Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι αλλαγές στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. με το τον νόμο 4336/2015

15 Αύγουστος 2015


Αναλυτικά η Αιτιολογική έκθεση προβλέπει :

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.3: ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

1. α. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, μετά την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (εντύπου Ε9) και δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (εντύπου Ε1) μέχρι την 26η Αυγούστου 2015, εξασφαλίζεται ο απαιτούμενος χρόνος για τη μηχανογραφική έκδοση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ – πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου, δεδομένου ότι για τον ορθό προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ είναι προαπαιτούμενη η εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

β. Με την προτεινόμενη ρύθμιση καταργείται η προβλεφθείσα απαλλαγή για τον ΕΟΤ.

Η κατάργηση της απαλλαγής κρίνεται αναγκαία για λόγους ισονομίας.

Με την κατάργηση της απαλλαγής και ο ΕΟΤ αντιμετωπίζεται φορολογικά όπως και οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, δηλαδή απαλλάσσεται για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα, κενά και δωρεάν παραχωρούμενα στο Ελληνικό Δημόσιο ακίνητά του και φορολογείται για τα μισθωμένα ή δωρεάν παραχωρούμενα, σε πρόσωπα πλην Ελληνικού Δημοσίου, ακίνητά του.

γ. Με την προτεινόμενη ρύθμιση καταργείται η προβλεφθείσα από το έτος 2015 απαλλαγή των ενοικιαζόμενων δωματίων των ατομικών επιχειρήσεων, η οποία – έτσι κι αλλιώς – δεν είχε ισχύσει το 2014.
Το θέμα της απαλλαγής θα εξετασθεί στα πλαίσια της συνολικής επανεξέτασης του φόρου, ώστε να διασφαλισθεί και η μηχανογραφική υποστήριξη της τυχόν απαλλαγής και η αποφυγή των καταστρατηγήσεων του φορολογικού νόμου.

δ. Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται και για το έτος 2015 η έκπτωση 20% από τον ΕΝΦΙΑ των κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, για λόγους κοινωνικούς και ως μέριμνα του κράτους για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν απέκτησαν εισόδημα από τα ακίνητα, τα οποία παρέμειναν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2015 κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα.


Τροποποιήσεις στον Εν.Φ.Ι.Α.

 

1) δόσεις φόρου για τον Εν.Φ.Ι.Α..

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 (Α΄287) προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Ειδικά για το έτος 2015, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου έχει εκδοθεί μέχρι και την 26η του μηνός Οκτωβρίου 2015, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή του μηνός Οκτωβρίου 2015. Η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016.».

2) Απαλλαγή ΕΝΦΙΑ ΕΟΤ.

Το άρθρο 3 του ν. 4328/2015 (Α΄51) καταργείται. (Τροποποίηση με την περ. γ’ της υποπαρ. Δ.3 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015) . Με την διάταξη αυτή καταργείται η προβλεφθείσα απαλλαγή για τον ΕΟΤ. Η κατάργηση της απαλλαγής κρίνεται αναγκαία για λόγους ισονομίας. Με την κατάργηση της απαλλαγής και ο ΕΟΤ αντιμετωπίζεται φορολογικά όπως και οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, δηλαδή απαλλάσσεται για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα, κενά και δωρεάν παραχωρούμενα στο Ελληνικό Δημόσιο ακίνητά του και φορολογείται για τα μισθωμένα ή δωρεάν παραχωρούμενα, σε πρόσωπα πλην Ελληνικού Δημοσίου, ακίνητά του.

3). Κατάργηση απαλλαγής από τον συμπληρωματικό φόρο. για ιδιοχρησιμοποίηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013 καταργούνται. (Τροποποίηση με την περίπτ. β της υποπαρα. Δ3 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015). Με την κατάργηση των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013, με την περίπτωση γ’ της υποπαραγράφου Δ3 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, καταργείται η απαλλαγή από το συμπληρωματικό φόρο Εν.Φ.Ι.Α. της αξίας των δικαιωμάτων επί των ξενοδοχειακών κτιρίων, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται από ξενοδοχειακές ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και των δικαιωμάτων επί των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων/διαμερισμάτων, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται από ξενοδοχειακές ατομικές επιχειρήσεις, και τα οποία απαλλάσσονταν εφόσον κατείχαν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του Υπ. Τουρισμού.

Το θέμα της απαλλαγής σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση θα εξετασθεί στα πλαίσια της συνολικής επανεξέτασης του φόρου, ώστε να διασφαλισθεί και η μηχανογραφική υποστήριξη της τυχόν απαλλαγής και η αποφυγή των καταστρατηγήσεων του φορολογικού νόμου.

4. Διατήρηση έκπτωσης 20% για τα μη ηλεκτροδοτούμενα. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 μετά τη φράση «Για το έτος 2014» προστίθεται η φράση «και για το έτος 2015».(Τροποποίηση με την περίπτωσης δ’ της υποπαρ. Δ.3 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015)
Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται και για το έτος 2015 η έκπτωση 20% από τον ΕΝΦΙΑ των κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, για λόγους κοινωνικούς και ως μέριμνα του κράτους για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι δεν απέκτησαν εισόδημα από τα ακίνητα, τα οποία παρέμειναν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2015 κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης