Αποτελέσματα live αναζήτησης

Καταργείται ο φόρος κινημοτογράφων - Ποιοί άλλοι φόροι και τέλη υπε τρίτων καταργούνται με τον νόμο 4336/2015

15 Αύγουστος 2015
Με την υποπαράγραφο Δ12 της παραγράφου δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 καταργούνται μια σειρά από φόρους και τέλη υπερ τρίτων

αναλυτικά

Περιπτώσεις

1) Καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 30 του ν. 4507/1966.[ Πρόκειται περί μη ανταποδοτικής χρέωσης, η οποία αποτελεί επιβάρυνση κατά τη σύνταξη κρατικών και λοιπών συμβολαίων και εισπράττεται υπέρ των σκοπών των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων. Η κατάργηση της εν λόγω χρέωσης θα επιφέρει μείωση του κόστους σύνταξης των κρατικών συμβολαίων με άμεσα ωφελούμενους τους συμβαλλόμενους. ]
 

2). Καταργείται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. δ. 4359/1964 όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 1 του ν. δ. 1085/1971 και τη διάταξη του άρθρου 1, του ν. 79/1974.[Πρόκειται περί μη ανταποδοτικού τέλους επιχειρήσεων υγραερίου, η κατάργηση του οποίου θα ωφελήσει άμεσα τους τελικούς καταναλωτές.]
 

6. Η παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 682/1977 (Α'244) τροποποιείται ως εξής:
3«1. Για την ίδρυση, λειτουργία και μεταφορά Ιδιωτικών Σχολείων και Οικοτροφείων, για την υποβολή ενστάσεων κατά των πρωτοβαθμίως επιβαλλομένων πειθαρχικών κυρώσεων, για την εγγραφή στην επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, καθώς και για τις εξετάσεις των μαθητών στα Ιδιωτικά Σχολεία και τους εκδιδομένους τίτλους σπουδών από αυτά, καταβάλλονται παράβολα, εξέταστρα και εκπαιδευτικά Τέλη, τα οποία καθορίζονται κάθε φορά με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Τα εδάφια α' και β' της παραγράφου 3 του ως άνω άρθρου, καθώς και οι κανονιστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότησή τους καταργούνται.»[Πρόκειται περί μη ανταποδοτικού τέλους, το οποίο καταβάλλεται από τους μαθητές ιδιωτικών σχολείων, η κατάργηση του οποίου αποσκοπεί στη μείωση των διδάκτρων.]
 

4. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 645/1970 και του άρθρου 11 του ν. 2042/1992 (Α'75).[Κατάργηση ειδικού φόρου κινηματογράφων Πρόκειται περί μη ανταποδοτικού τέλους, το οποίο επιβαρύνει τις συντάξεις των πολιτικών συνταξιούχων.]
 

5. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 60 του ν. 1731/1987, 38 του ν. 3220/2004 και 5 του ν. 3905/2010. [Κατάργηση ειδικού φόρου κινηματογράφων -  Πρόκειται περί μη ανταποδοτικού τέλους, το οποίο επιβάλλεται επί της τιμής των εισιτηρίων, η κατάργηση του οποίου θα επιφέρει ισόποση μείωση της τελικής τιμής τους. ]
 

6. Καταργείται η διάταξη του άρθρου 60 του ν. 2214/1994 (Α'75). Καταβληθέντα ποσά δεν αναζητούνται.[Πρόκειται περί φόρου, ο οποίος βαρύνει αποκλειστικά τους επιτηδευματίες των Δωδεκανήσων, ο οποίος καταργείται για λόγους ίσης μεταχείρισης φορολογουμένων]
 

7. Καταργείται η διάταξη της ΠΥΣ 1108/21.12.1948 (Α' 322), η οποία κυρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 1620/1951 (Α'2), καθώς επίσης και η διάταξη του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.δ. 572/1970 (Α'125).[Πρόκειται περί μη ανταποδοτικού τέλους, ο οποίος επιβάλλεται επί της τιμής των εισιτηρίων των δημοσίων θεαμάτων. Ο σκοπός για τον οποίο αρχικά θεσπίσθηκε συνίσταται στην ενίσχυση των Βορείων Επαρχιών της Χώρας και δεν υφίσταται πλέον. Η κατάργηση του άνω ειδικού φόρου θα επιφέρει ισόποση μείωση της τελικής τιμής των εισιτηρίων. ]
 

8. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. δ. 671/1948.[Πρόκειται περί μη ανταποδοτικού τέλους, το οποίο επιβάλλεται επί της τιμής των εισιτηρίων των δημοσίων θεαμάτων για την ενίσχυση του Ωδείου Αθηνών. ]
 

9. Καταργείται η περίπτωση ζ' της παρ. 1 του άρθρου 10, του ν. 2932/2001.[ Πρόκειται περί μη ανταποδοτικού τέλους, το οποίο επιβάλλεται επί του καθαρού ναύλου μεταφοράς επιβατών και οχημάτων στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές. Η κατάργησή του θα οδηγήσει στην άμεση μείωση της τιμής των ναύλων. ]
 

10. Καταργείται η διάταξη του άρθρου 14 του β.δ. 24.9/20.10.1958 (Α'171), καθώς επίσης και η διάταξη του άρθρου 12 του ν. 1080/1980 (Α'246).[Πρόκειται περί παρωχημένης διάταξης]
 

11. Ο επιβαλλόμενος δυνάμει της διάταξης του άρθρου 39 του β.δ. 24/9/1958 φόρος 3% υπέρ Δήμων και κοινοτήτων επί της αξίας του πωλουμένου στο εσωτερικό ζύθου, ο οποίος καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις παραγωγής ζύθου, θα καταβάλλεται εφεξής υπέρ του Δημοσίου.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος.[Πρόκειται περί φόρου, τα έσοδα εκ του οποίου εισπράττονται υπέρ των Δήμων. Με την προτεινόμενη τροποποίηση ο άνω φόρος θα καταβάλλεται εφεξής υπέρ του Δημοσίου]
 

12. Οι πόροι της ειδικής εισφοράς, η οποία θεσπίσθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 16 του ν. 1571/1985 και 19 του ν. 3054/2002, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν υπέρ του καταργηθέντος με τη διάταξη του άρθρου 2 του ν. 3637/2008 ειδικού λογαριασμού με την επωνυμία «Λογαριασμός Χρηματοδότησης Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών για Μεταφορές Καυσίμων στις προβληματικές περιοχές της χώρας» διατίθενται για την κάλυψη δαπανών του Ελληνικού Δημοσίου.[Κρίνεται επιβεβλημένο οι πόροι της ειδικής εισφοράς (1,2%) επί της προ φόρων και εισφορών αξίας των πετρελαιοειδών (άρθρο 16 ν.1571/1985) να αποτελούν πλέον έσοδο για την κάλυψη δαπανών του Ελληνικού Δημοσίου και κατόπιν να διατίθενται σύμφωνα με την εκάστοτε κατανομή μέσω του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού.]
 

13. Εφεξής μέσω του λογαριασμού του ν. 128/1975 και με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα επιδοτούνται αποκλειστικά οι πληγέντες από φυσικές καταστροφές και από τρομοκρατικές πράξεις, όπως αυτοί ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις. Δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος τα δάνεια που χορηγήθηκαν σε εφαρμογή των ήδη εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης