Αποτελέσματα live αναζήτησης

H IFRIC εκδίδει οδηγία για τα προγράμματα πιστότητας πελατών (customer loyalty programmes)

  • Η Διερμηνεία πραγματεύεται τη λογιστική οικονομικών οντοτήτων που χορηγούν award credits πιστότητας (όπως "πόντους" ή "ταξιδιωτικά μίλια") σε πελάτες που αγοράζουν άλλα αγαθά ή υπηρεσίες. Ειδικότερα, εξηγεί πώς τέτοιες οικονομικές οντότητες θα πρέπει να αποτιμούν τις υποχρεώσεις τους να παρέχουν δωρεάν ή σε μειωμένη τιμή αγαθά ή υπηρεσίες ("awards") σε πελάτες που εξαργυρώνουν award credits....
H IFRIC εκδίδει οδηγία για τα προγράμματα πιστότητας πελατών (customer loyalty programmes)


Η Διεθνής Επιτροπή Διερμηνειών των οικονομικών εκθέσεων (IFRIC) εξέδωσε  μια Διερμηνεία, την ΕΔΔΠΧΠ 13 Προγράμματα Πιστότητας Πελατών.

Η Διερμηνεία πραγματεύεται τη λογιστική οικονομικών οντοτήτων που χορηγούν award credits πιστότητας (όπως "πόντους" ή "ταξιδιωτικά μίλια") σε πελάτες που αγοράζουν άλλα αγαθά ή υπηρεσίες. Ειδικότερα, εξηγεί πώς τέτοιες οικονομικές οντότητες θα πρέπει να αποτιμούν τις υποχρεώσεις τους να παρέχουν δωρεάν ή σε μειωμένη τιμή αγαθά ή υπηρεσίες ("awards") σε πελάτες που εξαργυρώνουν award credits.

Η Διερμηνεία απαιτεί οι οικονομικές οντότητες να επιμερίσουν ορισμένες από τις εισπράξεις της αρχικής πώλησης στα award credits και να αναγνωρίσουν αυτές τις εισπράξεις ως έσοδο μόνο όταν θα έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Είναι δυνατόν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους είτε προμηθεύοντας οι ίδιες τα awards είτε χρησιμοποιώντας (και πληρώνοντας) κάποιον τρίτο για να το κάνει.

Συνέπεια της Διερμηνείας θα είναι η διασφάλιση ότι οι υποχρεώσεις για παροχή customer loyalty awards θα αποτιμούνται με τον ίδιο τρόπο, είτε τα award credits πωλούνται χωριστά είτε παρέχονται στους πελάτες ως μέρος μιας μεγαλύτερης πώλησης.

Παρουσιάζοντας την ΕΔΔΠΧΠ 13, ο Robert Garnett, Πρόεδρος της IFRIC και μέλος του IASB, είπε:

Έως σήμερα, τα διεθνή πρότυπα δεν παρείχαν σαφή οδηγία για τα award credits που χορηγούνται "δωρεάν" με άλλα αγαθά και υπηρεσίες. Η Διερμηνεία θα τυποποιήσει την πρακτική έτσι που να απεικονίζει την άποψή μας ότι τα loyalty awards αποτελούν ξεχωριστά αγαθά και υπηρεσίες για τα οποία οι πελάτες πληρώνουν σιωπηρά.

Η IFRIC σε αυτό το project είχε τη συνδρομή του προσωπικού του εθνικού καταρτιστή προτύπων της Γαλλίας, του Conseil National de la Comptabilite. Είμαστε ευγνώμονες στο CNC γι αυτή του την βοήθεια.

 
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης