Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων για την πρόσκληση με αντικείμενο «Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας άνεργων απόφοιτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.»

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αριθμός πρόσκλησης 12/2014

- Το σπαστό ωράριο στην πρακτική άσκηση μπορεί να ισχύει. (Άρθρο 4.2.6. - ΕΣΔΕΚ "Κοινοί Εκπαιδευτικοί Όροι" παρ. 4 . "Τα εβδομαδιαία ωράρια απασχόλησης κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης ακολουθούν τις ισχύουσες διατάξεις των κλαδικών και επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εφαρμόζοντας κάθε φορά την ευνοϊκότερη για τον εργαζόμενο συλλογική σύμβαση")

- Η τελευταία επιτρεπόμενη ημερομηνία δήλωσης έναρξης τμήματος είναι η 05/06/2015.

- Η τελευταία επιτρεπόμενη ημερομηνία έναρξης τμήματος είναι η 10/06/2015.

- Η τελευταία επιτρεπόμενη ημερομηνία δήλωσης ολοκλήρωσης της θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης είναι η 10/11/2015.

- Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η 10/11/2015 είναι η τελευταία επιτρεπόμενη ημέρα υλοποίησης πρακτικής άσκησης.
(Υπενθυμίζουμε ότι η Δράση χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και σύμφωνα με όσα αυτό ορίζει θα πρέπει ΚΑΙ οι πληρωμές από πλευράς ΟΑΕΔ να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2015. )

- Εκ παραδρομής στη σελ. 41 της Πρόσκλησης αναγράφεται ότι: «Β. Ο καταρτιζόμενος μπορεί να απουσιάσει μέχρι το 10% της διάρκειας του συνόλου της Θεωρητικής Κατάρτισης, του Α μέρους της Πρακτικής Άσκησης και του Β μέρους της Πρακτικής Άσκησης, αντίστοιχα.» Ο διαχωρισμός της Πρακτικής Άσκησης σε Α’ και Β’ μέρος δεν υφίσταται. Η Πρακτική Άσκηση είναι μια και ενιαία.

- Όσα σφάλματα παρατηρούνται στις αιτήσεις συμμετοχής των Ωφελούμενων και δεν επηρεάζουν την επιλεξιμότητα τους – π.χ. έχουν να κάνουν με αναγραμματισμούς ονοματεπωνύμων, δήλωση ηλικίας (με την προϋπόθεση βέβαια ότι οι Ωφελούμενοι είναι γεννηθέντες μετά την 01/01/1985), δήλωση βαθμού πτυχίου, αλλαγή Α.Δ.Τ.και αλλαγή IBAN θα μπορούν (εφ’ όσον ο ΟΑΕΔ ενημερωθεί) να διορθωθούν και δεν θα επηρεάσουν ούτε τη συμμετοχή των ωφελούμενων στη Δράση ούτε τη Δήλωση-Έλεγχου παραστατικών που έχει υποβάλει ο Πάροχος.

- Λόγω καθυστέρησης στην υλοποίηση της Δράσης και εξ αιτίας του μεγάλου χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης των ωφελούμενων μέχρι σήμερα, κατά την ενεργοποίηση της επιταγής και τον επακόλουθο έλεγχο των δικαιολογητικών τους, δεν είναι απαραίτητο να είναι σε ισχύ το αρχικό δελτίο ανεργίας αυτών. Όμως απαραίτητη προϋπόθεση, είναι η κατοχή ενός έγκυρου και ενεργού δελτίου ανεργίας, κατά την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, έστω κι αν αυτό εκδόθηκε σε μεταγενέστερο χρόνο της αίτησης.

Προσοχή! Από την επεξεργασία των πρώτων στοιχείων έχει υποπέσει στην αντίληψή μας ότι δεν ακολουθούνται απόλυτα οι κανόνες και οι οδηγίες (Πρόσκληση, Ανακοινώσεις και Εγκύκλιοι) για την ορθή σύζευξη πτυχίου - θέσης πρακτικής άσκησης.

Τα οριζόμενα από τους παρόχους άτομα ως «υπεύθυνοι σύζευξης», έχει παρατηρηθεί ότι στερούνται παντελώς των απαιτούμενων προσόντων, επίσης και στο θέμα της επιλογής της θέσης πρακτικής άσκησης, έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις που η θέση αυτή δεν συνάδει με την ειδικότητα του ωφελούμενου και δεν υπάρχει καμία αποδεκτή τεκμηρίωση γι’ αυτό.

Επισημαίνουμε ότι κατά τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων τέτοιου είδους ευρήματα θα οδηγούν σε αρνητικό έλεγχο και κατ’ επέκταση σε διαγραφή Παρόχων και Ωφελούμενων.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης