Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μακροχρόνια ανεργία: Η Ευρώπη παίρνει μέτρα για να βοηθήσει 12 εκατομμύρια μακροχρόνια ανέργους να επιστρέψουν στην εργασία

19 Σεπτέμβριος 2015

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα κατευθύνσεις στα κράτη μέλη, ώστε να βοηθήσουν καλύτερα τους μακροχρόνια ανέργους να επιστρέψουν στην εργασία. Έπειτα από την επανεκκίνηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων τον Μάιο, αυτή είναι μία ακόμη συγκεκριμένη πρωτοβουλία στο πλαίσιο του ευρύτερου οικονομικού και κοινωνικού θεματολογίου της Επιτροπής Juncker, που προσπαθεί να ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την οικονομική ανάκαμψη και την κοινωνική δικαιοσύνη στην Ευρώπη.

Περισσότεροι από 12 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη είναι άνεργοι εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο. Παρά την οικονομική ανάκαμψη και τα σημάδια βελτίωσης στην αγορά εργασίας της ΕΕ, ο αριθμός τους έχει διπλασιαστεί από το 2007 ως το 2014 και αντιπροσωπεύουν πλέον το ήμισυ του συνολικού αριθμού ανέργων. Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη έχει δυνατότητες δημιουργίας εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας. Ωστόσο, ακόμη και όταν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, είναι συχνά πολύ δύσκολο για τους μακροχρόνια ανέργους να επανενταχθούν με επιτυχία στην αγορά εργασίας. Γι’ αυτό, η πρόταση σύστασης του Συμβουλίου που υποβλήθηκε σήμερα προβλέπει ότι όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία και τα οποία είναι άνεργα πάνω από 12 μήνες θα λάβουν ατομική αξιολόγηση και συμφωνία ένταξης στην εργασία, η οποία θα τους προσφέρει ένα συγκεκριμένο και εξατομικευμένο σχέδιο επανόδου στην εργασία, πριν συμπληρώσουν 18 μήνες ανεργίας.

Η κα Marianne Thyssen, επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού, δήλωσε: «Η μακροχρόνια ανεργία είναι ένα από τα δυσκολότερα και οξύτερα προβλήματα που προκάλεσε η οικονομική κρίση, αφού πλήττει περισσότερα από 12 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη. Εκθέτει ένα ολοένα μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού μας στον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Πρέπει να κάνουμε κάτι για ξαναφέρουμε τους ανθρώπους αυτούς στην εργασία. Δεν μπορούμε να επαναπαυθούμε σε μια οικονομική ανάκαμψη που αφήνει πίσω τόσους πολλούς Ευρωπαίους. Είμαι βέβαιη ότι η σημερινή πρόταση θα φέρει αισθητά θετικά αποτελέσματα γι’αυτούς τους ανθρώπους, με την πλήρη υποστήριξη των κρατών μελών, των κοινωνικών εταίρων και των εργοδοτών.»

Η πρόταση εξετάζει τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους μακροχρόνια ανέργους με σκοπό την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και προτείνει συγκεκριμένες δράσεις για την ενίσχυσή τους. Αντλεί στοιχεία από τις βέλτιστες πρακτικές που συγκεντρώθηκαν από τα κράτη μέλη.

Προτείνει τρία βασικά βήματα:

  • Ενθάρρυνση την εγγραφής των μακροχρόνια ανέργων σε υπηρεσία απασχόλησης.
  • Ατομική και διεξοδική αξιολόγηση του κάθε εγγεγραμμένου μακροχρόνια ανέργου, το αργότερο μετά από 18 μήνες ανεργίας, με σκοπό να εντοπιστούν οι ανάγκες και οι δυνατότητές του.
  • Προσφορά συμφωνίας ένταξης στην εργασία σε όλους τους εγγεγραμμένους μακροχρόνια ανέργους το αργότερο μετά από 18 μήνες ανεργίας.

Η συμφωνία ένταξης στην εργασία θα συνίσταται σε ένα εξατομικευμένο σχέδιο για την επάνοδο του μακροχρόνια ανέργου στην εργασία. Μπορεί να περιλαμβάνει, ανάλογα με τις υπάρχουσες υπηρεσίες σε κάθε κράτος μέλος: καθοδήγηση, βοήθεια για την αναζήτηση απασχόλησης, μετεκπαίδευση και επιμόρφωση, καθώς και στήριξη για τη στέγαση, τις μεταφορές, τις υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή αποκατάστασης. Η στήριξη θα πρέπει να παρέχεται μέσω ενός ενιαίου σημείου επαφής, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια και η συνοχή της ενίσχυσης. Θα πρέπει επίσης να καθορίζονται σαφώς τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τόσο των ανέργων όσο και των οργανισμών που παρέχουν στήριξη.

Η πρόταση ζητά επίσης την ενεργό συμμετοχή των εργοδοτών, μέσω συμπράξεων με τις δημόσιες αρχές, προβλέποντας μεγαλύτερη προσφορά υπηρεσιών γι’αυτούς, καθώς και την παροχή στοχοθετημένων οικονομικών κίνητρων.

Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν τις συστάσεις αυτές με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Η πρόταση της Επιτροπής θα υποβληθεί τώρα στο Συμβούλιο για να συζητηθεί και να εγκριθεί. Η εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στη σύσταση θα ξεκινήσει μόλις τα κράτη μέλη καταλήξουν σε συμφωνία.

Ιστορικό

Οι μακροχρόνια άνεργοι αντιπροσωπεύουν σήμερα το 5 % του ενεργού πληθυσμού. Το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων στον ενεργό πληθυσμό παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των κρατών μελών: είναι από 1,5 % στην Αυστρία έως 19,5 % στην Ελλάδα.

Όσο μεγαλύτερο διάστημα παραμένουν οι άνθρωποι εκτός της αγοράς εργασίας, τόσο δυσκολότερο γίνεται για αυτούς να επαναπροσληφθούν. Από τα 12 εκατομμύρια μακροχρόνια ανέργων στην ΕΕ, ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 60 % βρίσκεται εκτός εργασίας δύο χρόνια συνεχώς. Κάθε χρόνο, ένας στους πέντε παύει να αναζητά εργασία και καθίσταται ανενεργός. Αυτό συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού των ανέργων και των οικογενειών τους.

Παρόλο που αντιπροσωπεύουν το ήμισυ των ανέργων, υπολογίζεται ότι μόνο το 20 % των ενεργητικών προγραμμάτων για την αγορά εργασίας απευθύνεται σε μακροχρόνια άνεργους και σε πολλά κράτη μέλη δεν έχουν πρόσβαση σε εξατομικευμένες υπηρεσίες. Στα προγράμματα που προσφέρονται σε μακροχρόνια ανέργους συχνά δεν υπάρχει επαρκής συμμετοχή των εργοδοτών. Μόνο το ένα τρίτο των κρατών μελών συντονίζουν τη δράση των υπηρεσιών απασχόλησής τους και των κοινωνικών υπηρεσιών τους.

Ορισμένα μέτρα έχουν ήδη θεσπιστεί σε επίπεδο ΕΕ:

  • Διατυπώνονται συστάσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, της ετήσιας διαδικασίας συντονισμού της οικονομικής πολιτικής.
  • Έως 10 % της χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη των μακροχρόνια ανέργων την περίοδο 2014-2020.
  • Το ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης συνεργάζεται για την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Η σύσταση που παρουσιάζεται σήμερα θα συμπληρώσει και θα ενισχύσει αυτές τις δραστηριότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες

Πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας

Μακροχρόνια ανεργία: Πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου - συχνές ερωτήσεις

Δελτίο χώρας: μακροχρόνια ανεργία στην ΕΕ

ΓΔ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων: Ειδήσεις

Η μακροχρόνια ανεργία με απλά λόγια - βίντεο

Ακολουθήστε τη Marianne Thyssen και την Κοινωνική Ευρώπη στο twitter

Γίνετε συνδρομητής στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης