Αποτελέσματα live αναζήτησης

Έναρξη διαδικασίας αποπληρωμής Προγραμμάτων ΛΑΕΚ 0,45% έτους 2013

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ανακοίνωση


Για την αποπληρωμή των προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% έτους 2013 οι επιχειρήσεις πρέπει να αποστείλουν τα δικαιολογητικά που αφορούν στις δαπάνες των προγραμμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική εγκύκλιο και παράλληλα να καταχωρήσουν τα οικονομικά στοιχεία των προγραμμάτων στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΛΑΕΚ.

Τα δικαιολογητικά αποτελούν το φυσικό αρχείο των προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% έτους 2013 και αφορούν:

1. Παραστατικά αμοιβής του φορέα κατάρτισης-εξωτερικών εκπαιδευτών

2. Παραστατικά δαπανών που αφορούν στο πρόγραμμα (έξοδα διατροφής, διαμονής και μετακίνησης των καταρτιζομένων)

3. Παραστατικά γενικών εξόδων (γραφική ύλη κλπ)

4. Κατάσταση με ονόματα των καταρτιζομένων (τις ώρες κατάρτισης και την αποζημίωσή τους), των εσωτερικών εκπαιδευτών και του ατόμου που απασχολήθηκε για την γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος.

Απαιτείται δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι οι παραπάνω είναι εργαζόμενοι στην επιχείρηση, ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα κατάρτισης και τους καταβλήθηκε η προβλεπόμενη αποζημίωση σύμφωνα με τους όρους της εγκυκλίου του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,45%.

Στην ίδια δήλωση του ν. 1599/86, θα δηλώνεται ότι τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών που υποβάλλονται είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και θα βεβαιώνεται ότι το ΑΦΜ και το ΑΜΕΙΚΑ της επιχείρησης είναι ορθά και έγκυρα. Η δήλωση του ν. 1599/86 θα φέρει την υπογραφή του υπεύθυνου και τη σφραγίδα της επιχείρησης.

Για όλες τις ανωτέρω δαπάνες η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει ανά κατηγορία και ανά πρόγραμμα, σύμφωνα με τα υποδείγματα. Η αποστολή των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνει με διαβιβαστικό έγγραφο-αίτηση με θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2013». ΠΡΟΣ: ΟΑΕΔ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β3 (Πρωτόκολλο στο ισόγειο) Ταχ. Δ/νση Εθνικής Αντιστάσεως 8 Τ.Κ. 174 56 Άλιμος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν υπόδειγμα της αίτησης στα εγχειρίδια χρήσης. Για τυχόν διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα επικοινωνίας 210 9989796, 210 9989792 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης