνυμες εταιρίες είναι υποχρεωμένες να επιλέγουν ορκωτό ελεγκτή - Λογιστή. Συγκεκριμένα με το άρθρο 52 του σχεδίου νόμου το οποίο κατατέθηκε εχθές στην βουλή μεταβάλλονται τα δύο από τα τρία κριτήρια επιλογής.

Το πρώτο κριτήριο  το οποίο είναι και το άθροισμα των στοιχείων Α έως Ε του ισολογισμού μεταβάλλεται από 1.500.000 ,  σε  2.500.000 .

Το δεύτερο κριτήριο το οποίο είναι ο κύκλος εργασιών μεταβάλλεται από 3.000.000 σε 5.000.000

Οσο για το τρίτο κριτήριο (τον μέσο όρο προσωπικού ) φαίνεται να μένει αμετάβλητο.


Αναλυτικά το άρθρο που επιφέρει την αλλαγή στο σχέδιο νόμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Αρθρο 52
Οι περιπτώσεις α και β της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίστανται ως εξής: «α) σύνολο ισολογισμού δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) ευρώ, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των στοιχείων Α μέχρι και Ε του ενεργητικού στο υπόδειγμα ισολογισμού που παραπέμπει το άρθρο 42γ και β) καθαρός κύκλος εργασιών πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ.»Η παράγραφος 6 του Αρθρου 42α όπως ισχύει σήμερα.

6. Κάθε εταιρεία, η οποία, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του πρώτου μετά την έναρξη ισχύος αυτού του Νόμου ισολογισμού της, δεν υπερβαίνει τα αριθμητικά όρια των δύο από τα παρακάτω τρία κριτήρια:


α
. σύνολο ισολογισμού 1.500.000 ευρώ, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των στοιχείων Α μέχρι και Ε του ενεργητικού στο υπόδειγμα ισολογισμού που παραπέμπει το άρθρο 42γ,


β.
"καθαρός κύκλος εργασιών 3.000.000 ευρώ ,


γ. μέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης, 50 άτομα, μπορεί να δημοσιεύει συνοπτικό ισολογισμό, που να εμφανίζει μόνο τους λογαριασμούς οι οποίοι, στο υπόδειγμα που παραπέμπει το άρθρο 42γ, χαρακτηρίζονται με γράμματα και λατινικούς αριθμούς, με τον όρο ότι οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις θα διαχωρίζονται σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες, με την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 42ε.


Οι εταιρείες αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 134, μπορούν να μην εκλέγουν τους ελεγκτές τους από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
 

7. Η ευχέρεια της προηγούμενης παρ. 6 παρέχεται και στις εταιρείες που παύουν να υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της ίδιας παραγράφου, σε δύο τουλάχιστον συνεχείς χρήσεις.
8. Η ευχέρεια της παραπάνω παρ. 6 παύει να παρέχεται στις εταιρείες των προηγουμένων παρ. 6 και 7, οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παραπάνω παρ. 6 σε δύο συνεχείς χρήσεις.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης