Αποτελέσματα live αναζήτησης

Με νέους όρους και προϋποθέσεις η χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας

24 Απρίλιου 2007 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Δόθηκε στη δημοσιότητα η με Α.Π. 1039503/3308-11/0016/20.4.2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Συμπλήρωση – τροποποίηση της 1109793/6134-11/0016/24.11.1999 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.» Βασικότερα στοιχεία της νέας απόφασης είναι :
Με νέους όρους και προϋποθέσεις η χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας  
Δόθηκε στη δημοσιότητα η με Α.Π. 1039503/3308-11/0016/20.4.2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Συμπλήρωση – τροποποίηση της 1109793/6134-11/0016/24.11.1999 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.» Βασικότερα στοιχεία της νέας απόφασης είναι :

1. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας λαμβάνονται υπόψη :
α) όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές,
β) η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου έτους,
γ) η υποβολή της τελευταίας εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.
δ) η διαπίστωση υποβολής όλων των περιοδικών δηλώσεων (Φ.Π.Α.) που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής και που η προθεσμία υποβολής τους έχει λήξει ένα μήνα πριν την ημερομηνία αίτησης έκδοσης του αποδεικτικού ενημερότητας».

Στις περιπτώσεις που ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας Δ.Ο.Υ., διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής του, αλλά δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος και περιοδικές ή εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. προηγούμενων ετών, ή τρέχοντος έτους, στερεί τη δυνατότητα έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας, με εντολή δέσμευσής του στο Κεντρικό Σύστημα, η οποία αίρεται μετά την υποβολή των δηλώσεων.

2. Η αναγραφή της φορολογικής ενημερότητας επί του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά τη διαδικασία της απόφασης  1051976/3187/5.6.2000 (Φ.Ε.Κ. 755/ΒΆ) δεν γίνεται για τα εκκαθαριστικά σημειώματα, φορολογουμένων που έχουν και δηλωθέντα εισοδήματα από ΔΆ και ΖΆ πηγή (εμπορικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα).

3.  Η ισχύς του αποδεικτικού ενημερότητας ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες, ανεξαρτήτως της αιτίας για την οποία ζητείται αυτό.

4. Ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού ορίζεται σε ένα (1) μήνα, όταν υφίστανται βεβαιωμένες οφειλές, ανεξάρτητα από το αν είναι ληξιπρόθεσμες, τελούν υπό αναστολή, έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ή σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τις κείμενες διατάξεις.

5. Στο αποδεικτικό ενημερότητας αναγράφεται η αιτία χορήγησής του, ως ακολούθως :
α) Για είσπραξη χρημάτων
β) Για μεταβίβαση ακινήτου
γ) Για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων).

6. Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δύναται να αρνηθεί τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας σε οφειλέτες, συνυποχρέους και εγγυητές και μετά τη συμμόρφωσή τους σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής που τους χορηγήθηκε, εφόσον το αποδεικτικό ζητείται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επΆ αυτών και οι οφειλές δεν είναι διασφαλισμένες.
 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης