Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΕΦΕ - Ενημέρωση Λογιστών

  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 19 λεπτά
  • Στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης που ευαγγελίζεστε ενεργεί και το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών δια των περιφερειακών υπηρεσιών του, όπως στην Κρήτη Δ.Ο.Υ. Ιεράπετρας, εκδίδονται εντολές ελέγχου στο όνομα της επόπτριας δηλαδή..
ΘΕΜΑ 1ο:  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΦΕ ΠΡΟΣ Υ.Ο.
ΠΡΟΣ                                 
Αρ. Πρωτ.Γραφ.Υφυπουργού: 001999/29-6-20007                                                                       
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ κ.ΑΝΤΩΝΗ ΜΠΕΖΑ
ΚΟΙΝ/ΣΗ:     Λογιστές - Φοροτέχνες                                                                             
Αθήνα, 28/6/2007
 
ΘΕΜΑ: « Αρμοδιότητες υπαλλήλων - επόπτη και Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.».
 
Κύριε Υπουργέ,     
Στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης που ευαγγελίζεστε ενεργεί και το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών δια των περιφερειακών υπηρεσιών του, όπως στην Κρήτη Δ.Ο.Υ. Ιεράπετρας, εκδίδονται εντολές ελέγχου στο όνομα της επόπτριας δηλαδή ελέγχων και ελεγχόμενος το ίδιο πρόσωπο, ( Γιάννης κερνά Γιάννης πίνει ), υπογράφει η ίδια υπάλληλος, σαν ΕΠΟΠΤΗΣ και σαν ΕΛΕΓΚΤΗΣ η κυρία Ιωάννα Καναβάκη του κλάδου εφοριακών κατηγορίας ΠΕ/Α΄, τις εκθέσεις ελέγχου, τις πράξεις τις αποφάσεις και τα Φύλλα ελέγχου, επίσης μερικές φορές αντικαθιστά και τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. χωρίς ημερήσια διαταγή.
Από τα έγγραφα που έχουμε στα χέρια μας αποδεικνύεται ότι στην Δ.Ο.Υ. Ιεράπετρας ή υπάρχει κατεστημένο μεταξύ των υπαλλήλων ή δεν εμπιστεύεται ο ένας τον άλλο.
Στη περίπτωσή μας έχουμε ένα ακόμα αστυνομικό τμήμα Ομονοίας που ο αρχιφύλακας έγινε εκτός από όργανο της τάξης και δεσμοφύλακας και δικαστής και εκτελεστής της ποινής που επέβαλε ο ίδιος.   
Κύριε Πρωθυπουργέ, την 29-01-1998 με το με αριθμό πρωτοκόλλου 1004706/1496/0002Α΄ έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών τοποθετήθηκε στη θέση του επόπτη της Δ.Ο.Υ. Ιεράπετρας η κ. Ιωάννα Καναβάκη και από τότε έως και σήμερα ασκεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 9224/18-12-2006 έγγραφο του προϊσταμένου της ιδίας Δ.Ο.Υ. αλλά παράλληλα ασκεί και τα καθήκοντα του ελεγκτή κατά παράβαση της κοινής πείρας και των διατάξεων του Π.Δ. 16/1989 Φ.Ε.Κ. 6/1989 Τ.Α.΄ « περί κανονισμού λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. και καθήκοντα των υπαλλήλων των » που αναφέρει ότι:
 
¶ρθρο 8 παράγραφος 2.
                                           Καθήκοντα υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ. :
§ 2.   Προσυπογράφει ( ο υπάλληλος ) τα φορολογικά, διαχειριστικά , λογιστικά και άλλα έγγραφα που συντάσσονται από αυτά, θέτοντας απαραίτητα κάτω από την υπογραφή του την ατομική υπηρεσιακή του σφραγίδα, η οποία περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον κλάδο που ανήκει και τον βαθμό που φέρει.    
¶ρθρο 21 § 2.
α) ……………………………………
β) Το είδος της φορολογίας που ελέγχεται και τα οικονομικά έτη ή φορολογικοί περίοδοι. ε) Τον αριθμό και την χρονολογία εντολής ελέγχου του αρμόδιου προϊστάμενου Δ.Ο.Υ.
ζ) Τις διαφορές που διαπιστώθηκαν με αποδεικτικά στοιχεία.
η) …………………..,
θ) …………………..,
ι) Την ημερομηνία σύνταξης και υπογραφές από τους ελεγκτές, επόπτη και τον προϊσταμένου της   Δ.Ο.Υ.
 
¶ρθρο 21 § 4.
 Πορεία της έκθεσης
Μετά την ολοκλήρωση της η έκθεση παραδίνεται με τον φάκελο της υπόθεσης στον επόπτη ελέγχου. Ο επόπτης ελέγχου μελετάει την έκθεση, δίνει οδηγίες για διόρθωση, συμπλήρωση ή την πιο πλήρη αιτιολόγηση του πορίσματος εφόσον κρίνει αυτό αναγκαίο. Μετά τις τυχόν διορθώσεις η έκθεση υπογράφεται απΆ αυτόν και στη συνέχεια παραδίδει το φάκελο με την έκθεση στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Παράλληλα επαληθεύει τα φύλλα ελέγχου, πράξεις αποφάσεις και ότι άλλο συνοδεύει την έκθεση και το βεβαιώνει με την υπογραφή του …………………
 
 
¶ρθρο 22
Επόπτης Φορολογικού Ελέγχου
……………… …………….… …………
θ) Παίρνει την έκθεση ελέγχου από τους ελεγκτές, την ελέγχει, την προσυπογράφει και την καταχωρεί στο αντίστοιχο βιβλίο. Επίσης ελέγχει την ορθότητα των φύλλων ελέγχου, πράξεων, αποφάσεων, συμβιβασμών, δελτίων πληροφοριών που συνοδεύουν την έκθεση και τα προσυπογράφει.
Το Διοικητικό Εφετείο Χανίων ζήτησε διευκρινίσεις από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Ιεράπετρας, σύμφωνα με το άρθρο 155 του ν. 2717 / 1999 « Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας », γιατί η επόπτης υπογράφει και ως υπάλληλος ,   η απάντηση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. με το με αριθμό πρωτοκόλλου 9124/18-12-2006 έγγραφό του παραφράζει τα δεδομένα του Π.Δ. 16/1998 και προσπαθεί να δικαιολογήσει την παρανομία στην έλλειψη προσωπικού και ότι υπολειτουργεί το τμήμα ελέγχου, αναφέρει δε επί λέξη τα εξής:
« … Στην πράξη παρατηρείται ότι μικρές Δ.Ο.Υ. έχουν προϊστάμενο και ένα υπάλληλο και εκ των πραγμάτων ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. εκτελεί χρέη ελεγκτού και επόπτη και προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., έλλείψη προσωπικού.
Στη Δ.Ο.Υ. Ιεράπετρας , όπως και σε πολλές Δ.Ο.Υ. λόγω αναδιοργανώσεις των ελεγκτικών υπηρεσιών (Τ.Ε.Κ. , Π.Ε.Κ., Δ.Ε.Κ. ) και ελλείψεων προσωπικού, το τμήμα ελέγχου υπολειτουργούσε …… ».   Όμως πρόκειται για Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως με τμήμα ελέγχου πως είναι δυνατόν ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. να λέει τέτοια ψέματα , δηλαδή εμείς οι φορολογούμενοι είμαστε έρμαια των ορέξεων του κάθε αρπακτικού είτε αυτός λέγεται έφορος , επόπτης , αστυνομικός κλπ. πάντα θα υπάρχει   μία   δικαιολογία   σΆ   αυτό το κράτος;;; ( έλλειψη προσωπικού ). Ο αστυνομικός βασάνιζε κρατουμένους και είπε ότι το έκανε για πλάκα, μάλλον είμαστε κράτος της πλάκας ή κράτος των Ζουλού ……. Το εύλογο ερώτημά μας είναι πως   τον   κρατάτε   και   τον συντηρείται   ακόμη   στη   θέση   του   προϊσταμένου της   Δ.Ο.Υ.   μετά   από   τόσα   ψέματα   που αναφέρει και τόσες παράνομες ενέργειες που έχει διαπράξει.   
Σύμφωνα με τα παραπάνω συνάγεται ότι δεν έχει τηρηθεί ουσιώδης τύπος της διαδικασίας κατά την σύνταξη και τον έλεγχο της εκθέσεως ελέγχου και ως εκ τούτου είναι άκυρος η διαδικασία εκδόσεως εις βάρος μας καταλογιστικών πράξεων επίσης κ. Υπουργέ ζητάμε την παρέμβασή σας για να υπάρξει πραγματικά κράτος δικαίου.


ΘΕΜΑ 2ο: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΦΕ ΠΡΟΣ Υ.Ο.
ΠΡΟΣ
 
Αρ.Πρωτ.Γραφ.Υφυπουργού: 002000/29-6-2007
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ   κ. ΑΝΤΩΝΗ ΜΠΕΖΑ     
                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                    Αθήνα, 28/6/2007
Κύριε Υπουργέ,
                
Το Υπουργείο Οικονομικών στα πλαίσια της Οικονομικής του Πολιτικής και επί σκοπώ δημιουργίας κλίματος αμοιβαίας συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τους φορολογουμένους κατά καιρούς έχει εκδόσει διάφορους Νόμους και αποφάσεις για την σύντομη ελεγκτική περαίωση των υποθέσεων των φορολογουμένων του φόρου εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων, Φ.Π.Α., κ.λ.π. φορολογιών.
Σύμφωνα με την πιο πάνω διαδικασία πρόσφατα είχε εκδοθεί ο Ν. 3259/2004 ΦΕΚ 149/4-8-2004 Τ.Α΄ π.ρ.β.λ. άρθρα 1 έως 11, επίσης σε εκτέλεση του πιο πάνω Νόμου εξεδόθηκε στην συνέχεια και η αριθ. 1068824/5195/ΔΕ- Β΄/ΠΟΛ 1093/1-9-2004 ερμηνευτική εγκύκλιος με την οποία δίδονταν οδηγίες εφαρμογής για τις ανέλεγκτες υποθέσεις ορισμένων κατηγοριών φορολογουμένων.
Με το Νόμο 3259/2004 δόθηκε η δυνατότητα σε χιλιάδες επιχειρήσεις που είχαν ανέλεγκτες φορολογικά τις χρήσεις έως 31/12/2002 να τις περαιώσουν με σύντομο έλεγχο και με λογικά ποσά φόρων.
               
Εξάλλου με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2443/1996, επανήλθε σε ισχύ η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 1 ν. 2198/1994 ως εξής: «Οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2198/1994, έχουν ανάλογη εφαρμογή και στους φορολογούμενους οι οποίοι μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υποβάλουν αρχική ή συμπληρωματική δήλωση για την καταβολή των αναφερομένων στην παρ. 1 του ως άνω άρθρου φόρων, τελών ή εισφορών υπέρ του δημοσίου για εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι και το ημερολογιακό έτος 1995 καθώς και αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις για την καταβολή φόρων, τελών, εισφορών ή κρατήσεων που αναφέρονται στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου για τους οποίους η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι και την 30ή Ιουνίου 1996».
               
Περαιτέρω, η ίδια ως άνω δυνατότητα δόθηκε στους φορολογουμένους και με τις διατάξεις του Νόμου 3259/2004 με το άρθρο 18 που ορίζονται τα ακόλουθα:
«Υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων
Υπαγόμενες περιπτώσεις
1. Υπόχρεοι φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων οι οποίοι μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση για την καταβολή ή μη φόρων, τελών ή εισφορών υπέρ του Δημοσίου για εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι και το ημερολογιακό έτος 2003, δύνανται να υποβάλλουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) σχετική εκπρόθεσμη (αρχική ή συμπληρωματική) δήλωση, χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου, προσαύξησης, προστίμου ή οποιασδήποτε άλλης κύρωσης μέχρι 31 Αυγούστου 2004».
               
Με την γνωμοδότηση 594/1997 της ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. στην συνεδρίαση της 26-9-1997 έγιναν δεκτά τα ακόλουθα:
« Ότι η προαναφερθείσα ευεργετική για τους φορολογούμενους ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 2198/1994 περί απαλλαγής των επιθυμούντων να υπαχθούν σΆ αυτή από την επιβολή προσθέτου φόρου, προσαυξήσεων, προστίμου και οποιασδήποτε άλλης κύρωσης, αποσκοπούσε προδήλως στο να διευκολύνει, όσους εκ των φορολογουμένων δεν είχαν υποβάλει παντάπασι δήλωση ή είχαν υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή τοιαύτη, να προσέλθουν οικειοθελώς εντός τακτής προθεσμίας ενός μηνός και να την υποβάλουν χωρίς περαιτέρω συνέπειες ήτοι ″χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου, προσαύξησης, προστίμου ή οποιασδήποτε άλλης κύρωσης″. Θέλησε δηλαδή ο νομοθέτης με κίνητρο την απαλλαγή από κάθε κύρωση, να διευκολύνει τους όλως ασυνεπείς και ανειλικρινείς φορολογούμενους να εμφανίσουν, είτε με εκπρόθεσμη αρχική είτε με συμπληρωματική δήλωση μη δηλωθείσα φορολογική ύλη, πρόσθετη φορολογική ύλη.
               
Ύστερα απΆ τα ανωτέρω, ερωτάται αν οι φορολογούμενοι που υπέβαλαν τέτοιες αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις για φορολογητέα ύλη που δεν είχε δηλωθεί παντελώς, κατΆ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του Ν. 3259/2004, υπάγονται κατά προτεραιότητα και στην ευνοϊκή ρύθμιση της περαίωσης των δηλώσεων των υποθέσεων αυτών (Ν. 3259/04) που υποβλήθηκαν σε εκτέλεση του ως άνω άρθρου 18 του ιδίου Νόμου.
               
¶λλωστε σύμφωνα με την επικρατούσα Νομολογία του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου πρβλ. απόφαση 1985/2005 της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ του ΣτΕ εκρίθη, ότι η διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου είναι ανεπίτρεπτη καθώς και η έκδοση πράξεων Φ.Ε.- αποφάσεων, καθΆ όσον σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η Φορολογική Αρχή να στερήσει τον φορολογούμενο από το δικαίωμα υπαγωγής στην περαίωση των εκκρεμών του φορολογικών υποθέσεων απο τις ευεργετικές διατάξεις των Νόμων (Ν. 3259/04) και των λοιπών Υπουργικών αποφάσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να έχουμε την θετική σας απάντηση.


ΘΕΜΑ 3ο:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αθήνα, 2006

ΘΕΜΑ : «Έλεγχος φορολογικών υποχρεώσεων στους επιτηδευματίες που εντάσσονται στο μέτρο έκδοσης στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ (A.Y.O.O. ΠΟΛ. 1082/2003) και στο μέτρο έκδοσης αθεώρητων στοιχείων (A.Y.O.O. ΠΟΛ. 1083/2003)».
 Ι. ΓΕΝΙΚΑ

 Με τις Α.Υ.Ο.Ο. 1051082/549/0015/ΠΟΛ.1082/2.6.2003 (ΦΕΚ 743Β) «Καθιέρωση υποχρέωσης χρησιμοποίησης Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων του ν.1809/1988 όπως ισχύει,  για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο – Συμπλήρωση και κωδικοποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1102389/913/0015/ΠΟΛ. 1284/20.12.2002 (ΦΕΚ 3Β’/2003)» και 1051083/550/0015/ΠΟΛ.1083/2.6.2003 (ΦΕΚ 794 Β) «Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων – Συμπλήρωση και κωδικοποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1045879/327/0015/ΠΟΛ.1166/29-5-2002 (ΦΕΚ 728/Β/13-6-2002)» ως γνωστόν, έχει θεσπιστεί η υποχρέωση ελέγχου των φορολογικών υποχρεώσεων κατά την έννοια του άρθρου 36 παράγραφος 8 του Κ.Β.Σ., των επιτηδευματιών που εμπίπτουν στις ανωτέρω αποφάσεις.
 Το ανωτέρω μέτρο που εφαρμόζεται για κάθε διαχειριστικό έτος που αρχίζει μετά την 31/12/2003, κρίθηκε αναγκαίο μετά και την κατάργηση (με τις ίδιες διατάξεις) της υποχρέωσης των επιτηδευματιών που εντάσσονται στην Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/03 προσκόμισης – υποβολής κατάστασης αθεώρητων στοιχείων στο πρώτο εικοσαήμερο κάθε νέου διαχειριστικού έτους και του ελέγχου από τις Δ.Ο.Υ. των φορολογικών τους υποχρεώσεων, για λόγους απλοποίησης των διαδικασιών (περιορισμός επισκέψεων των επιτηδευματιών στις Δ.Ο.Υ., αποσυμφόρηση υπηρεσιών κ.λ.π.).

ΙΙ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Α.Υ.Ο.Ο. 1051082/549/0015/ΠΟΛ.1082/2.6.2003.
 Παράγραφος 6. ε.
«6. ε.  Κάθε νέο διαχειριστικό έτος που αρχίζει μετά την 31/12/2003 και εφεξής οι επιτηδευματίες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας συνεχίζουν την έκδοση αθεώρητων στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ.

Στο τέλος του πέμπτου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών χρεών ή μη επίδοσης δηλώσεων κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 8 του Κ.Β.Σ, οι  ανωτέρω υπόχρεοι  συνεχίζουν με ευθύνη τους την έκδοση των στοιχείων τους με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ.
Από την πρώτη ημέρα του εβδόμου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους  και εφόσον  εξακολουθεί η ύπαρξη των ανωτέρω υποχρεώσεων, εφαρμογή έχουν όλες οι διατάξεις περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων για τα στοιχεία που εκδίδονται με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ από την ημερομηνία αυτή και μετά, μη αποκλειομένης της δυνατότητας του προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. να εγκρίνει για περιορισμένο χρόνο συνέχιση εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας εφαρμόζοντας αναλόγως τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 36 (αμέσως επόμενο εδάφιο μετά την περίπτωση β’)».

2. Α.Υ.Ο.Ο. 1051083/550/0015/ΠΟΛ.1083/2.6.2003. Παράγραφος 7.β)
«7. β) Κάθε νέο διαχειριστικό έτος που αρχίζει μετά την 31/12/2003  και εφεξής οι επιτηδευματίες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας συνεχίζουν να εκδίδουν τα στοιχεία τους αθεώρητα.
Στο τέλος του πέμπτου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών χρεών ή μη επίδοσης δηλώσεων κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 8 του Κ.Β.Σ. οι ανωτέρω υπόχρεοι συνεχίζουν με ευθύνη τους την έκδοση των στοιχείων τους αθεώρητων κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.
Από την πρώτη ημέρα του εβδόμου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους και εφόσον εξακολουθεί η ύπαρξη των ανωτέρω υποχρεώσεων, εφαρμογή έχουν όλες οι διατάξεις περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων για τα στοιχεία που εκδόθηκαν αθεώρητα από την ημερομηνία αυτή και μετά.
Στις περιπτώσεις των ανωτέρω εδαφίων (α,β), ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. μπορεί με απόφασή του να εγκρίνει τη συνέχιση της υπόψη απόφασης για περιορισμένο χρόνο εφαρμόζοντας αναλόγως τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 36 (αμέσως επόμενο εδάφιο μετά την περίπτωση β’)».

ΙΙΙ. ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ
 Με τις προαναφερόμενες διατάξεις (κεφ. ΙΙ του παρόντος) έχει ειδικότερα θεσπιστεί  η υποχρέωση του αυτοελέγχου των επιχειρήσεων, ο οποίος πρέπει να γίνεται από αυτές στο τέλος του πέμπτου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους που αρχίζει μετά την 31/12/2003. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω δεν είναι συνεπείς, οφείλουν να προσέρχονται εκούσια στη Δ.Ο.Υ. (το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα δηλαδή του 6ου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους) προκειμένου να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους με κάθε νόμιμο τρόπο (εξόφληση, ρύθμιση ή διευκόλυνση  ληξιπρόθεσμων και απαιτητών χρεών, υποβολή δηλώσεων κ.λ.π.).
 Σε διαφορετική περίπτωση εφόσον δηλαδή από την πρώτη ημέρα του έβδομου μήνα του διαχειριστικού αυτού έτους εξακολουθεί η ύπαρξη των ανωτέρω κωλυμάτων θεώρησης στοιχείων και η μη εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων και οι επιχειρήσεις αυτές συνεχίζουν και μετά την ημερομηνία αυτή την έκδοση των στοιχείων τους σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές (παράγραφος 6.ε. της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003 και παράγραφος 7.β της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003), εφαρμόζονται σε βάρος τους οι κυρώσεις περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων.

  ΙV. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Δ.Ο.Υ. Παράλληλα με τις ίδιες διατάξεις οι Δ.Ο.Υ. έχουν υποχρέωση, από την ημερομηνία που όπως προαναφέρθηκε εφαρμόζονται οι συνέπειες περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων να αναζητούν τις επιχειρήσεις εκείνες που δεν έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και με απόφασή τους την οποία θα τους κοινοποιούν, να τις θέτουν εκτός εφαρμογής των ανωτέρω μέτρων, να διενεργούν φορολογικούς ελέγχους και να επιβάλλουν σε βάρος των υπόχρεων που δεν είναι συνεπείς τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
 Επειδή στις υπηρεσίες μας αναφέρθηκε ότι οι περισσότερες Δ.Ο.Υ. δεν εφαρμόζουν την  προαναφερόμενη διαδικασία του ελέγχου των υποχρεώσεων των επιτηδευματιών που εντάσσονται στις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003 και Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003, με αποτέλεσμα οι υπόχρεοι να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία είτε αθεώρητα είτε με σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ, χωρίς να είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις της παρ. 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ., γεγονός που έχει σαν συνέπεια την άνιση μεταχείριση των φορολογουμένων που θεωρούν τα στοιχεία τους μέσω των Δ.Ο.Υ. (κλασσικός τρόπος), κρίνεται σκόπιμο να διευκρινισθεί ότι η εφαρμογή των διατάξεων για τον έλεγχο των χρεών των επιτηδευματιών αυτών είναι υποχρεωτική για τις υπηρεσίες και συνεπώς είναι επιβεβλημένη η ενεργοποίηση και εφαρμογή της προβλεπόμενης διαδικασίας.

 V. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ Δ.Ο.Υ. Κατόπιν των ανωτέρω, κάθε Δ.Ο.Υ., με ευθύνη του Προϊσταμένου θα πρέπει αρχικά να αναζητήσει τους επιτηδευματίες που εντάσσονται στις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003 και Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003.
 Στη συνέχεια θα πρέπει για κάθε επιτηδευματία να γίνει έλεγχος (με ημερομηνία αναφοράς-ελέγχου την 1η του έβδομου μήνα κάθε διαχειριστικής περιόδου που άρχιζε μετά την 31/12/2003), για τη διαπίστωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του, που τίθενται με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ., οι οποίες υπήρχαν κατά την ημερομηνία που ορίζεται από τις αποφάσεις αυτές (ημερομηνία αυτοελέγχου του επιτηδευματία).
 Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία  ελέγχου της Δ.Ο.Υ. (1η του εβδόμου μήνα κάθε διαχειριστικής περιόδου) διαπιστώνεται ότι εξακολουθεί η ύπαρξη των κωλυμάτων θεώρησης στοιχείων και η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών, θα γνωστοποιείται στον επιτηδευματία ότι από την ημερομηνία αυτή είναι εκτός εφαρμογής των ανωτέρω μέτρων και παράλληλα θα καλείται να προσέλθει προκειμένου να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του με κάθε νόμιμο τρόπο (εξόφληση, ρύθμιση ή διευκόλυνση χρεών, υποβολή δηλώσεων κ.λ.π.). Στη συνέχεια θα ακολουθούνται οι διαδικασίες ελέγχου προκειμένου να διαπιστωθεί η έκδοση ή μη από τον υπόψη επιτηδευματία αθεώρητων φορολογικών στοιχείων μετά την ημερομηνία αυτή και σε θετική περίπτωση θα εκδίδεται απόφαση επιβολής προστίμου, η οποία θα κοινοποιείται στον επιτηδευματία μαζί με τη σχετική έκθεση ελέγχου.
 
Με βάση τα προαναφερόμενα:
α)  εάν η διαχειριστική περίοδος  επιτηδευματία που εκδίδει τα φορολογικά του στοιχεία σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις αρχίζει από την 1/1 κάθε έτους, η ημερομηνία που έχει υποχρέωση να ελέγξει εάν είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ., δηλαδή η ημερομηνία αυτοελέγχου του είναι τέλος Μαϊου (τέλος του πέμπτου μήνα του διαχειριστικού αυτού έτους).
 Εάν ο επιτηδευματίας αυτός δεν είναι ενήμερος μπορεί να προσέλθει για να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι και το τέλος του έκτου μήνα δηλαδή μέχρι το τέλος του μήνα Ιουνίου.
 Αντίστοιχα η ημερομηνία κατά την οποία  έχει υποχρέωση η αρμόδια Δ.Ο.Υ. να ελέγξει τον υπόψη επιτηδευματία, ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών, δηλαδή η ημερομηνία ελέγχου της Δ.Ο.Υ.  είναι η 1η Ιουλίου κάθε έτους. Από την ημερομηνία αυτή και μετά (1η Ιουλίου) εφόσον ο επιτηδευματίας συνεχίζει τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του (οφειλές κ.λ.π.)  και εκδίδει φορολογικά στοιχεία κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων, θεωρείται ότι εξέδωσε αθεώρητα στοιχεία χωρίς παραδρομή.
β) εάν η διαχειριστική περίοδος του επιτηδευματία αρχίζει την 1/7 κάθε έτους τότε οι αντίστοιχες ημερομηνίες είναι, τέλος Νοεμβρίου η ημερομηνία αυτοελέγχου του και 1/1 του επόμενου έτους η ημερομηνία ελέγχου της Δ.Ο.Υ.
γ) με ανάλογο τρόπο προσδιορίζονται οι ημερομηνίες αυτές σε περίπτωση υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου κ.λ.π. που αρχίζει σε άλλη ημερομηνία από τις προαναφερόμενες.
 Καταλογισμός παραβάσεων - τελικές επισημάνσεις
 Όπως ήδη προαναφέρθηκε ο επιτηδευματίας που εντάσσεται στις  Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1082/2003 και ΠΟΛ. 1083/2003 εφόσον έχει τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του στη Δ.Ο.Υ. μέχρι και το τέλος του έκτου μήνα κάθε διαχειριστικής περιόδου συνεχίζει νόμιμα την έκδοση των φορολογικών του στοιχείων κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων αυτών.

 Αντίθετα στη περίπτωση που προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του μετά το τέλος του έκτου μήνα τότε για το χρονικό διάστημα από την πρώτη του έβδομου μήνα μέχρι και την ημερομηνία που προσήλθε και κατέστη ενήμερος, θεωρείται ότι ήταν εκτός εφαρμογής των μέτρων και κατά συνέπεια στοιχεία που τυχόν εξέδωσε κατά το χρονικό αυτό διάστημα λογίζονται ως αθεώρητα χωρίς παραδρομή.

 Περαιτέρω, η έκδοση καθενός αθεώρητου φορολογικού στοιχείου χωρίς παραδρομή είναι αυτοτελής παράβαση και επισύρει το πρόστιμο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του νόμου 2523/1997, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 9 (εφαρμογή οροφών) του ιδίου άρθρου και νόμου, χωρίς να εξετάζεται στην προκειμένη περίπτωση η καταχώρηση ή μη των υπόψη στοιχείων στα τηρούμενα βιβλία. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα πρόστιμα που επιβάλλονται μειώνονται στο 1/3 εφόσον επιτευχθεί η διοικητική επίλυση της διαφοράς.

 Τέλος, σημειώνεται ότι ο έλεγχος των διαχειριστικών περιόδων που άρχισαν το 2004 και το 2005 θα γίνει με την υποστήριξη της Γ.Γ.Π.Σ.
 Η Γενική Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να αναθέσει στους αρμόδιους Οικονομικούς Επιθεωρητές την παρακολούθηση της εφαρμογής των προαναφερομένων διατάξεων οι οποίοι και θα πρέπει να αναφέρουν τα αποτελέσματα στη Δ/νση Ελέγχου για περαιτέρω αξιοποίησή τους.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ


ΘΕΜΑ 4ο:
ΟΡΕΣΤΗΣ ΕΜΜ.ΣΕΙΜΕΝΗΣ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -MΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Φ.Ε.
 
1.     ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΦΜΑΠ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΡΩΤΗΣΗ από τον κ.K.Π από την Ξάνθη
Παρακαλώ να μας πληροφορήσετε εάν η απαλλαγή από τον ΦΜΑΠ ισχύει και για τους χώρους που χρησιμοποιούνται για τίς εργασίες του λογιστηρίου της επιχείρησης.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Όλα τα κτίρια τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται παίρνουν την απαλλαγή που δίνει ο Ν. 2459/1997 αρθρο 23 περίπτωση δ΄ εφ οσον βέβαια χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση του παραγωγικού σκοπού της επιχείρησης ( οπώς και τα κτίρια της παραγωγής ή της εμπορίας της επιχείρησης.(πολ.1120/2004)
2.     Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ από τήν κα Β.Π. από την Κομοτινή
Θέλω να μεταβιβάσω το δικαίωμα της ενασκησης της επικαρπίας ενός καταστήματος σε Ομόρρυθμο Εταιρεία στην οποία θα συμμετέχω.Η επικαρπία αυτη θα ισχύσει για 10 χρόνια. Πώς θα βρώ την αξία της επικαρπίας αυτής και πώς θα φορολογηθώ κατα την μεταβίβασή του δικαιώματος ενάσκησης της επικαρπίας αυτής?   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Η μεταβίβαση του δικαιώματος ενάσκησης της επικαρπίας δεν θα φορολογηθεί με ΦΜΑ διότι πρόκειται περί νομής η οποία δεν είναι εμπράγματο δικαίωμα αλλά ενοχικό.Εφ όσον λοιπόν είναι ενοχικό δικαίωμα θα καταβληθεί χαρτόσημο 3,6% . Το χαρτόσημο θα καταβληθεί για τόσες φορές όσα ετη θα διαρκέσει η ενάσκηση της επικαρπίας.
Το χαρτόσημο θα υπολογισθεί επί της τεκμαρτής αξίας του ετήσιου ενοικίου το οποίο ευρίσκεται με υπολογισμό % επι της αντικειμενικής αξίας του καταστήματος.
Παράδειγμα:Αντικειμενική αξία καταστήματος = 100.000
           Ετήσιο ενοίκιο 100.000 χ 6%     =   6.000
           Ετήσιο χαρτόσημο 6.000 χ 3,6%   =     216     
           Δεκαετές χαρτόσημο 216 χ 10    =   2.160
Σημείωση : Mε την ΠΟΛ. 1277/23.11.2000 το Υ/Οικονομικών εκανε δεκτή την υπ αρ.323/2000 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. με την οποία ειναι δυνατή η μεταβίναση του δικαιώματος ενάσκησης της επικαρπίας ως αυτοτελόυς ενοχικού δικαιώματος από τον κύριο στον τρίτο με συμβολαιογραφικό χαρτί χωρία να απαιτείται προηγουμένως η σύσταση του εμπραγμάτου δθξαιώματος της επικαρπίας.     
 
3.       ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
 ΕΡΩΤΗΣΗ από τήν κα Ε.Μ. από την Αθήνα
Σας γνωρίζω ότι ασκώ ατομική επιχείρηση με βιβλία Β κατηγορίας του ΚΒΣ.Το 2006 επέκτεινα την δραστηριότητά μου και σε διαχείρηση ακίνητης περιουσίας και εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων και αγόρασα με δάνειο ένα γραφείο το οποίο και μίσθωσα 10.000¤ (μείον 5% απόσβεση =9.500). Μέ τα βιβλία που τηρώ θα μπορέσω να εκπέσω τούς τόκους του δανείου, τίς αποσβέσεις κλπ εξοδα ? Μήπως κiνδυνεύω να φορολογηθώ σαν να μην τηρουσα βιβλία? Εαν τηρήσω βιβλία Γ κατηγορίας και για τους δυό κλάδους θα εκπέσω τα παραπάνω ?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η ατομική σας επιχείρηση δραστηριοποιείται τώρα και με την δεύτερη δραστηριότητα της διαχείρησης της ακίνητης περιουσίας. Από την δραστηριότητα αυτή εχομε εισοδήματα για τα οποία πληρώνετε φόρο.Εχετε λοιπόν το δικαίωμα να εκπέσετε τούς τοκους του δανείου με το οποίο αγοράσατε τά ακίνητα . Επίσης εχετε το δικαίωμα να εκπίπτετε κάθε χρόνο και τίς αποσβέσεις του κτιρίου (οχι όμως και του γηπέδου).Εάν τηρήσετε βιβλία κατηγορίας θα εχετε τα ίδια δικαιώματα.
   
4.     ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ από την κα Α.Μ από το Ηράκλειο
Θέλω να αγοράσω ένα σπίτι-πρώτη κατοικία 118 μ2 και δεν εχω αποκτήσει χρήματα επίσημα. Θ αε χω τεκμληριο ? Τα χρήματα μου τα εδωσεο μπαμπάς μου. Τί πρέπει να κάνω για να μην εχω πρόβλημα με την εφορία?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Oχι.  Επισημαίνεται ότι η αγορά ή η ανέγερση πρώτης κατοικίας ή διαμερίσματος μέχρι 120 μ2 δεν αποτελεί τεκμήριο αγοράς.
Αν η επιφάνεια της πρώτης κατοικίας υπερβαίνει τα 120 μ2 τότε ως τεκμήριο λαμβάνεται η δαπάνη αγοράς που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από τα 120 μ2 .
 
5.     ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΨΙΛΟ ΚΥΡΙΟ
ΕΡΩΤΗΣΗ από τόν κ.Μ.Α από τά Χανια
Ο πατέρας μου τό 1995 εκράτησε την επικαρπία καί μού έδωσε την ψιλή κυριότητα με γονική παροχή σε ένα οικόπεδο εντός σχεδίου πόλεως. Τό 2004 εγώ έκτισα μιά μονοκατοικία μέ δικά μου χρήματα καί ήδη κατοικώ στην μονοκατοικία αυτή καί μάλιστα τή δήλωσα στό Ε9 σάν πλήρη κυριότητα.Είμαι σωστός?    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Όχι. Ειστε λάθος. Τώρα έχετε υποβάλλει ψευδή δήλωση καί εσείς καί ο πατέρας σας. Επρεπε να δηλώνετε εσείς τήν ψιλή κυριότητα καί ο πατέρας σας την επικαρπία. Επίσης η ανέγερση τής μονοκατοικίας έπρεπε να γίνει (να εμφανισθει στίς δηλώσεις) καί από τούς δύο σας ανεξάρτητα σε ποιού το όνομα είχε εκδοθεί η οικοδομική άδεια. Εσείς σύμφωνα με τόν νόμο κατοικείτε στό σπίτι αυτο μέ δωρεάν παραχώρηση από τόν πατέρα σας που εχει την νομή και την εκμετάλλευση του οικπέδου, χωρίς καμιά φορολογική υποχρέωση καί από τούς δυό σας .
Πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε τίς διορθώσεις στίς δηλώσεις στό Ε2 καί στό Ε9 γιατί στό μέλλον θα σας δημιουργηθούν προβλήματα από τήν ΔΟΥ σας αλλά και στο κτηματολόγιο.
 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης