Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επίλυση σημαντικών ζητημάτων για τις φορολογικές δηλώσεις

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Ιουλιανού 42 – 46 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.104 34 - Τηλ.: 210-8253445 – FAX: 210-8253446
E – mail: [email protected]
Ιστοσελίδα: www.pofee.gr

Αθήνα 30-6-2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποτελεσματική η συνεργασία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ) και της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής (ΕΦΕΕΑ) με την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ( Γ.Γ.Δ.Ε ). Επιλύονται επείγοντα ζητήματα που αφορούν τις δηλώσεις και την εφαρμογή εκκαθάρισης αυτών, ύστερα και από την σχετική διαβούλευση που είχαν στις πρόσφατες συναντήσεις τους.

Χειροπιαστά αποτελέσματα άμεσης ανταπόκρισης είχε η συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα, στα πλαίσια της συνεργασίας της Γ.Γ.Δ.Ε. κας Κατερίνας Σαβαΐδου με τους εκπροσώπους του κλάδου των Λ/Φ, καθώς διανύεται φορτισμένη με αρκετά ζητήματα η περίοδος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Ως γνωστόν η ΠΟΦΕΕ έχει υποβάλλει πλήρη λίστα με θέματα αρμοδιότητας των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. την οποία μπορείτε να δείτε ως συνημμένο έγγραφο στο παρόν δελτίο τύπου.

Από τα ζητήματα που συζητήθηκαν με προτεραιότητα από τις δύο πλευρές ΓΓΔΕ – Υπηρεσιακά στελέχη και εκπρόσωποι ΠΟΦΕΕ και ΕΦΕΕΑ, (Πανίδης Αβραάμ, Καμπάνης Βασίλης, Χριστόπουλος Γιώργος, Μουζάκης Αντώνης και Τσαμόπουλος Δημήτρης) και για τα οποία τις αμέσως προσεχείς ημέρες θα δημοσιοποιηθούν οι σχετικές διοικητικές λύσεις είναι τα ακόλουθα:

1. Κωδικός 049 - Γίνονται δεκτές οι αποδείξεις και σε εκπρόθεσμες δηλώσεις (αρχικές ή τροποποιητικές):

Ήδη με την ΠΟΛ.1132/25.6.2015 που τροποποίησε την απόφαση ΠΟΛ.1088/17.4.2015, εκτός των άλλων αλλαγών έγιναν δεκτά και τα ακόλουθα: « ΔΑΠΑΝΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (κωδ.049 Πίνακα 7) Το ποσό των αποδείξεων του κωδ.049 που προσκομίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 24 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει περιληφθεί στην εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση και λογίζεται συνολικά και για τους δύο συζύγους, επιμερίζεται δε μεταξύ τους ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με την κλίμακα ατομικό εισόδημα».

2. Τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση προς ανιόντες, κατιόντες και συζύγους, αγροτικών εκτάσεων :

Το Υπουργείο Οικονομικών φέρεται αποφασισμένο να ερμηνεύσει την πρόσφατη διάταξη ευνοϊκά για τους αγρότες, ώστε η απαλλαγή του τεκμαρτού εισοδήματος από δωρεάν παραχώρηση προς ανιόντες, κατιόντες και συζύγους να μην προϋποθέτει την άσκηση ατομικής αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας από τον παραχωρούντα την αγροτική έκταση, αλλά μόνο από τον χρησιμοποιούντα αυτή.

3. Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών των μελών προσωπικών εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ) : Αναμένεται διευκρινιστική εγκύκλιος της κας Σαβαΐδου μετά την έκδοση της ΠΟΛ.1113/2.6.2015 και το με αρ. ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015/11.5.2015 έγγραφο, για το επίμαχο ζήτημα της φορολογικής μεταχείρισης των αμοιβών μελών προσωπικών εταιρειών Ο.Ε., Ε.Ε. και Αστικών Εταιρειών. Στην εγκύκλιο επιλύεται θετικά το ζήτημα και διευκρινίζεται ποιες υπηρεσίες διαχείρισης και διοίκησης του εταίρου αποτελούν παρεπόμενη εργασιακή σχέση, για τις οποίες η αμοιβή θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ΚΦΕ-Ν. 4172/2013, με αντίστοιχη έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής ή αστικής εταιρείας.

4. Θέματα συμπλήρωσης του εντύπου Ν δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων:

4.α Μεταξύ των θεμάτων σχετικά με τις δηλώσεις θα ακολουθήσουν διευκρινίσεις για το που θα καταχωρούνται (σε ποιον κωδικό) έσοδα, λόγω συμμετοχής σε άλλο νομικό πρόσωπο το οποίο διένειμε αφορολόγητα έσοδα του ν. 2238/1994 σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε. – ν. 4172/2013 , τα οποία είναι απαλλασσόμενα και με την αυτοτελή φορολόγηση (15% ή 19%) εξαντλήθηκε κάθε φορολογική υποχρέωση των μετόχων και εταίρων του άλλου αυτού νομικού προσώπου.

4.β Επίσης θα δοθούν διευκρινήσεις πως θα καταχωρούνται στο έντυπο Ν για τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες που αποκτούν συνδρομές ή χορηγίες ή δωρεές και οι οποίες σύμφωνα με την ΠΟΛ.1079/6.4.2015 εγκύκλιο δεν φορολογούνται .

4.γ Ένα άλλο ζήτημα που συζητήθηκε και επίσης θα διευκρινιστεί έχει να κάνει με βάση ποια κέρδη (λογιστικά ή φορολογικά), των προσωπικών εταιρειών που τηρούν απλογραφικά βιβλία, θα γίνεται η κατανομή στους εταίρους, στον πίνακα 1 του εντύπου Ν. Θα λαμβάνονται υπόψη τα λογιστικά κέρδη. Για το πρόβλημα δε που εμφανίζεται να μοιράζονται κέρδη ενώ εμφανίζεται ζημία από προηγούμενα έτη, θα διευκρινιστεί ότι αυτή (ζημία) θα αφαιρείται προκειμένου να γίνεται η κατανομή των κερδών στους εταίρους.

Δείτε ως συνημμένο πλήρες υπόμνημα με όλα τα θέματα που κατέθεσαν οι εκπρόσωποι της ΠΟΦΕΕ και ΕΦΕΕΑ στην Γ.Γ.Δ.Ε. κα Σαβαΐδου

Γραφείο τύπου ΠΟΦΕΕ
 

Συνημμένα

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης