Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ο απολογισμός του Υπουργείου Οικονομίας και στοιχεία για το ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Βασικό στόχο αποτέλεσε η αξιοποίηση της δυνατότητας χρηματοδότησης από πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες, προκειμένου να μεταβούμε σε ένα καλύτερο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης
• αφενός με την ενίσχυση της ρευστότητας προς τις ελληνικές επιχειρήσεις (κυρίως τις μικρομεσαίες), και
• αφετέρου, μέσω της τόνωσης της απασχόλησης.

(Προφανώς, από την πλευρά μας, επιδιώκουμε η χρηματοδότηση να κατευθυνθεί σε τομείς με συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως η αγροτική παραγωγή, οι μεταφορές, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.α., αλλά και σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας ακολουθώντας κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.)

Για τον λόγο αυτό:

• Τον Μάιο του 2015 υπογράφηκε η «Συμφωνία Έδρας» μεταξύ της Ελλάδας και της Διεθνούς Αναπτυξιακής Τράπεζας EBRD, η οποία ενεργοποιεί την εκκίνηση της δραστηριοποίησης της Τράπεζας στη χώρα μας έως το 2020. Το ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει περίπου τα 3 δισ. ευρώ μέχρι το 2020. Με βάση εκτιμήσεις του ΥΠΟΙΚ αναμένεται μέση ετήσια αύξηση στο ΑΕΠ κατά 0,4% και δημιουργία 15.000 θέσεων απασχόλησης. Έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία για να ανοίξει το τοπικό γραφείο της Τράπεζας στην Αθήνα.
• Επίσης τον Μάιο 2015, μετά από αίτημα της ελληνικής Κυβέρνησης, αποφασίστηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης (IFC) της Παγκόσμιας Τράπεζας η επαναδραστηριοποίησή του στην Ελλάδα.
• Στο ίδιο διάστημα, αυξήθηκαν οι στόχοι χρηματοδότησης για την Ελλάδα της Παρευξείνιας Αναπτυξιακής Τράπεζας, για τη χρονική περίοδο 2015-2018. Η δραστηριοποίηση της EBRD και του IFC αναμένεται να δημιουργήσει συνέργειες και να δώσει ώθηση και σε αυτή την πηγή χρηματοδότησης.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και συμπληρωματικά μέτρα αναφορικά με τον Κανονισμό 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών. Εφαρμόζεται σε διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών σχετικά με συμβατικές υποχρεώσεις που ανακύπτουν από συμβάσεις πωλήσεων ή συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μεταξύ προμηθευτή εγκατεστημένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καταναλωτή που κατοικεί στην Ένωση. Η επίλυση γίνεται διά μέσου ενός φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ορίστηκε ο Συνήγορος του Καταναλωτή) ο οποίος προτείνει λύση ή φέρνει τα μέρη σε επαφή για να διευκολυνθεί η εξεύρεση φιλικής λύσης.

2. Τροποποίηση του νόμου 4264/2014 για το υπαίθριο εμπόριο, και συγκεκριμένα για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών:
- Παράταση της η προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την ανανέωση της σχετικής επαγγελματικής άδειας Λαϊκών Αγορών, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα προσαρμογής των ενδιαφερομένων και υπαγωγής τους στη ρύθμιση των 100 δόσεων.
- Ρύθμιση ζητημάτων διακριτότητας μεταξύ παραγωγών και επαγγελματιών των Λαϊκών Αγορών.
- Αύξηση του ποσοστού του ανταποδοτικού τέλους που διατίθεται για την ενίσχυση ευαίσθητων, οικονομικά και κοινωνικά, ομάδων.
- Βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των αρμόδιων Επιτροπών αλλά και των Διοικητικών Υπηρεσιών των Περιφερειών, έτσι ώστε να καταστεί περισσότερο λειτουργικό και αποτελεσματικό.
- Αποκατάσταση κατ' εξαίρεση, της ισχύος των αδειών επαγγελματιών πωλητών με υψηλό ποσοστό αναπηρίας ή τυφλότητα που λάμβαναν παράλληλα, για το λόγο αυτό, σύνταξη, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 4264/2014.

3. Συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή (ΕΣΚΑ), που παρέμενε ανενεργό από τη λήξη της θητείας του το Δεκέμβριο 2010.

4. Ανασύσταση των Διοικητικών Επιτροπών Σημάτων.

5. Έναρξη συνεργασίας της ΓΓΕΠΚ με τον Τομέα Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων των ΠΑΕ-ΚΑΕ.

6. Έναρξη διυπουργικής συνεργασίας (ΓΓΕΠΚ, Ναυτιλίας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Προστασίας του Πολίτη) για το συντονισμό των ελέγχων στην αγορά (παραεμπόριο, λαθρεμπόριο, φοροδιαφυγή, υγειονομικές και εργασιακές συνθήκες κλπ)

7. Πρώτη ανάλυση και επεξεργασία των εθνικών θέσεων για την «Ενιαία Ψηφιακή Αγορά» που προτάσσει ως θέμα κομβικής σημασίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

8. Συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τις Δημόσιες Συμβάσεις για τις Προμήθειες αγαθών, υπηρεσιών, μελετών και δημοσίων έργων, που επανεξετάζει το νομικό πλαίσιο, και ενσωματώνει τις Οδηγίες 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ. Αναμένεται να ολοκληρώσει μέχρι Οκτώβριο 2015.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

1. Συνολική επανεξέταση θεσμικού πλαισίου για το υπαίθριο εμπόριο (νόμος 4264/2014), που αφορά σε θέματα Λαϊκών Αγορών, πλανόδιου εμπορίου, κινητών και στάσιμων καντινών κλπ, με έμφαση στον εξορθολογισμό της διαδικασίας χορήγησης αδειών. Θεσμοθέτηση των αγορών παραγωγών, επίλυση των ζητημάτων των υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (πχ Λούνα Παρκ).

2. Αναθεώρηση της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. Βασική προτεραιότητα είναι η ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου των Επιμελητηρίων, προκειμένου να μετασχηματιστούν σε θεσμό ουσιαστικά χρήσιμο, για τα μέλη τους και για την Πολιτεία, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής. Βασική προτεραιότητα η βελτίωση των υπηρεσιών ΓΕΜΗ.

3. Ολοκλήρωση της νομοθεσίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις για τις Προμήθειες αγαθών, υπηρεσιών, μελετών και δημοσίων έργων. Επέκταση και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών διαδικασιών, με νέες διαλειτουργικότητες για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων (taxis, e-justice, ΠΔΕ), με νέα εργαλεία για τη διενέργεια διαγωνισμών (e-catalogs, δημοπρασίες κλπ), και την πλήρη παρακολούθηση της σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων (πχ. ηλεκτρονική τιμολόγηση). Επέκταση του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού μηχανισμού για τις ηλεκτρονικές προμήθειες, σε συνεργασία με άλλους φορείς (Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμοι, Επιμελητήρια κλπ).

4. Ενίσχυση της συνεργασίας για το συντονισμό των ελεγκτικών μηχανισμών, με την αξιοποίηση και του Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΑΠ).

5. Δημιουργία νέων υπηρεσιών μίας-στάσης για τις επιχειρήσεις, εντός ενός ευρύτερου δικτύου εξυπηρέτησης επιχειρήσεων.

6. Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας για τις εκπτώσεις - προσφορές - προωθητικές ενέργειες των εμπορικών επιχειρήσεων.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ.Δ.Ι.Ε.

Η (απερχόμενη) πολιτική ηγεσία του Υπουργείου προσπάθησε να αναδιοργανώσει την Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΔΙΕ), να την στελεχώσει και με νέο προσωπικό, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά για την υποβοήθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.
Είναι γνωστό ότι, το 2012, ύστερα από σχετικές καταγγελίες και ενδελεχή έρευνα των διωκτικών αρχών αναφορικά με περιπτώσεις χρηματισμού υπηρεσιακών παραγόντων, αναδείχθηκαν σημαντικά κρούσματα διαφθοράς, τα οποία οδήγησαν στην αρνητική αξιολόγηση της ΓΔΙΕ από τις εγχώριες, αλλά και τις κοινοτικές ελεγκτικές Αρχές. Τα περιστατικά αυτά είχαν ως αποτέλεσμα την επιβολή έντονων αρνητικών συστάσεων στην Υπηρεσία, την αναστολή της εκ μέρους της δυνατότητας πληρωμών και την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων. Επιπλέον η κατάσταση αυτή είχε δημιουργήσει αφενός μεγάλο φόρτο εργασίας στην υπηρεσία λόγω των συνεχών ελέγχων από πλειάδα ελεγκτικών φορέων (όπως την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου –ΕΔΕΛ, OLAF, ΣΔΟΕ, και Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, κλπ.), αφετέρου ένα πολύ αρνητικό κλίμα μεταξύ των υπαλλήλων της ΓΔΙΕ (λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας, του «στίγματος» που είχε η υπηρεσία κλπ).
Κατόπιν επισταμένων ενεργειών της (απερχόμενης) ηγεσίας του υπουργείου Οικονομίας, σε άμεση συνεργασία και συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή της DG Regio Walter Deffaa, στις 15.6.2015 επικυρώθηκε η πρόσφατη θετική αξιολόγηση της ΓΔΙΕ από την ΕΔΕΛ και η επακόλουθη άρση της αναστολής πληρωμών. Έτσι, αποδεσμεύτηκαν προς όφελος της χώρας σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια, καθώς οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες για επενδύσεις του αναπτυξιακού νόμου περιλαμβάνονται στα αιτήματα πληρωμών που υποβάλει η Ελλάδα στην Ε.Ε.

Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών επενδύσεων βρίσκεται σε διαδικασία σύνταξης του νέου αναπτυξιακού νόμου με στόχο την επανεκκίνηση της ελληνική οικονομίας αλλά και τον αναπροσανατολισμό και την ανασυγκρότηση του ελληνικού παραγωγικού συστήματος.
Στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής έχουν συσταθεί επιτροπές τόσο για την αξιολόγηση των παλιών επενδυτικών σχεδίων και την καταγραφή των προβλημάτων τους όσο και για την πρόταση νέων ιδεών για τον επικείμενο αναπτυξιακό νόμο.
Παράλληλα η ΓΓΣΙΕ βρίσκεται σε συνεχείς συζητήσεις με ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους φορείς ενώ έχει δημοσιευτεί ανοικτό κάλεσμα αποστολής προτάσεων ώστε να δοθεί η δυνατότητα πληρέστερης κατάθεσης απόψεων και θέσεων.
Το προσχέδιο του επικείμενου νέου Αναπτυξιακού Νόμου της χώρας, που θα διαμορφωνόταν μετά την αξιολόγηση των προτάσεων και την ολοκλήρωση του εν εξελίξει διαλόγου με τους αρμόδιους φορείς, επρόκειτο να δημοσιευτεί για διαβούλευση με στόχο να εισαχθεί στην Βουλή τον Οκτώβριο του 2015

O αναπτυξιακός νόμος είναι ένα από τα εργαλεία (μαζί με το ΕΣΠΑ κλπ) που συμβάλλουν στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας. Είναι προφανές ότι λόγω του σχετικά περιορισμένου μεγέθους του δεν μπορεί να προσδιορίσει την πορεία της. Όμως, οι επιλογές του δείχνουν την κατεύθυνση ανάπτυξης, που προκρίνεται από την Κυβέρνηση για τη μελλοντική πορεία της χώρας.

Α. Βασικές προτεραιότητες του νέου αναπτυξιακού νόμου

Ο σχεδιασμός του νέου αναπτυξιακού νόμου πραγματοποιείται, ενώ η ελληνική οικονομία βρίσκεται ήδη σε επτά χρόνια συνεχούς ύφεσης και συνακόλουθης αποδιάρθρωσης του ελληνικού παραγωγικού συστήματος.
1. Η πρώτη προτεραιότητα του νέου αναπτυξιακού νόμου είναι η διευκόλυνση μετάβασης από μια οικονομία χαμηλής ανταγωνιστικότητας / τεχνολογικής εξειδίκευσης / καινοτομικότητας / εγχώριας προστιθέμενης αξίας, με προβληματικό εμπορικό ισοζύγιο και προβληματικό διεθνώς εμπορικό τομέα, στο ακριβώς αντίθετο. Στο διεθνές περιβάλλον με εντεινόμενες τις ανταγωνιστικές πιέσεις, καθώς οι χαμηλού κόστους παραγωγοί έχουν πλέον πολύ πιο εύκολη πρόσβαση σε κομμάτια υψηλής προστιθέμενης αξίας σε σχέση με το παρελθόν, η στρατηγική ανταγωνιστικότητας κόστους (ιδίως βέβαια του εργατικού κόστους), στρατηγική που δυστυχώς υιοθετήθηκε απόλυτα κατά την μνημονιακή περίοδο, αποτελεί ένα αποτυχημένο και δυνάμει καταστροφικό πλαίσιο για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Σε μια εποχή που η πλειοψηφία του διεθνούς εμπορίου πραγματοποιείται μέσω διεθνών αλυσίδων αξίας, το ερώτημα μετατοπίζεται από το αν και κατά πόσο μια χώρα είναι ανταγωνιστική στις αγορές τελικών προϊόντων, προς το κατά πόσο οι επιχειρήσεις της ενσωματώνουν σημαντική προστιθέμενη αξία στις εισαγωγές άλλων χωρών. Στο παρελθόν η ελληνική μεταποίηση συμμετείχε σε τμήματα χαμηλής προστιθέμενης αξίας στις διεθνείς αξιακές αλυσίδες. Η Βασική στόχευση πρέπει να αποτελεί η προώθηση της ένταξης ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνείς αξιακές αλυσίδες, όχι όμως στις κατώτερες κλίμακές τους.
Η υλοποίηση του παραπάνω οράματος εκτιμάται ότι θα επιφέρει σημαντικές ωφέλειες με δύο κεντρικές και αλληλεξαρτώμενες διαστάσεις:
α. στην παραγωγή: αύξηση της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας του ελληνικού παραγωγικού συστήματος με τρόπο βιώσιμο,
β. στο ανθρώπινο δυναμικό: μείωση της ανεργίας, αύξηση της απασχόλησης των νέων και μείωση/αναστροφή της «εκροής εγκεφάλων».

2. Η δεύτερη προτεραιότητα του νέου αναπτυξιακού νόμου αφορά σε πολιτικές ενίσχυσης υφιστάμενων παραγωγικών δομών, που αποτελούν και τον μεγάλο όγκο των περιπτώσεων, όπου η έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε:
a. Πολιτικές διαφοροποίησης και προσαρμογής παραγωγικών δομών, στις οποίες διαπιστώνεται ότι υπάρχει τοπική ή κλαδική επιχειρηματική παράδοση που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις επικρατούσες συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού, και
b. Πολιτικές προστασίας παραγωγικών δομών, στις οποίες διαπιστώνονται κρίσιμες αδυναμίες και κίνδυνοι κατάρρευσης των τοπικών οικονομιών λόγω των δυσκολιών, που η επταετής ύφεση επισώρευσε επί του ελληνικού παραγωγικού ιστού.

3. Η τρίτη προτεραιότητα έγκειται στην προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων, για την αξιοποίηση του υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού, των φυσικών πόρων και της γεωγραφικής θέσης της χώρας. Ουσιαστικής όμως σημασίας θεωρείται η ύπαρξη πολλαπλασιαστικών οφελών μέσω της διάχυσης της τεχνολογίας - καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, καθώς και των συνεργειών με τις εγχώριες επιχειρήσεις, ώστε να αποτελέσουν έναυσμα για περαιτέρω πραγματοποίηση εγχώριων επενδύσεων.
Ως εκ τούτου, οι προτεραιότητες εστιάζονται στην προσέλκυση κατεξοχήν νέων παραγωγικών επενδύσεων και στη συνέχεια σε εξαγορές υφιστάμενων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα εάν υλοποιούν όχι μόνο αναδιάρθρωση, αλλά και επέκταση δραστηριοτήτων.
Βασική προτεραιότητα αποτελούν ο εντοπισμός και η προβολή των επενδυτικών ευκαιριών, καθώς και η διαμόρφωση σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την επένδυση διεθνών κεφαλαίων σε συνδυασμό με εθνική πολιτική για βελτιστοποίηση των ωφελημάτων που μπορούν να επιφέρουν. Για την υποβοήθηση των επενδυτών που έχουν στρατηγική σημασία για τη χώρα μας στις παραπάνω κατευθύνσεις, υπάρχουν ήδη υποστηρικτικές δομές, τόσο για την ενημέρωση, όσο και για τη διαδικασία αδειοδοτήσεων. Θα πρέπει, επομένως να διατηρηθεί η δυνατότητα υποβοήθησης (επιτάχυνση αδειοδοτικής διαδικασίας και διασφάλιση «ασφάλειας δικαίου») για τις επενδύσεις «στρατηγικού χαρακτήρα», ανεξάρτητα εάν αφορούν σε κεφάλαια από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό (από ξένους ή έλληνες πολίτες που ζουν στο εξωτερικό), δημοσίου, μεικτού ή ιδιωτικού χαρακτήρα.

Β. Νέες πολιτικές προτεραιότητες, νέα παραγωγικά υποκείμενα

Ο αναπτυξιακός νόμος ως πολύ βασική προτεραιότητα έχει την κινητοποίηση νέων ομάδων δρώντων:
a. Επιστήμονες: ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής επιχειρηματικότητας είναι το σχετικά χαμηλό μορφωτικό της επίπεδο, που παραπέμπει σε επιχειρηματικότητα ανάγκης· αντίθετα, οι πιο μορφωμένοι αξιοποιώντας την ασφάλεια πιο «θεσμικών» μορφών απασχόλησης προτιμούν τη μισθωτή εργασία, είτε στον ιδιωτικό, είτε στο δημόσιο τομέα.
b. Μέλη της διασποράς: εδώ ο στόχος είναι διττός, καθώς αφενός η κινητοποίηση σημαντικών κεφαλαίων Ελλήνων επιχειρηματιών, σε μια περίοδο στην οποία οι αποδόσεις στην Ελλάδα μέσο/μακροπρόθεσμα αναμένεται να υπερβούν αυτές του μέσου όρου των αναπτυγμένων χωρών· αφετέρου στη διασύνδεση του ελληνικού παραγωγικού/καινοτομικού συστήματος με διεθνή κέντρα αριστείας, στα οποία οι Έλληνες της διασποράς ήδη απασχολούνται.
c. Πρωτοβουλίες / προσπάθειες κοινωνικής / αλληλέγγυας / εναλλακτικής / συνεταιριστικής οικονομίας: πρόκειται για έναν τομέα της Οικονομίας ο οποίος, ιδίως σε περίοδο κρίσης μπορεί να προσφέρει σημαντική απασχόληση, αλλά και καινοτομία. Ωστόσο, ο τομέας πάσχει από πρόσβαση σε χρηματοδότηση, αλλά και επιχειρηματικές δεξιότητες, και ως εκ τούτου απαιτείται ευρεία υποστήριξή του.
d. Επιχειρηματικά δίκτυα: Οι επενδύσεις δικτυώσεων, είτε από επιχειρήσεις που επιθυμούν οι ίδιες να δικτυωθούν, είτε από σχέδια παροχής υποδομών αφορούν σε αρκετά μεγάλες ομάδες επαγγελματιών, συχνά ιδιαίτερα εξωστρεφείς, όπως οι σχεδιαστές προϊόντων.
e. Νεανική επιχειρηματικότητα: Είναι άμεση ανάγκη να κινητοποιηθεί το δυναμικό της ελληνικής νεολαίας, που παραμένει αργό ή υποαπασχολούμενο και σε σχέση με την επιχειρηματικότητα.
f. Καινοτομικές / νεοφυείς επιχειρήσεις: Η καινοτομία ορίζεται εδώ ως μια ιδιαίτερα ευρεία έννοια περιλαμβάνοντας καινοτομία προϊόντων, αλλά και διαδικασιών παραγωγής εμπορίας κτλ. και αφορά στην παραγωγή εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Γ. Κρίσιμες συνιστώσες της εφαρμογής του νέου αναπτυξιακού νόμου

α. Πηγές και τρόποι ενίσχυσης

1ον Απομακρυνόμαστε από τη λογική των επιχορηγήσεων και χρησιμοποιούμε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία.
Οι παλαιότεροι νόμοι, οι οποίοι σκορπούσαν αλόγιστα και ανεξέλεγκτα επιχορηγήσεις, αναπαρήγαγαν χωρίς βελτίωση την υφιστάμενη διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας. Μάλιστα, οι προηγούμενες κυβερνήσεις σώρευσαν τεράστιες οφειλές: υπάρχουν περίπου 6.300 ανολοκλήρωτα επενδυτικά σχέδια με το κατά προσέγγιση ύψος των συμβασιοποιημένων οφειλών του Δημοσίου να εγγίζει τα 5,7 δις (4 δις από το ΠΔΕ και 1,7 δις από το ΕΣΠΑ). Με δεδομένες τις εξαιρετικά περιορισμένες δυνατότητες του ΠΔΕ, ένα μέρος αυτών των οφειλών θα μπορούσε να καλυφθεί με αντικατάσταση των οφειλόμενων επιχορηγήσεων με φοροαπαλλαγές ή με συμψηφισμούς χρεών προς το Δημόσιο.
Η εκτεταμένη χρήση των νέων εργαλείων είναι επιβεβλημένη· όχι μόνο λόγω της δυσχερούς δημοσιονομικής κατάστασης, αλλά κυρίως γιατί δίνουν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες λογοδοσίας στη χρήση του δημόσιου χρήματος. Η τάση απομάκρυνσης από επιχορηγήσεις είναι εμφανής διεθνώς εδώ και πολλά χρόνια, καθώς η γενικευμένη χρήση τους επιφέρει σειρά αρνητικών επιπτώσεων, όπως η διατάραξη του ανταγωνισμού, η φθορά της επιχειρηματικότητας, αλλά και η δημιουργία προϋποθέσεων διαφθοράς.

2ον Στηρίζουμε την προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας
Επειδή βρισκόμαστε σε περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης και υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά προβλήματα, παρέχουμε τη δυνατότητα ένταξης στον αναπτυξιακό νόμο για αγορά / συμμετοχή σε επιχειρήσεις με μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που αναβιώνουν με νέα επενδυτικά κεφάλαια και επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) επικυρωμένο σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο το άρθρο 106β του Πτωχευτικού Κώδικα διαδικασία.

3ον Επιδιώκουμε μόχλευση των δημοσίων κεφαλαίων, προσέλκυση διεθνών και ελληνικών αποταμιεύσεων
Ένα από τα νέα προς ανάπτυξη χρηματοδοτικά εργαλεία είναι η δημιουργία Εισηγμένων Επενδυτικών Κεφαλαίων μέσω κρατικών ενισχύσεων επιχειρηματικού κινδύνου, για τη χρηματοδότηση ΜΜΕ σε κλάδους και με κριτήρια που θα προσδιορίζει ο αναπτυξιακός νόμος (αύξηση απασχόλησης, υψηλή προστιθέμενη αξία, σημαντικές διασυνδέσεις με την ελληνική οικονομία, εξωστρέφεια, καινοτομία, κλπ).

4ον Ξεπερνάμε το πρόβλημα κλίμακας: μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις;
Οι παλαιότεροι αναπτυξιακοί νόμοι διαχρονικά επιδίωξαν την αύξηση του μεγέθους της μέσης ελληνικής επιχείρησης. Οι λόγοι ήταν ποικίλοι, αλλά κυρίως αφορούσαν στη δυνατότητα επίτευξης οικονομιών κλίμακας από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, καθώς και τη μεγαλύτερη ροπή προς καινοτομία, την οποία το μεγάλο μέγεθος συνεπάγεται. Ωστόσο, αφενός η επίπτωση στην αύξηση του μεγέθους της μέσης ελληνικής επιχείρησης ήταν μικρή, αφετέρου δε, οι καινοτόμες επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων παρέμειναν χαμηλότερες των προσδοκιών. Στις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει εμφανές ότι οι οικονομίες κλίμακας μπορεί να παραμένουν πηγή εσωτερικών οικονομιών, αλλά με την αύξηση της σημασίας των εξωτερικών οικονομιών (συγκέντρωσης, αστικοποίησης κλπ), η σημασία των οποίων διευρύνεται λόγω της εντεινόμενης αποκαθετοποίησης, δεν αποτελούν πλέον τον μοναδικό τρόπο επίτευξης οικονομιών. Από την άλλη πλευρά η παραγωγή της καινοτομίας τείνει να πραγματοποιείται στα πλαίσια περισσότερο ή λιγότερο ανοιχτών και εξωτερικευμένων συστημάτων. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος οφείλει αφενός να απομακρυνθεί από το φετιχισμό του μεγέθους, χωρίς αυτό να σημαίνει αποκλεισμό των μεγάλων επενδύσεων, και αφετέρου να εστιάσει πέραν από το πιθανό αίτιο και προς το αιτιατό, που δεν είναι άλλο από την επίτευξη οικονομιών και προόδου στην παραγωγή και πρόσληψη καινοτομίας.

5ον Υλοποιούμε τον επιτελικό σχεδιασμό
Προκειμένου η οικονομική πολιτική να μπορεί να ανταποκριθεί αποκτώντας τον απαιτούμενο δυναμισμό, προτείνεται η σύσταση ενός επιτελικού οργάνου εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής. Στόχοι του οργάνου αυτού θα είναι: α) η παρακολούθηση των εξελίξεων τόσο της ελληνικής οικονομίας, όσο και του ευρύτερου περιβάλλοντος, β) η διαρκής «σάρωση» του ελληνικού παραγωγικού συστήματος για αποτυχίες τόσο της κρατικής παρέμβασης, όσο και της αγοράς, γ) η δυνατότητα παρέμβασης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα για την άρση των διαπιστωμένων προβλημάτων και δ) η διατύπωση αρχών στρατηγικής για την ανάπτυξη της χώρας.

β. Διοικητική και διαχειριστική οργάνωση

Μέχρι σήμερα, τόσο η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, όσο και οι έλεγχοι κατά την υλοποίηση τους και ως προς την τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεών τους, ήταν ανεπαρκείς έως ανύπαρκτοι με αποτέλεσμα την παρουσία ενός αντιπαραγωγικού κλίματος καχυποψίας και αβεβαιότητας.
Η εγκαθίδρυση ενός λιτού, διαυγούς και λειτουργικού συστήματος παρακολούθησης το οποίο θα ελέγχει τις διαδικασίες με τρόπο συστηματικό και αντικειμενικό και, κυρίως, θα αποτελεί ένα πλαίσιο σταθερό χωρίς αλλεπάλληλες παρατάσεις και προσαρμογές, αποτελεί μια ακόμη κρίσιμη παράμετρο της εφαρμογής του Νόμου, μέσω των εγγυήσεων που θα παρέχει για την δίκαιη μεταχείριση των δικαιούχων, αλλά και την προστασία των συμφερόντων του Δημοσίου.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΣΠΑ – Γενικό Σημείωμα

Το ΕΣΠΑ καλύπτει ένα πολύ ευρύ φάσμα έργων και παρεμβάσεων, από πολύ μικρές μέχρι μεγάλα έργα υποδομής. Ανεξαρτήτως του μεγέθους, το ΕΣΠΑ θα πρέπει να ιδωθεί ως εργαλείο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της Κυβέρνησης για τη σταθεροποίηση και την παραγωγική ανασυγκρότηση – μέσο, όχι αυτοσκοπός. Σημαντικό ταυτόχρονα είναι να ξεφύγουμε από την λογική των σημειακών παρεμβάσεων που δεν εντάσσονται σε έναν συνολικό αναπτυξιακό σχεδιασμό και που πολύ συχνά συνδέονται με πελατειακά συμφέροντα.

Στόχος μας είναι, καταρχάς, η πλήρης αποκατάσταση της κανονικότητας στη ροή πληρωμών των έργων ΕΣΠΑ. Αυτό σε σημαντικό βαθμό έχει ήδη επιτευχθεί, καθώς η ημερήσια ροή της χρηματοδότησης είναι διαρκώς αυξανόμενη. Σε αυτή την κατεύθυνση, ολοκληρώνονται τις επόμενες ημέρες οι διαδικασίες σύναψης ενισχυτικών δανειακών συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που θα βοηθήσουν πολύ, άμεσα, στην ενίσχυση της ρευστότητας των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων.

Τα έργα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 θα ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγράμματος με διπλό στόχο: τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση της νέας προγραμματικής περιόδου αλλά και του κρατικού προϋπολογισμού.

Το νέο ΕΣΠΑ της περιόδου 2014 – 2020 αποτελεί μια από τις σημαντικότερες χρηματοδοτικές διεξόδους της χώρας, μακριά όμως από τις λογικές των προηγούμενων περιόδων χρηματοδότησης φαραωνικών, αντιαναπτυξιακών έργων.

Η αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας πρέπει να στηριχθεί σε μικρού και μεσαίου βεληνεκούς έργα με πολλαπλασιαστικό όμως χαρακτήρα και οικολογικό αποτύπωμα, να πριμοδοτεί τη νεανική επιχειρηματικότητα και να προβάλλει ένα νέο μοντέλο συνεργατικών σχημάτων και μορφών κοινωνικής και συνεταιριστικής οικονομίας.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

5 Αυγούστου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Η παρούσα ανακοίνωση αποτυπώνει αναλυτικά την πραγματική κατάσταση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και παράλληλα περιγράφει τους βασικούς αναπτυξιακούς στόχους του Υπουργείου Οικονομίας, τόσο για την άμεση επανεκκίνηση της οικονομίας όσο και σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

1. Για την ετοιμότητα υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Καταρχάς, πρέπει να διευκρινιστεί πως η εντύπωση ότι το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ήταν έτοιμο να ξεκινήσει αρχές του 2015 και πως «πάγωσε» λόγω λαθών και αβελτηριών της παρούσας κυβέρνησης είναι λάθος. Το ΕΣΠΑ 2014–2020 τυπικά και μόνο ήταν έτοιμο και προς υλοποίηση στις αρχές του 2015. Στην πραγματικότητα εξέλειπαν όλοι οι ουσιαστικοί παράγοντες πραγματικής ετοιμότητας και ενεργοποίησης: Οι Επιτροπές Παρακολούθησης των προγραμμάτων δεν είχαν συσταθεί και δεν είχαν συγκληθεί. Μεγάλο τμήμα του δευτερογενούς δικαίου που απαιτείται για την ενεργοποίηση των δράσεων δεν υπήρχε ή ήταν σε πρωτόλειο στάδιο. Πραγματικοί όροι εκτέλεσης και υλοποίησης των προγραμμάτων (επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, κριτήρια επιλογής πράξεων, Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου κλπ.) δεν πληρούνταν. Σημαντικές αιρεσιμότητες (conditionalities) και «αυτοδεσμεύσεις» προγραμμάτων δεν είχαν ικανοποιηθεί για να μπορούν απρόσκοπτα να προκηρύσσονται δράσεις και να εκτελούνται δαπάνες. Όλες αυτές οι κρίσιμες ελλείψεις και ο μεγάλος βαθμός ανωριμότητας της νέας περιόδου «κληροδοτήθηκαν» ως κατάσταση από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Η νέα πολιτική διοίκηση των αναπτυξιακών πόρων ανέλαβε να επισπεύσει την ενεργοποίηση των ουσιαστικών παραγόντων, να συγκροτήσει τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και τους θεσμούς διακυβέρνησής τους, να άρει τις πιο σημαντικές αιρεσιμότητες, να προχωρήσει τα κριτήρια επιλογής πράξεων και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου κλπ. Στην παρούσα φάση όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες προχωρούν κανονικά και εντός χρονοδιαγράμματος. Τα προγράμματα βρίσκονται πλέον σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και εντός του αμέσως επόμενου διαστήματος θα εκδοθούν οι επόμενες προσκλήσεις.

2. Για την απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ 2007-2013 και τον σχεδιασμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Το δεύτερο σημείο αφορά τη λάθος εντύπωση περί μιας δήθεν «καλπάζουσας» απορροφητικότητας των προηγούμενων χρόνων η οποία ανακόπηκε αιφνιδίως και λόγω της «οκνηρίας» της νέας κυβέρνησης. Ναι μεν η απορροφητικότητα είχε φτάσει, στα τέλη του 2014, κοντά στο 90%, αλλά με εξαιρετικά άνισα ποσοστά, από πρόγραμμα σε πρόγραμμα, και με «ακριβό αντίτιμο» μια δυσλειτουργική και επικίνδυνη υπερδέσμευση που φτάνει ακόμα και το 40%. Με λίγα λόγια ούτε οι πόροι έχουν διασφαλιστεί (λόγω της ανισορροπίας της απορρόφησης από πρόγραμμα σε πρόγραμμα) ενώ η επόμενη προγραμματική περίοδος 2014 – 2020 έχει υπερφορτωθεί με έργα που δεν θα προλάβουν να υλοποιηθούν μέχρι τέλους του 2015. Στόχος της κυβέρνησης είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη «ελάφρυνση» του δημοσιονομικού κόστους του αναποτελεσματικού προγραμματισμού των προηγούμενων χρόνων αλλά και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφύλαξη της προγραμματικής αυτοτέλειας της επόμενης περιόδου 2014-2020. Στόχος της Γ.Γ. ΕΣΠΑ είναι, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, να παρουσιάσει ένα νέο αναπτυξιακό τοπίο «ξεκάθαρο» από «ουρές» έργων του παρελθόντος και με νέες προγραμματικές δυνατότητες που δεν θα επικαθορίζονται από το παρελθόν, ούτε πολιτικά αλλά ούτε και δημοσιονομικά.

3. Το ΕΣΠΑ και το πρόβλημα ρευστότητας

Όσον αφορά το πρόσφατο πρόβλημα της ρευστότητας που αποτελεί την αιτία για τις διαμαρτυρίες περί «παγώματος» του ΕΣΠΑ, σημειώνεται ότι δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Κατά την περίοδο 2011-2012 είχαν παρουσιαστεί ανάλογα φαινόμενα έντονης κρίσης ρευστότητας. Και τότε, όπως και τώρα, υπήρξαν ανάλογες καταστάσεις «παγώματος» των έργων, δυσκολίες έκδοσης εγγυητικών επιστολών, αδυναμία πληρωμής των προμηθευτών, διάλυσης εργολαβιών, αδυναμίας φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων κλπ. Είναι γνωστό πως το ΕΣΠΑ είναι τρωτό σε πολλούς εξωτερικούς παράγοντες όπως είναι η μεγάλη ύφεση, το μη αξιόχρεο του ελληνικού δημοσίου, η κρίση στον τραπεζικό τομέα κλπ. Όλα τα προηγούμενα χρόνια το ΠΔΕ μειώθηκε ως σύνολο εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων πόρων και επιπρόσθετα αποτέλεσε αντικείμενο έντονου λογιστικού χειρισμού για τον προσδιορισμό των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Ταυτόχρονα όμως αυξήθηκαν υπέρογκα οι απαιτήσεις σε κοινοτικές εισροές (παρουσίαση εσόδων από τα διαρθρωτικά ταμεία) για να παρουσιάζεται μειωμένο το έλλειμμα. Αυτή η δημοσιονομική πολιτική που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με τις αδυναμίες του τραπεζικού συστήματος δημιουργεί ανυπέρβλητα εμπόδια στη χρηματοδότηση τη οικονομίας και καθιστά ακόμα πιο ευάλωτο το ΕΣΠΑ στις εξωγενείς επιδράσεις και στα σοκ ρευστότητας.

4. Τα πρώτα μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος της ρευστότητας και οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Γ.Γ. ΕΣΠΑ έχει ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα μια εργώδη προσπάθεια αποκατάστασης της κανονικότητας στη ροή πληρωμών των έργων του ΕΣΠΑ. Σε συντονισμό με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η ημερήσια ροή της χρηματοδότησης έχει φτάσει πλέον τα 10 εκατ. € την ημέρα και βαίνει αυξανόμενη. Καθημερινά, σε συνεργασία με τις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων, εξετάζονται εξονυχιστικά οι δυνατότητες υλοποίησης των έργων και ιεραρχούνται οι πληρωμές ανάλογα με την ωριμότητα των έργων. Εκτιμάται ότι με τη συνέχιση αυτής της καθημερινής δουλειάς σε συνδυασμό με την εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης θα οδηγήσει στην πλήρη αποκατάσταση των πληρωμών στο αμέσως επόμενο διάστημα. Σε αυτή την κατεύθυνση η Γ.Γ. ΕΣΠΑ βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη σύναψη νέων δανειακών συμφωνιών που θα βοηθήσουν πολύ άμεσα στην ενίσχυση της ρευστότητας των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων.

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Οικονομίας σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών προχωράει στην εφαρμογή ρύθμισης που θα εξασφαλίσει ότι οι εισροές από τα διαρθρωτικά ταμεία θα κατευθύνονται αποκλειστικά στις πληρωμές των έργων του ΕΣΠΑ.

Επιπρόσθετα, το πρόβλημα ρευστότητας αντιμετωπίζεται και με τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και οι οποίες προβλέπουν:
• Αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης σε 100% για την περίοδο 2007-2013 (από 95% που ίσχυε μέχρι τώρα). Η αύξηση αυτή θα οδηγήσει στην εισροή περίπου 500 εκ. κοινοτικής συνδρομής.
• Άμεση απόδοση του 5% του τρέχοντος ΕΣΠΑ που κανονικά παρακρατείται μέχρι τη δήλωση ολοκλήρωσης των προγραμμάτων τον Μάρτιο του 2017, μέτρο το οποίο μπορεί να προσθέσει άλλα 500 εκ. επιπλέον.
• Ειδικότερα, για την προγραμματική περίοδο 2014-2010, η Επιτροπή προτείνει την αύξηση της προ-χρηματοδότησης (προκαταβολή) των προγραμμάτων Συνοχής κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες, κάτι που μπορεί να προσθέσει 1 δισ. ευρώ στα διαθέσιμα κεφάλαια των πρώτων ετών της περιόδου.

Οι προτάσεις αυτές μπορούν να συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ταμειακής ρευστότητας εφόσον εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Καθώς τα ανωτέρω ενδέχεται να μην αποδειχθούν αρκετά για την αποφυγή απώλειας πόρων, η ελληνική Κυβέρνηση θα συνεχίσει να διατυπώνει στο ανώτατο δυνατό επίπεδο το εύλογο αίτημα για την παράταση της καταβολής κοινοτικών δαπανών για τα προγράμματα της περιόδου 2007-2013.

5. Οι στόχοι της Γ.Γ. ΕΣΠΑ και Δημοσίων Επενδύσεων για την επόμενη περίοδο

Α. Βραχυπρόθεσμα θα αποκατασταθεί πλήρως η ροή πληρωμών και υλοποίησης των έργων έτσι ώστε το ΕΣΠΑ 2007–2013 να ολοκληρωθεί χωρίς να επιβαρύνει υπέρμετρα τη δημοσιονομική βάση των επόμενων χρόνων. Ο στόχος είναι διπλός: η ομαλή ολοκλήρωση των προγραμμάτων με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση τόσο της νέας περιόδου όσο και του κρατικού προϋπολογισμού.

Β. Μεσοπρόθεσμα, θα εξασφαλιστεί η συνέχεια υλοποίησης κρίσιμων έργων της προηγούμενης περιόδου χωρίς όμως να θίγουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της νέας περιόδου και χωρίς να καταργούν ολοκληρωτικά την προγραμματική αυτοτέλεια του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Γ. Στο μακροπρόθεσμο επίπεδο, στόχος είναι το ξεκαθάρισμα του αναπτυξιακού τοπίου από τις υποχρεώσεις και τις επιβαρύνσεις του παρελθόντος έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα που θα στηρίζεται στα μικρά και μεσαία χρήσιμα έργα, στις παρεμβάσεις με έντονο πολλαπλασιαστικό και οικολογικό αποτύπωμα και σε μια νέα επιχειρηματικότητα που να συνδυάζει την παραγωγή υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών με μια νέα μορφή επιχειρηματικής διακυβέρνησης μέσα από συνεργατικά σχήματα και μορφές κοινωνικής και συνεταιριστικής οικονομίας.

Από το Γραφείο Τύπου


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
13 Αυγούστου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ομαλοποιούνται οι ροές πληρωμών του ΕΣΠΑ 2007-13
Προχωρά η ομαλοποίηση των ροών πληρωμών του ΕΣΠΑ 2007-13, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και με βάση τη ρευστότητα που διατίθεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Το τελευταίο διάστημα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού έχει προχωρήσει, σε συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές, σε ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και προωθεί τις πληρωμές βάση συγκεκριμένων κριτηρίων.
Στο παραπάνω πλαίσιο, την προηγούμενη εβδομάδα (3-9 Αυγούστου) πραγματοποιήθηκαν πληρωμές 50 εκατ. ευρώ, ενώ την τρέχουσα εβδομάδα (10-16 Αυγούστου) οι πληρωμές θα ξεπεράσουν τα 100 εκατ. ευρώ. Αθροιστικά, λοιπόν, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου οι πληρωμές υπερβαίνουν τα 150 εκατ. ευρώ.
Το προσεχές διάστημα, η προσπάθεια ενίσχυσης των ροών πληρωμών θα συνεχιστεί και εντατικοποιηθεί, με στόχο να καλυφθούν άμεσα όλες οι ανάγκες των έργων του ΕΣΠΑ 2007-13. Άλλωστε η πρόσφατη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η υπογραφή, τις επόμενες ημέρες, νέας δανειακής σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, διασφαλίζουν ότι το αμέσως προσεχές διάστημα θα υπάρξουν σημαντικές νέες εισροές πόρων για την κάλυψη όλων των αναγκών κλεισίματος των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-13 αλλά και της ενεργοποίησης του νέου Προγράμματος, για την περίοδο 2014-20.

Από το Γραφείο Τύπου

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Όσον αφορά τους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου να σημειωθεί ότι αυτοί αξιοποιούνται σε συνεργασία με άλλα υπουργεία. Πρόκειται για δράσεις υψηλής σημασίας για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και το Υπουργείο Οικονομίας διασφαλίζει την έγκυρη και έγκαιρη υλοποίηση τους.

Όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΚΤ για την περίοδο 2007-2013 έχουν εισέλθει στην τελική φάση υλοποίησης τους. Δεν καταγράφονται προβλήματα και δεν θα υπάρξει καμία απώλεια πόρων.

Όσον αφορά την ενεργοποίηση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020, στις Επιτροπές Παρακολούθησης του Ιουνίου εγκρίθηκε η εξειδίκευση των δράσεων και κατά συνέπεια είμαστε πλήρως καλυμμένοι για τους τομείς απόλυτης προτεραιότητας, όπως πχ. οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και η λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών. Είναι σημαντική επιτυχία ότι περνάμε από τη μία προγραμματική περίοδο στην επόμενη χωρίς κανένα χρονικό κενό.

Όσον αφορά ειδικότερα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΚΤ, θα αναφερθώ στο σχεδιασμό των επόμενων δύο μηνών:
• Η πλήρης ενεργοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής αναφορικά με το θέμα της αντιμετώπισης της ανεργίας είναι προτεραιότητα και η αξιοποίηση των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου συμβάλλει καταλυτικά στο θέμα αυτό.
• Τη στιγμή που μιλάμε έχουν ενεργοποιηθεί (ή βρίσκονται στην τελική φάση) δράσεις στήριξης της απασχόλησης συνολικού π/υ 230 εκ. ευρώ που αφορούν 65.000 ανέργους.
• Επιπρόσθετα, αμέσως μετά τις εκλογές θα ενεργοποιηθεί ειδική δράση ενίσχυσης της ρευστότητας και στήριξης της απασχόλησης, συνεργασία του Υπουργείου Οικονομίας με τον ΟΑΕΔ, συνολικού προϋπολογισμού 57 εκ ευρώ.
Ο αριθμός των εκτιμώμενων ωφελουμένων ανέρχεται σε 6.000 άτομα/επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε (α) Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες, πρώην ανέργους, που έκαναν έναρξη επαγγέλματος από την 1/1/2014 και μετά καθώς και σε (β) επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν καθαρή αύξηση της απασχόλησης μετά την 1/1/2015 προσλαμβάνοντας άνεργο.
Σύμφωνα με το σχεδιασμό, η δράση στόχο έχει να καλύψει αναδρομικά για το 2015 (με ανώτατο όριο τα 15.000 ευρώ) τις δαπάνες των νέων ελεύθερων επαγγελματιών (ενοίκια, πάγια, ασφαλιστικές εισφορές, ποσοστό επί του εξοπλισμού) ή να επιδοτήσει με 450 ευρώ μηνιαίως τη νέα θέση εργασίας που δημιουργήθηκε υπό την δέσμευση της επιχείρησης για διατήρηση της θέσης αυτής για αντίστοιχους μήνες.
• Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα θα χρηματοδοτηθεί μια εξαιρετικά σημαντική δράση για ένα φλέγον ζήτημα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Πρόκειται για τη σύσταση Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με στόχο την ενημέρωση και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές - δανειολήπτες και το συντονισμό του έργου όλων των συναρμοδίων φορέων.
Στο πλαίσιο αυτό θα προωθηθεί η σύσταση 30 Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών, με αρμοδιότητα την παροχή οικονομικών και νομικών συμβουλών των δανειοληπτών. Η στελέχωση και λειτουργία των Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών θα γίνει για πέντε έτη και θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από το ΕΠ Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα. Η σχετική πρόσκληση θα εκδοθεί το αργότερο έως τα μέσα Νοεμβρίου.
• Δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση αναφορικά με την ενεργοποίηση των δράσεων στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με έμφαση τους νέους επιστήμονες. Ειδικότερα:
 Έως τα τέλη Οκτωβρίου, θα αναρτηθούν προς δημόσια διαβούλευση προσκλήσεις για προγράμματα στήριξης υποψηφίων διδακτόρων και μετα-διδακτορικών ερευνητών. Τα συγκεκριμένα προγράμματα σχεδιάστηκαν μέσα από τη συνεργασία της Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας και του αρμόδιου Γ.Γ. Θ. Μαλούτα, του αναπληρωτή υπουργού Παιδείας κ. Κ. Φωτάκη και της Ειδικής Γραμματείας ΕΚΤ του Υπουργείου Οικονομίας και στοχεύουν στην ανάσχεση της εκροής νέων επιστημόνων/ερευνητών στο εξωτερικό και στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλής ποιότητας.
Με συνολικό π/υ 9,16 εκατ. €, ο πρώτος κύκλος της δράσης θα χορηγήσει 360 υποτροφίες διετούς και τριετούς διάρκειας σε υποψήφιους διδάκτορες και μετα-διδακτορικούς ερευνητές όλων των επιστημονικών πεδίων.
 Επιπρόσθετα, πριν το τέλος του χρόνου, θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση τα προσχέδια δύο ακόμα προσκλήσεων με αντικείμενο:
(α) την στήριξη ερευνητικών ομάδων αποτελούμενες από νέους ερευνητές (κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος και υπ. διδάκτορες). Σύμφωνα με τον σχεδιασμό από κάθε κύκλο θα ωφεληθούν 730 νέοι ερευνητές.
(β) την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από νέους διδάκτορες. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό από κάθε κύκλο θα ωφεληθούν περίπου 2.000 νέοι ερευνητές.

Όσον αφορά τις λοιπές δράσεις άμεσης προτεραιότητας που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ:
• Βρεφονηπιακοί: Έχει ενεργοποιηθεί πλήρως η δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» για το έτος 2015-2016. Ο προϋπολογισμός της ανέρχεται στα 184 εκατ. ευρώ, δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο έτος ούτως ώστε να καλυφθεί ο ίδιος αριθμός ωφελούμενων ατόμων.
Μολονότι οι οικονομικές παράμετροι δεν αλλάζουν, η επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού επέβαλε να γίνει αναπροσαρμογή της δράσης στα κοινωνικά δεδομένα προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα αφενός στις επισφαλώς εργαζόμενες και απειλούμενες με ανεργία μητέρες (μερικής ή ορισμένης απασχόλησης, ή συμμετέχουσες σε προγράμματα βραχυχρόνιας απασχόλησης του ΟΑΕΔ) και στις άνεργες, αφετέρου στις οικογένειες με χαμηλό εισόδημα.
• Αναπληρωτές: Έχουν ήδη εκδοθεί οι σχετικές προσκλήσεις για την πρόσληψη εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2015-2016.
• Τέλος, σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο μέχρι το τέλος του χρόνου θα μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε τα διαθέσιμα κονδύλια στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της ενίσχυσης της σύστασης και της λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια ύψους 57 εκ. ευρώ περίπου.

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΤΠΑ & ΤΑ

Δράσεις των Τομεακών Προγραμμάτων ΕΠΑνΕΚ και ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την περίοδο 2014-2020

1) Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών
Στόχος Εκσυγχρονισμός, ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, του στρατηγικού τομέα προτεραιότητας του Τουρισμού, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.
Φορείς υλοποίησης Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και Ενδιάμεσος Φορέας
Δικαιούχοι Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον στρατηγικό τομέα του Τουρισμού.
Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός Από 30.000€ έως 300.000 €
Ποσοστό ενίσχυσης: 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.
Επιλέξιμες Ενέργειες
• Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών
• Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος
• Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ)
• Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών
• Προβολή -– Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
• Αμοιβές Συμβούλων
• Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού
Προϋπολογισμός δράσης Σύνολο: 50 εκατ. € (σε 2 κύκλους 25 εκ. € έκαστος)
με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων Από 600 έως 700 Τουριστικές Μικρές και Πολύ μικρές επιχειρήσεις (ανάλογα με τους προϋπολογισμούς των εγκεκριμένων Επενδυτικών σχεδίων)
Χρονοδιάγραμμα • Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015
• Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα: Οκτώβριος 2015
• Προκήρυξη - Υποβολές προτάσεων Α’ κύκλου: Δεκέμβριος 2015 - Μάρτιος 2016
• Εντάξεις Α’ κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016
• Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη

2) Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Στόχος • H ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους.
• H ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
Φορείς υλοποίησης Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και Ενδιάμεσος Φορέας
Δικαιούχοι Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών κατά την υποβολή της αίτησης είναι:
• άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
• φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας που θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.
Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός Από 5.000 έως 25.000 € (100% ενίσχυση )

Καλυπτόμενες δραστηριότητες & δαπάνες
Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α.
Ειδικότερα οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν σε:
• επαγγελματικό εξοπλισμό
• λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας)
• δαπάνες προβολής και δικτύωσης
• κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
• αμοιβές τρίτων, γενικό εξοπλισμό
Προϋπολογισμός δράσης • 50 εκατ. € , σε δύο (2) κύκλους των 25 εκατ. € (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016)
με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων- • 2.800 πτυχιούχοι
• νέες θέσεις εργασίας από όσους προσληφθούν
Χρονοδιάγραμμα • Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015
• Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα: Οκτώβριος 2015
• Προκήρυξη - Υποβολές προτάσεων Α’ κύκλου: Δεκέμβριος 2015- Μάρτιος 2016
• Εντάξεις Α’ κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016
• Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη

3) Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
Στόχος Η ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει:
• Στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και
• Στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου
Φορείς υλοποίησης Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και Ενδιάμεσος Φορέας
Δικαιούχοι Φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών που κατά την υποβολή της αίτησης που:
• είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
• ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
Εισοδηματικά κριτήρια θα τεθούν στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.
Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός Έως 50.000 € (100% ενίσχυση)

Καλυπτόμενες δραστηριότητες & δαπάνες
Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα αφορούν στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας: Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία – Φάρμακα, Υλικά – Κατασκευές.
Ειδικότερα:
• παραγωγικός εξοπλισμός,
• λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
• δαπάνες προβολής και δικτύωσης
• κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
• αμοιβές τρίτων, γενικός εξοπλισμός
Προϋπολογισμός
δράσης • 120 εκατ. €, σε δύο (2) κύκλους των 60 εκατ. € (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016),
με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων- • 2500 νέες επιχειρήσεις
• 4500 νέες θέσεις εργασίας
Χρονοδιάγραμμα • Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015
• Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα: Οκτώβριος 2015
• Προκήρυξη - Υποβολές προτάσεων Α’ κύκλου: Δεκέμβριος 2015- Μάρτιος 2016
• Εντάξεις Α’ κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016
• Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη


ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Το Επενδυτικό Σχέδιο έργων 2 δισ. συνοπτικά ως ακολούθως:
• 015 - 2015: Ολοκλήρωση κατασκευής 8 έργων ΣΔΙΤ (0,5 δισ)
• 2015 - 2016: Ολοκλήρωση κατασκευής 20 έργων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης μέσω Jessica (0,25 δισ)
• 2015 -2020: Νέα έργα ΣΔΙΤ κοινωνικών υποδομών (0,75 δισ)
• 2015 - 2020: Νέο χρηματοδοτικό εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης για έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας (0,5 δισ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015 – 2020
Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ – «Επενδυτικό Σχέδιο Έργων 2 δισ. ευρώ»
1. Κατευθύνσεις Πολιτικής
Η στόχευση του Επενδυτικού Σχεδίου αφορά σε έργα υψηλής αναπτυξιακής και κοινωνικής προτεραιότητας, με παράλληλη διασφάλιση του ισχυρού ρόλου του Δημοσίου και προς όφελος των πολιτών, της υγιούς επιχειρηματικότητας και του δημόσιου συμφέροντος. Οι μακροχρόνιες συμβάσεις περιλαμβάνουν μεταφορά ρίσκου στον ιδιωτικό τομέα, αναφορικά με το χρόνο κατασκευής, την ποιότητα κατασκευής και τη σε βάθος χρόνου αποτελεσματικότητα του έργου. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα είναι σταθερό, ολοκληρωμένο, διαφανές, απλό και ευέλικτο και έχει θετικά αποτελέσματα.
Το νέο Επενδυτικό Σχέδιο 2015-2020 θα αφορά στη χρηματοδότηση, κατασκευή και λειτουργία έργων συνολικής αξίας 2 δις ευρώ.
→ 2015-2016: Ολοκλήρωση Κατασκευής Έργων 750 εκ. ευρώ
- Ολοκλήρωση επενδύσεων, αξίας 0,5 δις ευρώ, σε 8 έργα ΣΔΙΤ που υλοποιούνται
- Ολοκλήρωση επενδύσεων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, αξίας 250 εκ. ευρώ, μέσω χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA
→ 2015-2020: Νέα έργα ΣΔΙΤ αξίας 750 εκ. ευρώ
→ 2015-2020: Έργα βιώσιμης ανάπτυξης μικρής και μεσαίας κλίμακας, αξίας 0,5 δις ευρώ, μέσω νέου Χρηματοδοτικού Εργαλείου Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Για την υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών και κοινωνικών υποδομών ενεργοποιούνται όλοι οι δυνατοί μηχανισμών χρηματοδότησης: ευρωπαϊκοί πόροι, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), χρηματοδοτικό εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης και υποδομών ΣΔΙΤ, ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ιδιωτικοί πόροι.
2. Επιχειρησιακό Σχέδιο
Α. Ολοκλήρωση κατασκευής έργων 750 εκ. ευρώ
Αi) Ολοκλήρωση κατασκευής 8 έργων ΣΔΙΤ (0,5 δις ευρώ)
Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός αφορά, πρώτον, στην ολοκλήρωση κατασκευής των υπογεγραμμένων και υπό εξέλιξη έργων ΣΔΙΤ.
- 2 έργα για την υλοποίηση και διαχείριση 24 δημόσιων σχολικών μονάδων στην Αττική
- 1 έργο για την υλοποίηση συστήματος τηλεματικής για την πληροφόρηση επιβατών στις αστικές συγκοινωνίες Αττικής
- 1 έργο για την υλοποίηση συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου στις αστικές συγκοινωνίες Αττικής
- 3 έργα για την υλοποίηση ευρυζωνικού δικτύου σε απομακρυσμένες περιοχές στο σύνολο της χώρας
- 1 έργο για την υλοποίηση υποδομών του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Αii) Ολοκλήρωση κατασκευής έργων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης μέσω χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA (250 εκ. ευρώ)
Δεύτερον, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός περιλαμβάνει την ολοκλήρωση 20 έργων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης συνολικής αξίας 250 εκ. ευρώ, τα οποία αξιοποιούν πόρους του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA. Μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου επιτυγχάνεται μόχλευση ( x 2,7) των ευρωπαϊκών πόρων σε έργα αστικής ανάπλασης, όπως το επιχειρηματικό πάρκο Χανίων, έργα περιβάλλοντος, έργα αναβάθμισης εγκαταλελειμμένων κτιρίων και αστικής αναβάθμισης, κ.ά.
Β. Νέα έργα ΣΔΙΤ (750 εκ. ευρώ)
Επιπλέον, προβλέπει την υλοποίηση νέων έργων ΣΔΙΤ κοινωνικών υποδομών αξίας 750 εκ. ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνονται νέα αναπτυξιακά και κοινωνικά έργα υποδομών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε έργα υποδομών τα οποία αποτελούν προτεραιότητα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ενδεικτικά έργα ΣΔΙΤ είναι τα εξής:
→ Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
→ Δημόσια σχολεία σε περιοχές όπου παρατηρείται έλλειψη
→ Έργα οδοφωτισμού
→ Έργα ενεργειακής εξοικονόμησης
→ Ψηφιακά έργα για το Δημόσιο με προδιαγραφές αποτελεσματικότητας
→ Άλλα έργα υψηλής προτεραιότητας.
Γ. Έργα βιώσιμης ανάπτυξης μικρής και μεσαίας κλίμακας μέσω νέου Χρηματοδοτικού Εργαλείου Βιώσιμης Ανάπτυξης (0,5 δις ευρώ)
Τέλος, προβλέπονται έργα βιώσιμης ανάπτυξης μικρής και μεσαίας κλίμακας, με αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων ύψους 200 εκ. ευρώ για ενεργοποίηση συνολικών επενδύσεων ύψους 0,5 δις ευρώ, σε τομείς όπως:
→ Έργα ενεργειακής αναβάθμισης
→ Έργα περιβάλλοντος
→ Έργα επιχειρηματικών πάρκων
→ Έργα ΣΔΙΤ κοινωνικών υποδομών  Έργα τουριστικών λιμένων
→ Έργα ΑΠΕ
→ Έργα αστικής ανάπτυξης
3. Χρηματοδότηση πολιτικών
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του προγραμματισμού είναι η διασφάλιση των αναγκαίων πόρων χρηματοδότησης. Προς αυτή την κατεύθυνση θα υλοποιηθούν τα εξής:
→ Ενεργή συνεργασία με Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων –και στο πλαίσιο του Juncker Plan– αναφορικά με την αξιολόγηση και χρηματοδότηση έργων ΣΔΙΤ.
→ Ενεργοποίηση Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για τη συμπληρωματική χρηματοδότηση έργων ΣΔΙΤ, παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
→ Συνεργασία με ελληνικό τραπεζικό σύστημα με στόχο την ενεργό συμμετοχή του στη χρηματοδότηση.
→ Ενεργοποίηση νέου χρηματοδοτικού εργαλείου βιώσιμης ανάπτυξης, ύψους 200 εκ. ευρώ. Το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, με την απαραίτητη μόχλευση ιδιωτικών και λοιπών πόρων, θα χρηματοδοτήσει συνολικό επενδυτικό σχέδιο ύψους 0,5 δις ευρώ, το οποίο θα αφορά σε μικρά και μεσαία έργα βιώσιμης ανάπτυξης και υποδομών.
4. Βασικές Αρχές Επενδυτικού Σχεδίου Juncker
Βάσει του Επενδυτικού Σχεδίου Juncker (εφεξής Juncker Plan / EFSI), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (εφεξής ΕΤΕπ) 28 δις ευρώ ως εγγυήσεις ώστε η ΕΤΕπ να προβεί σε χρηματοδοτήσεις της τάξης των 60 δις ευρώ. Η στόχευση είναι οι χρηματοδοτήσεις αυτές, με λοιπή χρηματοδότηση από άλλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες (π.χ. European Bank for Reconstruction and Development), εμπορικές τράπεζες και ιδιώτες επενδυτές, να επενδυθούν σε έργα αξίας περίπου 300 δις ευρώ. Τα 28 δις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελούν πακέτο εγγυήσεων προς την ΕΤΕπ, το οποίο θα επιτρέψει στην ΕΤΕπ να προχωρήσει στις χρηματοδοτήσεις των 60 δις με ευνοϊκότερους όρους. Το Juncker Plan (EFSI) απευθύνεται ουσιαστικά σε αμιγώς ιδιωτικές επενδύσεις ή σε Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (εφεξής ΣΔΙΤ), αναφορικά με το Δημόσιο τομέα. Δεν υπάρχει κατανομή ανά χώρα και κάθε μία επένδυση αξιολογείται αυτόνομα από την ΕΤΕπ. Επομένως, το Juncker Plan (EFSI) αναφορικά με τις δημόσιες υποδομές δύναται να αξιοποιηθεί με έργα ΣΔΙΤ μέσω χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ.
Το Juncker Plan (EFSI) βρίσκει την Ελλάδα και το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε ετοιμότητα να το αξιοποιήσουν με στόχο το δημόσιο όφελος, με αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων και του ιδιωτικού τομέα και με παράλληλο συνεχή εποπτικό έλεγχο του Δημοσίου.
Επόμενες ενέργειες για την αξιοποίηση του Juncker Plan (EFSI):
1. Δημόσια πρόσκληση σε Περιφέρειες και Υπουργεία για την αποστολή αρχικών προτάσεων έργων υψηλής προτεραιότητας
2. Αξιολόγηση της ωριμότητας των έργων αυτών
3. Πρόταξη σε επίπεδο Διυπουργικής Επιτροπής των έργων τα οποία βάσει σκοπιμότητας και ωριμότητας δύνανται να δημοπρατηθούν εντός του 2015
4. Παράθεση σε λίστα των έργων τα οποία δύνανται να δημοπρατηθούν το 2016 – 2017.

ENTERPRISE GREECE - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015

Κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου του 2015 η Μονάδα Προσέλκυσης Επενδύσεων του Enterprise Greece πραγματοποίησε σειρά αποστολών στο εξωτερικό με σκοπό την προώθηση της επενδυτικής πρότασης της χώρας και την ανάδειξη επενδυτικών ευκαιριών σε τομείς όπου η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα. Συγκεκριμένα στους τομείς: τουρισμό και ακίνητα, αγροτική παραγωγή και μεταποίηση τροφίμων, τεχνολογία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εξαγωγική μεταποίηση.

Επίσης, υποδέχτηκε αντιπροσωπείες από επιχειρήσεις και φορείς του εξωτερικού, κυρίως από Κίνα, Ρωσία, Σκανδιναβία και Αραβικές χώρες αλλά και της εγχώριας αγοράς, τις οποίες ενημέρωσε διεξοδικά για το επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και τις διαθέσιμες επενδυτικές ευκαιρίες.

Επιπλέον, διαχειρίστηκε πάνω από 400 αιτήματα μέσω της υπηρεσίας Front Office που λειτουργεί στον Οργανισμό από χώρε όπως ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, ΗΑΕ, Κατάρ, Σ. Αραβία, Γερμανία, Γαλλία στους τομείς: τουρισμός και ακίνητα, τεχνολογία, τρόφιμα και αγροτική παραγωγή, ενέργεια και υποδομές.
Διοργάνωση Αποστολών
Διοργανώθηκαν εννέα (9) αποστολές σε χώρες BRICS, Αραβικής χερσονήσου, ΕΕ και Ελβετία στις οποίες ήλθαμε σε επαφή με πάνω από 300 διεθνείς επενδυτές με ενδιαφέρον να επενδύσουν στην ΝΑ Ευρώπη.

Αξίζει ιδιαίτερης μνείας η διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής υπό τον Πρωθυπουργό κο Αλέξη Τσίπρα στην Αγία Πετρούπολη, στις 18-20/6/2015 - St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2015), του σημαντικότερου οικονομικού Forum που λαμβάνει χώρα στη Ρωσία και στο οποίο η Ελλάδα ήταν τιμώμενη χώρα.

Στην αποστολή συμμετείχαν 35 άτομα, στελέχη ανώτατα στην ιεραρχία, από 28 εταιρείες συνολικά, από τους κλάδους της ενέργειας, των δομικών υλικών, της βιομηχανίας, της τεχνολογίας, των τροφίμων-ποτών, των υπηρεσιών, του τουρισμού και των ακινήτων, και του λιανικού εμπορίου οι οποίες πραγματοποίησαν πληθώρα συναντήσεων και υπέγραψαν εμπορικές συμφωνίες για εξαγωγές στον κλάδο των τροφίμων (σταφίδα) και του ενδύματος (γούνα) και επιχειρηματικές επαφές δον τομέα του τουρισμού.
Ενδεικτικές μεγάλες επενδύσεις ξένων εταιρειών στην Ελλάδα το 2015
• Η BC Partners (Ηνωμένο Βασίλειο) με €500 εκ. για εξαγορά πελιοψηφικού πακέτου μετοχών της φαρμακευτικής Pharmathen
• Οι επενδυτικές εταιρείες Anchorage Capital Group LLC & Mount Kellett Capital LLC (ΗΠΑ) με επενδυτικό πρόγραμμα €300 εκ. στην WIND Hellas, στις τηλεπικοινωνίες
• H Doha Properties (Κατάρ) με επενδύσεις €125 εκ. για αγορά ακινήτων στην χώρα μας
• Η Deutsche Telecom (Γερμανία) με επενδυτικό πρόγραμμα €100 εκ. στην OTE TV, στις τηλεπικοινωνίες
• Η Fairfax (Καναδάς) μέσω της Grivalia Properties, €60 εκ. για αγορά ακινήτων της ΜΑΚΡΟ
• Εξαγορά ξενοδοχείου στην Χαλκιδική από Ρώσους επενδυτές.

(Με συνολικό ύψος επενδύσεων άνω του 1 δισ. ευρώ)
Εκθέσεις για το 2015
- Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015, η Ελλάδα (μέσω της Enterprise Greece) συμμετείχε, με μεγάλη επιτυχία στις 18 μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις προβολής και προώθησης των ελληνικών προϊόντων σε Ευρώπη, Ασία/ Μέση Ανατολή, Αμερική: (GULFOOD 2015 DUBAI, PROWEIN 2015 ΚΟΛΩΝΙΑ, SUMMER FANCY 2015 NEW YORK, COSMOPROF 2015 BOLOGNA, BIG 5 SAUDI ARABIA, κλπ)

- Η συμμετοχή των Ελλήνων εκθετών ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με το 2014 κατά τουλάχιστον 20% και ήδη εκδήλωσαν ενδιαφέρον για ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή για το 2016.

- Στη Διεθνή Έκθεση ANUGA 2015 τον ερχόμενο Οκτώβριο, η Ελλάδα θα είναι φέτος η τιμώμενη χώρα (partner country), γεγονός που θα ωφελήσει τα μέγιστα στην προβολή τόσο των ελληνικών τροφίμων όσο και της ίδιας της χώρας μας.

- Για πρώτη φορά φέτος διοργανώθηκε η Ελληνική συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις υψηλής τεχνολογίας και αμυντικού εξοπλισμού. Ξεχώρισε η Εθνική συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση τεχνολογίας MOBILE WORLD CONGRESS που έγινε το Φεβρουάριο στη Βαρκελώνη σε συνεργασία με τον αρμόδιο σύνδεσμο ΣΕΚΕΕ και τη συμμετοχή 20 επιχειρήσεων.

- Σύμφωνα με τους έλληνες εξαγωγείς που συμμετέχουν στις εκθέσεις προβολής και προώθησης των ελληνικών προϊόντων, παρά την πολύ δύσκολή συγκυρία, οι εξαγωγές τους το 2015 αυξάνονται με σταθερό ρυθμό στις περισσότερες αγορές (π.χ Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή). Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, το α΄ εξάμηνο του 2015, οι Ελληνικές Εξαγωγές, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών αυξήθηκαν κατά 250 εκ Ευρώ.

- Στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2015 να ολοκληρωθούν με επιτυχία όλες οι προγραμματισμένες δράσεις προβολής και προώθησης στις οποίες θα συμμετέχουν και θα ωφεληθούν από τη συμμετοχή τους 600 περίπου εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης