Αποτελέσματα live αναζήτησης

Καταληκτική προθεσμία απόδοσης φόρου μερισμάτων 10% για το φορολογικό έτος 2014


Προσοχή δείτε το νέο ολοκληρωμένο άρθρο με τις εν λόγω ημερομηνίες για τον φόρο μερισμάτων φορολογικού έτους 2014 όπως ισχύουν μετά και τις παρατάσεις που έχουν δοθεί για τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων εδώ.Επιμέλεια 

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN


Λόγω των παρερμηνειών που παρατηρούνται σε κάποιες Δ.Ο.Υ. -όπως μας ενημερώνουν συνάδελφοι-, σχετικά με το θέμα της υποβολής και απόδοσης του φόρου μερισμάτων, επικαιροποιήσαμε το σχετικό άρθρο μας που είχε αναρτηθεί στις αρχές Μαρτίου 2015. Ευελπιστούμε να καταστεί σαφές σε όσους δημιουργούν προβλήματα αναφορικά με το εν λόγω θέμα και ζητούν πρόστιμα από τους συναδέλφους, ότι έχουν κάνει λάθος ερμηνεία και να πάψει το φαινόμενο αυτό εδώ.  


Ι. Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1011/2.1.2014 ισχύουν τα ακόλουθα :

Χρόνος καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής

Ως «καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής» νοείται και η πίστωση των δικαιούχων με τα εισοδήματα των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 4172/2013.

Πέραν των ανωτέρω, ειδικά για το εισόδημα από μερίσματα, η καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής σε κάθε περίπτωση νοείται ότι έχει διενεργηθεί μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από τα αρμόδια όργανα. Αν διανεμηθούν μερίσματα από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, η καταβολή θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της απόφασης διανομής από τα αρμόδια όργανα. Ειδικά επί διανομής προμερισμάτων, η καταβολή θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί σε κάθε περίπτωση μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της απόφασης διανομής από το αρμόδιο όργανο.

Ειδικά, για τις προσωπικές εταιρείες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία η καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί σε κάθε περίπτωση μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος.


ΙΙ. Παραθέτουμε έναν βοηθητικό πίνακα που αφορά στις προθεσμίες απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων, βασισμένο αφενός μεν, στον συνδυασμό των σχετικών διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε., αφετέρου δε, στα αναφερόμενα στις αποφάσεις ΠΟΛ.1042/26.1.2015 και ΠΟΛ.1011/2.1.2014. Υπενθυμίζουμε ότι, ο φόρος αυτός παρακρατείται και αποδίδεται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν συντρέχει απαλλαγή παρακράτησης κατ' εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του ν.4172/2013 -όπως ισχύουν- και αφορούν στα μερίσματα των εταιρειών που ανήκουν σε ομίλους (βλ. σχετική απόφαση ΠΟΛ.1039/26.1.2015).

Ενδεικτικές προθεσμίες με βάση το φορολογικό έτος και τις προθεσμίες έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από τους νόμους 2190/1920 (άρθρο 25), ν. 3150/1955 (άρθρο 10) και ν. 4072/2012 (άρθρο 69 παρ. 2). 


Φορολογικό έτοςΗμ/νία έγκρισης οικ. καταστάσεωνΧρόνος παρακράτησης φόρουΥποβολή δήλωσης φόρου μερισμάτων
απόΤο αργότερο έως το αργότερο μέχρι τον το αργότερο
Μερίσματα μετοχών Α.Ε. από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2014)1/1- 31/12/1430/06/157ο 201528-9-2015
Διανομή κερδών Ε.Π.Ε. 1/1- 31/12/1431/03/154ο 201529-6-2015
Διανομή κερδών Ι.Κ.Ε.1/1- 31/12/1430/04/155ο 201528-7-2015
Διανομή κερδών Ο.Ε.-Ε.Ε. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία1/1- 31/12/14
7ο 2015*28-9-2015


Μετά την μεταβολή της καταληκτικής ημερομηνία υποβολής δηλώσεων νομικών προσώπων, και την μετάθεση της ημερομηνίας σύγκλησης της Γενικής συνέλευσης ισχύει ο ακόλουθος πίνακας.

 


Φορολογικό έτοςΗμ/νία έγκρισης οικ. καταστάσεωνΧρόνος παρακράτησης φόρουΥποβολή δήλωσης φόρου μερισμάτων

απόΤο αργότερο έως το αργότερο μέχρι τον το αργότερο
Μερίσματα μετοχών Α.Ε. από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2014)1/1- 31/12/14 20/08/15 9ο 2015 27-11-2015
Διανομή κερδών Ε.Π.Ε. 1/1- 31/12/14 20/08/15 9ο 201527-11-2015
Διανομή κερδών Ι.Κ.Ε.1/1- 31/12/14 20/08/15 9ο 201527-11-2015
Διανομή κερδών Ο.Ε.-Ε.Ε. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία1/1- 31/12/14
8ο 2015* 29-10-2015**

* Ανάλογα με την καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης (σ.σ. η διανομή θεωρείται ότι έχει γίνει μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος). Η καταληκτική ημερομηνία λήξης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων είναι η 20η Ιουλίου 2015, (ΠΟΛ.1130/25/6/2015)

** Η δήλωση υποβάλλεται 3 ημέρες πριν το τέλος του δύτερου μήνα ήτοι την 28η Οκτωβρίου. Η ημερομηνία αυτή είναι αργία και κατά συνέπεια η υποχρέωση μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη.

Προσοχή η παραπάνω ημερομηνίες ισχύουν στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ) θα συγκληθεί τον μήνα Αύγουστο, σύμφωνα με την δυνατότητα που δίνει η τροπολογία που κατατέθηκε στην βουλή.(Δείτε την σχετική τροπολογία)

Σε περίπτωση που η Γενική συνέλευση έχει συγκληθεί σε διαφορετική ημερομηνία θα πρέπει να ακολουθηθεί ο γενικός κανόνας που ορίζεται από τον συνδυασμό των  αποφάσεων ΠΟΛ.1011/2.1.2014 και .ΠΟΛ.1012/2014.Φορολογικό έτος Χρόνος παρακράτησης φόρου Υποβολή δήλωσης φόρου μερισμάτων

από   το αργότερο
Μερίσματα μετοχών Α.Ε. από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2014) 1/1- 31/12/14 Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανο τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής
Διανομή κερδών Ε.Π.Ε. 1/1- 31/12/14 Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανο τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής
Διανομή κερδών Ι.Κ.Ε. 1/1- 31/12/14 Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανο τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής
Διανομή κερδών Ο.Ε.-Ε.Ε. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία 1/1- 31/12/14 Μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής


Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που για τα κέρδη των προσωπικών εταιρειών του φορολογικού έτους 2014 δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους, ο φόρος έχει ήδη παρακρατηθεί στο σύνολο των κερδών, καθόσον αυτά θεωρούντο ως διανεμόμενα. Κλείνοντας, να θυμίσουμε ότι το ειδικό έντυπο απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων θα το βρείτε συνημμένο στην απόφαση ΠΟΛ.1011/2.1.2014.

Οι παραπάνω προθεσμίες όπως προαναφέραμε απορρέουν από τον συνδυασμό των αποφάσεων ΠΟΛ.1011/2.1.2014 και .ΠΟΛ.1012/2014

-Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1012/3.1.2014 η δήλωση και ο φόρος υποβάλλονται και αποδίδονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.

-Η ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής ορίζεται από την ΠΟΛ.1011 όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, και  ειδικά για το εισόδημα από μερίσματα, η καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής σε κάθε περίπτωση νοείται ότι έχει διενεργηθεί μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από τα αρμόδια όργανα.


Προσοχή δείτε το νέο ολοκληρωμένο άρθρο με τις εν λόγω ημερομηνίες για τον φόρο μερισμάτων φορολογικού έτους 2014 όπως ισχύουν μετά και τις παρατάσεις που έχουν δοθεί για τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων εδώ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης