Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος του Υπουργού ΕΣΔΔΑ Καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλου με θέμα: "Εφαρμογή και χρήση ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης στη Δημόσι

11 Μάιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 11 λεπτά
  • Ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος υπέγραψε εγκύκλιο με θέμα: «Εφαρμογή και χρήση ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης στη Δημόσια Διοίκηση».
Εγκύκλιος του Υπουργού ΕΣΔΔΑ Καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλου με θέμα: "Εφαρμογή και χρήση ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης στη Δημόσια Διοίκηση".



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581


Παρασκευή, 11 Μαΐου 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος υπέγραψε εγκύκλιο με θέμα: «Εφαρμογή και χρήση ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης στη Δημόσια Διοίκηση».
Η εγκύκλιος εστάλη προς τη Βουλή των Ελλήνων, τις Διευθύνσεις Διοικητικού και τις Μονάδες Πληροφορικής όλων των Υπουργείων, των Αυτ. Γενικών Γραμματειών, των Περιφερειών και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς επίσης και σε όλους τους Δήμους της Χώρας, τις Ανεξάρτητες Αρχές και τα Κ.Ε.Π.
Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή και χρήση ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης στη Δημόσια Διοίκηση.

Η προώθηση της ασφαλούς επικοινωνίας και των ηλεκτρονικών συναλλαγών μεταξύ των Φορέων του Δημοσίου μέσω εφαρμογών διαδικτύου, απαιτεί τη χρήση ψηφιακών υπογραφών. Η επικρατέστερη τεχνολογία η οποία παρέχει την απαραίτητη υποδομή για την εφαρμογή και χρήση των ψηφιακών υπογραφών φέρει την ονομασία Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού (Public Key Infrastructure - ΡΚΙ) και χρησιμοποιείται από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. μέσα από το έργο «Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης – ΣΥΖΕΥΞΙΣ», το οποίο βρίσκεται ήδη σε παραγωγική λειτουργία.

Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται από την εν λόγω υποδομή, δίνουν τη δυνατότητα στα στελέχη του Δημοσίου, με τη χρήση έξυπνων καρτών που θα τους διατεθούν, να υπογράφουν ψηφιακά τις μεταξύ τους ηλεκτρονικές επικοινωνίες και συναλλαγές. Η ψηφιακή αυτή υπογραφή, σύμφωνα με το Π.Δ. 150/2001 (ΦΕΚ 125/Α΄/2001), επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο.

Σημειώνεται, ότι ήδη προωθείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), η υποχρεωτική χρήση ψηφιακής υπογραφής και ασφαλούς ηλεκτρονικής διακίνησης των πληροφοριών – εγγράφων, στις ηλεκτρονικές συναλλαγές των κρατών – μελών με τις υπηρεσίες της Ε.Ε.
Επίσης, με την ανάπτυξη και ολοκλήρωση του έργου «Εθνική Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη – ΕΡΜΗΣ», του οποίου η εκτέλεση αρχίζει σύντομα, προβλέπεται αντίστοιχη Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α έχει ήδη διαμορφώσει το οργανωτικό και θεσμικό πλαίσιο, καθώς και τον απαραίτητο διοικητικό μηχανισμό, ώστε αφενός να είναι καθ? όλα σύννομες οι σχετικές διαδικασίες και αφετέρου να μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των δημόσιων υπηρεσιών στα σχετικά θέματα. Η Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού που έχει δημιουργηθεί βασίζεται σε μια ιεραρχικά κατανεμημένη δομή αρμοδιοτήτων. Ειδικότερα, η οργανωτική δομή και διάρθρωση του διοικητικού μηχανισμού για την υποστήριξη της λειτουργίας της Υποδομής Δημόσιου Κλειδιού που έχει δημιουργηθεί από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., έχει ως εξής :

1) Ως «Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου» (ΑΠΕΔ), δηλαδή ως «Πρωτεύουσα Αρχή Πιστοποίησης» (ΠΑΠ) ορίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄/15-3-2006), έτσι όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 25 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α΄/23-2-2007), η Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ) της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α..
Η ΑΠΕΔ είναι αρμόδια «……….για την πιστοποίηση, τον καθορισμό των κατευθύνσεων και το συντονισμό των άλλων δημόσιων υπηρεσιών ή φορέων του Δημόσιου Τομέα, οι οποίοι εκδίδουν ψηφιακά πιστοποιητικά για την παροχή υπηρεσιών από φορείς του Δημόσιου Τομέα …» (άρθρο 20 του ν. 3448/2006).

2) Ως «Υποκείμενη Αρχή Πιστοποίησης» (ΥπΑΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ορίζεται το Τμήμα Επεξεργασίας και Διαρκούς Απογραφής της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Εφαρμογών της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α..
Η ΥπΑΠ είναι αρμόδια για την έκδοση και την εν γένει διαχείριση των πιστοποιητικών των τελικών χρηστών, καθώς και για την εποπτεία και τον έλεγχο της ορθής και σύννομης λειτουργίας της υπηρεσίας ΡΚΙ.

3) Ως «Αρχή Εγγραφής» (ΑΕ) του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., ορίζεται ο Τομέας Υλοποίησης και Παραγωγικής Λειτουργίας Έργων και Συστημάτων της «Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ – ΚτΠ Α.Ε.».
Αποστολή της εν λόγω Αρχής Εγγραφής είναι η υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών πιστοποίησης, όπως αυτές προβλέπονται στο σχετικό Κανονισμό Πιστοποίησης (ΚΠ). Ειδικότερα, η Αρχή Εγγραφής είναι αρμόδια για την ταυτοποίηση, αποδοχή ή απόρριψη Ηλεκτρονικών Εγγραφών για έκδοση πιστοποιητικών, καθώς και για την αποδοχή ή απόρριψη αιτημάτων ανάκλησης, ανάκτησης ή ανανέωσης πιστοποιητικών.

4) Ως «Εντεταλμένα Γραφεία» (ΕΓ), ορίζονται τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), σε ολόκληρη τη χώρα.
Τα Εντεταλμένα Γραφεία είναι υπεύθυνα για τη διεκπεραίωση και τις ενέργειες που σχετίζονται κυρίως με την ταυτοποίηση των στοιχείων και την παραλαβή των αιτήσεων των τελικών χρηστών (π.χ. δημοσίων υπαλλήλων) που αφορούν σε θέματα ψηφιακών πιστοποιητικών υπογραφής και κρυπτογράφησης, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο σχετικό ΚΠ.

Το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. σε συνεργασία με την ΚτΠ Α.Ε. έχει αναπτύξει τις κατάλληλες υποδομές οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν αντίστοιχους διοικητικούς μηχανισμούς που τυχόν δημιουργηθούν από άλλα Υπουργεία. Διευκρινίζεται ότι, έως ότου οι άλλοι φορείς διαμορφώσουν αντίστοιχο μηχανισμό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄/15-3-2006), έτσι όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 25 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α΄/23-2-2007), μπορούν να εξυπηρετούνται από το διοικητικό μηχανισμό και τις υποδομές του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για όλες τις σχετικές διαδικασίες.

Επίσης, έχει εγκριθεί από την ΕΕΤΤ και κυρωθεί με ΚΥΑ από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο Κανονισμός Πιστοποίησης - ΚΠ (αριθμ. 2512οικ/18-10-2006, ΦΕΚ 1654/Β΄/10-11-2006) της ΑΠΕΔ, με τον οποίο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή των υπηρεσιών πιστοποίησης από την ΑΠΕΔ. Ο σχετικός Κανονισμός αποτελεί τη Δήλωση Πρακτικής της ΑΠΕΔ, για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Κανονισμού αριθμ. 248/71/15-3-2002 (ΦΕΚ 603/Β΄/16-5-2002) της ΕΕΤΤ και του ΠΔ 150/2001 (ΦΕΚ 125/Α΄/25-6-2001) για την έκδοση «αναγνωρισμένων πιστοποιητικών».

Η υπηρεσία ασφαλούς επικοινωνίας και ηλεκτρονικών συναλλαγών προϋποθέτει ότι οι Τελικοί Χρήστες (φυσικό πρόσωπο για το οποίο εκδίδεται ένα ψηφιακό πιστοποιητικό κατόπιν αίτησής του) των εμπλεκόμενων φορέων διαθέτουν από δύο ψηφιακά πιστοποιητικά, ένα για ψηφιακή υπογραφή και ένα για κρυπτογράφηση. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά (και τα σχετικά ζεύγη κλειδιών) δημιουργούνται από Ασφαλείς Διατάξεις, εκδίδονται ηλεκτρονικά από την ΥπΑΠ. και αποθηκεύονται με ασφάλεια στις Ασφαλείς Διατάξεις Δημιουργίας Υπογραφής, όπως έξυπνες κάρτες, usb token, οι οποίες διατίθενται στους τελικούς χρήστες. Στο πρώτο στάδιο εφαρμογής της υπηρεσίας PKI χορηγούνται επίσης και οι απαραίτητοι αναγνώστες καρτών (card readers).

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά είναι αυστηρώς προσωπικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων των κατόχων τους για την εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών του φορέα τους. Ενδεικτικές χρήσεις για τα ψηφιακά πιστοποιητικά είναι:

• Η ασφαλής επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / ανταλλαγής μηνυμάτων (υπογραφή και κρυπτογράφηση)
• Η υπογραφή και κρυπτογράφηση ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. αρχεία Adobe Acrobat, αρχεία Word)
• Ο ασφαλής προσδιορισμός ηλεκτρονικής ταυτότητας
• Ο έλεγχος πρόσβασης σε κατάλληλες εφαρμογές.

Οι όροι χορήγησης ψηφιακού πιστοποιητικού στο τελικό χρήστη, που αποτελούν παράλληλα και υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τον Κανονισμό Πιστοποίησης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

• Τα ψηφιακά πιστοποιητικά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για εγκεκριμένους και σύννομους σκοπούς σύμφωνα με τον Κανονισμό Πιστοποίησης.
• Ο τελικός χρήστης θα πρέπει να λάβει υπόψη τους περιορισμούς στη διαχείριση και χρήση των πιστοποιητικών όπως αναφέρονται στον Κανονισμό Πιστοποίησης.
• Η έξυπνη κάρτα (ή usb token) και οι αντίστοιχοι κωδικοί αριθμοί PIN-PUK είναι αυστηρώς προσωπικοί και ο τελικός χρήστης είναι ο μόνος αρμόδιος για τη χρήση τους καθώς και για την ασφαλή φύλαξή τους. Ο τελικός χρήστης δεν πρέπει να αφήνει εκτεθειμένη την έξυπνη κάρτα του σε οποιοδήποτε μέρος, ακόμα και στο χώρο εργασίας του.
• Ο τελικός χρήστης θα πρέπει να υπογράψει την έξυπνη κάρτα στο ειδικό πλαίσιο στην πίσω πλευρά.
• Ο τελικός χρήστης δεν πρέπει να δανείζει την έξυπνη κάρτα ή να γνωστοποιεί τους κωδικούς αριθμούς PIN-PUK σε οποιονδήποτε.
• Εάν αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα ή υποπέσει στην αντίληψη του κάποια παραβίαση των παραπάνω, ή απωλεσθεί, κλαπεί ή καταστραφεί η έξυπνη κάρτα, ο τελικός χρήστης οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Αρχή Εγγραφής στην οποία υπάγεται.
• Σε περίπτωση λήξης της εργασιακής του σχέσης με το φορέα που εργάζεται, ο τελικός χρήστης οφείλει να ενημερώσει την αρχή εγγραφής που υπάγεται για την ανάκληση και επιστροφή της έξυπνης κάρτας.
• Ο τελικός χρήστης με την υποβολή αίτησης απόκτησης ψηφιακού πιστοποιητικού αποδέχεται όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό Πιστοποίησης της ΑΠΕΔ.

Το φυσικό πρόσωπο που βασίζεται στα στοιχεία τα οποία περιέχονται σε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΚΠ, ονομάζεται Τρίτος Συμμετέχων (ΤΣ).

• Ο Τρίτος Συμμετέχων πρέπει να έχει πρόσβαση, μέσω διαδικτύου, σε επαρκείς πληροφορίες που του παρέχονται από την Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού της ΑΠΕΔ, στους δικτυακούς τόπους που αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο, οι οποίες του επιτρέπουν να ελέγξει κατά πόσον θα βασιστεί σε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό.
• Ο Τρίτος Συμμετέχων θα πρέπει να διαθέτει, σύγχρονες - κατάλληλες εφαρμογές (π.χ. Internet browser, κειμενογράφους κλπ) προκειμένου να προβεί «αυτόματα» σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον έλεγχο της εγκυρότητας ενός Πιστοποιητικού όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Πιστοποίησης.
• Ο Τρίτος Συμμετέχων θα πρέπει να λάβει υπόψη τους περιορισμούς στη χρήση του πιστοποιητικού (υπογραφή ή κρυπτογράφηση) οι οποίοι αναφέρονται στον Κανονισμό Πιστοποίησης της ΑΠΕΔ.

Διαδικασία Έκδοσης Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού.

Οι βασικές διαδικαστικές ενέργειες που αφορούν στην έκδοση ενός πιστοποιητικού περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω :

Ενέργεια 1. Παράδοση έξυπνης κάρτας στον τελικό χρήστη :
Σε πρώτη φάση, οι έξυπνες κάρτες (smart cards) θα αποσταλούν στο γραφείο του πολιτικού προϊσταμένου κάθε φορέα. Η παράδοση μέρους των καρτών αυτών και σε άλλα στελέχη, τα οποία θα επιλεγούν από τον φορέα για να αποκτήσουν δικαίωμα ψηφιακής υπογραφής, θα γίνει από ανώτερο στέλεχος, το οποίο θα οριστεί από τον φορέα για το σκοπό αυτόν.

Τόσο ο παραδίδων όσο και ο παραλήπτης υπογράφουν από κοινού Έντυπο Παράδοσης και Παραλαβής Κάρτας (διαθέσιμο από τους δικτυακούς τόπους που αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο), στο οποίο βεβαιώνεται από κοινού ότι το εξουσιοδοτημένο στέλεχος του φορέα παρέδωσε την κάρτα με συγκεκριμένο σειριακό αριθμό στον τελικό χρήστη και ότι ο τελικός χρήστης την παρέλαβε. Παράλληλα ενημερώνεται ο παραλήπτης για το συγκεκριμένο ΚΕΠ της περιοχής του, όπου αυτοπροσώπως θα πρέπει να υποβάλλει τη σχετική αίτηση απόκτησης ψηφιακού πιστοποιητικού και κρυπτογράφησης.

Ενέργεια 2. Κατάθεση απαραίτητων εντύπων στο ΚΕΠ για την ταυτοποίηση του τελικού χρήστη και υποβολή της αίτησης για την απόκτηση ψηφιακού πιστοποιητικού υπογραφής και κρυπτογράφησης:
Ο τελικός χρήστης, έχοντας μαζί του την έξυπνη κάρτα, την ταυτότητά του και επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητάς του, καθώς και το Έντυπο Παράδοσης και Παραλαβής Κάρτας, μεταβαίνει στο ΚΕΠ που του έχει γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω για φυσική ταυτοποίηση και υποβολή της σχετικής αίτησης. Το επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητάς του θα παραδώσει ο τελικός χρήστης στο ΚΕΠ.
Στο ΚΕΠ, συμπληρώνει χειρόγραφα, τη σχετική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά «Έκδοση Ψηφιακού Πιστοποιητικού» (Έντυπο Υποδομής Δημόσιου Κλειδιού -ΥΔΚ) που θα παραλάβει από τον υπάλληλο του ΚΕΠ.
Το έντυπο αυτό θα υπάρχει διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο που αναφέρεται στην παρούσα και μπορεί να προσκομισθεί συμπληρωμένο από τον υποψήφιο, ώστε να επισπευστεί η όλη διαδικασία στα ΚΕΠ και να αποφευχθούν τυχόν λάθη.
Ο υπάλληλος του ΚΕΠ (Εντεταλμένο Γραφείο) εκτυπώνει δύο (2) αντίτυπα του παραπάνω «ηλεκτρονικού» εντύπου, συμπληρωμένο με τα στοιχεία που μόλις έχει καταχωρήσει στο σύστημα και τα παραδίδει στον τελικό χρήστη για έλεγχο και υπογραφή. Ο χρήστης κρατάει το ένα από τα αντίτυπα το οποίο έχει σφραγιστεί και υπογραφεί από τον υπάλληλο του ΚΕΠ. Το δεύτερο αντίτυπο αποστέλλεται μαζί με επικυρωμένη φωτοτυπία της ταυτότητας και το Έντυπο της Παράδοσης και Παραλαβής Κάρτας στην Αρχή Εγγραφής (π.χ. ΚτΠ Α.Ε.).

Ενέργεια 3. Παράδοση του φακέλου που περιέχει τους κωδικούς αριθμούς PIN – PUK στον τελικό χρήστη από τον υπάλληλο του ΚΕΠ:
Ο τελικός χρήστης παραλαμβάνει από τον υπάλληλο του ΚΕΠ τον ανωτέρω σφραγισμένο φάκελο που αντιστοιχεί στην κάρτα του.
Τόσο ο υπάλληλος του ΚΕΠ όσο και ο τελικός χρήστης ελέγχουν, ότι ο σειριακός αριθμός του σφραγισμένου φακέλου που περιέχει τους κωδικούς αριθμούς PIN – PUK αντιστοιχεί στο σειριακό αριθμό της έξυπνης κάρτας που έχει στην κατοχή του ο τελικός χρήστης.

Ενέργεια 4. Υποβολή και Ηλεκτρονικής Αίτησης, από τον τελικό χρήστη, για ενεργοποίηση των πιστοποιητικών ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης μέσω του Δικτυακού τόπου του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»:
Ο τελικός χρήστης υποβάλλει και ηλεκτρονική αίτηση, για ενεργοποίηση των πιστοποιητικών του, απευθείας στην ιστοσελίδα :
http://www.syzefxis.gov.gr/Default.aspx?page=vwIFrame.ascx&url=https://syzefxis.adacom.com/ypesdda/
ή ακολουθεί τα παρακάτω βήματα :
α) Επίσκεψη στο portal του ΣΥΖΕΥΞΙΣ http://www.syzefxis.gov.gr
β) Επιλογή από το menu «Υπηρεσίες» τoυ στοιχείου «PKI»
γ) Επιλογή του στοιχείου «Σελίδες διαχείρισης ψηφιακών πιστοποιητικών»
δ) Επιλογή του στοιχείου «Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»
(Σχετικές οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://pki.syzefxis.gov.gr/page00041.htm)
Ενέργεια 5. Λήψη πιστοποιητικών ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης και αποθήκευσή τους στην έξυπνη κάρτα - ενεργοποίηση πιστοποιητικών:
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των πιστοποιητικών από τις αρμόδιες αρχές, ο τελικός χρήστης θα παραλάβει στον λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει δηλώσει στην αίτησή του δύο (2) ηλεκτρονικά μηνύματα (με σχετικούς κωδικούς), που αφορούν στα πιστοποιητικά ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης.
Ο τελικός χρήστης ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες για την αποθήκευση στην κάρτα του των πιστοποιητικών ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης (βλ. ηλεκτρονική διεύθυνση http://pki.syzefxis.gov.gr/page00042.htm), ενεργοποιεί ουσιαστικά τα πιστοποιητικά του και ολοκληρώνει τη σχετική διαδικασία.

Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα παραπάνω θέματα όπως θεσμικό πλαίσιο, Κανονισμός Πιστοποίησης, περιγραφή των βασικών διαδικασιών και του διοικητικού μηχανισμού, υποστήριξης του PKI, περιγραφή ρόλων και αρμοδιοτήτων εμπλεκομένων, σχετικά έντυπα κ.ά., διατίθενται στο δικτυακό τόπο http://www.syzefxis.gov.gr στην επιλογή «PKI» και στο δικτυακό τόπο http://www.ypesdda.gov.gr στην επιλογή «PKI», αντίστοιχα.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., η οποία εποπτεύεται από αυτό και η οποία εκτελεί το έργο, θα σας αποστείλουν τον σχετικό εξοπλισμό και θα σας παράσχουν τις απαραίτητες οδηγίες και υποστήριξη για τη σταδιακή εφαρμογή και χρήση της προσφερόμενης υπηρεσίας.
Όπως είναι αυτονόητο, η χορήγηση των ψηφιακών πιστοποιητικών σηματοδοτεί πλέον την έναρξη της ψηφιακής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Το όραμα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της ισότιμης ψηφιακής συμμετοχής της χώρας μας σαν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα. Απαιτείται περαιτέρω κοινή και συντονισμένη προσπάθεια όλων μας και η δική σας ουσιαστική συμμετοχή για την στήριξη της νέας ψηφιακής λειτουργίας.

Εκτός των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που έχουν αναφερθεί, πρόσθετες πληροφορίες και περαιτέρω διευκρινήσεις παρέχονται στo τηλέφωνo : 211-3002001 (γραμμή βοήθειας - help desk PKI ΣΥΖΕΥΞΙΣ) και στο e-mail [email protected]

Ο Υπουργός

Προκόπιος Παυλόπουλος



Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης