Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι αλλαγές στο ΦΠΑ με τον νόμο 4336/2015

15 Αύγουστος 2015
Αναλυτικά δείτε τι αλλάζει:

α) Τροποποιήσεις στον ΦΠΑ

1) Επαναφορά στο 13% του συντελεστή ΦΠΑ για τα κρέατα και τα παρασκευάσματα κρεάτων (ν. 4336/2015, Άρθρο 2, υποπαράγραφος Δ2, περίπτωση 1α’)

Με την τροποποίηση της περ. 1 του Κεφαλαίου Α’ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, με την περίπτωση 1α της υποπαραγράφου Δ2 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 σε ότι αφορά τα κρέατα και τα παραπροϊόντα σφαγείων (εκτός από τα παρασκευάσματα κρεάτων) επανέρχεται το καθεστώς που ίσχυε και πριν τις αλλαγές του νόμου 4334/2015.
Ισχύς :H Ισχύς της ανωτέρω διάταξης, αρχίζει από την υπογραφή από τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Β' του άρθρου 3 του νόμου 4336/2015.

Συνεπώς και οι αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ θα ισχύσουν από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας με τον ESM, η οποία αναμένεται εντός της εβδομάδας μετά και το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών στα ευρωπαϊκά Κοινοβούλια τα οποία με την σειρά τους θα επικυρώσουν την συμφωνία.

 

2. Υπηρεσίες εκπαίδευσης (ν. 4336/2015, Άρθρο 2, υποπαράγραφος Δ2, περίπτωση. 1β’)


Με την περίπτωση 1β της υποπαραγράφου Δ2 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, τροποποιείται η περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ, που αφορά τις απαλλασσόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης. Με την παρούσα διάταξη εφαρμόζεται η δυνατότητα που παρέχεται από το άρθρο 133 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, τα κράτη μέλη να καθορίζουν τις προϋποθέσεις εφαρμογής της εν λόγω απαλλαγής στο εθνικό τους δίκαιο.

Ειδικά, όσον αφορά στους μη δημόσιους οργανισμούς, το κοινοτικό δίκαιο επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν την εν λόγω απαλλαγή στις υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχουν ιδιωτικοί φορείς με τα εξής κριτήρια:

- τη μη συστηματική επιδίωξη του κέρδους και το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα,

- τη διοίκηση και διαχείριση αμισθί από πρόσωπα χωρίς άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από τα αποτελέσματα της εκμετάλλευσης των σχετικών δραστηριοτήτων, - τις χαμηλότερες τιμές τους σε σχέση με τις τιμές εμπορικών επιχειρήσεων που υπόκεινται στο ΦΠΑ,

- τη μη στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού, αποκλείοντας από την απαλλαγή τους ιδιωτικούς φορείς με κερδοσκοπική δραστηριότητα, ή, αλλιώς, με εμπορικούς σκοπούς.

Η προσχολική εκπαίδευση εξακολουθεί να απαλλάσσεται.

Η ισχύς των διατάξεων της περίπτωσης ιβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ αρχίζει από 20 Ιουλίου 2015. Η δήλωση μεταβολών για τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ υποβάλλεται εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση του νόμου 4336/2015 στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Α 94/14.8.2015) (ήτοι έως τις 24.8.2015).

Στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία από 20 Ιουλίου μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, χωρίς ΦΠΑ, τα συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία για την επιβολή του φόρου εκδίδονται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015 και ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται με τη δήλωση ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου κατά την οποία εκδόθηκε το συμπληρωματικό στοιχείο.

3. Νομοτεχνικές βελτιώσεις στο Παράρτημα ΙΙΙ (ν. 4336/2015, Άρθρο 2, υποπαρ. Δ.2, περ. 2)

Με τις διατάξεις της περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Δ2 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 με τις οποίες τροποποιείται το Παράρτημα ΙΙΙ του ν.2859/2000, επέρχονται ορισμένες νομοτεχνικές βελτιώσεις, ώστε οι Κωδικοί Ονοματολογίας να αντιστοιχούν στην περιγραφή του εμπορεύματος που υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α.


4. Αποσαφήνιση της κατάργησης των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά
(ν. 4336/2015, Άρθρο 2, υποπαράγραφος Δ.2, περίπτωση 3)
Με τις διατάξεις της περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Δ2 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, επαναδιατυπώνεται η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 η οποία αφορά την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ των νησιών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και των νησιών του Αιγαίου Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο.

Οι συντελεστές αυτοί καταργούνται σταδιακά ως ακολούθως:

Από 1.10.2015 στην πρώτη ομάδα νησιών, από 1.6.2016 στη δεύτερη ομάδα νησιών και από 1.1.2017 στα υπόλοιπα νησιά.
Με υπουργική απόφαση θα καθοριστούν τα υπαγόμενα στις παραπάνω ομάδες νησιά.


5. Διακανονισμοί εκπτώσεων ΦΠΑ (εκπτώσεις φόρου κοινών εισροών, εκπτώσεις Φ.Π.Α. παγίων κ.λπ.).


Με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως αυτό τέθηκε με την περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Δ2 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, ορίζεται ότι «οι διακανονισμοί που αφορούν εκπτώσεις που διενεργήθηκαν σε μία διαχειριστική περίοδο περιλαμβάνονται σε δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τέταρτου μήνα από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου».

Η προσισχύουσα διάταξη όριζε ότι οι διακανονισμοί αυτοί συμπεριλαμβάνονταν στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ του εβδόμου μήνα από το επόμενο φορολογικό έτος από το έτος που έληξε η διαχειριστική περίοδος.

 

6. Αγορά με απευθείας ανάθεση από το Υπ. Οικονομικών ειδικού λογισμικού ερευνών και ανάλυσης στοιχείων (data mining tool) για την πάταξη της απάτης στο ΦΠΑ (ν. 4336/2015, Άρθρο 2, υποπαράγραφος Δ2, περίπτωση 5)

Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπιστούν επείγουσες ανάγκες που προκύπτουν από τη λειτουργία της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) στον τομέα της πάταξης της απάτης στο ΦΠΑ. Προτεραιότητα της Κυβέρνησης είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής, του λαθρεμπορίου και της διαφθοράς καθώς συνεπάγονται σημαντικότατη απώλεια Κρατικών εσόδων. Η άμεση αντιμετώπιση των φαινομένων της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και γενικότερα της απάτης στη φορολογία θα βοηθήσει πολλαπλά τη χώρα ως προς τα έσοδα αλλά και θα ενισχύσει τη φορολογική συμμόρφωση των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων. Μία από τις βασικές αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων είναι η διεξαγωγή ερευνών, ο εντοπισμός και η πάταξη των κυκλωμάτων που διαπράττουν απάτη στο ΦΠΑ. Τα κυκλώματα αυτά δραστηριοποιούνται κυρίως στον Ευρωπαϊκό χώρο (συμπεριλαμβανομένου και της χώρας μας) εμπλεκόμενα σε κυκλικές απάτες (απάτη τύπου carousel). Για την αποτελεσματικότερη πάταξη των εν λόγω κυκλωμάτων απαιτείται η απόκτηση / αγορά ειδικού συστήματος ερευνών (data mining tool).

7. Επαναφορά σε ισχύ της διάταξης που προβλέπει την μη υπαγωγή σε ρυθμίσεις οφειλών των οφειλών ΦΠΑ (ν. 4336/2015, Άρθρο 2, υποπαράγραφος Δ12, περίπτωση 3)

3. Από την έναρξη ισχύος του νόμου 4336/2015 καταργείται το άρθρο 18 του ν. 4321/2015 (Α'32). Τροποποιείται η παρ. 6 του άρθρου 50 του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) ως εξής:
«6. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997, καθώς και των διατάξεων του ν. 2648/1998 περί διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών και κάθε άλλης ισχύουσας νομοθετικής ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών:
α) σε περίπτωση διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού που αφορά πράξεις του παρόντος άρθρου δεν μειώνεται ο προβλεπόμενος πρόσθετος φόρος,
β) οι οφειλές που βεβαιώνονται με τις πράξεις του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε διευκόλυνση ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών.»

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επανέρχονται σε ισχύ, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής, οι διατάξεις των άρθρων 49 παρ. 4α και 50 παρ. 6 του Κώδικα ΦΠΑ που είχαν θεσπιστεί με τις περιπτώσεις 4 και 5 της υποπαραγράφου Α.6 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, περί μη υπαγωγής σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί με πράξεις προσδιορισμού ΦΠΑ των άρθρων 49 και 50 και αφορούσαν πράξεις που εκδόθηκαν από 1/7/13 έως και 31/12/13. Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν θίγει οφειλές από ΦΠΑ που έχουν ήδη υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών έως την έναρξη ισχύος του παρόντος.Υφιστάμενη διάταξηΝέα διάταξηΑιτιολογική έκθεση
Παράρτημα ΙΙΙ - Υφιστάμενη διάταξη

1. Κρέατα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα ή επεξεργασμένα, χοιροειδή, προβατοειδή ή αιγοειδή, πετεινούς, κότες, γαλοπούλες και κουνέλια. Εξαιρούνται τα παραπροϊόντα σφαγίων, καθώς και τα προϊόντα των Δ.Κ. 0209 και 0210 (Δ.Κ. 0203, 0204, ΕΧ 0207, ΕΧ 0208).

Παράρτημα ΙΙΙ - Νέα διάταξη

1. Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγείων, βρώσιμα, (Δ.Κ. 0201, 0202, 0203, 0204,

1. α. Τροποποιείται η παράγραφος 1 του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, προκειμένου να συμπεριλάβει και τα βοειδή στα είδη κρεάτων, που υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή. Η τροποποίηση της διάταξης κρίθηκε απαραίτητη για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης των βοειδών με τα λοιπά είδη κρέατος που υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή και απλοποίησης των διατάξεων προκειμένου να είναι αποτελεσματικότερη η εφαρμογή αυτών.
Περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 - απαλλαγή από ΦΠΑ - Υφιστάμενη διάταξη

ιβ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή, εκτός από τα φροντιστήρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και τα κέντρα ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 απαλλαγή από το ΦΠΑ Νέα διάταξη

Η Περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 απαλλαγή από το ΦΠΑ διαμορφώνεται ως εξής :

ιβ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται από οργανισμούς δημόσιου δικαίου.
Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει και για λοιπούς οργανισμούς εφόσον οι εν λόγω οργανισμοί πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
i. δεν έχουν ως σκοπό τη συστηματική επιδίωξη του κέρδους, τα ενδεχόμενα δε κέρδη τους δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διανέμονται, αλλά να διατίθενται για τη διατήρηση ή τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,
ii. η διοίκηση και διαχείριση των εν λόγω οργανισμών πρέπει να ασκείται ουσιαστικά χωρίς μισθό, από πρόσωπα που δεν έχουν, είτε αυτά τα ίδια είτε μέσω τρίτων προσώπων, άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από τα αποτελέσματα της εκμετάλλευσης των σχετικών δραστηριοτήτων,
iii. οι τιμές τους πρέπει να είναι κατώτερες από αυτές που καθορίζονται για ανάλογες πράξεις εμπορικών επιχειρήσεων, οι οποίες υπόκεινται στο ΦΠΑ,
iv. η απαλλαγή δεν πρέπει να δημιουργεί κίνδυνο στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύουν για την προσχολική εκπαίδευση.

Η ισχύς των διατάξεων της περίπτωσης ιβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ αρχίζει από 20 Ιουλίου 2015. Η δήλωση μεταβολών για τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ υποβάλλεται εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία από 20 Ιουλίου μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, χωρίς ΦΠΑ, τα συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία για την επιβολή του φόρου εκδίδονται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015 και ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται με τη δήλωση ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου κατά την οποία εκδόθηκε το συμπληρωματικό στοιχείο».

Για τις επιχειρήσεις αυτές ισχύει ότι και με τα φροντιστήρια όπως σχετικά αναφέρεται στην ΠΟΛ.1168/29.7.2015

 

 

β. Τροποποιείται η περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ, που αφορά τις απαλλασσόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης. Με την παρούσα διάταξη εφαρμόζεται η δυνατότητα που παρέχεται από το άρθρο 133 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, τα κράτη μέλη να καθορίζουν τις προϋποθέσεις εφαρμογής της εν λόγω απαλλαγής στο εθνικό τους δίκαιο. Ειδικά, όσον αφορά στους μη δημόσιους οργανισμούς, το κοινοτικό δίκαιο επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν την εν λόγω απαλλαγή στις υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχουν ιδιωτικοί φορείς με τα εξής κριτήρια:

- τη μη συστηματική επιδίωξη του κέρδους και το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα,

- τη διοίκηση και διαχείριση αμισθί από πρόσωπα χωρίς άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από τα αποτελέσματα της εκμετάλλευσης των σχετικών δραστηριοτήτων,

- τις χαμηλότερες τιμές τους σε σχέση με τις τιμές εμπορικών επιχειρήσεων που υπόκεινται στο ΦΠΑ,

- τη μη στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού,
αποκλείοντας από την απαλλαγή τους ιδιωτικούς φορείς με κερδοσκοπική δραστηριότητα, ή, αλλιώς, με εμπορικούς σκοπούς.

Η προσχολική εκπαίδευση εξακολουθεί να απαλλάσσεται.
Περίπτωση δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 - Υφιστάμενη διάταξη

δ) Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Α' 248) μειώσεις των συντελεστών καταργούνται σταδιακά ως ακολούθως:
αα) Από 1.10.2015 στα αναπτυγμένα τουριστικά νησιά με το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα και από 1.6.2016 στα λιγότερο αναπτυγμένα νησιά. Εξαιρούνται της καταργήσεως και παραμένουν σε ισχύ έως την 31.12.2016 οι ισχύοντες σήμερα συντελεστές Φ.Π.Α. για τα πλέον απομακρυσμένα νησιά.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών ορίζονται ειδικότερα τα υπαγόμενα στις παραπάνω ρυθμίσεις νησιά της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Α'248).

Περίπτωση δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 - Νέα διάταξη

δ) Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν. 2859/2000 μειώσεις των συντελεστών Φ.Π.Α. καταργούνται σταδιακά ως ακολούθως:
Από 1.10.2015 στην πρώτη ομάδα νησιών, από 1.6.2016 στη δεύτερη ομάδα νησιών και από 1.1.2017 στα υπόλοιπα νησιά.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών ορίζονται ειδικότερα τα υπαγόμενα στις παραπάνω ρυθμίσεις νησιά της παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν. 2859/2000.

Η σχετική τροποποίηση της διάταξης κρίθηκε απαραίτητη για λόγους αποσαφήνισης και προκειμένου να μην υπάρχει αμφιβολία ως προς την καθολική κατάργηση όλων των μειωμένων συντελεστών των νησιών του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ από την 1.1.2017 με το σταδιακό τρόπο που ορίζει η διάταξη.
Παράρτημα ΙΙΙ

2. Ψάρια, φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, καλαμάρια, χταπόδια και σουπιές, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα ή επεξεργασμένα. Εξαιρούνται τα συκώτια, αυγά και σπέρματα (Δ.Κ. 0302, ΕΧ 0303, ΕΧ 0304, ΕΧ 0307).

4. Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. (Δ.Κ. 0602).

17. Αντισυλληπτικές συσκευές που ονομάζονται «ενδομήτρια αντισυλληπτικά», αυτολιπαινόμενοι καθετήρες, καθετήρες κεντρικοί για αιμοκάθαρση, καθετήρες σίτισης, καθετήρες περιτοναϊκής, καθετήρες κύστεως υπερηβικές, σύριγγες σίτισης, πιεσόμετρα ομιλούντα, βελόνες (για τις πένες ινσουλίνης), βελόνες τεχνητού νεφρού (Δ.Κ. ΕΧ 9018).


18. Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ιατροχειρουργικές ζώνες και επίδεσμοι και οι πατερίτσες. Νάρθηκες, υποστηρίγματα και άλλα είδη και συσκευές για κατάγματα. Είδη και συσκευές προθέσεως. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς και άλλες συσκευές που κρατιούνται με το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον ανθρώπινο οργανισμό, με σκοπό την αναπλήρωση μιας έλλειψης ή τη θεραπεία μιας αναπηρίας. Συσκευές έκχυσης ινσουλίνης. Εξαιρούνται τα μέρη και εξαρτήματα των παραπάνω αγαθών (Δ.Κ. ΕΧ 9021).


20. Ηλεκτρική ενέργεια (Δ.Κ. 2716), το φυσικό αέριο (Δ.Κ. 2711), καθώς και θέρμανση μέσω δικτύου (τηλεθέρμανση).

21. Ανυψωτικό τουαλέτας (Δ.Κ. ΕΧ 3922), μπανιέρες για ανάπηρους (Δ.Κ. ΕΧ 3922, 6910, 7324), στηθόδεσμος μαστεκτομής - μαγιώ μαστεκτομής (Δ. Κ. ΕΧ 6212, 6112, 6211)


22. Καθίσματα μπάνιου (Δ.Κ. ΕΧ 8401), αντλία αποσιδήρωσης για μεσογειακή αναιμία (Δ.Κ. ΕΧ 9018),

Παράρτημα ΙΙΙ

2. Ψάρια, φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, καλαμάρια, χταπόδια και σουπιές, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα ή επεξεργασμένα. Εξαιρούνται τα συκώτια, αυγά και σπέρματα (Δ.Κ. ΕΧ0302, ΕΧ 0303, ΕΧ 0304, ΕΧ 0307).

4. Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. (Δ.Κ.ΕΧ0602).

17. Αντισυλληπτικές συσκευές που ονομάζονται «ενδομήτρια αντισυλληπτικά», αυτολιπαινόμενοι καθετήρες, καθετήρες κεντρικοί για αιμοκάθαρση, καθετήρες σίτισης, καθετήρες περιτοναϊκής, καθετήρες κύστεως υπερηβικές, σύριγγες σίτισης, πιεσόμετρα ομιλούντα, βελόνες (για τις πένες ινσουλίνης), βελόνες τεχνητού νεφρού,συσκευές έκχυσης ινσουλίνης(Δ.Κ. ΕΧ 9018).


18. Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ιατροχειρουργικές ζώνες και επίδεσμοι και οι πατερίτσες. Νάρθηκες, υποστηρίγματα και άλλα είδη και συσκευές για κατάγματα. Είδη και συσκευές προθέσεως. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς και άλλες συσκευές που κρατιούνται με το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον ανθρώπινο οργανισμό, με σκοπό την αναπλήρωση μιας έλλειψης ή τη θεραπεία μιας αναπηρίας. Συσκευές έκχυσης ινσουλίνης. Εξαιρούνται τα μέρη και εξαρτήματα των παραπάνω αγαθών (Δ.Κ. ΕΧ 9021).


20. Ηλεκτρική ενέργεια (Δ.Κ. 2716), το φυσικό αέριο (Δ.Κ. ΕΧ2711), καθώς και θέρμανση μέσω δικτύου (τηλεθέρμανση).

21. Ανυψωτικό τουαλέτας (Δ.Κ. ΕΧ 3922), μπανιέρες για ανάπηρους (Δ.Κ. ΕΧ 3922, 6910, 7324), στηθόδεσμος μαστεκτομής - μαγιώ μαστεκτομής (Δ. Κ. ΕΧ 6212, ΕΧ 6112, ΕΧ 6211),


22. Καθίσματα μπάνιου (Δ.Κ. ΕΧ 8401Δ.Κ. ΕΧ 3922 και ΕΧ 9401), αντλία αποσιδήρωσης για μεσογειακή αναιμία (Δ.Κ. ΕΧ 9018), ....

 

Με τις διατάξεις, με τις οποίες τροποποιείται το Παράρτημα ΙΙΙ του ν.2859/2000, επέρχονται ορισμένες νομοτεχνικές βελτιώσεις, ώστε οι Κωδικοί Ονοματολογίας να αντιστοιχούν στην περιγραφή του εμπορεύματος που υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α.
Αρθρο 33 παρ 1 - υφιστάμενη διάταξη

Οι διακανονισμοί που αφορούν τις εκπτώσεις που διενεργήθηκαν σε μία διαχειριστική περίοδο περιλαμβάνονται σε δήλωση Φ.Π.Α. που υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έβδομου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους, από το έτος που έληξε η διαχειριστική περίοδος.

Αρθρο 33 παρ 1 - Νέα διάταξη

Οι διακανονισμοί που αφορούν εκπτώσεις που διενεργήθηκαν σε μία διαχειριστική περίοδο περιλαμβάνονται σε δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τέταρτου μήνα από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου

Με την προτεινόμενη διάταξη εξορθολογίζεται ο χρόνος διενέργειας των διακανονισμών των εκπτώσεων του φόρου εισροών που διενεργήθηκαν σε μία διαχειριστική περίοδο (εκπτώσεις φόρου κοινών εισροών, εκπτώσεις Φ.Π.Α. παγίων κ.λ.π.). Δεδομένης της κατάργησης της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. και της υποχρέωσης από το άρθρο 33 του κώδικα Φ.Π.Α. της διενέργειας των διακανονισμών ορίζεται με την προτεινόμενη διάταξη ότι οι εν λόγω διακανονισμοί (διορθώσεις του φόρου εισροών) θα περιλαμβάνονται σε δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τέταρτου μήνα από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης