Αποτελέσματα live αναζήτησης

Προετοιμάζεται η ηλεκτρονική υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών

17 Σεπτέμβριος 2015

Με την απόφαση Δ.ΟΡΓ.Β. 1120738 ΕΞ 2015/15.9.2015 και σύμφωνα με το πόρισμα της Ομάδας Έργου, που συστάθηκε με την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1150505 ΕΞ 2014/12.11.2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γ.Γ.Δ.Ε., για την δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης της Δ.Ε.Δ., το οποίο εγκρίθηκε, την 19-5-2015, από την Γενική Γραμματέα, συγκροτείται Ομάδα Εργασίας για την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι:

α) ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την επιχειρησιακή υποστήριξη της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) που θα αντιμετωπίζει τις απαιτήσεις, για:

αα) την ηλεκτρονική υποβολή ενώπιον της Δ.Ε.Δ. των ενδικοφανών προσφυγών και την καταχώριση των δεδομένων τους,

ββ) την εσωτερική διαχείριση και την παρακολούθηση από την Δ.Ε.Δ. της εξέλιξης της πορείας των υποβαλλόμενων ενδικοφανών προσφυγών,

γγ) την καταγραφή από την Δ.Ε.Δ. και την παρακολούθηση της πορείας και εξέλιξης των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων που ασκούνται μετά από την έκδοση απόφασης επί ενδικοφανούς προσφυγής, ενώπιον των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας και

δδ) την άντληση στατιστικών στοιχείων από τις παραπάνω λειτουργίες.

β) ο σχεδιασμός των δράσεων και η καταγραφή των ενεργειών και απαιτήσεων για:

αα) την ένταξη του εν λόγω συστήματος στα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα της Γ.Γ.Δ.Ε. και την διασύνδεσή του με αυτά,

ββ) την εγκατάστασή του κεντρικά στις υποδομές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπ. Οικ.),

γγ) την υποστήριξη της λειτουργίας του συστήματος από προσωπικό της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπ. Οικ.,

γ) η αποτύπωση των αρχιτεκτονικών απαιτήσεων υποδομής και ασφαλείας του συστήματος,

δ) η διερεύνηση του κόστους για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού που απαιτείται για την εγκατάσταση και υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.), στις περιπτώσεις που αυτός δεν είναι διαθέσιμος από την Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπ. Οικ. και

ε) η αποτύπωση χρονοδιαγράμματος και των προαπαιτούμενων ενεργειών για την εγκατάσταση του Ο.Π.Σ. και την θέση αυτού σε παραγωγική λειτουργία.

Η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2015.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης