Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κανονισμός έκδοσης αδειών για σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ΑΠΕ

20 Ιούνιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
  • Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, μετά από εισήγηση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης Νίκου Στεφάνου, υπέγραψε την απόφαση για το νέο Κανονισμό έκδοσης Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), που εκδίδεται σε εφαρμογή της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν. <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/298' rel='tag laws'>3468/2006</a> για την «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ΣΗΘΥΑ»...
Κανονισμός έκδοσης αδειών για σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ΑΠΕΟ υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, μετά από εισήγηση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης Νίκου Στεφάνου, υπέγραψε την απόφαση για το νέο Κανονισμό έκδοσης Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), που εκδίδεται σε εφαρμογή της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 για την «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ΣΗΘΥΑ».

Συγκεκριμένα, με το νέο Κανονισμό έκδοσης Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας καθορίζεται και οργανώνεται με λεπτομέρεια, μεταξύ άλλων, η διαδικασία υποβολής αίτησης για προσφορά σύνδεσης σταθμού στο Σύστημα ή το Δίκτυο, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και έκδοσης των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, οι όροι και η διαδικασία τροποποίησης των εν λόγω αδειών, η διαδικασία παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, καθώς και οι σχετικές υποχρεώσεις των Αδειούχων.

Οι ρυθμίσεις της Υπουργικής Απόφασης, που έγιναν σε συνεργασία και με τη ΡΑΕ εναρμονίζονται πλήρως με τις διατάξεις του ν.3468/2006 και τις μεταβολές που εισάγονται με αυτόν ως προς την αδειοδοτική διαδικασία των σταθμών Α.Π.Ε., με σκοπό την απλοποίηση και επιτάχυνσή της, καθώς και με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων Α.Π.Ε.

Με τις νέες ρυθμίσεις του Κανονισμού εισάγεται νέο καθεστώς αδειοδοτικής διαδικασίας για τα έργα Α.Π.Ε. και ειδικότερα:

1. Η διαδικασία διατύπωσης προσφοράς σύνδεσης προηγείται της κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας εγκατάστασης. Μετά τη διατύπωση της προσφοράς σύνδεσης ο κάτοχος της ¶δειας Παραγωγής απο­τυ­πώνει σε τοπογραφικό διάγραμμα τον προτεινόμενο από τον αρμόδιο Διαχειριστή τρόπο σύνδεσης του σταθμού στο Σύστημα ή το Δίκτυο και στον οποίο το υποβάλλει για θεώρηση. Σε περίπτωση που ο σταθμός συνδέεται μέσω νέου υποσταθμού μέσης προς υψηλή τάση, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στον αρμόδιο Διαχειριστή, βεβαίωση καταλ­λη­λό­τητας του γηπέδου εγκατάστασης του υποσταθμού, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Κυρίου του Συστήματος και Δικτύου. Ο Διαχειριστής θεωρεί τα τοπογραφικά διαγράμματα ως προς τη συμβα­τό­τητά τους με το περιεχόμενο της προσφοράς σύνδεσης. Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται να εξασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συντάσσεται από τον παραγωγό στη συνέχεια και η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα έργα σύνδεσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 104247/2006 δεν θα υπόκειται σε περαιτέρω μεταβολές και θα έχει την έγκριση του Διαχειριστή.

2. Στη συνέχεια προβλέπεται η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο προς την αρμόδια αρχή, φακέλου για την έκδοση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), και για την έγκριση επέμβασης, όπου απαιτείται, καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών (συμπεριλαμβανομένης της άδειας παραγωγής και της προσφοράς σύνδεσης). Η αδειοδοτούσα αρχή μετά τη διενέργεια προκαταρκτικού ελέγχου για την ταύτιση των στοιχείων με αυτά της άδειας παραγωγής διαβιβάζει τα στοιχεία στην αρμόδια, για την έκδοση της Ε.Π.Ο. Τέλος, μετά την έκδοση της Ε.Π.Ο υποβάλλεται αίτηση στην ανωτέρω αρχή για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης.

3. Για την έκδοση της άδειας λειτουργίας, υποβάλλεται, από τον ενδιαφερόμενο, σχετικός φάκελος στην αρχή η οποία εξέδωσε την άδεια εγκατάστασης. Στην Υπουργική Απόφαση περιγράφεται και η νέα διαδικασία που καθιερώνεται στο πλαίσιο της έκδοσης άδειας λειτουργίας έργων Α.Π.Ε. με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, για τον έλεγχο των λειτουργικών χαρακτηριστικών του εξοπλισμού του σταθμού από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε).

4. Εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν υποβληθεί με σκοπό τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης, την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης, την έκδοση από­φασης παραχώρησης δασικής έκτασης ή την έκδοση άδειας λειτουργίας, μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3468/2006 και έως και την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, κα­τα­λαμ­βάνονται από τις ρυθμίσεις της απόφασης. Προϋπόθεση για την εξέταση των εν λόγω αιτημάτων είναι η ύπαρξη θετικής γνωμο­δό­τη­σης επί Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.), η οποία, στις περιπτώσεις που η άδεια παραγωγής είχε εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 3468/2006, εκδίδεται μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται απευθείας στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία.

5. Η διατύπωση προσφοράς σύνδεσης διενεργείται μετά τη λήψη θετικής γνωμοδότησης επί της Π.Π.Ε.Α., έτσι ώστε να μην δεσμεύεται ισχύς στο Σύστημα για έργα τα οποία δεν έχουν κατάλληλο περιβαλλοντικό σχεδιασμό ώστε να εξασφαλίσουν την Π.Π.Ε.Α.

Δηλώσεις Δ. Σιούφα

Με αφορμή την υπογραφή της απόφασης αυτής, ο υπουργός Ανάπτυξης έκανε την ακόλουθη δήλωση : «Η έκδοση του Κανονισμού έκδοσης Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ύστερα από την πρόσφατη έκδοση και του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, καθώς και των αποφάσεων με τις οποίες καθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο των Συμβάσεων αγοραπωλησίας Ανανεώσιμης Ενέργειας στο Σύστημα και τα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την υλοποίηση της πολιτικής μας για τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μας ισοζύγιο.

»Με τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας, ολοκληρώνεται η συστηματοποίηση και οργάνωση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την έκδοση όλων των Αδειών για σταθμούς με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και εισάγονται ρυθμίσεις που απλοποιούν και επιταχύνουν τη διαδικασία σε σχέση με το ισχύον καθεστώς, σε συμμόρφωση με τις επιταγές του ν. 3468/2006.

Συνεχίζουμε την προώθηση, με συγκεκριμένα μέτρα, της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της Χώρας, που με το νέο σύστημα αδειοδότησης, σε συνδυασμό με τα αυξημένα οικονομικά κίνητρα και την προώθηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ΥΠΕΧΩΔΕ , εκτιμάται ότι θα επιταχύνουν την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ, που ως το 2010 θα ανέλθουν σε 2,5 δισ. ευρώ».
Πηγή Ναυτεμπορική


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης