Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ενημέρωση για το νέο θεσμικό πλαίσιο του τραπεζικού συστήματος και της κεφαλαιαγοράς

6 Ιούλιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 8 λεπτά
  • Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφης παρουσίασε δύο σχέδια νόμου για την αποτελεσματική λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και της κεφαλαιαγοράς της χώρας. Το πρώτο σχέδιο νόμου αφορά την ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, γνωστό και ως Βασιλεία ΙΙ. Το δεύτερο αφορά τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και βασίζεται στη σχετική οδηγία, γνωστή ως MiFid (Market in Financial Instruments Directive)...
Ενημέρωση για το νέο θεσμικό πλαίσιο του τραπεζικού συστήματος και της κεφαλαιαγοράς
Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφης παρουσίασε δύο σχέδια νόμου για την αποτελεσματική λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και της κεφαλαιαγοράς της χώρας. Το πρώτο σχέδιο νόμου αφορά την ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, γνωστό και ως Βασιλεία ΙΙ. Το δεύτερο αφορά τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και βασίζεται στη σχετική οδηγία, γνωστή ως MiFid (Market in Financial Instruments Directive).

Με τα σχέδια αυτά ενισχύεται η διαφάνεια και ο ανταγωνισμός στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελλάδας, προς όφελος των πολιτών και της οικονομίας. Επιπλέον, η Ελλάδα είναι πια στην πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο για το τραπεζικό σύστημα και την κεφαλαιαγορά.

Το πρώτο σχέδιο νόμου αφορά την ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, γνωστό και ως Βασιλεία ΙΙ. Το δεύτερο αφορά τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και βασίζεται στη σχετική οδηγία, γνωστή ως MiFid (Market in Financial Instruments Directive). Και τα δύο σχέδια νόμου έχουν ενσωματώσει παρατηρήσεις που έγιναν από τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς, στο πλαίσιο της διαβούλευσης που προηγήθηκε, και είναι έτοιμα για να κατατεθούν στη Βουλή.  Με τα σχέδια αυτά ενισχύεται η διαφάνεια και ο ανταγωνισμός στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας μας, προς όφελος των πολιτών και της οικονομίας. Επιπλέον, η Ελλάδα είναι πια στην πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο για το τραπεζικό σύστημα και την κεφαλαιαγορά.

Με το σχέδιο νόμου «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις», ενσωματώνονται στην ελληνική νομοθεσία οι διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών 2006/48, 2006/49 και 2000/46 και  αντικαθίστανται και συμπληρώνονται υφιστάμενες διατάξεις της τραπεζικής νομοθεσίας, με σκοπό την προσαρμογή τους στις τρέχουσες εξελίξεις. Με τη συγκέντρωση των τριών αυτών Οδηγιών σε ένα ενιαίο σχέδιο νόμου  διευκολύνονται τόσο οι εποπτικές αρχές όσο και οι εποπτευόμενες επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα υλοποιούνται και οι σχετικές συστάσεις διεθνών οργανισμών.

 
Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Παράλληλα,  προβλέπει νέες μεθόδους άσκησης της εποπτείας από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, σε ατομική και ενοποιημένη βάση. Ο καθορισμός των (υποχρεωτικών) εποπτικών κεφαλαίων των τραπεζών και των ΕΠΕΥ  γίνεται με βάση κοινούς κανόνες, όπως και οι μέθοδοι εποπτείας,  στο πλαίσιο της ενιαίας ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής αγοράς. Προβλέπεται, επίσης,  η θέσπιση εσωτερικών διαδικασιών για τον προσδιορισμό των κινδύνων από τη διαχείριση του ενεργητικού  των παραπάνω επιχειρήσεων. Με βάση τον κίνδυνο καθορίζονται τα εποπτικά κεφάλαια που πρέπει να σχηματίσουν οι επιχειρήσεις για τις απαιτήσεις τους. Για παράδειγμα, για κάθε δάνειο που χορηγείται από μια τράπεζα, θα υπάρχει διαβάθμιση του κινδύνου του και όσο χαμηλότερος είναι ο κίνδυνος τόσο χαμηλότερα θα είναι και τα εποπτικά κεφάλαια. Προβλέπεται, ακόμη, η υποχρέωση δημοσιοποίησης σχετικών στοιχείων από τις τράπεζες και τις επενδυτικές εταιρίες, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η διαφάνεια.

 
Λόγω των εξαιρετικά εξειδικευμένων και τεχνικών διατάξεων των κοινοτικών  Οδηγιών, όσον αφορά τον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων και των σχετικών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, τα θέματα αυτά προβλέπεται να ρυθμιστούν με αποφάσεις των αρμόδιων εποπτικών αρχών. Οι αποφάσεις θα εκδοθούν με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που προβλέπονται από το σχέδιο νόμου.  Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται, επίσης, διατάξεις  που υποχρεώνουν τις εποπτικές αρχές να παρακολουθούν τη συμμόρφωση των εταιριών  σε επίπεδο Ομίλου . Επίσης,  καθορίζονται κυρώσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

 Οι διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες στη λειτουργία της διεθνούς και της εγχώριας χρηματοπιστωτικής αγοράς επιβάλλουν την καθιέρωση σχετικής ευελιξίας, ώστε οι αρμόδιες εποπτικές αρχές να μπορούν να προσαρμόζουν την πολιτική τους στις επικρατούσες συνθήκες και στις απαιτήσεις κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης, χωρίς, βέβαια, η ευχέρεια αυτή να αποβαίνει σε βάρος του σχεδιασμού της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Συνέπεια της εφαρμογής των κανόνων της «Βασιλείας ΙΙ», είναι η στενή παρακολούθηση από τον εγχώριο τραπεζικό τομέα των γενικότερων εξελίξεων στην εγχώρια αλλά και την παγκόσμια οικονομία, με συνέπεια την παροχή πιο σύγχρονων και ανταγωνιστικών προϊόντων.

 Διατηρείται η δυνατότητα αποδοχής καταθέσεων αποκλειστικά και μόνο από τις  επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των καταθετών και γενικότερα της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Εγγύηση για τους καταθέτες κατά το αρχικό στάδιο λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων αποτελεί το επαρκές ύψος του αρχικού κεφαλαίου τους. Προβλέπεται ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι δυνατή και με εισφορά σε είδος, εφόσον θα καλύπτονται εποπτικά οι σχετικοί κίνδυνοι, ευθυγραμμίζοντας έτσι την ελληνική αγορά με τις ευρωπαϊκές όσον αφορά και τον τομέα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

 Καθιερώνεται επίσης διαδικασία διασυνοριακής συνεργασίας της Τράπεζας της Ελλάδος με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των άλλων κρατών-μελών  αλλά και συνεργασίας της με τις άλλες εποπτικές αρχές της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται διαδικασίες ανταλλαγής πληροφοριών που αφορούν τη ρευστότητα, τη φερεγγυότητα, την εγγύηση των καταθέσεων, τη συγκέντρωση κινδύνων, τη διοικητική και λογιστική οργάνωση και τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου.

Ορίζονται οι έννοιες του «ηλεκτρονικού χρήματος» και του «ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος» που εισήχθησαν με την Οδηγία 2000/46/EK, η οποία έθεσε και το γενικό πλαίσιο για την άσκηση των σχετικών δραστηριοτήτων. Ο βασικός στόχος είναι  η αμοιβαία αναγνώριση της άδειας άσκησης της δραστηριότητας του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε σχέση με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.  Παράλληλα, με το ηλεκτρονικό χρήμα θα διευκολυνθούν και οι επιχειρήσεις, καθώς θα έχουν ένα επιπλέον μέσο για τις συναλλαγές τους με τους καταναλωτές-πελάτες τους.

Το σχέδιο νόμου οδηγεί τα πιστωτικά ιδρύματα σε ορθολογική διαχείριση του κινδύνου των δανείων τους και των λοιπών απαιτήσεων τους και αυτό  συνεπάγεται τη μείωση των (υποχρεωτικών) εποπτικών κεφαλαίων τους. Κατά συνέπεια, έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν χαμηλότερα επιτόκια ή γενικότερα ευνοϊκότερους όρους δανεισμού προς όφελος των συνεπών πελατών τους, νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί γενικότερα ο ανταγωνισμός στο τραπεζικό σύστημα, που επίσης θα είναι προς όφελος των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και της οικονομίας συνολικά.


Τα πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν συστήματα εσωτερικής ανάλυσης των κινδύνων από τα δάνεια που χορηγούν, υποχρεούνται, εφόσον τους ζητηθεί, να παρέχουν στους πελάτες τους - μικρομεσαίες επιχειρήσεις επεξηγήσεις σχετικά με την πιστοληπτική τους διαβάθμιση. Έτσι, ενισχύεται η διαφάνεια όσον αφορά τους όρους δανειοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με συνέπεια την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Περιλαμβάνονται, τέλος, διατάξεις σχετικά με το μέσο  της «τιτλοποίησης» που χρησιμοποιείται ευρύτατα από τις τράπεζες για την  αύξηση των διαθέσιμων κεφαλαίων τους.


MiFid

Το σχέδιο νόμου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων.

Με αυτό,  ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2004/39, γνωστή ως MiFid που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες για την περαιτέρω εναρμόνιση των κεφαλαιαγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Παράλληλα, προσαρμόζονται και υφιστάμενες διατάξεις με βάση την Οδηγία αυτή.

Το σχέδιο νόμου δεν επιτρέπει την εισαγωγή πρόσθετων υποχρεώσεων - για τις Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και τα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες - οι οποίες δεν προβλέπονται στο κοινοτικό δίκαιο και  καθιστούν τις εταιρίες αυτές λιγότερο ανταγωνιστικές έναντι των αντίστοιχων κοινοτικών εταιριών. Συγχρόνως με το σχέδιο νόμου αυξάνεται η προστασία των επενδυτών και η αξιοπιστία της αγοράς.

 
Οι ουσιαστικές αλλαγές που επιφέρει η MIFID είναι οι ακόλουθες:


Εισάγονται λεπτομερείς κανόνες,  οι οποίοι δημιουργούν ένα ενισχυμένο πλαίσιο προστασίας των πελατών των ΕΠΕΥ. Οι κανόνες αυτοί αφορούν τη βέλτιστη εκτέλεση εντολών, τη μεταχείριση των εντολών πελατών, την αντιμετώπιση των συγκρούσεων συμφερόντων, την εξωτερική ανάθεση εργασιών, την καταγραφή και τήρηση στοιχείων καθώς και τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων των πελατών. Με το νέο πλαίσιο θα εισαχθούν επίσης για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο ρυθμίσεις για την κατηγοριοποίηση πελατών.


Οι ελληνικές ΕΠΕΥ, όπως και οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές, θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν ως εταιρίες που θα εκτελούν εντολές πελατών τους εκτός του χρηματιστηρίου. Πρόκειται για μία νέα δυνατότητα για τις ΕΠΕΥ, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα ισχύει ο κανόνας της διεκπεραίωσης όλων των συναλλαγών στο χρηματιστήριο.

Θα ισχύουν οι ίδιοι  όροι ανταγωνισμού με τις άλλες οργανωμένες ευρωπαϊκές αγορές, όπως για τους κανόνες εισαγωγής για διαπραγμάτευση , οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν τα παράγωγα επί εμπορευμάτων και τα μερίδια  Αμοιβαίων Κεφαλαίων.


Εισάγεται για πρώτη φορά η δυνατότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων να συστήσουν μηχανισμούς Πολυμερούς Μηχανισμούς Διαπραγμάτευσης, μέσω των οποίων θα μπορούν να γίνονται εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές σε μετοχές.. Παράλληλα, για τη διασφάλιση της διαφάνειας, επιβάλλονται υποχρεώσεις για τη δημοσιοποίηση των εντολών για συναλλαγές σε οργανωμένη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης. Προβλέπεται επίσης η υποχρέωση δημοσιοποίησης όλων των συναλλαγών, ανεξάρτητα του τρόπου εκτέλεσής τους.


Εισάγεται το ενιαίο «διαβατήριο» παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.  Με αυτό δίνεται η δυνατότητα στις επενδυτικές εταιρείες να παρέχουν υπηρεσίες και σε άλλες αγορές κρατών-μελών, απλώς με την άδεια που τους έχει χορηγήσει η εποπτική αρχή της χώρας καταγωγής τους. Με τον τρόπο αυτό αυξάνονται οι επιχειρηματικές ευκαιρίες των επενδυτικών επιχειρήσεων και διευρύνεται το πεδίο δραστηριοποίησης τους.


Τέλος, η MIFID διευρύνει τις αρμοδιότητες των εποπτικών αρχών ως προς την άσκηση του εποπτικού τους έργου και ενισχύει περαιτέρω τους κανόνες για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των αγορών. Στην κατεύθυνση αυτή, έχει ήδη ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία  η Οδηγία για την κατάχρηση αγοράς.


Εισάγεται για πρώτη φορά η διάκριση μεταξύ ιδιωτών και επαγγελματιών πελατών. Ο λόγος της διάκρισης αυτής είναι αφενός να παρέχεται αυξημένη προστασία στους ιδιώτες που δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν τους κινδύνους που αναλαμβάνουν και αφετέρου να μην επιβαρύνεται η δραστηριότητα των επαγγελματιών της κεφαλαιαγοράς, οι οποίοι διαθέτουν πείρα και γνώσεις και είναι ικανοί να λαμβάνουν οι ίδιοι επενδυτικές αποφάσεις.


Καταργείται η παρωχημένη διάκριση μεταξύ Χρηματιστηριακών Εταιριών και ΕΠΕΥ και ορίζεται ότι τα πιστωτικά ιδρύματα, αν και δεν αποτελούν  ΕΠΕΥ,  υπόκεινται στις περισσότερες διατάξεις του σχεδίου νόμου. Ενισχύεται ο εποπτικός ρόλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενώ θεσμοθετείται η συνεργασία μεταξύ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος για την αποτελεσματικότερη εποπτεία του συνόλου του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης