Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι αλλαγές στη φορολογία πλοίων με το νόμο 4336/2015

18 Αύγουστος 2015
Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα Taxeahaven


Αναλυτικά οι διατάξεις του ν.4336/2015 περιέχουν τις εξής τροποποιήσεις σε ότι αφορά την φορολογία πλοίων.

1) Με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Δ4 της παραγράφου Δ του άρθρου 2
προστίθεται νέο άρθρο 26α στον νόμο Ν.27/1975 (Α'77). Το νέο άρθρο προβλέπει ότι υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 27/1975 οι ακόλουθες κατηγορίες πλοίων:

-επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ημερόπλοια με σημαία κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4256/2014 (Α' 92)

-Τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία, επιβατηγά ή φορτηγά, δρομολογημένα σε τακτική γραμμή επιβατικών μεταφορών και πορθμείων με σημαία κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, που εκτελούν υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών στην Ελλάδα μεταξύ λιμένων της ηπειρωτικής χώρας, της ηπειρωτικής χώρας και νησιών ή μεταξύ λιμένων νησιών (ενδομεταφορών), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 2932/2001 (Α' 145)

- Λοιπά πλοία θαλασσίων μεταφορών μεταξύ λιμένων εσωτερικού (ενδομεταφορών) ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, καθώς και πλοία με ολική χωρητικότητα μέχρι 500 κόρους που εκτελούν διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές με σημαία κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής. (Η κατηγορία αυτή με την επιφύλαξη της εφαρμογής τυχόν συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας και ναυτιλιακών συμβάσεων)

2) Με την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Δ4 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 γίνεται αναπροσαρμογή των συντελεστών φόρου της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 27/1975. Η εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο αυτό προσαυξάνονται για τα έτη 2016 έως και 2020 κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως.

3) Με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Δ4 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 43 του νόμου 4111/2013, και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση παρατείνεται για τέσσερα ακόμη χρόνια (2016-2019), η επιβολή της εισφοράς του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 σε εταιρείες του άρθρου 25 του ν. 27/75 επί του συνολικά εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και αναπροσαρμόζονται οι σχετικοί συντελεστές, για την τετραετία 2016-2019, λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και των δημοσιονομικών αναγκών της χώρας.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης