Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι μεταβολές στις ρυθμίσεις οφειλών με τον νόμο 4336/2015

18 Αύγουστου 2015 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά

Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα Taxheaven

Αναλυτικά οι μεταβολές στις Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών που προβλέπουν οι διατάξεις του ν.4336/2015.

 1.Ρύθμιση οφειλών του ν. 4321/2015.

α) Με την περίπτωση 15α και 15γ της υποπαραγράφου Δ1  του άρθρου 2 του ν.4336/2015 η  παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 4321/2015, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης των άρθρων 1-17 του παρόντος αντί των κατά ΚΕΔΕ και κατά Κ.Φ.Δ. τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής από την υπαγωγή τους σε ρύθμιση επιβαρύνονται με τόκο που υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένο. Βασικές συνολικές οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του παρόντος δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα. ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα,
ββ. η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, όπως προκύπτει από τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) είναι αντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000 ευρώ και

γγ. η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη.»


Η περίπτωση α' ισχύει για τις ανεξόφλητες δόσεις ρύθμισης μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του νόμου 4336/2015 (ήτοι για τις ανεξόφλητες δόσεις ρύθμισης, μετά την  15η/10/2015.

β) Απώλεια ρύθμισης ν.4321/2015.

Με την τροποποίηση της περίπτωσης  15δ της υποπαρ. Δ.1. της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, προστίθεται περίπτωση δ' στο άρθρο 8 του νόμου 4321/2015 η οποία ορίζει ότι η ρύθμιση απολλύται εάν ο οφειλέτης "δ) δεν έχει τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, ατομικές καθώς και αυτές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής, από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους."

Συνέπεια της απώλειας της ρύθμισης φυσικά είναι η υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.

γ). Προμήθεια της παροχής υπηρεσίας για την ανάπτυξη ειδικού λογισμικού διενέργειας ηλεκτρονικών κατασχέσεων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων.

Με την περίπτωση 16 της υποπαραγράφου Δ.1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 ορίζεται ότι : Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, είναι δυνατόν, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Οικονομικών ως προς το ύψος της δαπάνης, να επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης που εφαρμόζεται κατά τη διαδικασία προμηθειών του Δημοσίου, η προμήθεια της παροχής υπηρεσίας για την ανάπτυξη ειδικού λογισμικού διενέργειας ηλεκτρονικών κατασχέσεων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω ενός πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος κεντρικής επεξεργασίας, με απευθείας ανάθεση.

2.Ρύθμιση οφειλών του ν. 4305/2014.

Με την περίπτωση 14 της υποπαραγράφου Δ1 της παρ. Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 51 και προστίθεται νέο εδάφιο στην παρ. 15 του άρθρου 51 του ν. 4305/2014

Με τις διατάξεις αυτές γίνεται προσθήκη όρου απώλειας της ρύθμισης εφόσον ο οφειλέτης δεν τακτοποιεί τις τρέχουσες υποχρεώσεις του. Και επίσης η Φορολογική Διοίκηση διατηρεί το δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε να μειώνει τη διάρκεια της ήδη χορηγηθείσας ρύθμισης εάν ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα σύμφωνα με τα οικονομικά του δεδομένα να πληρώνει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες, οποτεδήποτε καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με την εν λόγω τροποποίηση επιδιώκεται η προσαρμογή των διατάξεων, ώστε να μη γίνεται κατάχρηση αυτών από οφειλέτες οι οποίοι δύνανται να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σε μικρότερο χρονικό διάστημα ή από αυτούς που αμελούν την εκπλήρωση των τρεχουσών υποχρεώσεών τους.

3. Μεταβολές στην Πάγια ρύθμιση οφειλών του ΚΦΔ και του νόμου 4152/2013.

Με τις περίπτωσεις 10 έως 13 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 τροποποιούνται  οι ήδη υφιστάμενες διατάξεις περί ρυθμίσεων του άρθρου 43 του ν.4174/2013 (Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας) και της πάγιας ρύθμισης της υποπαραγράφου Α2 του ν. 4152/2013. Η αναστολή υποχρέωσης προσκόμισης δικαιολογητικών, κρίθηκε απαραίτητη ώστε, μετά το πέρας της δυνατότητας υπαγωγής στη ρύθμιση των 100 δόσεων, οι πάγιες ρυθμίσεις να προσαρμοστούν στην παρούσα οικονομική συγκυρία, να αρθούν τα προσκόμματα υπαγωγής (βεβαίωση εκτιμητή, εγγυήσεις/εμπράγματες ασφάλειες, βιωσιμότητα διακανονισμού) στις εν λόγω ρυθμίσεις και να διευκολυνθούν πολίτες και επιχειρήσεις για την τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο, με ταυτόχρονη αύξηση των Δημοσίων Εσόδων. Εγγυήσεις ή εμπράγματα βάρη που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ΄ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν. Η εν λόγω διευκόλυνση των οφειλετών καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες πάγιες ρυθμίσεις, ενώ με την επανέναρξη ισχύος των κρίσιμων διατάξεων, η υποχρέωση προσκόμισης των ως άνω δικαιολογητικών και εγγυήσεων δεν καταλαμβάνει τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της αναστολής.

Επιπλέον επιδιώκεται η διευκόλυνση των οφειλετών με τη μείωση του επιτοκίου με το οποίο επιβαρύνονται οι οφειλές, στα επίπεδα του επιτοκίου αγοράς, προκειμένου να δοθεί κίνητρο στους οφειλέτες για την εκούσια συμμόρφωσή τους καταβάλλοντας τις οφειλές τους σταδιακά, μέσω ρύθμισης με τρόπο ευνοϊκότερο από την εκπρόθεσμη καταβολή αυτών εκτός ρύθμισης. Κατά τον ίδιο τρόπο επιδιώκεται η θεμελίωση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους - πολίτη, με τη μειωμένη επιβάρυνση της οφειλής υπό την προϋπόθεση τήρησης της ρύθμισης και κατά τη διάρκεια αυτής. Ευνόητο είναι ότι οι υπαγόμενες οφειλές στις ρυθμίσεις επιβαρύνονται με το οριζόμενο στις παρούσες διατάξεις ποσοστό προσαυξήσεων/τόκων, αντί των υπολογιζόμενων κατά την, εκτός ρύθμισης, είσπραξη της βεβαιωμένης οφειλής τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ/ΚΦΔ.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης