Αποτελέσματα live αναζήτησης

HELLASTAT Α.Ε.: Πλέον των 1.000 οι επιχειρήσεις που έχουν προτεραιότητα στον έλεγχο της ΥΠ.Ε.Ε.

28 Ιούνιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Λίγες ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του 2006, τα αποτελέσματα της πρώτης επεξεργασίας τους δείχνουν ότι περισσότερες από 1.000 Ανώνυμες Εταιρείες πληρούν τα κριτήρια τα οποία φέρεται να θέτει η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων για την άσκηση φορολογικών ελέγχων στο προσεχές διάστημα. Η Hellastat Α.Ε. επεξεργάστηκε τις οικονομικές καταστάσεις του 2006 και επισημαίνει τα εξής αποτελέσματα:

HELLASTAT Α.Ε.:  Πλέον των 1.000 οι επιχειρήσεις που έχουν προτεραιότητα στον έλεγχο της ΥΠ.Ε.Ε.

Λίγες ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του 2006, τα αποτελέσματα της πρώτης επεξεργασίας τους δείχνουν ότι περισσότερες από 1.000 Ανώνυμες Εταιρείες πληρούν τα κριτήρια τα οποία φέρεται να θέτει η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων για την άσκηση φορολογικών ελέγχων στο προσεχές διάστημα. Η Hellastat Α.Ε. επεξεργάστηκε τις οικονομικές καταστάσεις του 2006 και επισημαίνει τα εξής αποτελέσματα:

---Συνολικά 1.076 επιχειρήσεις αναφέρουν στον ισολογισμό τους τη χρήση του 2003 ως την τελευταία ελεγμένη από τις φορολογικές αρχές, ενώ απασχολούν τουλάχιστον 50 άτομα προσωπικό
---Οι επιχειρήσεις αυτές είναι προφανώς μεγάλου μεγέθους, καθώς οι 219 ξεπερνούν σε έσοδα τα €50 εκ., ενώ 798 έχουν κύκλο εργασιών το 2006 μεταξύ € 3 εκ. και € 50. εκ.
---Στη μεγάλη πλειοψηφία τους –οι 8 στις 10- είναι κερδοφόρες το 2006
---Από τις 220 ζημιογόνες (αποτελέσματα προ φόρων) οι 128 έχουν θετικά λειτουργικά αποτελέσματα

Οι επιχειρήσεις εμφανίζουν συνολικά κέρδη ύψους € 5,3 δισ. (€ 6,2 εκ. μόνο οι κερδοφόρες) και υπολογίζουν στους ισολογισμούς τους τη φορολογική τους υποχρέωση για το 2006 σε € 1,6 δισ.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι 201 κερδοφόρες το 2006 επιχειρήσεις φέρουν αρνητικά αποτελέσματα από το 2005. Σε 136 από αυτές, οι σωρευμένες ζημίες στο τέλος του 2005 δεν καλύπτονται από τα κέρδη της χρήσης του 2006, ωστόσο για λόγους όπως οι φορολογικές διαφορές, τα εισοδήματα που τυγχάνουν ειδικής φορολογικής μεταχείρισης και η εφαρμογή των ΔΠΧΠ, οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν υπολογίσει στον ισολογισμό τους την πληρωμή φόρου εισοδήματος για το 2006.
Οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν έδρα στον νομό Αττικής (725), ενώ ακολουθούν η Θεσσαλονίκη (109), η Βοιωτία (21) και το Ηράκλειο (17).

 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης