Αποτελέσματα live αναζήτησης

H ΠΕΦΕ σας ενημερώνει - Προσδιορισμός της δαπάνης για απόκτηση ακινήτου με αναγκαστικό πλειστηριασμό

  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
  • Προσδιορισμός της δαπάνης για απόκτηση ακινήτου με αναγκαστικό πλειστηριασμό. - Αίτημα εκπρόθεσμης διακοπής εργασιών - Κοινοποίηση σημειώματος άρθρου 45 παρ.8 του Π.Δ. 99/77 (Κ.Φ.Σ.) για υποθέσεις προ της 1.7.1992
 
ΘΕΜΑ 1ο : «Προσδιορισμός της δαπάνης για απόκτηση ακινήτου με αναγκαστικό πλειστηριασμό».
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & ΔΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
 
Δ/ΝΣΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
 
ΤΜΗΜΑ: Α΄
 
Αθήνα, 12-7-1995
 
Υ.Ο. Αρ.Πρωτ.: 1082760/1916/….
 
 
Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
 
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν.δ. 3323/1955 (ήδη περίπτωση γ΄ άρθρου 17 ν.2238/1994) μεταξύ των δαπανών που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής δαπάνης του φορολογουμένου (τεκμήριο δαπανών) απόκτησης περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για αγορά ακινήτων ή ανέγερσης οικοδομών.
 
2. Εξάλλου, με την 1089583/2131/Α0012/9.10.1991 ΠΟΛ.1207 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών έχει γίνει δεκτό ότι κατά την αγορά ακινήτων, προς αποφυγή αντιδίκων και αμφισβητήσεων μεταξύ φορολογουμένων και Δ.Ο.Υ., ως ποσό τεκμαρτής δαπάνης θα λαμβάνεται η αντικειμενική αξία αυτών, όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982 ή η προσωπική αξία αυτών που προσδιορίζεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. προκειμένου για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αντικείμενου προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, εφόσον βέβαια οι αξίες αυτές είναι μεγαλύτερες της αξίας που αναγράφεται στο οικείο συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου.
 
3. Στην περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου που γίνεται με αναγκαστικό πλειστηριασμό, με την προϋπόθεση βέβαια ότι έχει τηρηθεί η σχετική διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο για τη διενέργεια αναγκαστικού πλειστηριασμού (π.χ. προβλεπόμενη διαδικασία  γνωστοποίησης του πλειστηριασμού, τήρηση προθεσμιών κτλ) ως ποσό τεκμαρτής δαπάνης θα λαμβάνεται το ποσό που πραγματικά κατέβαλε ο υπερθεματιστής για την απόκτηση του ακινήτου.
 
4. Συνεπώς, σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου με αναγκαστικό πλειστηριασμό, για τον προσδιορισμό της ανωτέρω δαπάνης θα λαμβάνεται υπόψη το ποσό του εκπλειστηριάσματος και κάθε άλλο ποσό (π.χ. φόρος μεταβίβασης κτλ) που πραγματικά κατέβαλε ο υπερθεματιστής για την απόκτηση του ακινήτου (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1197/95), εκτός βέβαια εάν από κάποιο άλλο στοιχείο, προκύψει εικονικότητα του πλειστηριασμού ή συμφωνία για καταβολή ενός επί πλέον ποσού (π.χ. στους ιδιοκτήτες του ακινήτου ή σε άλλα πρόσωπα προκειμένου να μη λάβουν μέρος στον πλειστηριασμό κτλ).
 
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
 
ΘΕΜΑ 2ο : «Αίτημα εκπρόθεσμης διακοπής εργασιών»
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
 
Δ/ΝΣΗ  ΜΗΤΡΩΟΥ
 
ΤΜΗΜΑ: Β΄
 
Αθήνα, 4-6-2003
 
Υ.Ο. Αρ.Πρωτ.: 1047101/1159/…
 
 
Σας διαβάζουμε το από 20/5/03 έγγραφο του κ.Μανιουδάκη Μιχαήλ, με τα συνημμένα σΆ αυτό, σχετικά με αίτημά του για εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών. Επισημαίνουμε ότι επιστολή με το ίδιο θέμα έχει διαβιβαστεί από το γραφείο Υφυπουργού με το 8204/5-3-03 διαβιβαστικό.
 
Σε ότι αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, άποψή μας είναι ότι εφόσον δεν προσκομίζονται στη Δ.Ο.Υ. από το φορολογούμενο τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία, ούτως ώστε να εξακριβωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εκπρόθεσμης διακοπής, κατά την εγκύκλιο ΠΟΛ.1068/2001, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1028/2003, τότε ορθά κατΆ αρχήν αρνείστε την αποδοχή της εκπρόθεσμης διακοπής εργασιών.
 
Περαιτέρω όμως οφείλετε να εξετάσετε όλα τα υφιστάμενα πραγματικά δεδομένα και τα λοιπά στοιχεία που τυχόν προσκομίζει ο φορολογούμενος και σε περίπτωση, που όντως υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης των βιβλίων και στοιχείων (π.χ. λόγω πραγματικής απώλειας) και συγχρόνως προκύπτει με βεβαιότητα ο πραγματικός χρόνος της διακοπής, τότε είναι δυνατή η αποδοχή της εκπρόθεσμης διακοπής (σχετ. και η παρ.6 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1068/2001), λαμβανομένης υπόψη και της ανωτέρω εγκυκλίου ΠΟΛ.1028/2003, επιβαλλομένων βεβαίως, σε τέτοια περίπτωση, όλων των κατά περίπτωση κυρώσεων που εκ του νόμου πρέπει να επιβληθούν.
 
Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε για τις δικές σας κατά την κρίση σας τελικές ενέργειες ως πραγματικό θέμα στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς σας, συνεκτιμώντας και τις παραπάνω απόψεις της Υπηρεσίας μας.
 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
 
ΜΑΡΙΑ ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
 
ΘΕΜΑ 3ο:«Κοινοποίηση σημειώματος άρθρου 45 παρ.8 του Π.Δ. 99/77 (Κ.Φ.Σ.) για υποθέσεις προ της 1.7.1992»

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  
 
Δ/ΝΣΗ  15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
 
ΤΜΗΜΑ:  Β΄
 
Αθήνα, 29-6-1999
 
Υ.Ο. Αρ.Πρωτ.: 1061606/418/…   
Σας κοινοποιούμε την 135/1998 απόφαση του ΣτΕ με την οποία κρίθηκε ότι «σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου και διαπιστώσεως παραβάσεως περί την τήρηση  των διατάξεων του προϊσχύσαντος Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων (Π.Δ.99/77), η οποία έχει λάβει χώρα πριν από την έναρξη ισχύος του νεωτέρου Κώδικος  Βιβλίων και Στοιχείων (1.7.1992), επιβάλλεται, ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας εκδόσεως της  πράξεως επιβολής προστίμου, η επίδοση του σχετικού σημειώματος με κλήση προς παροχή εξηγήσεων, η μη τήρηση δε του τύπου αυτού επάγεται ακυρότητα της πράξεως αυτής».
 
1.Κατόπιν των ανωτέρω, εφόσον στο εξής διαπιστώνονται παραβάσεις του Κ.Φ.Σ. οι οποίες αναφέρονται σε χρόνο διάπραξης προς της 1ης Ιουλίου 1992, πρέπει να κοινοποιείται στο φορολογούμενο σημείωμα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 45 του Π.Δ.99/77 (ΚΦΣ)
 
2.Διευκρινίζεται, ότι σε παλαιές εκκρεμούσες υποθέσεις, στις οποίες δεν έχουν κοινοποιηθεί σημειώματα της παρ.8 του άρθρου 45 του ΚΦΣ και εφόσον  αυτές ακυρωθούν για τυπικούς λόγους από τα Διοικητικά Δικα
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης