Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εφικτή η μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ΕΠΕ σύμφωνα με έγγραφη απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών.

2 Μάιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου οικονομικών είναι δυνατή η μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ΕΠΕ , και η ένταξη της στις ευεργετικές διατάξεις του <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/334' rel='tag laws'>1297/1972</a>, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του.
Σύμφωνα  το έγγραφο του υπουργείου οικονομικών είναι δυνατή η μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε ΕΠΕ , και η ένταξη της   στις ευεργετικές διατάξεις του 1297/1972 . εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του.

Το κείμενο της απόφασης  :

ΑΘΗΝΑ  19 Σεπτεμβρίου 2006
Αριθ.Πρωτ.:1077254/11082/Β0012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ 12)
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΘΕΜΑ : Η μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. εμπίπτει στις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 .  
ΣΧΕΤ. Το από 01.09.2006 έγγραφό σας                                                                                                   


Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας,  αναφορικά με το πιο πάνω  θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα  :


1.Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν.δ. 1297/1972, οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται επί μετατροπής ή συγχώνευσης επιχειρήσεων, οποιασδήποτε νομικής μορφής, σε ανώνυμη εταιρεία ή προς το σκοπό ίδρυσης ανώνυμης εταιρείας καθώς και επί συγχωνεύσεως  ή μετατροπής επιχειρήσεων, οποιασδήποτε μορφής, εφόσον σε αυτές δεν περιλαμβάνεται ανώνυμη εταιρεία, σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή προς το σκοπό ίδρυσης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ενώ η υπεραξία που προκύπτει δεν φορολογείται με την προϋπόθεση να εμφανιστεί απαραίτητα σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού της συγχωνεύουσας ή της νέας εταιρείας μέχρι του χρόνου διαλύσεως αυτής οπότε και φορολογείται κατά τον χρόνο της  διάλυσης, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 106 του ν. 2238/1994 .
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι είναι δυνατή η μετατροπή με τις ευεργετικές διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 ατομικής επιχείρησης σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ενώ δεν προβλέπεται ρητά η μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

2.Με τις διατάξεις του ν. 3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης προβλέπεται η μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (άρθρο 51), καθώς και η μετατροπή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (άρθρο 53) . Αντίθετα, δεν προβλέπεται ρητά η μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης .

3.Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 43α  του ν. 3190/1955, που προστέθηκαν με το άρθρο 2 του π.δ. 279/1993, ορίζεται, ότι η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μπορεί να συσταθεί από ένα πρόσωπο ή να καταστεί μονοπρόσωπη, οπότε στην επωνυμία της συμπεριλαμβάνονται ολογράφως οι λέξεις «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

4.Εξάλλου, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43α  του ν. 3190/1955 ορίζεται, ότι κατά τα λοιπά για την Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου περί  Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης .   

5.Με την αριθμ. πρωτ. 1033459/10209/Β0012/ΠΟΛ.1132/18.4.2002 εγκύκλιό μας έγινε δεκτό από την υπηρεσία μας, ότι οι διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 δεν έχουν εφαρμογή σε μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., λόγω της μη ρητής μνείας στο νόμο. Στη συνέχεια με την αριθμ. πρωτ. 1056093/10768/Β0012/ΠΟΛ.1086/15.6.2006 εγκύκλιό μας, η υπηρεσία μας έκανε δεκτό, ότι στις Μονοπρόσωπες Ε.Π.Ε. έχουν εφαρμογή οι γενικές διατάξεις περί Ε.Π.Ε. και δεν έχουν θεσπιστεί ειδικές διατάξεις που να διαφοροποιούν τη μετατροπή σε Ε.Π.Ε. από εκείνη σε μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., ανακαλώντας τα όσα έγιναν δεκτά για το θέμα αυτό με την αριθμ. πρωτ. 1033459/10209/Β0012/ΠΟΛ. 1132/18.4.2002 εγκύκλιό μας .

6.Επίσης, με τις διατάξεις του εμπορικού δικαίου (άρθρα 18-50), η σύσταση (ίδρυση) μιας νέας εταιρείας μπορεί να πραγματοποιηθεί όχι μόνο με την εξ υπαρχής σύστασή της από τους ιδρυτές της, αλλά και με άλλους τρόπους σύστασης όπως η μετατροπή, η συγχώνευση και η διάσπαση της εταιρείας .

Επομένως, και παρά το γεγονός ότι με τις διατάξεις του ν. 3190/1995 δεν ρυθμίζεται ρητά η μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, συνάγεται, ότι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, που ασκούνται ατομικά από τον επιχειρηματία, μπορούν να μετατραπούν σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή σε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

7.Από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, συνάγεται, ότι η μετατροπή και ατομικής επιχείρησης σε μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. εμπίπτει στις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του νομοθετήματος αυτού 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                             Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
                                                                                                    ΣΠ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης