Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η Ενωση Εισηγμένων Εταιριών ζητά την κατάργηση του φόρου συναλλαγών

18 Ιούνιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 7 λεπτά
  • Κατάργηση της φορολόγησης των συναλλαγών και διορισμό συντονιστή εποπτείας ζητεί η Ενωση Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ. ), στο πλαίσιο των προτάσεων που κατέθεσε στο YΠΟΙΟ σχετικά με την Οδηγία Μifid. ...
Η Ενωση Εισηγμένων Εταιριών ζητά την κατάργηση του φόρου συναλλαγών


Κατάργηση της φορολόγησης των συναλλαγών και διορισμό συντονιστή εποπτείας ζητεί η Ενωση Εισηγμένων Εταιρειών (ΕΝΕΙΣΕΤ), στο πλαίσιο των προτάσεων που κατέθεσε στο YΠΟΙΟ σχετικά με την Οδηγία Μifid.

Η περίληψη της Γνωμοδότησης όπως δημοσιεύεται από την ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.

MiFID Περίληψη Γνωμοδότησης του κ Π. Γ. Δράκου για την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων και άλλες Διατάξεις και αγγλιστί Market in Financial Instrumens Directive (MiFID)

"

Η Οδηγία 2004/39 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τροποποιεί τις Οδηγίες 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την Οδηγία 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Επίσης καταργεί την Οδηγία 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Η μακρά κυοφορία της Οδηγίας 2004/39 οφείλεται στην ανάγκη ολοκλήρωσης του θεσμικού πλαισίου με μια σειρά άλλων αποφάσεων και Οδηγιών πριν από την εφαρμογή της 2004/39. Αλλά και στην Ελλάδα η εφαρμογή της Οδηγίας προβλέπει την τροποποίηση 16 νομοθετημάτων που περιέχουν 158 καταργούμενα άρθρα με όλες τις παραγράφους των καθώς και μεμονωμένα αναφερόμενες παραγράφους όπως καταγράφονται όλα στο άρθρο 72 του Σ/Ν. 

Πρέπει να ελπίζει κανένας ότι η νομοπαρασκευαστική εργασία που έχει συντελεσθεί είναι πλήρης και ότι δεν θα ξαναεμφανισθούν παραλήψεις που θα υποχρεώνουν τις εταιρείες να εφαρμόζουν ταυτόχρονα δυο συγκρουόμενες και αλληλο-αναιρούμενες διατάξεις! Το πρόβλημα αυτό έχει προκύψει δυστυχώς στο παρελθόν, και πολλές φορές χρειάζεται να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για να διορθωθεί! Κανένας φορέας φυσικά δεν μπορεί να επαναλάβει την εργασία κατάρτισης Σ/Ν που προετοιμάστηκε ήδη, καθώς ξεφεύγει από τον ρόλο του και το χρονικό πλαίσιο που διαθέτει για να γνωμοδοτήσει επί του Σ/Ν.

Επί του θέματος της MiFID χρήσιμη είναι και η παρουσίαση των απόψεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ), που επαφίεται φυσικά σε αυτό να παρουσιάσει. Το Σ/Ν μπορεί να αλλάξει έντονα τον τρόπο με τον οποίο θα διεξάγονται οι χρηματιστηριακές συναλλαγές στο μέλλον. Ειδικότερα, το θέμα της τροποποίησης της νομοθεσίας στον τομέα της εκκαθάρισης και του διακανονισμού είναι πολύπλοκο και το Χρηματιστήριο έχει προτείνει στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΟΙΟ) προσθήκη στο Ν/Σ ειδικό τίτλο που να αντιμετωπίζει το θέμα αυτέ σε αρμονία και με τα επικρατούντα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Πρέπει όμως να αναμένονται νέες Ευρωπαϊκές Οδηγίες που θα ενοποιούν τις συναλλαγές και στον τομέα αυτό, και θα αποτρέπουν τις όποιες εθνικές (προστατευτικές;) ρυθμίσεις.

Το μεγαλύτερο βάρος από την εφαρμογή του Σ/Ν θα φέρουν οι Χρηματιστές. Ο Σύνδεσμος των Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ) έχει αναπτύξει τις απόψεις των χρηματιστών στο ΥΠΟΙΟ. Στο υπόμνημα αυτό αναπτύσσουν εν εκτάσει τις θέσεις των με έμφαση στο ύψος των απαιτουμένων κεφαλαίων. 

Ύστερα από την μελέτη των Οδηγιών, του Σ/Ν, και των εισηγήσεων των επί μέρους φορέων μπορούμε να διατυπώσουμε τρία γενικά συμπεράσματα.  Σημειωτέον ότι από την περίληψη αυτή παραλείπουμε την γενική ενημέρωση και τις επί μέρους παρατηρήσεις που είχαμε υποβάλλει στην ΟΚΕ.

1. Εξομοίωση φορολογίας Χρηματιστηρίου και εξω-χρηματιστηριακών συναλλαγών. 

Με την βαθμιαία υιοθέτηση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας αυτής  εισάγονται στις Ευρωπαϊκές Χρηματαγορές οι «πολυμερείς μηχανισμοί διαπραγμάτευσης» (ΠΜΔ) ή στα αγγλικά των “multilateral trading facilities” (MTF). Βέβαια ο τρόπος εισαγωγής του θεσμού στα Ευρωπαϊκά δρώμενα είναι και ανεπαρκής και ασαφής, αλλά διαφαίνεται ότι τα ΠΜΔ θα μπορούν να αντικαταστήσουν τα περισσότερα Χρηματιστήρια με μια οιονεί ιδιωτική αγορά. Για παράδειγμα οι μεγαλύτερες τράπεζες ή χρηματιστηριακές εταιρείες, Ελληνικές ή ξένες, θα μπορούν να παρακάμπτουν το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) με πιο συμφέρουσες τιμές συναλλαγών και ιδιαίτερα πραγματοποιώντας συναλλαγές μεταξύ των μέσω ενός ΠΜΔ. Σε τέτοια περίπτωση θα διατηρούσαν, προς το παρόν τουλάχιστον όπως είπαμε ήδη, μόνο την σχέση με το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών που έχει συγχωνευθεί με την μητρική του εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ). Εκεί όπου θα γίνεται η εκκαθάριση, το clearing. Όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή το ΧΑ και η ΕΧΑΕ, θα περίσσευαν!

Ήδη έχει αναγγελθεί ότι σημαντικές Ευρωπαϊκές και Αμερικανικές τράπεζες προχωρούν στην υλοποίηση μια «πλατφόρμας» όπου θα πραγματοποιούνται συναλλαγές εκτός Χρηματιστηρίων. Υπό την ηγεσία της Citigroup έχει συσταθεί το επιλεγόμενο Project Turquoise που αναμένεται να αρχίσει την λειτουργία του από 1ης Ιανουαρίου 2008.

Βασικό χαρακτηριστικό του σχεδίου νόμου είναι η κατάργηση της αρχής της συγκέντρωσης και η απελευθέρωση της δυνατότητας διενέργειας έξω-χρηματιστηριακών συναλλαγών που μέχρι σήμερα ήταν κατά κανόνα απαγορευμένες. Εξάλλου ως γνωστόν με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31Α) επιβλήθηκε φόρος (0,30%) επί των πωλήσεων μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο και ειδικά για συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε αυτό. Η φορολογική επιβάρυνση, που αφορά τον πωλητή των μετοχών αυξομειώθηκε αρκετές φορές και από την 1-1-2005 έχει μειωθεί στο 0,15%. Ωστόσο παρατηρείται ότι η εν λόγω φορολογική διάταξη δεν συμπεριλαμβάνει και τις πωλήσεις επί μετοχών εισηγμένων μεν στο Χρηματιστήριο αλλά που πραγματοποιούνται εκτός Χρηματιστηρίου (έξω-χρηματιστηριακές συναλλαγές) με αποτέλεσμα την χωρίς αιτιολογία άνιση μεταχείριση δύο κατηγοριών πωλητών μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Το πρόβλημα αυτό της άνισης μεταχείρισης πρόκειται να γίνει πιο έντονο το προσεχές διάστημα ενόψει της προαναφερθείσας απελευθέρωσης των έξω-χρηματιστηριακών συναλλαγών (ιδίως μέσω της εσωτερικοποίησης και της δυνατότητας λειτουργίας πολυμερών μηχανισμών διαπραγμάτευσης) που θα εξαιρούνται από την ως άνω φορολόγηση. Τούτο θα έχει ως αποτέλεσμα το Χ.Α να περιέλθει σε εκ του νόμου ανταγωνιστικό μειονέκτημα το οποίο α) δεν είναι επιτρεπτό σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού και β) δεν συνάδει με τη λειτουργία του ΧΑ ως «επίσημου» μηχανισμού για την αποτελεσματική διαμόρφωση της τιμής των κινητών αξιών.

Σημειωτέον ότι δεν είναι δυνατόν να επεκτείνουμε τον φόρο και στις εκτός των συνόρων συναλλαγές και εάν δεν καταργηθεί θα βαρύνει μόνο τις συναλλαγές του Ελληνικού Χρηματιστηρίου. Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η εν γένει κατάργηση του φόρου επί των πωλήσεων, ως εξής : «Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν.2742/1999(ΦΕΚ 207Α), το άρθρο 37 παρ. 5 και 6 του ν.2874/2000 (ΦΕΚ 286Α) και το άρθρο 12 του ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253Α) καταργείται».

2. Ύψος κεφαλαίων χρηματιστών.

Πρέπει να τονισθεί ότι σχετικά με την ενσωμάτωση Οδηγίας στο Εθνικό Δίκαιο οι εθνικοί νομοθέτες καλούνται να περιορισθούν σε συντακτικές, ορθογραφικές, ετυμολογικές και μεταφραστικές παρατηρήσεις. Μόνη εξαίρεση αποτελεί ο κίνδυνος της «επιχρύσωσης», δηλαδή της συμπλήρωσης του Εθνικού Δικαίου με προσθήκες που προχωρούν πιο πέρα από τα προβλεπόμενα από την ίδια την Οδηγία. (Το φαινόμενο δεν είναι μόνο Ελληνικό. Η έκφραση «επιχρύσωση» προέρχεται από την Γερμανία.)

Η παρατήρηση αυτή ισχύει ιδιαίτερα για το άρθρο 10 του Σ/Ν που ορίζει τα απαιτούμενα μετοχικά κεφάλαια των χρηματιστών. Οι παρατηρήσεις του ΣΜΕΧΑ στο ύψος των απαιτουμένων κεφαλαίων περιλαμβάνονται στο υπόμνημα των που σας αναφέραμε ήδη. Τα προτεινόμενα κεφάλαια που απαιτούνται να έχουν οι χρηματιστές μοιάζουν να είναι πολύ υψηλά και αποτελεί ένα ακριβές παράδειγμα του τι εννοείται με τον όρο «επιχρύσωση».


3. Ενοποίηση εποπτείας μεταξύ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τραπέζης της Ελλάδος.

Η ορθολογική διάρθρωση της εποπτείας είναι εξαιρετικά σημαντική, όχι μόνο για την αποφυγή εποπτικού κόστους και την εξάλειψη του νομικού κινδύνου κατά την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών, αλλά και για τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού (level playing field) μεταξύ των συμμετεχόντων σε μία αγορά. Η πρόταση, που γίνεται με το νομοσχέδιο στα αρθρ. 53 και 59 επ., συνιστά, έτσι, σαφώς βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης, καθώς διασφαλίζει, αφενός, την ενότητα της εποπτείας των «αγορών» και των συνδεόμενων με αυτές θεμάτων  και αφετέρου την ενότητα της εποπτείας των κανόνων συμπεριφοράς κατά την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών από ΕΠΕΥ ή πιστωτικά ιδρύματα. Η διατήρηση όμως της εποπτείας των οργανωτικών προϋποθέσεων και των συγκρούσεων συμφερόντων στην αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος, αφενός, και η αδειοδότηση των ΠΜΔ από την Τράπεζα της Ελλάδος, όταν αυτά τα διαχειρίζονται πιστωτικά ιδρύματα, αφετέρου, θέτουν ορισμένα ζητήματα. Πράγματι, φαίνεται δικαιολογημένη η ενιαία αντιμετώπιση της οργανωτικής επάρκειας και των συγκρούσεων για τραπεζικές και επενδυτικές εργασίες. Εξάλλου, βασικά ζητήματα οργανωτικής συγκρότησης, όπως η διαχείριση κινδύνων, συνδέονται και με την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων. Από την άλλη όμως πλευρά, πολλοί εκ των κανόνων συμπεριφοράς προαπαιτούν ή εξειδικεύουν ζητήματα οργάνωσης ή αποφυγής συγκρούσεων ενώ ο έλεγχος λειτουργίας του ΠΜΔ, τόσο σε οργανωτικό, όσο και σε λειτουργικό επίπεδο ανατίθεται - και ορθώς - στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Για τους λόγους αυτούς η αδειοδότηση της συγκεκριμένης επενδυτικής δραστηριότητας από την Επιτροπή θα βοηθούσε σημαντικά την ενότητα της αδειοδότησης αφενός και της εποπτείας αφετέρου.

Συμπερασματικά, θεωρούμε ότι η ρύθμιση του ζητήματος της εποπτείας, όπως αυτή έχει γίνει στο νομοσχέδιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και προτείνουμε την απευθείας χορήγηση της άδειας για λειτουργία ΠΜΔ και στην περίπτωση των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενώ ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη και εδραίωση στενής συνεργασίας μεταξύ ΕΚ και ΤτΕ για την αποφυγή της διπλής εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων επί οργανωτικών προϋποθέσεων και συγκρούσεως συμφερόντων.

Σήμερα στην Ελλάδα δημιουργείται ανεξάρτητη εποπτική αρχή που θα  αναλάβει την εποπτεία των ασφαλιστικών εταιρειών από το Υπουργείο Ανάπτυξης (πρώην Εμπορίου). Παράλληλα έχει αναγγελθεί και το ενδεχόμενο δημιουργίας και τέταρτης εποπτικής αρχής με συντονιστικό χαρακτήρα. Αυτά, και την στιγμή που το Λονδίνο και πολλές άλλες Ευρωπαϊκές αγορές διαθέτουν  ήδη μια εποπτική αρχή για όλες τις δραστηριότητες του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα. Εμείς  απομακρυνόμαστε από το μέλλον σε μια προσπάθεια βραδείας μετάβασης στο μέλλον! Η επέλαση της MiFID όμως και του Project Turquoise δεν μας επιτρέπει τέτοιες χρονικές πολυτέλειες…"
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης