Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι αλλαγές του συντελεστή Φ.Π.Α. στα κρέατα με το νόμο 4336/2015 και από πότε θα ισχύσουν

17 Αύγουστος 2015
Αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ των κρεάτων φέρνει η νέα διάταξη του νόμου 4336/2015 που τροποποιεί  την παράγραφο 1 του παραρτήματος ΙΙΙ του κώδικα ΦΠΑ και αναφέρεται στα κρέατα και τα παραπροϊόντα σφαγείων..

Στο σχέδιο νόμου η διάταξη που είχε προταθεί είχε ως εξής:

1.α Η παράγραφος 1 του κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄248) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κρέατα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα ή επεξεργασμένα, βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή ή αιγοειδή, πετεινούς, κότες, γαλοπούλες και κουνέλια. Εξαιρούνται τα παραπροϊόντα σφαγίων, καθώς και τα προϊόντα των Δ.Κ. 0209 και 0210 (Δ.Κ 0201, 0202, 0203, 0204, ΕΧ 0207, ΕΧ 0208). ».

H αιτιολογική έκθεση ανέφερε τα εξής :
"1. α. Τροποποιείται η παράγραφος 1 του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, προκειμένου να συμπεριλάβει και τα βοειδή στα είδη κρεάτων, που υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή. Η τροποποίηση της διάταξης κρίθηκε απαραίτητη για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης των βοειδών με τα λοιπά είδη κρέατος που υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή και απλοποίησης των διατάξεων προκειμένου να είναι αποτελεσματικότερη η εφαρμογή αυτών."

Η διάταξη που τελικά ψηφίστηκε στον νόμο 4336/2015 όμως, είναι η ακόλουθη :

"Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγείων, βρώσιμα, (Δ.Κ. 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210).
Παρασκευάσματα κρεάτων (Δ.Κ. 1601, 1602, ΕΧ 1603)."


Ουσιαστικά σε ότι αφορά τα κρέατα και τα παραπροϊόντα σφαγείων (εκτός από  τα παρασκευάσματα κρεάτων) επανέρχεται το καθεστώς που ίσχυε και πριν τις αλλαγές του νόμου  4334/2015.

Στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ και με την επιφύλαξη της σχετικής ερμηνευτικής της Γ.Γ.Δ.Ε., υπάγονται πλέον από την ισχύ του νόμου 4336/2015* και τα ακόλουθα :

- Τεμάχια κοτόπουλου παναρισμένα, ψημένα ή προψημένα ή αλλιώς επεξεργασμένα (Δ.Κ. 1602)
- Κρέας από μοσχάρι, σε οποιαδήποτε μορφή: (Δ.Κ. 0202, 0203)
- Κρέας από: άλογο, φραγκόκοτες, πάπιες, χήνες, περιστέρια και λοιπά πτηνά, φάλαινες, φώκιες, τάρανδο, κυνηγιού (πλην κουνελιού), βατράχου, ερπετών κλπ., σε οποιαδήποτε μορφή, βρώσιμα (Δ.Κ.0207, 0208):

* η Ισχύς των διατάξεων του νόμου που δεν ορίζονται διαφορετικά στα επιμέρους άρθρα, αρχίζει από την υπογραφή από τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Β' του άρθρου 3 του νόμου 4336/2015.

Συνεπώς και οι αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ θα ισχύσουν από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας με τον ESM, η οποία αναμένεται εντός της εβδομάδας μετά και το αποτέλεσμα των  ψηφοφοριών στα ευρωπαϊκά Κοινοβούλια τα οποία με την σειρά τους θα επικυρώσουν την συμφωνία.

Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε τις σχετικές οδηγίες από το υπ. Οικονομικών.

Δείτε τον σχετικό πίνακα με τις κλάσεις που υπάγονται πλέον στο μειωμένο ΦΠΑ και αφορούν τα κρέατα και τα παραπροϊόντα σφαγείων.


Πριν από την ψήφιση του νόμου 4334/2015Μετά την ψήφιση του νόμου 4334/2015Μετά την ψήφιση του νόμου 4336/2015
4.Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα (Δ.Κ. 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209 και 0210).

23.Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων (Δ. Κ. 1601, 1602, 1603, 1604 και 1605).

1. Κρέατα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα ή επεξεργασμένα, από βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή ή αιγοειδή, πετεινούς, κότες, γαλοπούλες και κουνέλια. Εξαιρούνται τα παραπροϊόντα σφαγίων καθώς και τα προϊόντα των Δ.Κ. 0209 και 0210 (Δ.Κ 0201, 0202, 0203, 0204, ΕΧ 0207, ΕΧ 0208)

Αιτιολογική έκθεση :

Σε μειωμένο συντελεστή υπάγονται πλέον μόνο κρέατα από χοιροειδή, προβατοειδή ή αιγοειδή, πετεινούς, κότες, γαλοπούλες και κουνέλια νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα. Εξαιρούνται τα παραπροϊόντα σφαγίων, κρέατα αλλιώς παρασκευασμένα ή επεξεργασμένα

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγείων, βρώσιμα, (Δ.Κ. 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210).

Παρασκευάσματα κρεάτων (Δ.Κ. 1601, 1602, ΕΧ 1603).
στον συντελεστή ΦΠΑ 13% υπάγονται πλέον οι ακόλουθες κλάσεις (παραλείπεται η κλάση 1603)
0201 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
0201 10 00 Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια
0201 20 Άλλα τεμάχια με κόκαλα
0201 20 20 Tέταρτα του σφαγίου, που ονομάζονται «αλληλοσυμπληρούμενα»
0201 20 30 Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα
0201 20 50 Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα
0201 20 90 Άλλα
0201 30 00 Χωρίς κόκαλα
0202 Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα
0202 10 00 Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια
0202 20 Άλλα τεμάχια με κόκαλα
0202 20 10 Tέταρτα του σφαγίου, που ονομάζονται «αλληλοσυμπληρούμενα»
0202 20 30 Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα
0202 20 50 Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα
0202 20 90 Άλλα
0202 30 Χωρίς κόκαλα
0202 30 10 Μπροστινά τέταρτα, ολόκληρα ή τεμαχισμένα σε πέντε το πολύ τεμάχια, το καθένα των οποίων (μπροστινό τέταρτο) παρουσιάζεται σε ενιαία κατεψυγμένη μονάδα. Τέταρτα που ονομάζονται «αλληλοσυμπληρούμενα», που παρουσιάζονται σε δύο κατεψυγμένες μονάδες οι οποίε
0202 30 50 Τεμάχια μπροστινών τετάρτων και στηθών, που ονομάζονται «αυστραλιανά»
0202 30 90 Άλλα
0203 Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
0203 11 Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια
0203 11 10 Χοιροειδών κατοικιδίων
0203 11 90 Άλλα
0203 12 Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα
Χοιροειδών κατοικιδίων
0203 12 11 Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών
0203 12 19 Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών
0203 12 90 Άλλα
0203 19 Άλλα
Χοιροειδών κατοικιδίων
0203 19 11 Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών
0203 19 13 Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής
0203 19 15 Κοιλιακή χώρα (πανσέτα-entrelardés) και τεμάχια αυτής
Άλλα
0203 19 55 Χωρίς κόκαλα
0203 19 59 Άλλα
0203 19 90 Άλλα
Κατεψυγμένα
0203 21 Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια
0203 21 10 Χοιροειδών κατοικιδίων
0203 21 90 Άλλα
0203 22 Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα
Χοιροειδών κατοικιδίων
0203 22 11 Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών
0203 22 19 Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών
0203 22 90 Άλλα
0203 29 Άλλα
Χοιροειδών κατοικιδίων
0203 29 11 Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών
0203 29 13 Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής
0203 29 15 Κοιλιακή χώρα (πανσέτα)-entrelardés-και τεμάχια αυτής
Άλλα
0203 29 55 Χωρίς κόκαλα
0203 29 59 Άλλα
0203 29 90 Άλλα
0204 Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
0204 10 00 Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
Άλλα κρέατα προβατοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
0204 21 00 Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια
0204 22 Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα
0204 22 10 Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου
0204 22 30 Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)
0204 22 50 Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)
0204 22 90 Άλλα
0204 23 00 Χωρίς κόκαλα
0204 30 00 Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, κατεψυγμένα
Άλλα κρέατα προβατοειδών, κατεψυγμένα
0204 41 00 Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια
0204 42 Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα
0204 42 10 Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου
0204 42 30 Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)
0204 42 50 Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)
0204 42 90 Άλλα
0204 43 Χωρίς κόκαλα
0204 43 10 Αρνιού
0204 43 90 Άλλα
0204 50 Κρέατα αιγοειδών
Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
0204 50 11 Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια
0204 50 13 Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου
0204 50 15 Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)
0204 50 19 Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)
Άλλα
0204 50 31 Τεμάχια με κόκαλα
0204 50 39 Τεμάχια χωρίς κόκαλα
Κατεψυγμένα
0204 50 51 Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια
0204 50 53 Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου
0204 50 55 Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)
0204 50 59 Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)
Άλλα
0204 50 71 Τεμάχια με κόκαλα
0204 50 79 Τεμάχια χωρίς κόκαλα
0205 00 Κρέατα αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
0205 00 20 Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
0205 00 80 Κατεψυγμένα
0206 Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
0206 10 Βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
0206 10 10 Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων
Άλλα
0206 10 95 Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα
0206 10 98 Άλλα
Βοοειδών, κατεψυγμένα
0206 21 00 Γλώσσες
0206 22 00 Συκώτια
0206 29 Άλλα
0206 29 10 Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων
Άλλα
0206 29 91 Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα
0206 29 99 Άλλα
0206 30 00 Χοιροειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
Χοιροειδών, κατεψυγμένα
0206 41 00 Συκώτια
0206 49 00 Άλλα
0206 80 Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
0206 80 10 Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων
Άλλα
0206 80 91 Αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών
0206 80 99 Προβατοειδών ή αιγοειδών
0206 90 Άλλα, κατεψυγμένα
0206 90 10 Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων
Άλλα
0206 90 91 Αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών
0206 90 99 Προβατοειδών ή αιγοειδών
0207 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, πουλερικών της κλάσης 0105
Πετεινοί και κότες
0207 11 Μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
0207 11 10 Που παρουσιάζονται μαδημένα, χωρίς έντερα, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 83 %»
0207 11 30 Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια αλλά με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 70 %»
0207 11 90 Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 65 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά
0207 12 Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα
0207 12 10 Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια αλλά με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 70 %»
0207 12 90 Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 65 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά
0207 13 Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
Τεμάχια
0207 13 10 Χωρίς κόκαλα
Με κόκαλα σε
0207 13 20 Μισά ή τέταρτα
0207 13 30 Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα
0207 13 40 Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές και άκρα από φτερούγες
0207 13 50 Στήθη και τεμάχια από στήθη
0207 13 60 Μηροί και τεμάχια μηρών
0207 13 70 Άλλα
Παραπροϊόντα σφαγίων
0207 13 91 Συκώτια
0207 13 99 Άλλα
0207 14 Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, κατεψυγμένα
Τεμάχια
0207 14 10 Χωρίς κόκαλα
Με κόκαλα σε
0207 14 20 Μισά ή τέταρτα
0207 14 30 Φτερούγες ολόκληρες, με ή χωρίς τα άκρα
0207 14 40 Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες
0207 14 50 Στήθη και τεμάχια από στήθη
0207 14 60 Μηροί και τεμάχια μηρών
0207 14 70 Άλλα
Παραπροϊόντα σφαγίων
0207 14 91 Συκώτια
0207 14 99 Άλλα
Από γάλους και γαλοπούλες
0207 24Μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
0207 24 10 Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «γάλοι 80 %»
0207 24 90 Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, το λαιμό, τα πόδια, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «γάλοι 73 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά
0207 25 Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα
0207 25 10 Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «γάλοι 80 %»
0207 25 90 Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, το λαιμό, το πόδια, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «γάλοι 73 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά
0207 26Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
Τεμάχια
0207 26 10 Χωρίς κόκαλα
Με κόκαλα
0207 26 20 Μισά ή τέταρτα
0207 26 30 Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα
0207 26 40 Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες
0207 26 50 Στήθη και τεμάχια από στήθη
Μηροί και τεμάχια μηρών
0207 26 60 Κνήμες και τεμάχια κνημών
0207 26 70 Άλλα
0207 26 80 Άλλα
Παραπροϊόντα σφαγίων
0207 26 91 Συκώτια
0207 26 99 Άλλα
0207 27Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων, κατεψυγμένα
Τεμάχια
0207 27 10 Χωρίς κόκαλα
Με κόκαλα
0207 27 20 Μισά ή τέταρτα
0207 27 30 Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα
0207 27 40 Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες
0207 27 50 Στήθη και τεμάχια από στήθη
Μηροί και τεμάχια μηρών
0207 27 60 Κνήμες και τεμάχια κνημών
0207 27 70 Άλλα
0207 27 80 Άλλα
Παραπροϊόντα σφαγίων
0207 27 91 Συκώτια
0207 27 99 Άλλα
Από πάπιες
0207 41Μη τεμαχισμένες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη
0207 41 20 Που παρουσιάζονται μαδημένες, αφαιματωμένες, χωρίς έντερα αλλά όχι κενές, με το κεφάλι και τα πόδια, που ονομάζονται «πάπιες 85 %»
0207 41 30 Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «πάπιες 70 %»
0207 41 80 Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «πάπιες 63 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά
0207 42Μη τεμαχισμένες, κατεψυγμένες
0207 42 30 Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «πάπιες 70 %»
0207 42 80 Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «πάπιες 63 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά
0207 43 00 Συκώτια «φουά-γκρα», νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
0207 44Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
Τεμάχια
0207 44 10 Χωρίς κόκαλα
Με κόκαλα
0207 44 21 Μισά ή τέταρτα
0207 44 31 Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα
0207 44 41 Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες
0207 44 51 Στήθη και τεμάχια από στήθη
0207 44 61 Μηροί και τεμάχια μηρών
0207 44 71 «Μέρη με την ονομασία paletots πάπιας»
0207 44 81 Άλλα
Παραπροϊόντα σφαγίων
0207 44 91 Συκώτια άλλα από τα συκώτια «φουά-γκρα»
0207 44 99 Άλλα
0207 45Άλλα, κατεψυγμένα
Τεμάχια
0207 45 10 Χωρίς κόκαλα
Με κόκαλα
0207 45 21 Μισά ή τέταρτα
0207 45 31 Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα
0207 45 41 Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες
0207 45 51 Στήθη και τεμάχια από στήθη
0207 45 61 Μηροί και τεμάχια μηρών
0207 45 71 «Μέρη με την ονομασία paletots πάπιας»
0207 45 81 Άλλα
Παραπροϊόντα σφαγίων
Συκώτια
0207 45 93 Συκώτια «φουά-γκρα»
0207 45 95 Άλλα
0207 45 99 Άλλα
Από χήνες
0207 51Μη τεμαχισμένες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη
0207 51 10 Που παρουσιάζονται μαδημένες, αφαιματωμένες, όχι κενές, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται «χήνες 82 %»
0207 51 90 Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με ή χωρίς την καρδιά και το στομάχι, και που ονομάζονται «χήνες 75 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά
0207 52Μη τεμαχισμένες, κατεψυγμένες
0207 52 10 Που παρουσιάζονται μαδημένες, αφαιματωμένες, όχι κενές, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται «χήνες 82 %»
0207 52 90 Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με ή χωρίς την καρδιά και το στομάχι, και που ονομάζονται «χήνες 75 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά
0207 53 00 Συκώτια «φουά-γκρα», νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
0207 54Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
Τεμάχια
0207 54 10 Χωρίς κόκαλα
Με κόκαλα
0207 54 21 Μισά ή τέταρτα
0207 54 31 Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα
0207 54 41 Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες
0207 54 51 Στήθη και τεμάχια από στήθη
0207 54 61 Μηροί και τεμάχια μηρών
0207 54 71 «Μέρη με την ονομασία paletots χήνας»
0207 54 81 Άλλα
Παραπροϊόντα σφαγίων
0207 54 91 Συκώτια άλλα από τα συκώτια «φουά-γκρα»
0207 54 99 Άλλα
0207 55Άλλα, κατεψυγμένα
Τεμάχια
0207 55 10 Χωρίς κόκαλα
Με κόκαλα
0207 55 21 Μισά ή τέταρτα
0207 55 31 Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα
0207 55 41 Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες
0207 55 51 Στήθη και τεμάχια από στήθη
0207 55 61 Μηροί και τεμάχια μηρών
0207 55 71 «Μέρη με την ονομασία paletots χήνας»
0207 55 81 Άλλα
Παραπροϊόντα σφαγίων
Συκώτια
0207 55 93 Συκώτια «φουά-γκρα»
0207 55 95 Άλλα
0207 55 99 Άλλα
0207 60Από φραγκόκοτες
0207 60 05 Μη τεμαχισμένες, νωπές, διατηρημένες με απλή ψύξη ή κατεψυγμένες
Άλλα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
Τεμάχια
0207 60 10 Χωρίς κόκαλα
Με κόκαλα
0207 60 21 Μισά ή τέταρτα
0207 60 31 Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα
0207 60 41 Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες
0207 60 51 Στήθη και τεμάχια από στήθη
0207 60 61 Μηροί και τεμάχια μηρών
0207 60 81 Άλλα
Παραπροϊόντα σφαγίων
0207 60 91 Συκώτια
0207 60 99 Άλλα
0208Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
0208 10Κουνελιών ή λαγών
0208 10 10 Κουνελιών κατοικιδίων
0208 10 90 Άλλα
0208 30 00 Πρωτευόντων
0208 40Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών). Από φώκιες, θαλάσσιους λέοντες (ωταρίες) και θαλάσσιους ίππους (θηλαστικά της τάξης των πτερυγιοπόδων)
0208 40 10Κρέατα φάλαινας
0208 40 20Κρέατα φώκιας
0208 40 80 Άλλα
0208 50 00Ερπετών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες)
0208 60 00Καμήλων και άλλων καμηλίδων (Camelidae)
0208 90 Άλλα
0208 90 10 Περιστεριών κατοικιδίων
0208 90 30 Κυνηγιού, άλλα από κουνελιών ή λαγών
0208 90 60 Ταράνδων
0208 90 70 Πόδια βατράχων
0208 90 98 Άλλα
16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ Ή ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ
1601 00 Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα. Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά
1601 00 10 Από συκώτι
Άλλα
1601 00 91 Λουκάνικα και σαλάμια, ξερά ή για επάλειψη, άψητα
1601 00 99 Άλλα
1602 Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος
1602 10 00 Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα
1602 20 Συκωτιών όλων των ζώων
1602 20 10 Χήνας ή πάπιας
1602 20 90 Άλλα
Πουλερικών της κλάσης 0105
1602 31 Γάλου
Που περιέχουν κατά βάρος 57 % ή περισσότερο κρέας πουλερικών ή παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών
1602 31 11 Που περιέχουν αποκλειστικά κρέας γάλου άψητο
1602 31 19 Άλλα
1602 31 80 Άλλα
1602 32 Από πετεινούς και κότες
Που περιέχουν κατά βάρος 57 % ή περισσότερο κρέας πουλερικών ή παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών
1602 32 11 Άψητα
1602 32 19 Άλλα
1602 32 30 Που περιέχουν 25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 57 % κατά βάρος κρέας πουλερικών ή παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών
1602 32 90 Άλλα
1602 39 Άλλα
Που περιέχουν κατά βάρος 57 % ή περισσότερο κρέας πουλερικών ή παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών
1602 39 21 Άψητα
1602 39 29 Άλλα
1602 39 85 Άλλα
Χοιροειδών
1602 41 Χοιρομέρι (ζαμπόν) και τεμάχια αυτού
1602 41 10 Κατοικίδιων χοιροειδών
1602 41 90 Άλλα
1602 42 Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών
1602 42 10 Κατοικίδιων χοιροειδών
1602 42 90 Άλλα
1602 49 Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα
Κατοικίδιων χοιροειδών
Που περιέχουν κατά βάρος 80 % ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης
1602 49 11 Θωρακο-οσφυϊκή χώρα (με εξαίρεση τους σβέρκους) και τα τεμάχια αυτής στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από θωρακο-οσφυϊκή χώρα και χοιρομέρι (ζαμπόν)
1602 49 13 Σβέρκοι και τεμάχια αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από σβέρκους και ωμοπλάτες
1602 49 15 Άλλα μείγματα που περιέχουν χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες, θωρακο-οσφυϊκή χώρα ή σβέρκους και τεμάχια αυτών
1602 49 19 Άλλα
1602 49 30 Που περιέχουν κατά βάρος 40 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 80 % κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης
1602 49 50 Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 40 % κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης
1602 49 90 Άλλα
1602 50 Βοοειδών
1602 50 10 Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, άψητων
Άλλα
1602 50 31 Παστό βοδινό (corned beef), σε αεροστεγείς συσκευασίες
1602 50 95 Άλλα
1602 90 Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων
1602 90 10 Παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων
Άλλα
1602 90 31 Κυνηγιού ή κουνελιού
Άλλα
1602 90 51 Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων κατοικίδιων χοιροειδών
Άλλα
Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών
1602 90 61 Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων άψητων
1602 90 69 Άλλα
Άλλα
1602 90 91 Προβατοειδών
1602 90 95 Αιγοειδών
1602 90 99 Άλλα

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης