Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι μεταβολές στον Κ.Ε.Δ.Ε. (Ακατάσχετο - Ρύθμιση - Ληξιπρόθεσμες κ.λπ.) με τον νόμο 4336/2015

18 Αύγουστος 2015
Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα Taxeahaven


Σημαντικές μεταβολές επέρχονται στο ΚΕΔΕ με το νέο μνημόνιο (ν.4336/2015)

Αναλυτικά

1. Τροποποίηση του άρθρου 82 του ΚΕΔΕ - Διάκριση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης

Με τις περιπτώσεις 1 έως 4 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 επέρχονται τροποποιήσεις στην παράγραφο 1 του άρθρου 82 του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974) Με τις διατάξεις σκοπούνται

α) η επιτάχυνση της διαδικασίας χαρακτηρισμού οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης με την ταχύτερη και πληρέστερη ολοκλήρωση του φακέλου που υποβάλλεται στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, εξειδικεύοντας τα μέσα αναζήτησης πηγών αποπληρωμής, (περίπτωση 1)

β) η ρητή θέση της παύσης εργασιών της πτώχευσης ως προϋπόθεση για τον χαρακτηρισμό οφειλής ως ανεπίδεκτης είσπραξης όταν ο οφειλέτης έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, ώστε να έχει ολοκληρωθεί και η προσπάθεια του συνδίκου της πτώχευσης για τη ρευστοποίηση της πτωχευτικής περιουσίας και την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Δημοσίου, ως πτωχευτικού πιστωτή, πριν από την έναρξη της διαδικασίας χαρακτηρισμού του πτωχευτικού χρέους ως ανεπίδεκτου είσπραξης και η αποφυγή επαναλήψεων, καθώς η υποχρέωση για έλεγχο της πτωχευτικής και μεταπτωχευτικής περιουσίας από τη φορολογική διοίκηση πέραν της, κατά τα ανωτέρω, δράσης του συνδίκου προβλέπεται ήδη με γενικό τρόπο στην οικεία διάταξη (περίπτωση 2)

γ) η μη παρακώλυση χαρακτηρισμού οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης σε περίπτωση που ο οφειλέτης τελεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης και, αν και δεν υφίστανται περιουσιακά στοιχεία, δεν μπορεί να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί τυπικά η διαδικασία εκκαθάρισης λόγω μη διορισμού εκκαθαριστή ή συνεχών παραιτήσεων των διορισμένων εκκαθαριστών.(περίπτωση 3)

2.Δέσμευση θυρίδων για χρονικό διάστημα 10 ετών από την καταχώριση της οφειλής ως ανεπίδεκτη είσπραξης

Με την περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 82 του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974) και ορίζονται τα εξής :

"3. Από την καταχώριση της οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης και για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο έγινε η καταχώριση:
α) αναστέλλεται αυτοδικαίως η παραγραφή της,
β) δεν χορηγείται στον οφειλέτη και στα συνυπόχρεα πρόσωπα αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για οποιαδήποτε αιτία ούτε άλλο νομίμως προβλεπόμενο πιστοποιητικό για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, εκτός εάν πρόκειται για είσπραξη χρημάτων που θα διατεθούν για την ικανοποίηση του Δημοσίου ή για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, το προϊόν των οποίων θα διατεθεί για τον ίδιο σκοπό, γ) δεσμεύονται στο σύνολό τους οι τραπεζικοί και επενδυτικοί λογαριασμοί και το περιεχόμενο των θυρίδων σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα των παραπάνω προσώπων κατ’ ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 όπως ισχύει.
Το Δημόσιο διατηρεί ακέραιο το δικαίωμά του για την είσπραξη της οφειλής ή συμψηφισμού και μετά την καταχώρισή της στα ειδικά βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης."

3. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων δύναται να αποστέλλει ηλεκτρονικά στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας τα στοιχεία των οφειλετών του Δημοσίου, με συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή πάνω από εβδομήντα χιλιάδες ευρώ.

Με την περίπτωση 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, προστίθεται νέα παράγραφος 5 στο άρθρο 30Β του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974)

Σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι η περαιτέρω βελτίωση και αύξηση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας επιβολής κατασχέσεων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα για μεγάλους οφειλέτες του Δημοσίου. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με την πρόβλεψη μιας προκαταρκτικής διερευνητικής διαδικασίας, η οποία θα γίνεται αυτόματα και κεντρικά, χωρίς διάθεση ανθρωπίνων και υλικών πόρων, με την αποστολή ερωτημάτων σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα για την ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα μεγάλων οφειλετών του Δημοσίου, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στη Φορολογική Αρχή να επαναλαμβάνει ερωτήματα για τον ίδιο φορολογούμενο χωρίς κόστος και να επιβάλει στοχευμένα κατασχέσεις μόνο εάν και κατά το χρόνο που υφίστανται λογαριασμοί με διαθέσιμο υπόλοιπο.

4. Αναπροσαρμόζεται το κατώτατο όριο του ακατάσχετου μισθών, συντάξεων, και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικώς, το οποίο προκύπτει μετά την αφαίρεση των υποχρεωτικών εισφορών.

Με την περίπτωση 8α της της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 31 του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974) .

Με την τροποποίηση αυτή αναπροσαρμόζεται το κατώτατο όριο του ακατάσχετου μισθών, συντάξεων, και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικώς, το οποίο προκύπτει μετά την αφαίρεση των υποχρεωτικών εισφορών, από 1.500 ευρώ σε 1.000 ευρώ. Στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του 1/2 του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, καθώς και επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται στις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 4336/2015, ανεξαρτήτως του χρόνου γένεσης των απαιτήσεων του Δημοσίου, καθώς και στις ήδη επιβληθείσες ενεργείς κατασχέσεις για τις απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του τρίτου που γεννώνται από την έναρξη ισχύος του ιδίου νόμου.

Επίσης με την τροποποίηση της περίπτωση 8β της της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, μειώνεται στα 1.250 ευρώ το κατώτατο όριο ακατάσχετου των καταθέσεων φυσικών προσώπων σε πιστωτικά ιδρύματα, σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό, το οποίο ρητά ορίζεται ότι υπολογίζεται ανά μήνα, ενώ αποκλείεται σωρευτικός υπολογισμός αυτού σε χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα του μήνα.

5. Ρύθμιση χρεών πτωχών και υπό εξυγίανση ή συνδιαλλαγή οφειλετών του Δημοσίου.

Με την περίπτωση 9 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, τροποποιείται ως προς τον τίτλο και συμπληρώνεται το άρθρο 62α του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974).

Προβλέπεται η δυνατότητα ρύθμισης πτωχευτικών χρεών με κριτήρια την επισφάλεια είσπραξης των χρεών αυτών από το Δημόσιο και την οικονομική αδυναμία του οφειλέτη.

Σε περίπτωση που γίνεται ρύθμιση χρεών με το άρθρο 62 του ΚΕΔΕ και υπάρχει καθυστέρηση στην καταβολή των δόσεων, επιβάλλεται επί του καθυστερούμενου ποσού προσαύξηση ίση με ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Για την μεταβολή αυτή η αιτιολογική έκθεση αναφέρει σχετικά:

Περαιτέρω, με τις νέες διατάξεις αντιμετωπίζεται νομοθετικά το κενό που προέκυψε μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) και την τροποποίηση του Κ.Ε.Δ.Ε. με το ν. 4224/2013 (ΦΕΚ 288 Α΄) σχετικά με το ποσοστό επιβάρυνσης των καθυστερούμενων δόσεων της ρύθμισης του άρθρου 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε., λόγω των διαφορετικών διατάξεων που διέπουν πλέον την επιβάρυνση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο ανάλογα με το χρόνο καταχώρισής τους στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων («προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατ’ άρθρο 6 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως ίσχυε πριν από τον ν. 4224/2013, για τις βεβαιωμένες έως τις 31/12/2013 οφειλές, «τόκοι και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής» κατ’ άρθρα 53 και 57 του ν. 4174/2013 για νεότερες φορολογικές οφειλές ή κατ’ άρθρο 6 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4224/2013 για νεότερες μη φορολογικές οφειλές). Η αμφισβήτηση που προκύπτει σχετικά με την έννοια της «προσαύξησης» στη σχετική διάταξη του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε. αίρεται και το ανωτέρω κενό καλύπτεται πλέον με σχετική προσθήκη στο εδάφιο αυτό, όπου ορίζεται συγκεκριμένο ποσοστό προσαύξησης επί του καθυστερούμενου ποσού (1%), το οποίο είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

Mε την αντικατάσταση της παραγράφου 6 του άρθρου 62α του Κ.Ε.Δ.Ε., το θέμα της λήξης της αναστολής παραγραφής, στην περίπτωση που η ρύθμιση ενεργοποιήθηκε με την αποδοχή της από τον οφειλέτη, διέπεται πλέον από τον ίδιο κανόνα που εφαρμόζεται στις λοιπές ισχύουσες ρυθμίσεις (οράτε ρυθμίσεις άρθρου 43 ν. 4174/2013/Απόφαση ΠΟΛ.1277/27.12.2013, ν. 4152/2013/Απόφαση ΠΟΛ.1112/21.5.2013, ν. 4321/2015/Απόφαση ΠΟΛ.1080/7.4.2015).

6. Η φορολογική διοίκηση επιλέγει με βάση risk analysis κριτήρια τις υποθέσεις για την είσπραξη οφειλής κατα προταιριότητα.

Τέλος με την περίπτωση 12 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος του άρθρου 9 του ΚΕΔΕ (ν.δ.356/1974) το οποίο προβλέπει ότι η Φορολογική Διοίκηση δύναται να επιλέγει κατά προτεραιότητα τις προς επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υποθέσεις με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή εξαιρετικά και με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα και δεν δημοσιοποιούνται. Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να ζητά, εκ των υστέρων, στοιχεία από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τα κριτήρια του προηγούμενου εδαφίου.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης