Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση στην υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έδωσε το υπουργείο οικονομικών

28 Ιούνιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Παράταση έως τις 29 Ιουνίου στην υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, δόθηκε από το υπουργείο οικονομικών Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων θα γίνει αποκλειστικά και μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόμενου ποσού.
Παράταση στην υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έδωσε το υπουργείο οικονομικών

Το πλήρες κείμενο της απόφασης :


Αθήνα 28 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1063978/5507/994/Α0014
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2 – 4
Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210 –3647202-5
FAX : 210 – 3645413

ΠΟΛ. 1087

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής Περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α. που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISnet.


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
(ν.2859/2000,ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν :
α) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 11 του
άρθρου 38,
β) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 και
γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), περί αποδεικτικών
εισπράξεως.
4. Τις διατάξεις των ακόλουθων αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας &
Οικονομικών:
α) 1039231/2677/600/0014/ΠΟΛ.1060/18.4.2006
β)1003644/194/27/ΠΟΛ.1019/4.2.2003,
5. Την 37930/ΔΙΟΕ 1264 (ΦΕΚ 1432 Β΄) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», και ισχύει με την όμοια 5733/ΔΙΟΕ
179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204Β΄).
6. Τις δυσχέρειες που δημιουργήθηκαν στους φορολογούμενους λόγω των
δυσμενών καιρικών συνθηκών και της διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος.
7. Τη διαπίστωση ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., με ημερομηνία λήξης την 26η Ιουνίου 2007 παρατείνεται μέχρι και την 29η Ιουνίου 2007.
Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών θα γίνει αποκλειστικά και μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόμενου ποσού. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται ακόμη και για τις περιπτώσεις που οι υποκείμενοι μέχρι τις 26 Ιουνίου 2007 :

α) έδωσαν εντολή πληρωμής με το ακριβές ποσό προς τη μεσολαβούσα Τράπεζα, αλλά δεν υπέβαλαν την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. ηλεκτρονικά,
β) υπέβαλαν την περιοδική δήλωση μέσω TAXISnet, αλλά δεν δόθηκε εντολή πληρωμής με το ακριβές ποσό προς τη μεσολαβούσα Τράπεζα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης