Αποτελέσματα live αναζήτησης

Περαίωση δηλώσεων που έχουν υποβληθεί μέσω διαδικτύου

5 Μάιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Με την Α.Π. 1042446/27.04.07 δίνονται οδηγίες στις Δ.Ο.Υ. να προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την επιβεβαίωση των δεδομένων που συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις. Η Γ.Γ.Π.Σ μετά από διασταυρώσεις που έγιναν από τη Γ.Γ.Π.Σ. στα δεδομένα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου (έντυπα Ε1 και Ε3), οι οποίες φέρονται ότι έχουν περαιωθεί βάσει των διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του Ν. <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/23' rel='tag laws'>3296/2004</a>, διαπίστωσε ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις περαίωσης.....
Περαίωση δηλώσεων που έχουν υποβληθεί μέσω διαδικτύου 

Με την Α.Π. 1042446/27.04.07 δίνονται οδηγίες στις Δ.Ο.Υ. να προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την επιβεβαίωση των δεδομένων  που συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις.
Η Γ.Γ.Π.Σ μετά από  διασταυρώσεις που έγιναν από τη Γ.Γ.Π.Σ. στα δεδομένα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου (έντυπα Ε1 και Ε3), οι οποίες φέρονται ότι έχουν περαιωθεί βάσει των διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004, διαπίστωσε ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις περαίωσης.

To κείμενο της σχετικής απόφασης.
 
Θέμα: Περαίωση χωρίς έλεγχο,   με τις  διατάξεις  των άρθρων 13 - 17 του ν. 3296/2004, φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν μέσω διαδικτύου.
 
Αναφορικά με το παραπάνω θέμα  παρέχουμε τις  ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:
 
Μετά από διασταυρώσεις που έγιναν από τη Γ.Γ.Π.Σ. στα δεδομένα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου (έντυπα Ε1 και Ε3), οι οποίες φέρονται ότι έχουν περαιωθεί βάσει των διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004, διαπιστώθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις περαίωσης κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:
 
α.  Φέρεται ότι έχει γίνει περαίωση ενώ τα ακαθάριστα έσοδα υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα όρια.
 
β. Έχουν συμπληρωθεί οι κωδικοί 985,986 του εντύπου Ε1 που  υποδηλώνουν περαίωση, αλλά δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3.
 
γ.  Έχουν συμπληρωθεί οι κωδικοί 985, 986, αλλά δεν έχει συμπληρωθεί ο πίνακας Ι΄ του εντύπου Ε3.
 
Τα σχετικά αρχεία με τα στοιχεία των φορολογουμένων που κατά τα ανωτέρω δεν πληρούν τις προϋποθέσεις περαίωσης έχουν ήδη αποσταλεί μέσω e- mail  από τη Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ(Δ30) της Γ.Γ.Π.Σ. στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. με το αριθ. 4010525/4288/0030/20-11-2006 έγγραφό της.
 
Κατόπιν αυτών παρακαλούνται όλες οι Δ.Ο.Υ. που παρέλαβαν τέτοια αρχεία να προβούν σε κάθε απαραίτητη δική τους περαιτέρω ενέργεια  για την επιβεβαίωση των ως άνω πληροφοριών και  στοιχείων και τον εν γένει χειρισμό των σχετικών υποθέσεων.
 
Σημειώνεται ότι με βάση τα ανωτέρω  δεδομένα της Γ.Γ.Π.Σ και εφόσον αυτά επιβεβαιωθούν και δεν διαφοροποιηθούν με βάση την έρευνα  των Δ.Ο.Υ., οι προαναφερόμενες δηλώσεις δεν θεωρείται ότι έχουν περαιωθεί, περαιτέρω δε:

-Oι δηλώσεις των ως άνω κατηγοριών α΄ και β΄ εξαιρούνται της περαίωσης και υπόκεινται σε έλεγχο κατά τις κείμενες διατάξεις (σχετ. οι οδηγίες της   περίπτ. γ΄ της παρ. 1 της πρόσφατης εγκ. ΠΟΛ 1064/07).

-Oι δηλώσεις της κατηγορίας γ΄ δεν εξαιρούνται της περαίωσης και μπορούν να περαιωθούν με την υποβολή εκπροθέσμων πλέον συμπληρωματικών δηλώσεων περαίωσης (με συμπληρωμένο τον πίνακα Ι΄ του εντύπου Ε3) και την επιβολή των σχετικών πρόσθετων φόρων ή προστίμων, εκτός βεβαίως  αν συντρέχουν άλλοι λόγοι εξαίρεσης και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει εκδοθεί εντολή τακτικού ελέγχου.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης