Αποτελέσματα live αναζήτησης

Nέα κριτήρια για την ένταξη των μετοχών στην κατηγορία της επιτήρησης

27 Απρίλιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της 26ης Απριλίου 2007 ενέκρινε ομόφωνα το νέο κανονισμό του Χ.Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές οι οποίες θα ισχύσουν, αφού λάβουν την έγκριση νομιμότητας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, είναι:
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της 26ης Απριλίου 2007 ενέκρινε ομόφωνα το νέο κανονισμό του Χ.Α.

Οι σημαντικότερες αλλαγές οι οποίες θα ισχύσουν, αφού λάβουν την έγκριση νομιμότητας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, είναι:

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.
1.1 Μεγάλη Κεφαλαιοποίηση
Για την ένταξη νεοεισαγόμενων εταιριών στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης απαιτείται ελάχιστο ύψος κεφαλαιοποίησης 150 εκ. ευρώ, ενώ η ελάχιστη εμπορευσιμότητα για την κατάταξη των εισηγμένων εταιριών στην κατηγορία αυτή, κατά την εξαμηνιαία αναθεώρηση, αναπροσαρμόζεται σε 20%, σε σχέση με 15% που προβλεπόταν μέχρι σήμερα.

Επιπρόσθετα, εφόσον κατά την τακτική αναθεώρηση πληρούται τουλάχιστον ένα από τα κατωτέρω κριτήρια:
- Διασπορά < 18%
- Εμπορευσιμότητα < 15%
- Μέση κεφαλαιοποίηση εξαμήνου < 95 εκ. ευρώ.
τότε πραγματοποιείται άμεση έξοδος της εταιρίας από την κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης.
Δυνατότητα παραμονής για έξι επιπλέον μήνες στη Μεγάλη Κεφαλαιοποίηση ισχύει μόνο για τις εξής περιπτώσεις:
- Διασπορά μικρότερη από 20% και μεγαλύτερη από 18%
- Εμπορευσιμότητα μικρότερη από 20% και μεγαλύτερη από 15%
- Κεφαλαιοποίηση μικρότερη από 100 εκ. ευρώ και μεγαλύτερη από 95 εκ. ευρώ.

Ο χρόνος εφαρμογής των αλλαγών που θα προκύπτουν κατά τις τακτικές εξαμηνιαίες αναθεωρήσεις του Απριλίου και του Οκτωβρίου είναι η 1η Ιουνίου και 1η Δεκεμβρίου, αντίστοιχα. Ως συνέπεια αυτού, την ίδια ημερομηνία θα εφαρμόζονται και οι αλλαγές που προκύπτουν κατά την εξαμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών του Χ.Α.

1.2 Κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών
Η ένταξη στην κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών πραγματοποιείται εφόσον κατά την τακτική αναθεώρηση διαπιστωθεί μείωση διασποράς κάτω από 15% (σε σχέση με 10% που προβλεπόταν μέχρι σήμερα). Παράλληλα, στο πλαίσιο της απλοποίησης των κριτηρίων του Κανονισμού, καταργείται η ένταξη στην εν λόγω κατηγορία λόγω ύπαρξης spread μεγαλύτερου του 6, ενώ δίνεται η δυνατότητα ένταξης στην κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών κι εκτός τακτικής αναθεώρησης για την περίπτωση μείωσης της διασποράς κάτω από 10%.

1.3 Κατηγορία Επιτήρησης
Τα ποσοτικά κριτήρια α) Συσσωρευμένες ζημίες μεγαλύτερες από τα ίδια κεφάλαια β) Διαμόρφωση ιδίων κεφαλαίων σε επίπεδο μικρότερο του 50% του μετοχικού κεφαλαίου και γ) Αρνητικό EBITDA αντικαθίστανται από τα εξής:

Αρνητική καθαρή θέση ή
Ζημιές κατά τη χρήση μεγαλύτερες από 30% της καθαρής θέσης και παράλληλα να μην έχει προχωρήσει η εταιρία σε πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.
Επιπρόσθετα, το ΔΣ του Χ.Α. αποφάσισε την προσθήκη ενός νέου κριτηρίου ένταξης σε επιτήρηση - τουλάχιστον για ένα εξάμηνο - για τις περιπτώσεις έμμεσης εισαγωγής εταιρίας που δεν είναι εισηγμένη στο Χ.Α. ή δραστηριοποίησης εισηγμένης εταιρίας σε κλάδο μη συναφή ή συμπληρωματικό με τη δραστηριότητά της και εφόσον επέρχεται σημαντική επίπτωση στα οικονομικά μεγέθη της εισηγμένης.

Τέλος, η έξοδος από την κατηγορία Επιτήρησης είναι δυνατή εφόσον:

έχουν αρθεί οι λόγοι υπαγωγής,
η εταιρία δεν εμπίπτει σε κανένα από τα κριτήρια υπαγωγής,
υπάρχει πιστοποιητικό με «σύμφωνη γνώμη».
Σημειώνεται ότι για τις κατηγορίες Επιτήρησης και Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών υιοθετείται η μέθοδος της συνεχούς διαπραγμάτευσης σε αντικατάσταση της σημερινής μεθόδου των δημοπρασιών. Η περίοδος διαπραγμάτευσης θα είναι από 12:30 έως 13:30 και ο καθορισμός της τιμής κλεισίματος θα γίνεται με βάση το σταθμισμένο μέσο όρο όλων των πράξεων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Τέλος, αποφασίστηκε η κατάργηση της διάταξης του Κανονισμού που προέβλεπε τη μεταφορά σε εβδομαδιαία διαπραγμάτευση όσων εταιριών συμπληρώνουν ένα χρόνο παραμονής στις κατηγορίες Επιτήρησης και Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Αποφασίστηκε το πλαίσιο για την εισαγωγή και διαπραγμάτευση των Χρηματιστηριακά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Exchange Traded Funds - ETFs). Τα Χρηματιστηριακά Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια παρακολουθούν την πορεία ενός χρηματιστηριακού δείκτη με κύριο επενδυτικό σκοπό την αναπαραγωγή της απόδοσής του ενώ διαπραγματεύονται και εκκαθαρίζονται στο χρηματιστήριο όπως και οι μετοχές.

ΤΟΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας
Αποφασίστηκε η εισαγωγή μια καινοτόμου μεθόδου υπολογισμού των ορίων διακύμανσης των μετοχών κατά τα πρότυπα που ισχύουν στα μεγάλα Χρηματιστήρια της Ευρώπης και της Αμερικής. Έτσι αντί των υφιστάμενων σήμερα στατικών ορίων διακύμανσης εισάγεται ο Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας.
O Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας τιμών (AMEM - volatility interrupters) συνίσταται στην αυτόματη διακοπή της διαπραγμάτευσης μιας μετοχής και στη διενέργεια Δημοπρασίας (Call Auction) είτε όταν η τιμή της μετοχής εμφανίζει μεγάλη μεταβολή από την τιμή έναρξης (π.χ.10%) είτε όταν η συναλλαγή που πρόκειται να πραγματοποιηθεί, σε σχέση με την προηγούμενη, εμφανίζει επίσης απότομη μεταβολή (π.χ. 2%). Στη Δημοπρασία, που ακολουθεί την προσωρινή διακοπή της διαπραγμάτευσης, δίνεται η δυνατότητα προσδιορισμού μιας «αποτελεσματικής» τιμής για τη μετοχή.
Επίσης ο μηχανισμός ελέγχου της μεταβλητότητας συμπληρώνεται με επιπλέον ελέγχους για τις περιπτώσεις που η μέθοδος της Δημοπρασίας χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της Τιμής Κλεισίματος της Μετοχής (κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης). Έτσι λοιπόν στην περίπτωση που εμφανίζεται σημαντική απόκλιση των τιμών της Δημοπρασίας σε σχέση με την τιμή της μετοχής που διαμορφώνεται πριν από αυτή, τότε υπάρχει η δυνατότητα χρονικής επέκτασης της Δημοπρασίας. Για τον προσδιορισμό της τιμής κλεισίματος λαμβάνεται υπόψη επιπλέον η ύπαρξη ή όχι σημαντικού όγκου συναλλαγών.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης