Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναστολή των προθεσμιών για την άσκηση και την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
http://www.publicrevenue.gr

Ανακοίνωση - 27/7/2015

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου 1β΄ του άρθρου 232 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α΄/8-8-14) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», καθώς και τις διευκρινίσεις της ΠΟΛ.1192/12.8.2014 Εγκυκλίου ΓΓΔΕ, η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών και η προθεσμία των εκατόν είκοσι (120) ημερών (αρ. 47 παρ. 3 ν. 4331/2015, ΠΟΛ.1144/3.7.2015) για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα από την 1η έως την 31η Αυγούστου.

Επομένως, το χρονικό διάστημα από 1 Αυγούστου έως 31 Αυγούστου δεν προσμετράται κατά τον υπολογισμό των ανωτέρω προθεσμιών.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης