Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στο Ευρωδικαστήριο για διακριτική φορολόγησης μερισμάτων από αλλοδαπές εταιρείες

5 Ιούλιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΕΔ), διότι, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της, η χώρα μας απαλλάσσει από το φόρο εισοδήματος μερίσματα που διανέμονται από ελληνικές εταιρείες σε φυσικά πρόσωπα ενώ φορολογεί μερίσματα που διανέμονται από εταιρείες εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη:...
Στο Ευρωδικαστήριο για διακριτική φορολόγησης μερισμάτων από αλλοδαπές εταιρείες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΕΔ), διότι, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της, η χώρα μας απαλλάσσει από το φόρο εισοδήματος μερίσματα που διανέμονται από ελληνικές εταιρείες σε φυσικά πρόσωπα ενώ φορολογεί μερίσματα που διανέμονται από εταιρείες εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη:

«Ενόσω η διαφορετική αυτή μεταχείριση εφαρμόζεται σε μερίσματα από εταιρείες που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στις χώρες ΕΟΧ/EΖΕΣ, η Επιτροπή θεωρεί ότι πρόκειται για διακριτική μεταχείριση που αντιβαίνει στη συνθήκη της ΕΚ, η οποία εγγυάται την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων.

Στην υπόθεση Verkooijen (υπόθεση αριθ. C-35/98), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε ότι η διαφορετική μεταχείριση μερισμάτων ανάλογα με την προέλευσή τους αποτελεί περιορισμό στην ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 56 της συνθήκης ΕΚ. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο μέτοχος που είναι φυσικό πρόσωπο έχει τον έλεγχο της αλλοδαπής εταιρείας, η ίδια διαφορά μεταχείρισης συνιστά περιορισμό της ελευθερίας εγκατάστασης που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 43 της συνθήκης ΕΚ.

Στις 18 Οκτωβρίου 2006 η Επιτροπή διαβίβασε στην Ελλάδα αιτιολογημένη γνώμη (IP/06/1410). Στην απάντησή της η Ελλάδα αντέτεινε ότι τα φυσικά πρόσωπα που εισπράττουν μερίσματα από την αλλοδαπή έχουν το δικαίωμα πίστωσης φόρου κατά τα προβλεπόμενα (δηλαδή ο φόρος που καταβλήθηκε στο εξωτερικό μπορεί να εκπέσει από τον καταβλητέο φόρο εισοδήματος από πηγές εξωτερικού) για οποιοδήποτε φόρο που όντως παρακρατήθηκε στο εξωτερικό. Η Επιτροπή θεωρεί όμως ότι, λόγω της προοδευτικότητας της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, η μέθοδος της πίστωσης είναι δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα την καταβολή υψηλότερης φορολογίας.

Στην προκείμενη περίπτωση η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία σε συνέχεια της ανακοίνωσής της «Φορολογία μερισμάτων φυσικών προσώπων στην εσωτερική αγορά», της 19.12.2003 (COM(2003)810). Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της ανακοίνωσης αυτής είναι ότι τα μερίσματα που διανέμονται από εταιρείες άλλων κρατών μελών δεν πρέπει να υπόκεινται σε υψηλότερη φορολογία απΆό,τι τα μερίσματα τα οποία διανέμονται από εταιρείες του οικείου κράτους μέλους (IP/04/25)».

Πηγή Ναυτεμπορική


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης